G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Jasielski

Po?udniowa cz??? powiatu jasielskiego po?o?ona jest w Beskidzie Niskim, a pozosta?a w obr?bie Pogórza Jasielskiego, Pogórza Ci??kowickiego oraz Do?ów Jasielsko – Sanockich.
Beskid Niski to teren szczególnie przyci?gaj?cy turystów. Nie brakuje tutaj miejsc dla mi?o?ników ciszy spokoju i kontaktu z nieska?on? przyrod?. Swoim bogactwem przyci?ga utworzony w 1995 r. Magurski Park Narodowy, który obejmuje unikalne kompleksy lasów bukowo- jaworowych . Wielk? atrakcj? w lasach s? g?azy narzutowe ,a w?ród nich „ Diabli Kamie?” w Foluszu , wokó? którego utworzono rezerwat przyrody.Na mi?o?ników turystyki pieszej i rowerowej czekaj? przygotowane i oznaczone szlaki turystyczne, m.in.: czerwony szlak beskidzki niebieski szlak graniczny, szlak ?ó?ty.
Powiat Jasielski to obszar atrakcyjny nie tylko ze wzgl?du na walory krajobrazowe i przyrodnicze, ale tak?e na zabytki przesz?o?ci . Do takich zaliczy? nale?y grodzisko „ Wa?y Królewskie” w Trzcinicy. Jest to obiekt o szczególnej warto?ci historycznej i kulturowej. Miejsce to owiane legendami nazywane jest tak?e „Karpack? Troj?”. Najcz??ciej odwiedzanym zabytkiem sakralnym powiatu, b?d?cym jednocze?nie jednym z miejsc kultu religijnego w Polsce , jest Sanktuarium Matki Bo?ej Salety?skiej w D?bowcu. W Nowym ?migrodzie znajduje si? wspania?y ko?ció? pod wezwaniem ?w. Piotra i Paw?a, pochodz?cy z XIV wieku z barokowym wystrojem.Na uwag? zas?uguje  równie? modrzewiowy  ko?ció?ek w Osieku Jasielskim z  prze?omu X1V i XV wieku oraz przepi?kny ko?ció? w Starym ?migrodzie, którego cz??? pochodzi z XV wieku. W samym Ja?le warto odwiedzi? ko?ció? farny . Oprócz tego warto obejrze? cmentarz i kirkut ?ydowski z oko?o  stu macewami i mogi?? zbiorow? ?o?nierzy austriackich. Cmentarze z okresu I i II wojny ?wiatowej znajduj? si? mi?dzy innymi w Warzycach, B?a?kowej, Cieklinie , Bie?dziadce, Krempnej, O?ennej, Grabiu i Ha?bowie. Na terenie powiatu znajduje si? wiele zabytków ?wiadcz?cych o burzliwej historii tych ziem. Wyj?tkowo?? i unikalno?? kulturowa Besidu Niskiego to bez w?tpienia równie? ?emkowszczyzna z szeregiem zabytkowych cerkiewek (Krempna, ?wi?tkowa Ma?a , ?wi?tkowa Wielka, Kota?, Myscowa, Polany). W sk?ad powiatu wchodzi 9 gmin: Brzyska, D?bowiec, Jas?o, Ko?aczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy ?migród, Sko?yszyn, Tarnowiec.
 Imprezy kulturalne to: Polskie Spotkania z Muzyk? Kameraln? (kwiecie? ), Przegl?d Zespo?ów i Kapel Folklorystycznych (maj), plenerowe „Dni Jas?a” (czerwiec), Jasielskie Spotkania Artystyczne.

  1. Turystyka
  2. Walory przyrodnicze
  3. Geografia
  4. Atrakcje
  5. Historia
  6. Kultura
  7. Gospodarka
  8. Szlaki turystyczne
  9. Baza turystyczna, rekraacyjna, sportowa
1. Turystyka

Atrakcyjno?? turystyczn? powiat jasielski zawdzi?cza g?ównie walorom przyrodniczym, czystemu powietrzu, wodzie obfituj?cej w ryby, lasom pe?nym grzybów i jagód. W 1995 r. powsta? – po?o?ony w znacznej cz??ci na obszarze powiatu – Magurski Park Narodowy, obejmuj?cy kompleksy le?ne z unikaln? flor? i faun?. Nic wi?c dziwnego, ?e nie brakuje obszarów atrakcyjnych dla turystów szukaj?cych ciszy, spokoju, kontaktu z nieska?on? przyrod?. Wi?kszo?? atrakcji turystycznych  dost?pna jest  dla turystów zmotoryzowanych , jak i dla w?druj?cych szlakami turystycznymi, pieszo , konno , czy rowerem. Na amatorów jazdy konnej czekaj? o?rodki je?dzieckie, z najciekawszym w Kotani k. Krempnej, proponuj?cym nauk? jazdy konnej, przeja?d?k? wierzchem, bryczk? oraz kuligi. Na turystów pieszych i rowerowych czekaj? oznakowane szlaki turystyczne Wielk? pokus? stanowi? niezwyk?ej urody szlaki turystyczne, wytyczone przez ma?o ucz?szczane pasma górskie. G?ówny czerwony szlak beskidzki, wchodzi od Wysowej i Jasionki w zachodni pas otuliny Parku we wsi Wo?owiec. Niebieski szlak graniczny wiedzie z Grybowa do Ustrzyk Dolnych, szlak ?ó?ty z Folusza do Koniecznej. Przez Park przebiega tak?e zielony szlak z Gorlic do O?ennej. Czyste powietrze i czysta woda, pi?kne walory krajobrazowe zach?caj? do wypoczynku. Okolice Osieka Jasielskiego proponuj? naturalne k?pieliska na Wis?oce w Za???u i Osieku oraz pola biwakowe w Pielgrzymce i Mrukowej. W lasach gminy D?bowiec znajduj? si? g?azy narzutowe, a w?ród nich „Diabli Kamie?” k. Folusza, wokó? którego utworzono rezerwat przyrody. W pobli?u amatorzy w?dkarstwa mog? z?owi? pstr?ga.. Tereny Ko?aczyc zach?caj? do zwiedzenia rezerwatu geologicznego „Golesz”, a bardziej wysportowanych kusz? miejscami wspinaczkowymi - ska?ki krajowickie . Przebiegaj? tam ciekawe, oznakowane szlaki turystyczne: ?ó?ty Ko?aczyce - Gogo?ów – Bardo (ok. 5½ h), Ko?aczyce – Ujazd – Liwocz (2 godz.), a tak?e 56-kilometrowy szlak spacerowy oznaczony bia?o-czerwonymi kwadracikami. Ta ostatnia trasa zach?ca turystów do zwiedzania: zabytkowych ko?cio?ów, dworków, prahistorycznych osad, mogi? – kurhanów, grodzisk, cmentarzy wojennych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. W gminie Brzyska na szczyt majestatycznego Liwocza prowadz? dwa ciekawe szlaki. Warto uda? si? te? na Gór? Grzywack? k. K?tów, gdzie wznosi si? Krzy? Jubileuszowy upami?tniaj?cy dawne w?drówki po beskidzkich ?cie?kach obecnego Ojca ?wi?tego, Jana Paw?a II. Wypoczynek w domowej i przyjaznej atmosferze zapewniaj? funkcjonuj?ce w powiecie gospodarstwa agroturystyczne (Krempna, Nowy ?migród, D?bowiec, Jas?o, Tarnowiec, ?wi?tkowa Wielka).
Obecnie  na  terenie  powiatu  funkcjonuje  29 gospodarstw  argoturystycznych (ok. 200 miejsc noclegowych),  zrzeszonych w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Go?cinne.
W sezonie noclegi mo?na znale?? w schroniskach szkolnych. Poszerza si? baza gastronomiczna.

MAGURSKI PARK NARODOWY
Dnia 01.01.1995r. rozpocz?? funkcjonowanie MAGURSKI PARK NARODOWY z siedzib? w Krempnej o powierzchni 20 tys. ha. Jest jednym z najwi?kszych parków narodowych w Polsce i najwi?kszym w obr?bie pasm beskidzkich.
 Na terenie parku wyst?puj? dobrze zachowane naturalne starodrzewy jod?owe, a dominuj? starodrzewy bukowe. Bogata jest forma puszcza?ska szczególnie ptaków i ssaków. Wyst?puj? rzadkie gatunki owadów. Ciekawa jest flora oraz urozmaicone formy skalne, w tym wychod?ce. Wyst?puje tu 40 gatunków ro?lin chronionych, w tym 30 ca?kowicie. Obszar parku jest jedn? z najbogatszych w Beskidzie Niskim ostoi fauny. ?yje tu 35 gatunków ssaków. Ciekawym drapie?nikiem jest wydra. W?ród 137 gatunków ptaków jest wiele rzadkich i zagro?onych takich jak: orze? przedni, orlik krzykliwy - symbol parku, bocian czarny i inne. W formie wodnej rozpoznano 10 gatunków ryb, w tym pstr?ga potowego.
Wyst?puj? liczne gatunki ptaków i owadów, oraz wiele gatunków gin?cych mo0tyli. Ogó?em ?yje tu co najmniej 200 gatunków zwierz?t obj?tych ochron? ca?kowit? (119 ptaków, 15 ssaków, 11 p?azów i gadów oraz 12 bezkr?gowców). Ochron? ?cis?? projektuje si? obj?? oko?o 15% powierzchni parku. Przez teren parku i otuliny przebiegaj? liczne dotychczasowe i nowo wyznaczone szlaki turystyczne. S? to: czerwony szlak beskidzki, niebieski szlak graniczny, szlaki ?ó?te, czarne i zielone.2. Walory przyrodnicze

Pas si?gaj?cy od granicy pa?stwowej ze S?owacj? po pó?nocne kra?ce gmin D?bowiec i Osiek Jasielski zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
Najcenniejszym obiektem chroni?cym przyrod? jest Magurski Park Narodowy. Obejmuje on ?rodkow?, najciekawsz? pod wzgl?dem krajobrazowym i przyrodniczym, cz??? Beskidu Niskiego. Park zajmuje obszar o powierzchni 19962 ha, z czego 84% znajduje si? w granicach administracyjnych powiatu jasielskiego, w gminach: Krempna, D?bowiec, Nowy ?migród, Osiek Jasielski. Najwi?ksz? warto?? parku stanowi? dobrze zachowane, naturalne drzewostany bukowe i jod?owe (w znacznej cz??ci starodrzewy), bogata fauna puszcza?ska, urozmaicone wychodnie skalne oraz pó?naturalne ??ki i pastwiska pozosta?e po wyludnionych wioskach. W parku przewa?aj? usytuowane pi?trowo (pogórze i  regiel dolny) le?ne zbiorowiska ro?linne, bowiem lasy zajmuj? ponad 90% jego powierzchni. Liczb? ro?lin. naczyniowych szacuje si? na ponad 700 gatunków, w tym wiele chronionych. Lasy s? ostoj? dla du?ych kr?gowców puszcza?skich. ?yje tutaj ponad 30 gatunków ssaków, a w?ród nich: nied?wied? brunatny, ry?, ?bik, wilk, lis, liczne ssaki kopytne, ponad 130 gatunków ptaków, w tym 108 l?gowych (m.in. orze? przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny), liczne gatunki gadów i p?azów oraz rzadkie owady.
Po?udniowo-wschodni kraniec powiatu, w gminie Krempna, to tereny chronione w ramach Ja?liskiego Parku Krajobrazowego, przylegaj?ce do Magurskiego Parku Narodowego. Ja?liski Park Krajobrazowy utworzony zosta? dla ochrony górnego dorzecza Jasio?ki i ?ródlisk Wis?oka. W powiecie jasielskim znajduje si? zaledwie 7°/o jego obszaru. Teren parku charakteryzuje si? naturalnymi krajobrazami oraz wysokim stopniem naturalno?ci ?rodowiska przyrodniczego. Jest parkiem typowo le?nym, a dominuj?cym zbiorowiskiem jest buczyna karpacka. Wyst?puje tu blisko 900 gatunków flory naczyniowej i prawie 270 gatunków kr?gowców, w tym wiele podlegaj?cych ochronie.
W pó?nocno zachodniej cz??ci powiatu, w gminie Szerzyny, rozci?ga si? fragment (32% ogólnej powierzchni) Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Park ten obejmuje wschodni? cz??? Pogórza Ci??kowickiego mi?dzy dolin? Bia?ej i Wis?oki. Rze?ba parku jest urozmaicona, charakteryzuje si? znacznymi spadkami oraz g??boko wci?tymi dolinami. W rejonie tym znajduj? si? zbiorowiska le?ne typowe dla ?rodowiska Pogórza, o du?ym stopniu naturalno?ci, g?ównie buczyny karpackiej i jedliny. Wyst?puje tu wiele gatunków ro?lin rzadkich i chronionych.
W powiecie bark jest rezerwatów przyrody. Najbardziej rozpowszechnion? form? indywidualnej ochrony pojedynczych obiektów przyrodniczych jest uznawanie ich za pomniki przyrody. W grupie 35 pomników przyrody w powiecie znajduj? si? drzewa, kwitn?cy okaz bluszczu pospolitego, g?az polodowcowy oraz ska?ki piaskowcowe.
Podstawowym zadaniem systemu obszarów chronionych jest tworzenie optymalnych warunków do powstrzymania procesu degradacji ?rodowiska i zachowania równowagi ekologicznej najbardziej warto?ciowych przyrodniczo obszarów. Obszary chronione wymagaj? szczególnie racjonalnych zasad gospodarowania zasobami przyrodniczymi.3. Geografia

Powierzchnia powiatu wynosi 831 km2. Powiat jasielski zamieszkuje ponad 115 tys. mieszka?ców. Pod wzgl?dem administracyjnym powiat dzieli si? na 10 gmin, w tym 1 gmin? miejsk? - Jas?o oraz 9 gmin wiejskich: Brzyska, D?bowiec, Jas?o, Ko?aczyce, Krempna, Nowy ?migród, Osiek Jasielski, Sko?yszyn, Tarnowiec.
Powiat jasielski po?o?ony jest w po?udniowo-zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego. Od zachodu graniczy z województwem ma?opolskim, od pó?nocy z powiatami: d?bickim i strzy?owskim, natomiast od wschodu z powiatem kro?nie?skim. Po?udniow? granic? stanowi granica pa?stwowa ze S?owacj?.
Powiat jasielski cechuje ró?norodno?? krajobrazu. Obejmuje cz??? Pogórza Ci??kowickiego i Strzy?owskiego, Kotliny Jasielsko-Kro?nie?skiej, Pogórza Jasielskiego i Beskidu Niskiego na obszarze,  którego rozci?ga si? Magurski Park Narodowy. To jeden z najbardziej uroczych zak?tków Polski, wci?? czekaj?cy na odkrycie. Bezludne tereny o bogatej historii, zwi?zane kulturowo z Polsk?, W?grami, ludno?ci? s?owack? oraz ?emkowsk? stanowi? fascynuj?ce t?o bogatej, wtórnie zdzicza?ej przyrody, której walory doceniono tworz?c tu w 1995  park narodowy. Park obejmuje pasmo Magury W?tkowskiej w Beskidzie Niskiem, z jego najwy?szym szczytem - Magur? (848 m.n.p.m.). Mo?na tu przemierza? zarówno bukowe lasy jak i otwarte przestrzenie ??k i maków. Wsz?dzie spotka? mo?na ?lady dawnej ludno?ci tych terenów - ?emków .Ich pami?tk? s? opuszczone cmentarze, cerkwie, kapliczki przydro?ne, zdzicza?e sady.
Wa?nym atutem powiatu jest po?o?enie  na skrzy?owaniu  szlaków  drogowych  i  kolejowych  w relacji pó?noc -po?udnie i wschód -zachód. Przez obszar powiatu przebiegaj?  drogi : nr 98 Nowy S?cz-Przemy?l i nr 9  Jas?o-Rzeszów oraz linie kolejowe  relacji Kraków-Sanok-Zagórz oraz Rzeszów - Jas?o. Samo Jas?o stanowi  wa?ny w?ze?  transportu  z  zapleczem  transportu  kolejowego i samochodowego.4. Atrakcje

Ziemia jasielska
Mnogo?? strumieni, potoków i rzek, których koryta wrzynaj? si? g??boko w pod?o?e, obecno?? pomników przyrody, zak?tków urzekaj?cych pi?knem oraz miejsc tajemniczych, cz?sto owianych legend? sprawia, ?e ziemia jasielska ma wyj?tkow? urod?. A jej niepowtarzalne pi?kno urzeka turystów, przyci?ga rzesze mi?o?ników w?drówek pogórza?skimi i beskidzkimi szlakami. 

Magurski Park Narodowy
Ten ma?o znany lecz pi?kny zak?tek naszego regionu zas?uguje z ca?? pewno?ci? na to by, go lepiej pozna?. Tury?ci mog? zwiedzi? Magurski Park Narodowego w?druj?c po  pi?ciu szlakach o ??cznej d?ugo?ci 85 km. Dzi?ki utworzeniu tego parku, a trwa?o to blisko 20 lat, obj?to ?cis?? ochron? wiele cennych gatunków ?yj?cych tu zwierz?t. Przy odrobinie szcz??cia mo?na tu spotka? rysia, wilka, ?bika a nawet ... nied?wiedzia. Nierzadko mo?na zobaczy? orlika krzykliwego – symbol parku oraz niezliczone ilo?ci gadów, p?azów, przepi?knie ubarwione motyle i wa?ki. Dla amatorów flory MPN jest niew?tpliwie rajem, albowiem rosn? tu ro?liny chronione w ilo?ciach rzadko spotykanych w innych rejonach kraju. Przyk?adem s? niektóre gatunki storczyków, które mo?na spotka? na terenie parku w tysi?cach egzemplarzy. Oferta Magurskiego Parku Narodowego na sp?dzenie wolnego czasu nie jest obecnie zbyt bogata. Zmieni si? to, gdy w Krempnej powstanie O?rodek Edukacyjny wraz Muzeum. Pierwsi go?cie b?d? mogli odwiedzi? placówk? ju? pod koniec tego roku. Obecnie namiastka muzeum przyrodniczego znajduje si? w Nowym ?migrodzie, w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego. Ch?tni mog? tam obejrze? g?ównie spreparowane ptaki, bobry, wydry.

Kota?
Je?eli chcemy obcowa? z przyrod? sam na sam, to nie ma z tym problemu. Jest tutaj wiele miejsc odludnych a zarazem pi?knych. Ta niewielka wioska po?o?ona na terenie gminy Krempna nad rzek? Wis?ok? charakteryzuje si? osobliwym mikroklimatem.  Nie ma tu rozwini?tej bazy turystycznej: raptem kilka gospodarstw agroturystycznych i O?rodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Diecezji Rzeszowskiej. Mimo to w okolicy jest kilka ciekawych, ma?o ucz?szczanych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych i konnych. W s?siedztwie znajduje si?  oryginalny, s?ynny z bogactwa i kszta?tu flory i fauny rezerwat skalny “Kornuty”, po?o?ony na pó?nocno-zachodnich stokach Magury W?tkowskiej. Ponadto w samej wiosce mo?na obejrze? stoj?c? na pagórku, drewnian? cerkiew filialn? p.w. ?w. Kosmy i Damiana, która s?u?y obecnie wiernym obrz?dku rzymskokatolickiego.

K?ty
Na szczycie Góry Grzywackiej wznosi si? charakterystyczna stalowa wie?a z tarasem widokowym, a na niej Milenijny Krzy? Papieski. W s?oneczne dni przy bardzo dobrej przejrzysto?ci powietrza z tarasu wie?y mo?na podziwia? szerok?  i pi?kn? panoram? Beskidu Niskiego, pogórza, a nawet odleg?e szczyty Tatr.

Odpoczynek w siodle
Zach?cam przede wszystkim do wyjazdów weekendowych, podczas których jest czas na  piesze w?drówki czy rowerowe eskapady, a nawet konne przeja?d?ki. Dla amatorów tej ostatniej formy aktywnego wypoczynku w?a?ciciele gospodarstw agroturystycznych w Trzcinicy, Dobrucowej, Skalniku, Myscowej, Kotani i K?tach przygotowali specjaln? ofert? turystyki konnej. Szlakami wiod?cymi przez pobliskie wzgórza mo?na doj?? do miejsc, które w m?odo?ci odwiedza? Jan Pawe? II. Czerwony szlak zaprowadzi nas przyk?adowo do Dukli i do s?ynnej pustelni ?wi?tego Jana na wzgórzu Za?pit w Trzcianie.

Dla w?dkarzy i grzybiarzy
Atrakcyjno?? turystyczn? ziemia jasielska zawdzi?cza g?ównie walorom przyrodniczym, czystemu powietrzu, wodzie obfituj?cej w ryby, lasom pe?nym grzybów i jagód. Amatorzy w?dkarstwa mog? z?owi? pstr?ga w Foluszu, Dobrucowej, Bajdach i ?wi?tkowej a na grzyby mog? si? wybra? do lasów Magurskiego Parku Narodowego.5. Historia

Najstarsze ?lady pobytu cz?owieka na Ziemi Jasielskiej si?gaj? czasów schy?kowego paleolitu. Pocz?tki intensywnego osadnictwa w dorzeczu Wis?oki mia?y miejsce w okresie neolitu (4500-1800 p.n.e). Równie ciekawe znaleziska pochodz? z epoki br?zu, kultury ?u?yckiej, wczesnego ?elaza oraz z ery wp?ywów celtyckich i rzymskich. Szczególnie bogaty i cenny materia? naukowy przynios?y prace archeologiczne na terenie grodziska „Wa?y” w Trzcinicy, gdzie stwierdzono ci?g?o?? osadnicz? od epoki kultury pucharów lejkowatych po czasy XI wieku. Odkryto tam ??cznie ponad sto tysi?cy zabytków g?ównie kultury mierzanowickiej i otoma?skiej oraz okresu wczesnego ?redniowiecza. Badania te wnios?y ogromny wk?ad w odtwarzanie pradziejów tej cz??ci ziem polskich, a Trzcinic?  nazwano „Troj? Podkarpacia”.
W 1262 r. Boles?aw Wstydliwy nada? immunitet skarbowy i s?dowy osadzie Jasiel, natomiast  26 kwietnia 1365 roku otrzyma?a ona od kolejnego w?adcy – Kazimierza Wielkiego nie tylko prawa miejskie, ale i przywilej celny. Dzi?ki rozwojowi handlu i rzemios?a wzros?o znaczenie obecnej powiatowej stolicy. Z czasów Jana Olbrachta pochodzi herb Jas?a – na czerwonej tarczy monogram królewski JAR (Joannes Albertus Rex).
 Pocz?wszy od XV wieku tereny dzisiejszego powiatu sta?y si? miejscem osadnictwa wo?osko-ruskiego, g?ównie pasterzy zaludniaj?cych nie uprawiane dot?d górskie polany.
W 1790 r. Jas?o uzyska?o rang? siedziby cyrku?u, dzi?ki czemu wzniesiono wiele budynków nie tylko u?yteczno?ci publicznej, ale i prywatnych. W 1868 r. utworzono powiat jasielski tzw. Bezirkhauptmannschaft.
Wiek XIX przyniós? w powiecie wa?ne zmiany spo?eczno – gospodarcze. Po wypadkach 1846 r. uw?aszczeni zostali ch?opi. W roku 1859  mieszkaj?cy w Ja?le Ignacy ?ukasiewicz zbudowa? pierwsz? w ?wiecie destylarni? ropy naftowej w Ulaszowicach. W latach 1889 –90 w pobliskich Nieg?owicach zosta?a wybudowana jedna z najstarszych rafinerii. Wa?nym wydarzeniem sta?o si? uruchomienie kolei ?elaznych na trasach:  Stró?e – Jas?o – Krosno – Sanok oraz Jas?o – Rzeszów.
Niestety, I wojna ?wiatowa zahamowa?a rozwój ziemi jasielskiej. Dzia?ania frontowe kilkakrotnie przetacza?y si? przez te tereny. W krwawych bitwach gin?li ?o?nierze i cywile, p?on??y wsie i miasta. Ich ?wiadectwem pozosta?y do dzisiaj obszerne ?o?nierskie cmentarze. chroni?cych szcz?tki  Niemców, Austriaków, Rosjan, Ukrai?ców, Gruzinów i przedstawicieli innych narodów carskiego imperium. Le?y na tych cmentarzach wielu Polaków, których tragedi? by?o to, ?e pod przymusem walczyli w 3 armiach zaborczych tak?e przeciwko swoim braciom.
W 1918 r. w dniu odzyskania niepodleg?o?ci na budynku starostwa w Ja?le zosta? zawieszony w miejsce or?a austriackiego orze? polski.
 Ogromne straty w?ród mieszka?ców przynios?a II wojna ?wiatowa. Lata po II wojnie ?wiatowej to odbudowa zniszczonego w blisko 97% Jas?a, tworzenie nowych zak?adów pracy równie? w s?siednich gminach, dynamiczny – szczególnie po 1989 roku rozwój przedsi?biorczo?ci prywatnej, a tak?e – restytucja powiatu jasielskiego.
W wyniku tragicznych wydarze? z lat ostatniej wojny ziemia jasielska bezpowrotnie utraci?a wi?kszo?? obiektów kultury. Te, które pozosta?y stanowi? bezcenne ?wiadectwo rodzimej przesz?o?ci i historii. Dzi?ki nim krajobraz kulturowy tego obszaru jest nadal interesuj?cy i ró?norodny.6. Kultura

Na terenie powiatu funkcjonuj? znane na Podkarpaciu placówki kultury: Muzeum Regionalne, Jasielski Dom Kultury, M?odzie?owy Dom Kultury. M?odzie?owy Dom Kultury organizuje wiele imprez kulturalnych w ci?gu ca?ego roku szkolnego, jak równie? wakacji; imprezy okoliczno?ciowe (Dzie? Dziecka, Pierwszy Dzie? Wiosny, Jase?ka, Konkursy Piosenki Obcoj?zycznej) M?odzie?owy Dom Kultury organizuje równie? wycieczki, obozy, kolonie dla dzieci i m?odzie?y.
Wyra?ne cechy regionalne ma ludowa plastyka w zbiorach Muzeum Regionalnego im. Kadyiego. G?ówne wystawy w muzeum to m.in.:
a) zbiory rzemios?a ludowego
b) zbiory artystyczne: malarstwo, rze?by, ikony, zegary, meble
c) wystawy etnograficzne, artystyczno – historyczne.
Na Ziemi Jasielskiej poprzez obrz?dy, ta?ce, ?piew i muzyk? kultywuje si? rodzim? kultur? regionu, dzia?a kilka zespo?ów folklorystycznych, ?piewaczych i kapel, których cz?onkowie ubrani w tradycyjne miejscowe stroje ludowe prezentuj? przekazywany z pokolenia na pokolenie swój bogaty repertuar. Do najbardziej znanych na szczeblu makroregionalnym i ogólnopolskim nale??: „Pogórzanie” z Jas?a, „Trzcinicoki” z Trzcinicy i „?migrodzanie” z Nowego ?migrodu.
Najwi?cej sta?ych imprez kulturalnych, w tym te o randze ponadregionalnej odbywa si? w stolicy powiatu - Ja?le. W kwietniu organizowane s? tu od 1989 roku Polskie Spotkania z Muzyka Kameraln? pod patronatem Stefanii Woytowicz, uczta dla koneserów polskiej kameralistyki. Maj to czas Przegl?du Zespo?ów i Kapel Folklorystycznych, gdy swoj? muzyk? przybli?aj? wykonawcy z regionu Pogórza Karpackiego. W czerwcu do odwiedzin
w mie?cie zach?caj? plenerowe „Dni Jas?a”, bogate w liczne koncerty, kiermasze, pokazy sztucznych ogni i konkursy. Ko?o Artystów Plastyków zaprasza systematycznie na cykliczn? imprez? pod nazw? Jasielskie Spotkania Artystyczne z udzia?em artystów naszego regionu. Festiwal dzieci i m?odzie?y: „T?czowe piosenki Jana Wojdaka”, turniej wiedzy o Regionie Jasielskim, konkurs piosenki obcoj?zycznej „Love me tender”, „Lato z Kultur? Powiatu - Przegl?d Dorobku Kulturalnego Powiatu Jasielskiego”, Dni Kultury Chrze?cija?skiej, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej oraz Mini Listy Przebojów Piosenki Dzieci?cej.7. Gospodarka

W powiecie jasielskim bogate s? tradycje przemys?owe górnictwa naftowego i gazownictwa oraz przemys?u szklarskiego. Baz? ekonomiczn? powiatu tworzy przemys? rafineryjny, szklarski oraz  spo?ywczy ( w tym przetwórstwo  owoców i warzyw , przetwórstwo mi?sa). Istotn? rol? w rozwoju gospodarczym  regionu odgrywaj?  pr??nie dzia?aj?ce  du?e i ?rednie  przedsi?biorstwa oraz  zak?ady produkcyjno-us?ugowe (funkcjonuje  ok. 6,5 tys. podmiotów gospodarczych. W?adzom powiatu  zale?y na pozyskiwaniu inwestorów zewn?trznych ,  wspieraj?cych procesy restrukturyzacji bazy ekonomicznej powiatu i kreowaniu silnego sektora ma?ych i ?rednich przedsi?wzi??. Sprzyja temu  utworzona na  powierzchni 35 ha jasielska podstrefa  Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Do najwi?kszych przedsi?biorstw w regionie nale??: Rafineria Jas?o (producent i sprzedawca paliw, od 1 lipca 1996 r. Spó?ka Akcyjna), Naftobudowa-2 Sp. z o.o. (wykonawca konstrukcji stalowych), Poszukiwania Nafty i Gazu w Ja?le sp. z o.o. „kontynuuj?ce” przedsi?wzi?cia ?ukasiewicza. Gamrat S.A. wytwarzaj? m.in. rury, wyk?adziny i p?ytki z PCV, siding oraz styropian. Tutejsza Huta Szk?a oferuje szeroki asortyment wyrobów ze szk?a kolorowego czy witra?owego. Fabryka Armatur JAFAR S.A w Ja?le mo?e z kolei pochwali? si? Mi?dzynarodowym Certyfikatem Jako?ci ISO 9001. W bran?y spo?ywczej dzia?aj? firmy: Zak?ady Przemys?u Owocowo – Warzywnego PEKTOWIN Sp. z o.o., JASAN Sp. z o.o. z powodzeniem eksportuj?cy mi?so ko?skie i jego przetwory na rynki zachodnie, czy ZPOiW „VORTUMNUS” dzia?aj?cy w Lisowie -ceniony producent ogórków konserwowych, przetworów owocowo-warzywnych i chrzanu.
 Pomimo ?e o sytuacji gospodarczej i zatrudnieniu decyduj? przede wszystkim du?e zak?ady, nie sposób nie doceni? znacznej aktywno?ci ma?ych firm. Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 6,5 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON.8. Szlaki turystyczne

G?ówny czerwony szlak beskidzki (Ustronie ?l. - Wo?osate)
wchodzi od Wysowej i Jasionki w zachodni pas otuliny Parku we wsi Wo?owiec i prowadzi przez prze??cz mi?dzy Mareszk? (801 m n.p.m.), a Maguryczem Du?ym (788 m n.p.m.), po?udniowym skrajem doliny Bartnego, obok bacówki PTTK pod Mareszk? i prze??czy Majdan, grzbietem Magury (842 m n.p.m.), drog? le?n? mi?dzy Magur?, a gór? Kosi?sk? (741 m n.p.m.), nast?pnie przez kulminacj? ?wierzowej (842 m n.p.m.) i Kolanina (708 m n.p.m.), Ha?bów i Dolin? Ha?bowsk? do K?tów, sk?d zmierza w stron? Hyrowej. Czas przej?cia przez teren Parku i otuliny - oko?o 9,5 godzin. Za Kolaninem szlak przecina le?n? drog?, któr? mo?na zboczy? do Kotani i ?wi?tkowych lub do Desznicy.
Zielony szlak (Gorlice - O?enna)
zmierza do kulminacji Magury W?tkowskiej z Gorlic przez Wapienne, Ma?y Ferdel(578m n.p.m.), Ferdel (648m n.p. m.) i Kornuty (830 m n. p. m.) na szczyt Magura, gdzie ??czy si? ze szlakiem czerwonym, dalej przez Mrukow?, Nowy ?migród gór? Grzywack?, gór? Kamie?, gdzie znów biegnie obok szlaku czeronego, przez Krempn? a? do O?ennej gdzie ??czy si? z niebieskim szlakiem granicznym.
Niebieski szlak graniczny (Grybów - Ustrzyki Dolne)
schodzi na opisywany teren od Koniecznej prze??cz? nad Radocyn?, nast?pnie wiedzie przez grzbiet D?biego Wierchu (664 m n.p.m.), a spod prze??czy Beskid (593 m n.p.m.) drog? do Grabu i O?ennej, stamt?d grzbietem Nad Tysowym (713 m n.p.m.) do doliny dawnej wsi Ciechani i dalej drog? do równie? opuszczonej Huty Pola?skiej, sk?d wraca do granicy pa?stwowej na grzbiecie Wielkiej Góry (791 m n.p.m.) i przez Baranie (754 m n.p.m.) oraz równoleg?y do Studennego Wierchu grzbiet graniczny dociera do otuliny, kieruj?c si? dalej do Barwinka. Na pokonanie tej trasy trzega oko?o 14 godzin.
Szlak ?ó?ty nr 1 (z Folusza na Magur? W?tkowsk?)
rozpoczyna si? od skrzy?owania dróg do Gorlic i Folusza , prowadzi przez Folusz, a nast?pnie drog? le?n? w gór? do zielonego szlaku gorlickiego na grzbiecie Magury, sk?d mo?na zej?? nieznakowan? ?cie?k? do Bartnego. (2 godziny 45 minut)
Szlak ?ó?ty nr 2 (z Mrukowej do Krempnej)
Prowadzi przez Magur? do miejscowo?ci Kota? sk?d znów terenem Magurskiego Parku Narodowego przez Ha?bów do Krempnej.
Szlak ?ó?ty nr 3 (z Baraniego w kierunku Tylawy przez wie? Olchowiec)
Czarny szlak (z Folusza do pomnika przyrody "Diabli Kamie?")
rozpoczyna si? za przystankiem PKS w Foluszu i prowadzi do pomnika przyrody nieo?ywionej znanego jako "Diabli Kamie?".
Niebieski szlak ??cznikowy (z Biecza na szczyt Ferdel)
przez Rozdziele, ??cz?cy si? ze szlakiem zielonym na Ferdlu.
Do podnó?y Magury W?tkowskiej mo?na te? dotrze? z Szalowej przez Gorlice i Magur? W?tkowsk? szlakiem niebieskim, który w Bartnem (przy bacówce) ??czy si? ze szlakiem czerwonym9. Baza turystyczna, rekraacyjna i sportowa

1. Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji
ul. Sikorskiego 15  38-200 Jas?o
tel. (0-13) 446-52-04

2. Izba Muzealna
38-213 Ko?aczyce

3. Muzeum Regionalne
ul. Kadiego 11
38-200 Jas?o
tel. 446-23-59

4. KINA:
Kino „SYRENA”
ul. Soko?a
38-200 Jas?o

5. Jasielski Dom Kultury
ul. Ko???taja 1
38-200 Jas?o
tel. 446-26-02

6. M?odzie?owy Dom Kultury
ul. Jana Paw?a II 8 a
38-200 Jas?o
tel. 446-59-25

7. Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Ko???taja 1
38-200 Jas?o
tel. 446-26-02.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs