G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (j) Józef Szwejk

Z twierdz? Przemy?l zwi?zana jest jeszcze jedna posta?, a mianowicie ordynansa 11 kompanii marszowej 91 pu?ku, czyli s?awnego idioty Józefa Szwejka. Autor "Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jaroslav Haszek w IV cz. swojej powie?ci "przyprowadza" Szwejka do Twierdzy Przemy?l jako je?ca, który przebrany w rosyjski mundur trafia do austriackiej niewoli.
Co ciekawe autor tej powie?ci nigdy w Przemy?lu nie by?, dlatego te? w swojej powie?ci u?ywa dosy? lakonicznych zwrotów jak: fort strefy wewn?trznej, odwach itp. A zreszt? oddajmy g?os samemu Jaroslavowi Haszkowi:
"(...)Potem, w ci?gu ca?ej drogi do Przemy?la, nie nadarzy?a si? Szwejkowi ani razu sposobno?? do poskar?enia si? komukolwiek i wyt?umaczenia, ?e w?a?ciwie jest on ordynansem 11 kompanii marszowej 91 pu?ku. Dopiero w Przemy?lu, gdy wieczorem sp?dzono je?ców do jakiego? rozbitego fortu strefy wewn?trznej, móg? Szwejk odpocz?? w jednej ze stajen artylerii. Le?a?y tam kupy s?omy tak zawszonej, ?e wszy z ?atwo?ci? porusza?y jej krótkimi ?d?b?ami jak mrówki znosz?ce materia? do budowania mrowiska. Je?cy dostali troch? "kawy" z samej cykorii, brudnej jak pomyje, i po kawa?ku trocinowatego chleba z kukurydzy. Potem przejmowa? je?ców major Wolf, w?adaj?cy owego czasu wszystkimi je?cami zatrudnionymi przy robotach w twierdzy Przemy?l i w okolicy. (...) Do?? rzek? major Wolf i zawo?a? dwóch ?o?nierzy, aby tego cz?owieka natychmiast odprowadzili na odwach, a sam szed? powoli za Szwejkiem w towarzystwie jeszcze jednego oficera; w rozmowie z nim energicznie wymachiwa? r?koma. (...) Oficer id?cy z nim razem kiwa? g?ow? i rzek?, ?e trzeba b?dzie zameldowa? o tym aresztowaniu w dowództwie garnizonu dla dalszego za?atwienia sprawy i dla przeprowadzenia oskar?onego do wy?szego s?du wojskowego, bo stanowczo nie mo?na zrobi? tak, jak mówi pan major: przes?ucha? go na odwachu, a potem natychmiast powiesi? tu? za odwachem. (...) Ostatecznie Szwejka pod eskort? odstawiono do dowództwa garnizonu, a przedtem zosta? podpisany protokó?, u?o?ony przez majora Wolfa, ?e uj?ty, jako cz?onek armii austriackiej, dobrowolnie, bez przymusu z czyjejkolwiek strony, przebra? si? w rosyjski mundur, a po odwrocie Rosjan zosta? zatrzymany przez ?andarmeri? polow? za frontem. (...) Gdy go nast?pnie przeprowadzono do dowództwa garnizonu, zamkni?to go w jakiej? dziurze, gdzie dawniej by? sk?ad ry?u, a zarazem mysi pensjonat. (...) By?o jeszcze szaro na dworze, gdy przyszli po niego. Szwejk nie umie sobie dzisiaj zda? sprawy z tego, co to w?a?ciwie by?a za formacja s?dowa, przed któr? stawiono go owego smutnego ranka. ?e by? to s?d wojenny, w to nie mo?na by?o w?tpi?. Uczestniczy? w nim nawet jaki? genera?, nast?pnie by? tam pu?kownik, major, porucznik, podporucznik, sier?ant i jaki? piechur, który w?a?ciwie nic nie robi?, tylko zapala? innym papierosy. (...) Wreszcie przeprowadzono go do wi?zienia garnizonowego. [major] na odwachu nie robi? ju? ?adnych scen, g?osem spokojnym poleci?, ?eby mu sprowadzono doro?k? i podczas gdy doro?ka turkota?a po n?dznym bruku Przemy?la, major my?la? tylko o jednym, ?e mianowicie delikwent jest idiot? pierwszej klasy (...). Co za? do niego, majora, to nie pozostaje mu nic innego, tylko zastrzeli? si? natychmiast po powrocie do domu albo te? pos?a? do genera?a po p?aszcz i po szabl? i wyk?pa? si? w miejskiej ?a?ni, a po k?pieli wst?pi? do winiarni Volgrubera, poprawi? sobie apetyt, a wieczorem telefonicznie zamówi? bilet na przedstawienie do teatru miejskiego. (...) Po up?ywie godziny eskorta prowadzi?a Szwejka na dworzec dla odtransportowania go do sztabu brygady w Woja?yczu. (...) Gdy siedzieli w poci?gu linii Przemy?l - Chyrów rzek? Szwejk (...)".
Od tego czasu kilkukrotnie podejmowano próby lokalizacji przygód Szwejka w Przemy?lu. Zajmowali si? tym mi?dzy innymi jeden z najbardziej zas?u?onych badaczy i popularyzatorów wiedzy o Twierdzy Przemy?l Jan Ro?a?ski (tak?e szwejkolog), który opracowa? nawet ich sceniczn? adaptacj?, dziennikarz Waldemar Sosnowski, który pope?ni? na temat przygód Szwejka w przemyskim grodzie prac? magistersk? a tak?e historyk kultury z Nowego S?cza Antoni Kroh.
I tak wkroczenie Szwejka do Twierdzy Przemy?l mia?o miejsce od strony po?udniowej przez Bram? Dobromilsk?, czyli dzisiejsz? ulic? S?owackiego.
Nast?pnie "zagnano" Szwejka wraz z innymi je?cami "do jakiego? rozbitego fortu w pasmie wewn?trznym", czyli do fortu XXI "Bako?czyce" mieszcz?cego si? przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego, w pobli?u którego znajdowa?y si? min. stajnie i inne budynki gospodarcze, które w fatalnym stanie, ale jednak zachowa?y si? do dnia dzisiejszego.
Ów odwach, gdzie mia?o miejsce pierwsze przes?uchanie Szwejka znajdowa? si? albo przy ul. Katedralnej 1 (odwach g?ówny), albo te? przy ul. Smolki 13 (areszt wojskowy w koszarach).
St?d dobrego wojaka Szwejka "pod eskort? odstawiono do dowództwa garnizonu" ulokowanego w budynku przy ul Mickiewicza 24. W pobli?u dowództwa garnizonu znajdowa? si? barak w którym mie?ci? si? areszt wojskowy i magazyn (dzi? ju? nieistniej?ce).
To tutaj Szwejka "zamkni?to w jakiej? dziurze, gdzie dawniej by? sk?ad ry?u, a zarazem mysi pensjonat". Nast?pnie, jak pami?tamy Szwejk stan?? przed s?dem wojskowym, który mie?ci? si? przy dzisiejszej ul. Rokitnia?skiej, sk?d "przeprowadzono go do wi?zienia garnizonowego", które mie?ci?o si? przy tej samej ulicy i po dzi? dzie? spe?nia swoj? pierwotn? funkcj? z tym, ?e dzisiaj jest to ju? wi?zienie cywilne.
Ostatnim miejscem zwi?zanym z pobytem Józefa Szwejka w Przemy?lu jest dworzec kolejowy w Przemy?lu, z którego Szwejk odjecha? poci?giem relacji Przemy?l - Chyrów.
Co ciekawe, niemal wszystkie z opisanych wy?ej budynków jeszcze istniej? i przy odrobinie spostrzegawczo?ci i dociekliwo?ci na ich elewacjach mo?na odnale?? ?lady i urz?dzenia które zdradzaj? rol? jak? pe?ni?y podczas wydarze?, które opisuje w swojej powie?ci Haszek.
Pami?? o dobrym wojaku Szwejku jest w Przemy?lu ci?gle ?ywa. Powsta?o nawet Towarzystwo Przyjació? Dobrego Wojaka Szwejka, które organizuje corocznie "Dni Szwejkowskie", podczas których spotykaj? si? zarówno "mi?o?nicy" Dobrego Wojaka Szwejka jak równie? osoby zauroczone przebogat? histori? miasta Przemy?la z okresu I wojny ?wiatowej i rol? jak? odegra? w niej Przemy?l i jego fortyfikacje. Powsta?a nawet inicjatywa wybudowania w Przemy?lu pomnika Szwejka. No có? jak to zwykle bywa, w Przemy?lu bardzo cz?sto rodz? si? dobre pomys?y, które realizuj? i z których korzystaj? inni. Pomnik Szwejka ju? powsta?, tyle ?e w .... Sanoku.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs