G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (l) Zwiedzanie Twierdzy

Szlak po?udniowy - przebiega przez forty g?ówne i pomocnicze numery: XV, I, II, III, IV, V, VI, VII. Jest to najbardziej malowniczy krajobrazowo odcinek zwiedzania

Trasa o d?ugo?ci 28 kilometrów rozpoczyna si? od przystanku we wsi ?apajówka. Z mi?dzynarodowej drogi E-40 oznakowanie szlaku prowadzi w kierunku po?udniowym, na drog? do wsi Siedliska. Po przej?ciu oko?o jednego kilometra, znaki szlaku skr?caj? w lewo i doprowadzaj? nas do fortu XV "Borek". Z fortu, oznakowanie prowadzi w gór? drog? forteczn? , w kierunku po?udniowym, docieraj?c do wsi Siedliska do znajduj?cego si? przy samej granicy pa?stwa fortu I "Salis Soglio" zbudowanego w latach 1882 - 1886, dobrze zachowanego, zniszczonego jedynie w 25 %. Dalej trasa marszu prowadzi w kierunku wsi Jaksmanice . Na po?udnie od wsi ci?gnie si? pasmo wzniesie? ze znajduj?cymi si? na nich fortami. W pobli?u granicy widoczne s? resztki fortu II b "Cyków". Id?c grzbietem wzniesienia docieramy do fortu II Jaksmanice i fortu II a "Mogi?ki" . Na ko?cu wzniesienia, nad rzek? Wiar na tzw. Górze ?uczyckiej znajduje si? fort III ?uczyce. Panowa? on nad rzek?, lini? kolejow? i drog? biegn?cymi z Ni?ankowic w kierunku twierdzy. Nast?pnie szlak biegnie przez k?adk? na rzece Wiar i przecina lini? kolejow? w miejscu, gdzie mi?dzy torami i drog? znajduj? si? resztki fortu artyleryjskiego III a "Kolej" . Z szosy szlak prowadzi wzd?u? rowu ??cznikowego do fortu "IV Opty?", zabezpieczaj?cego doj?cie do twierdzy od po?udnia. Nast?pnie skr?camy na zachód w kierunku wsi Grochowce, przed która znajduje si? fort "V Grochowce". Z fortu znaki prowadz? w kierunku pó?nocno-zachodnim obok resztek niedu?ego, mi?dzypolowego fortu V a "Biadoliny", a nast?pnie w kierunku zachodnim a? do fortu VI "Helicha", po?o?onego najwy?ej ze wszystkich wchodz?cych w sk?ad twierdzy ( 377 m. n.p.m. ). Dalej szlak powraca do le?nej drogi, prowadz?cej grzbietem wzgórza, do wsi Pra?kowce, gdzie znajduje si? skrzy?owanie szlaków czerwonego, niebieskiego i czarnego. W tym miejscu, znajduj? si? pozosta?o?ci fortu VI b "Lipnik" w Kruhelu Wielkim. Oznakowanie prowadzi dalej w kierunku zachodnim, a nast?pnie zachowan? drog? forteczn? do wsi Pra?kowce i w gór?, przez las a? na szczyt, gdzie obejrze? mo?na pozosta?o?ci fortu VII Pra?kowce, ochraniaj?cego niegdy? strategiczn? drog? wiod?c? od prze??czy dukielskiej przez Sanok, Bircz? i Krasiczyn do Przemy?la. Z fortu wojska austriacko-w?gierskie robi?y wypady przeciw Rosjanom, aby przebi? si? w kierunku odsieczy. Z fortu VII, szlak prowadzi do polnej drogi, która ??czy si? z szos? Przemy?l - Krasiczyn i do przystanku autobusów komunikacji miejskiej. Z przystanku tego udajemy si? do Przemy?la, ko?cz?c zwiedzanie fortów odcinka po?udniowego.


Szlak pó?nocny - przebiega przez forty g?ówne i pomocnicze numer: VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

Rozpoczyna si? przy przystanku MZK w Ku?kowcach obok ko?cio?a. Z przystanku udajemy si? szlakiem wiod?cym drog? przez Ku?kowce w kierunku pó?nocnym na wzgórze o wysoko?ci 296 m. n.p.m., do dobrze zachowanego fortu VIII "??townia" wybudowanego w latach 1881 - 1887, zniszczonego jedynie w 20% Obecnie fortem tym opiekuj? si? cz?onkowie Towarzystwa Przyjació? Fortyfikacji, którzy powycinali dzik? ro?linno?? wokó? fortu, odnowili jego pomieszczenia a tak?e zorganizowali w forcie wystaw? eksponatów i zdj?? Przemy?la i okolic z okresu I i II wojny ?wiatowej. Dalej oznakowanie wiedzie nas od fortu, drog? w las. Niemal w miejscu gdzie ko?czy si? las, znajduje si? fort pancerny IX "Bruner" w Ujkowicach mimo 70% zniszcze?, wygl?da bardzo okazale . Po opuszczeniu fortu IX, trasa szlaku prowadzi wiejskimi drogami do fortu IX a "Przy Krzy?u", a nast?pnie do fortu: X b "Zagrodnia" w Ujkowicach i dalej do po?o?onego na wzgórzu 236 m. n.p.m. fortu X Orzechowce. Fort ten, po upadku przemyskiej twierdzy, w 23 kwietnia 1915 r., zwiedza? wraz ze swoim sztabem - Car Miko?aj II. Id?c nadal, polnymi drogami, trasa szlaku przecina drog? do ?urawicy i wiedzie do kolejnego fortu - Xa "Cegielnia" w Du?kowiczkach, a nast?pnie do jednego z najlepiej zachowanych fortów twierdzy ( 20% zniszcze? ), fortu XI Du?kowiczki. Znajduje si? on przy mi?dzynarodowej drodze 4, E-40, w pobli?u przystanków autobusowych. Po przekroczeniu drogi, trasa szlaku doprowadza do wsi ?urawica i do po?o?onego na pó?noc od wsi fortu XII "Werner" fort ten najlepiej zachowany bo zniszczony zaledwie w 5% jest niestety niedost?pny do zwiedzania, gdy? nadal u?ytkowany jest przez wojsko jako sk?ad amunicji. Po ponownym przeci?ciu linii kolejowej i drogi docieramy do kolejnego, niedu?ego, pomocniczego fortu XIII b w Bolestraszycach. St?d niedaleko ju? do najwi?kszej rewelacji przemyskiej twierdzy, fortu XIII "San Rideau" zbudowanego ok. 1895 r. Przez Maurycego von Brunera. Bli?niaczym dzie?em tego in?yniera jest fort IX w Ujkowicach .Fort XIII os?ania? niegdy? dolin? Sanu, brody na rzece, drog? i lini? kolejow? prowadz?ca z Krakowa do Przemy?la. Ostatnim do obejrzenia jest fort XIIIa "Zab?ocie", po?o?ony w pobli?u Sanu, po wschodniej stronie drogi.
Wed?ug danych Naczelnego Dowództwa oraz Austriackiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojennymi 28 tys. obro?ców twierdzy pozosta?o na zawsze na przemyskich cmentarzach. Oprócz obro?ców na przemyskich i podprzemyskich cmentarzach spoczywa co najmniej drugi raz tyle Rosjan poleg?ych w walkach o twierdz? Przemy?l

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs