G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (k) Legendy Twierdzy Przemy?l

Twierdza Przemy?l, jak chyba ka?da twierdza i zamek posiada równie? swoje tajemnice i legendy. Najbardziej znan? legend? o twierdzy Przemy?l jest z pewno?ci? ta zwi?zana z fortem XIII San Rideau w Bolestraszycach.
Otó? wg tej legendy odradzaj?ce si? po I wojnie ?wiatowej Niepodleg?e Pa?stwo Polskie nie potrzebowa?o i nie by?o zainteresowane dalszym utrzymywaniem "Przemyskiej Twierdzy". Zniszczenia zarówno te zwi?zane z dzia?aniami wojennymi, jak i te dokonane przez jej obro?ców spowodowa?y, ?e "Twierdza" utraci?a swoje walory obronne. Zgodnie z Zarz?dzeniem wojennym z dnia 22 listopada 1919 r. twierdza Przemy?l przesta?a by? fortec? i w?adze wojskowe przyst?pi?y do jej likwidacji. Zniszczone forty przeznaczono do rozbiórki a gruz ch?tnie zabiera?a okoliczna ludno?? jako materia? do odbudowy zniszczonych domostw. Metalami odzyskiwanymi z rozbiórki fortów zainteresowa?y si? natomiast ?l?skie huty. W trakcie rozbiórki cz?sto znajdowano bro?, amunicj?, puszki konserw, a niekiedy zbutwia?e mundury lub skrzynki sucharów. W czasie takich prac rozbiórkowych prowadzonych w 1923 r. na forcie XIII w Bolestraszycach dosz?o do sensacyjnego odkrycia.
"W czasie prac rozbiórkowych odkopano w cz??ci parterowej fortu ?elazne drzwi, których nie by?o na planie. Majster nadzoruj?cy prace kaza? je wyj?? a sam zapaliwszy papierosa usiad?a w pobli?u na trawie. Po chwili us?ysza? zgrzyt odsuwanych drzwi, które si?? usuwano z zawiasów. Robotnicy po odsuni?ciu ?elastwa stwierdzili, ?e za metalowymi drzwiami s? schody, ale poniewa? zbli?a? si? obiad sprawdzenie ich pozostawiono na pó?niejsz? por?. Tymczasem jeden z robotników wiedziony ciekawo?ci? zabrawszy latark? wszed? sam do podziemii. Po chwili odpoczywaj?cy robotnicy us?yszeli st?umiony i pe?en grozy krzyk. Odruchowo rzucili si? w kierunku drzwi podziemia gotowi nie?? pomoc koledze, który móg? nie?wiadomie wpa?? do ukrytej zapadni. Jakie by?o ich zdziwienie, gdy ujrzeli go le??cego przy wej?ciu w stanie wielkiego przestrachu z takimi objawami jak u ob??kanego, który postrada? zmys?y. Po chwili robotnicy weszli sami do podziemii wzajemnie si? asekuruj?c. Id?c schodami w dó? doszli do d?ugiego korytarza z szeregiem drzwi po jego obu stronach. By?y to niskie cele o pot??nych betonowych ?cianach z których wia?o pustk? i groz?. Otwierali je kolejno z piskiem i szcz?kiem metalowych zawiasów. Korytarz ko?czy? si? obszern? hal? ze studni?. St?d w ró?nych kierunkach bieg?y dwa mniejsze korytarze. W kazamatach le?a?y zwoje zardzewia?ego kolczastego drutu, armatnich ?usek, resztki prowiantu, umundurowania i po?cieli. W?ród rupieci ugania?y si? szczury. Gdy majster wszed? sam do jednego z pomieszcze? bocznej kazamaty zdr?twia? z przera?enia. Przy krwawym blasku latarni na tle szarego betonu, w?ród beczek i skrzy? sta?a mara okropna, upiorna, niemal nagi ko?ciotrup obro?ni?ty mas? splatanych w?osów. Na dochodz?ce z pobliskich pomieszcze? d?wi?ki w których przebywali pozostali robotnicy reagowa? zatykaniem uszu i chrapliwym j?kiem. Majster oprzytomnia? i zawo?a? pozosta?ych, a gdy ci ujrzeli zjaw? rzucili si? do panicznej ucieczki. Po wyj?ciu na powietrze nieco si? uspokoili i wezwali Policj?. Pod wieczór przyby? oficer ?ledczy wraz z s?dzi?. W niespe?na kwadrans wywleczono na ?wiat?o dzienne nieszcz?sne monstrum. Ów cz?owiek ledwie trzyma? si? na nogach, nie móg? jednak mówi? lecz wydawa? chrapliwe niezrozumia?e d?wi?ki. Odwieziono go zatem do szpitala gdzie jeszcze tej samej nocy skona?. W s?siednim pomieszczeniu gdzie odnaleziono nieszcz??nika odkryto szkielet innego cz?owieka. Kim byli ci ludzie?? Na to pytanie mia?o odpowiedzie? Policyjne dochodzenie. Jak ustalono dost?p do tych pomieszcze? by? mo?liwy wy??cznie jednym wyj?ciem w?a?nie przez drzwi, które odnaleziono w czasie prac rozbiórkowych a które uleg?y zasypaniu w czasie wysadzania fortu w powietrze w dniu 22 marca 1915 r. W momencie wybuchu znajdowa?o si? tam 2 je?ców rosyjskich wzi?tych uprzednio do niewoli na przedpolach fortu, o których po prostu zapomniano. Dzi?ki sprzyjaj?cym warunkom - dost?powi do wody, prowiantu i innych pomieszcze? magazynowych jednemu z nich uda?o si? prze?y? i w ko?cu po 8 latach niewoli w podziemnych kazamatach wydobyto go na powierzchni?. Kim byli ci ludzie którzy tyle lat ?yli uwi?zieni w kazamatach niczym w grobowcu. W?ród ró?nych rupieci wydobytych z pomieszcze? w których przebywali uwi?zieni je?cy znaleziono skrzynk? prowiantow? po konserwach a w niej nó?, o?ówek, i zeszyt z fotografi? na której pozosta? widoczny lecz cz??ciowo zatarty rosyjski napis "strze?e Bóg i moja mi?o?? ........ wsz?dzie na zawsze Twoja - 25. VII.1914". Po dok?adnej lekturze zeszytu który okaza? si? ksi?g? austriackiego podoficera prowiantowego ustalono, ?e zapiski sporz?dzi? w j?zyku rosyjskim jeden z uwi?zionych ludzi. By? to przedziwny pami?tnik sporz?dzony dzie? po dniu przez jednego z zasypanych a opisuj?cy wstrz?saj?ce losy uwi?zionych ?ywcem ludzi - 2 rosyjskich oficerów".
Obszerne fragmenty pami?tnika znajdziecie Pa?stwo w ksi??ce Jana Ro?a?skiego "Tajemnice Przemyskiej Twierdzy", która cho? skrótowo wyja?nia jedn? z tajemnic naszego miasta.
Drug?, nie mniej interesuj?c? legend? zwi?zan? z twierdz? Przemy?l jest legenda o ukrytym w Przemy?lu skarbie, zwanym

SKARBEM PU?KOWNIKA MOLNARA.
Poszukiwania ukrytego skarbu, który wszyscy kojarzyli ze z?otem, bi?uteria i cennymi przedmiotami deponowanymi w kasie zarz?du przez ?o?nierzy i nie wywiezionymi z twierdzy przed poddaniem jej Rosjanom, rozpocz??y si? praktycznie zaraz po zako?czeniu dzia?a? wojennych. Ju? w 1923 r. grupa ludzi podaj?ca si? za oficerów w?gierskich, prowadzi?a dyskretne poszukiwania w przemyskich fortach oraz kamienicy przy ulicy Mickiewicza. W cztery lata pó?niej skarbu w Przemy?lu poszukiwa?, a raczej w zamian za odpowiednie "znale?ne" mia? wskaza? miejsce jego ukrycia Austriak Emmeich Kolman. Najwidoczniej jednak nic z tego nie wysz?o.
Skarb pu?kownika Molnara zosta? odnaleziony przypadkowo w 1966 r., podczas remontu kamienicy u zbiegu ulic Plac Na Bramie i ul. Sowi?skiego. Ukryty by? on pod pod?og? mieszkania, które zajmowa? pp?k. Eleke Peterfalni Molnar - dowódca 8 pu?ku piechoty 23 dywizji honwedów. By? to prawdziwy skarb (ale tylko dla mi?o?ników twierdzy Przemy?l i historyków), na który sk?ada?o si? ca?kowite archiwum pu?kowe zawieraj?ce dziesi?tki dokumentów dotycz?cych dziejów twierdzy w okresie I wojny ?wiatowej, a które p?k. Molnar winien by? spali?, aby nie dosta?y si? w r?ce wroga. Paczka zawiera?a tak?e ma?y pistolet, kieszonkow? ikon?, drukowane rozkazy i gazety wychodz?ce w twierdzy w j?zyku w?gierskim oraz prywatna korespondencj? dowódcy. Pp?k Molnar zmar? w obozie jenieckim w Karsnojarsku i nigdy nie ujrza? ojczystej ziemi i ukrytego skarbu - którym by?a historia pu?ku przez niego dowodzonego.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs