G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Kolejki w?skotorowe

KOLEJKI W?SKOTOROWE NA PODKARPACIU.

UWAGA!
Cennik oraz rozk?ad jazdy "Pogórzanina" znajdziecie TUTAJ
Cennik oraz rozk?ad jazdy "Bieszczadzkiej Ciuchci" znajduje si? TUTAJ.


Bieszczadzka kolejka w?skotorowa Nowy ?upków-Moczarne

Historia budowy kolejki si?ga ko?ca XIX wieku. Pierwotny plan zak?ada? wybudowanie koleji normalnotorowej stanowiacej boczne odga??zienie lini kolejowej Medzilaborce-Zagórz /wybudowanej w latach 1922-1874 r./. Plany jednak uleg?y zmianie i oko?o 1890 roku rozpocz?to budow? linii w?skotorowej na trasie ?upków-Majdan. Odcinek ten oddano do u?ytku w roku 1898. W miejscu gdzie rozpoczyna?y si? tory powsta?a nowa osada i stacja kolejowa Nowy ?upków.
Nad pracami budowlanymi czuwa? in? Albin Zazula z niedalekiego Jaros?awia. Przy budowie zosta?o zatrudnionych 300 robotników, w tym spora grupa robotników pochodz?ca z W?och, którzy byli doskona?ymi fachowcami w dziedzinie budowy kolei w warunkch górskich. Budow? finansowa?a specjalnie zawi?zana Spó?ka Akcyjna do Budowy i Eksploatacji Kolei Lokalnej Nowy ?upków-Cisna, z udzia?em przedsi?biorców austriackich i zarz?du miasta Lwowa. Kolej administracyjnie podlega?a Dyrekcji Kolei Austriackich we Lwowie.
Kolejka kursuj?ca na trasie Nowy ?upków-Majdan /26 km/ bardzo szybko zacz??a przynosi? zyski wynikaj?ce z transportu drewna. Plany zwi?zane z eksploatacj? gospodarcz? bieszczadzkich lasów spowodowa?y, ?e podj?to decyzj? o budowie nast?pnych linii i ich odga??zie?.. W latach 1900-1904 inna spó?ka prywatna wybudowa?a kolejny odcinek kolejki prowadz?cy z Majdanu przez Cisn? do Beskidu w dol.potoku Smerek /12 km/ Wzd?u? trasy wybudowano 42 mosty o wys. do 25 m. Jednocze?nie wybudowano krótkie odga??zienie z Majdanu do Roztok Górnych.
W czasie dzia?a? wojennych w latach 1914-1915 kolejka zosta?a znacznie zniszczona. Uruchomiono j? ponownie w 1916 roku. Kolejny raz kolejka zosta?a powa?nie zniszczono i zdewastowna podczas tragicznego wrze?nia 1939 roku. W 1942 roku okupacyjne w?adze niemieckie przyst?pi?y do jej modernizacji i ponownego uruchomienia.
Po zako?czeniu II wojny ?w.kolejki nie u?ytkowano ze wzgl?du na walki prowadzone w Bieszczadach z oddzia?ami UPA.
W 1948 roku kolejka zosta?a przekazana w administracj? lasów pa?stwowych , a w 1950 roku ponownie j? uruchomiono, prowadz?c przy tym dzia?ania modernizacyjne.
W 1963 roku uruchomiono przewozy pasa?erskie na odcinku z ?upkowa do Majdanu. W 1964 roku uko?czono budow? nowego odcinka od Majdanu przez Cisn?, Kalnic?, Wetlin? do uroczyska Moczarne /Górna Solinka - ob.teren ?cis?ej ochrony BdPN/ wyd?u?aj?c tras? kolejki z ?upkowa do Moczarnego do 73 km. W latach 1954-1959 uruchomiono równie? nowy odcinek kolejki na trasie Rzeped?-Duszatyn-Smolnik /16 km/ tworz?c tu po??czenie z kolejk? ?upków-Majdan, trasa ta zosta?a uruchomiona ze wzgl?du na Zak?ad Drzewny w Rzepedzi. W latach 60-tych kolejka przewozi?a blisko 160 000 m3 drzea oraz 30 000 osób. Kryzys ekonomiczny w latach 80-tych spowodowa? likwidacj? niektórych odcinków kolejki. W latach 1990-91 usta?y ca?kowicie przewozy towarowe, a 1995 roku równie? pasa?erskie. Dopiero starania w?adz lokalnych, wojewódzkich, turystów i zawi?zanie si? Fundacji Kolejki doprowadzi?y do ponownego jej uruchomienia w 1997 roku dla potrzeb turystyki bieszczadzkiej. W 2002 roku kolejka kursow?a na trasie: Majdan-Cisna-Do??yca-Przys?up-Majdan oraz na trasie : Majdan-Balnica-Wola Michowa-Majdan.Bieszczadzka kolejka w?skotorowa Ustrzyki Górne-Sokoliki Górskie
Dzisiaj po kolejce pozosta?y tylko nieliczne ?lady mostów, nasypów czy wiaduktów. G?ówny szlak wybudowano w latach 1900-1904, ale w miar? post?pu eksploatacji lasów w tym zak?tku Bieszczadów budowano równie? boczne odga??zienia m.in.z Beniowej przez Negrylów do Sianek czy z Bukowca do Potaszni, które funkcjonowa?y przez kilka lat, po czym je rozbierano. Trasa g?ówna liczy?a 60,5 km i wiod?a z Ustrzyk Górnych przez Bere?ki, Pszczeliny, Stuposiany, Muczne Tarnawe do Sokolik Górskich, gdzie ??czy?a si? z lini? kolejow? /normalnotorow?/ Lwów-Sianki. Kolejka by?a na poszczególnych odcinkach w?asno?ci? szeregu udzia?owców, g?ównie w?ascicieli lasów. W okresie wzmo?onej eksploatacji lasów w tym regionie /lata 1919-1930/ kolejka przewozi?a 500 m3 drewna dziennie a tak?e niewielk? ilo?? osób. Na skutek wielkiego kryzysu, który spowodowa? równie? spadek op?acalno?ci gospodarki le?nej kolejka zosta?a rozebrana w latach 1933-1934 W latach 1955-1956 in? Adam Kocowski opracowa? na zlecenie Ministerstwa Le?nictwa i Przemys?u Drzewnego projekt budowy 80 km linii kolejek le?nych na odcinku Górny San-Uherce /po??czenie z kolej? normalnotorow?/ Projektu nigdy nie zrealizowano.KOLEJKA W?SKOTOROWA PRZEWORSK - DYNÓW

RYS HISTORYCZNY
Koncepcja budowy i eksploatacji kolei powsta?a w okresie cesarstwa austro-w?gierskiego, a staranie o rozpocz?cie budowy kolei zapocz?tkowali ówcze?ni w?a?ciciele ziemscy w 1894r. hrabowie Scypior z ?opuszki Wielkiej i Skrzy?ski z Bachórza, po zbudowaniu prez ksiecia Lubomirskiego w Przeworsku cukrowni "Przeworsk" zasadniczym celem funkcjonowania kolei by?o dostarczanie buraków do cukrowni oraz przewóz z ziemi brzozowskiej p?odów rolnych, drewna, ?wiru i kamienia. Rozpocz?cie budowy kolei nast?pi?o w 1900 r. W pierwszej kolejno?ci oddano do u?ytku 44 km linii oraz 6 budynków stacyjnych i mieszkalnych, a tak?e warsztaty w Przeworsku. Ca?kowite oddanie do eksploatacji i oficjalne otwarcie ca?ej 46 km linii wraz z budynkami i porowozowni? zwrotn? w Dynowie nastapi?o w 1904 r.
Pierwszym w?a?cicelem by?o Ma?opolskie Towarzystwo SA we Lwowie, a po pierwszej wojnie ?wiatowej kolej przej??a PKP. Z dniem 01.08.1925 r. Przeworsk? Kolej W?skotorow? przejmuje prywatny zarz?d jako kolej lokaln? Przeworsk-Dynów. W marcu 1945 przekazana zostaje pod przymusowy zarz?d pa?stwowy, a od 06.10.1947 w??czona do sieci PKP i podporz?dkowana DOKP Kraków. 01.01.1957 r. linia Przeworsk-Dynów przekazana zostaje DOKP Lublin, w granicach której znajduje si? szereg kolei w?skotorowych. Linia kolei bierze pocz?tek na styku z kolej? noralnotorow? w Przeworsku i przebiega piekn? dolin? rzeki Mleczki przecinajac j? w trzech miejscach oraz Pogórza Dynowskiego do malowniczej doliny Sanu. Ziemia Przeworska z Pogórzem Dynowskim po??czona jest tunelem o d?ugo?ci 602 m, znajduj?cym si? pod 30 m warstw? ziemi. W okresie historii kolej napotyka?y ró?ne kataklizmy, a do najwa?niejszych z nich naleza?a cie?ka i snie?na zima 1929-30, kiedy to trzykrotnie zosta?a zasypana ?niegiem ca?a linia i po trzykro? od?nie?ona. Poniesieone z tego tytu?u koszty wynosi?y w tym czasie 50.000 z? czyli 4.000 $. W 1987 roku ogromne spustoszenie poczyni?a niespotkana od stuleci powód?, która dos?ownie zmy?a z powierzchni 500 mb toru oraz zabra?a 20 tonowe przes?o mostu na 25 kilometrze na odleg?o?ci 50 m co spowodowa?o ponad miesi?czn? przerw? w funkcjonowaniu kolei. W 1991 r. Przeworska Kolej Dojazdowa zosta?a wpisana do rejestru zabytków województwa przemyskiego.

Informacje praktyczne:
Pogórzanin jest jedn? z zaledwie kilku obecnie czynnych w Polsce kolei w?skotorowych. Wycieczka t? niezwyk?? "ciuchci?" umo?liwia poznanie dzia?ajacego od ponad 100 lat systemu kolejowego.
Nielada atrakcj? jest te? przejazd przez jedyny w Polsce tunel na kolejach w?skotorowych o d?ugo?ci 602 m. 
Na stacji Dynów organizowany jest 3 godzinny postój, co umo?liwia podró?uj?cym pieczenie kie?basy przy ognisku lub zorganizowanie innych atrakcji. Przejazd odbywa si? w odkrytych wagonach tzw. "letniakach" co sprawia m?odym pasa?erom szczególn? frajd?-wielokrotnie sprawdzone!!! Po drodze jest tak?e mo?liwo?? k?pieli lub w?dkowania w rzece San. Przerwa w podró?y: w stylowym zaje?dzie "Pod Semaforem" w Bachórzu, gdzie bezp?atnie dowozimy ch?tnych smakoszy.

Poci?gi specjalne:
- uruchomienie na ?yczenie grup zorganizowanych,
- w ramach przejazdu do dyspozycji klienta dwu godzinny postój do wykorzystania na dowolnym odcinku trasy,
- zwiedzanie w?skotorowej stacji w Przeworsku i zabytkowego taboru w Dynowie,
- mo?liwo?? zorganizowania ogniska z pieczeniem kie?basy.

W ka?d? sobot? i niedziel? o godz. 9:00 Pogórzanin rusza do Dynowa!!!
 Szczegó?y w rok?adzie jazdy.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel (016) 6482105
tel kom. 607052209

Cennik oraz rozk?ad jazdy znajdziecie TUTAJ

Dziekujemy za udost?pnienie materia?ów z oficjalnej strony Pogórzanina:
www.waskotorowka.prv.pl


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs