G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Kro?nie?ski

  1. Po?o?enie
  2. Historia
  3. ?rodowisko
  4. Turystyka
  5. Kultura
  6. Infrastruktura
  7. Sport i rekraacja
1. Po?o?enie

Powiat kro?nie?ski le?y w po?udniowo – wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Zajmuje powierzchni? 923 km kw. Powiat wspó?tworzy 9 gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka.
Po?udniowa cz??? powiatu kro?nie?skiego – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój i Rymanów – po?o?ona jest w górach i dolinach Beskidu Niskiego. Pasmo to jest najbardziej na wschód wysuni?tym elementem Beskidów Zachodnich. Po?udniow? granic? powiatu, stanowi?c? zarazem granic? pa?stwow?, poprowadzono wzgórzami g?ównego grzbietu karpackiego.
Gminy: Jedlicze, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Kro?cienko Wy?ne po?o?one s? w szerokim obni?eniu ?ródgórskim, zwanym Do?ami Jasielsko – Sanockimi. Do?y ci?gn? si? od Gorlic na zachodzie po Sanok na wschodzie ( oko?o 100 km ), za? ich szeroko?? wynosi oko?o 18 km. Miejscowo?ci, tworz?ce gminy Wojaszówka oraz Korczyna ( na pó?nocy powiatu) le?? na obszarze Pogórza Strzy?owsko – Dynowskiego. W jego krajobrazie dominuj? niewielkie wzniesienia – najwy?szym z nich jest Sucha Góra ( 591 m n.p.m. ) nad Czarnorzekami.

Podzia? administracyjny
Zajmuje powierzchni? 923 km kw., liczy oko?o 110 tys. mieszka?ców.
G?sto?? zaludnienia – 118 osób na 1 km kw.
Powiat wspó?tworzy 9 gmin w tym cztery miejsko – wiejskie: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Rymanów i pi?? gmin wiejskich: Chorkówka, Korczyna, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
Najwi?ksz? gmin? pod wzgl?dem powierzchni jest Dukla – 332 km kw., a najmniejsz? jest Kro?cienko Wy?ne – 16 km kw.
Starostwo Powiatowe ma siedzib? w Kro?nie – mie?cie, które do 1998 r. by?o stolic? województwa kro?nie?skiego. Obecnie miasto to stanowi odr?bn? jednostk? administracyjn? – powiat grodzki.2. Historia

Najstarsze ?lady cz?owieka na terenach powiatu kro?nie?skiego pochodz? z paleolitu (8000 – 4000 lat p.n.e.). Od VIII stulecia ziemie te zamieszkiwa?o plemi? L?dzian, które w IX w. dosta?o si? pod zale?no?? od Wielkich Moraw, pó?niej Czech, wreszcie Królestwa Polskiego. W wiekach X – XIII ziemia kro?nie?ska znajdowa?a si? na pograniczu polsko – ruskim, a jej przynale?no?? zmienia?a si? w zale?no?ci od sytuacji politycznej. Ostatecznie o tym, ?e ziemia kro?nie?ska znalaz?a si? na sta?e w granicach Polski zdecydowa?o w??czenie Rusi Halickiej do naszego kraju przez Kazimierza Wielkiego, w latach 1340 – 1349. Szczególnie aktywny rozwój osadnictwa przypad? na okres panowania Kazimierza Wielkiego. Król nada? prawa miejskie m.in. Krosnu i Ja?liskom, które szybko sta?y si? wa?nymi o?rodkami handlowymi, po?o?onymi przy ruchliwym trakcie w?gierskim. W nast?pnych latach przywilejów miejskich doczeka?y si? Korczyna, Iwonicz, Rymanów i Jedlicze.
Na przestrzeni dziejów kro?nie?skie dozna?o wielu kl?sk – cho?by najazdy tatarskie, szwedzkie i w?gierskie pozostawia?y spustoszenie, g?ód i epidemie. Dotkliwe straty ponios?o kro?nie?skie podczas „potopu” szwedzkiego.
Ustawiczne wojny przyczyni?y si? do upadku gospodarczego powiatu i do jego wyludnienia. W czasie zaborów tereny obecnego powiatu kro?nie?skiego znalaz?y si? pod panowaniem austriackim. W XIX w. rozwin?? si? przemys? naftowy. Jego kolebk? by?a za?o?ona przez Ignacego ?ukasiewicza w 1854 r. w Bóbrce pierwsza na ?wiecie kopalnia ropy naftowej.
Swoiste pi?tno odcisn??y na ziemi kro?nie?skiej wydarzenia I i II wojny ?wiatowej. We wrze?niu 1914 roku Krosno zaj??y wojska rosyjskie, które pó?tora roku okupowa?y ziemie kro?nie?sk?. Dopiero w maju 1915 r., po bitwie gorlickiej, Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania si?, a nasza ziemia ponownie znalaz?a si? w r?kach austriackich. W 1918 r. zako?czy? si? okres zaborów.
Wybuch II wojny ?wiatowej zniszczy? ogrom pracy i osi?gni?cia lat mi?dzywojennych. Ju? w pierwszych dniach wrze?nia 1939 r. oddzia?y niemieckie wkroczy?y do Krosna. Nast?pi?y masowe aresztowania, zsy?ki na roboty przymusowe do Rzeszy, wywózki do obozów zag?ady, pacyfikacje, eksterminacja ?ydów. Najkrwawsze zmagania mia?y miejsce w 1944 r. podczas bitwy o Prze??cz Dukielsk?. Zgin??o tam ponad 90 tys. ?o?nierzy Armii Radzieckiej. Ludno?? ?emkowsk? zamieszkuj?c? dot?d tereny Beskidu Niskiego wysiedlono w 1947 r.
Po 1945 r. ju? nie tylko górnictwo ropy naftowej stanowi?o o potencjale gospodarczym regionu. W styczniu 1945 r. ruszy?a rafineria w Jedliczu. Powsta?y m.in. huty szk?a, zak?ady obuwnicze, w?ókiennicze i przetwórstwa spo?ywczego. 
Du?e znaczenie dla rozwoju Krosna i okolic mia?o istnienie w latach 1975 – 1998 województwa kro?nie?skiego, które zosta?o zlikwidowane po 24 latach, wraz z nowym podzia?em administracyjnym kraju.3. ?rodowisko

Powiat kro?nie?ski nale?y do górzystych terenów Polski po?udniowej. Znajduj? si? tutaj trzy odmienne typy rze?by:
-strefa kotlin, oddzielonych p?atami niskich pogórzy, zwana Do?ami Jasielsko-Sanockimi wraz z Dolin? Wis?oka i Kotlin? Jasielsko-Kro?nie?sk?,
-Pogórze Karpackie na pó?nocy obejmuj?ce Pogórze Ci??kowickie i Strzy?owskie,
-Beskid Niski wraz z Górami Dukielskimi. Najwy?szym szczytem jest góra Kamie? o wysoko?ci 857 m n.p.m.
Walory przyrodnicze powiatu kro?nie?skiego sprawi?y, ?e znaczna cz??? obszaru obj?ta jest ochron?. Znalaz?y tu zastosowanie prawie wszystkie formy ochrony przyrody i krajobrazu, a mianowicie:
- park narodowy,
- rezerwaty przyrody,
- pomniki przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu.
- stanowisko dokumentacyjne

Magurski Park Narodowy
Park narodowy stanowi najwy?sz? form? ochrony przyrody w Polsce. Na jego obszarze ochronie podlega ca?o?? przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Na terenie powiatu kro?nie?skiego znajduje si? cz??? (teren gminy Dukla – 1138,6 ha) Magurskiego Parku Narodowego, którego ca?kowity obszar wynosi oko?o 20.000 ha. Park ustanowiony z dniem 1 stycznia 1995 r. obejmuje znaczn? cz??? obszaru ?ródliskowego rzeki Wis?oki, masyw Magury W?tkowej oraz fragmenty g?ównego grzbietu karpackiego przy granicy ze S?owacj? poro?ni?te zwartymi kompleksami le?nymi. Lasy zajmuj? oko?o 93% powierzchni Parku. Uwag? zwracaj? dobrze zachowane naturalne starodrzewy jod?owe odznaczaj?ce si? zdrowotno?ci? i dynamik? odnowie? oraz dominuj?ce drzewostany bukowe. Le?ny charakter Parku nie umniejsza znaczenia i warto?ci pó?naturalnych, ??k i pastwisk, które stanowi? wa?ny sk?adnik bioró?norodno?ci tego terenu. Szata ro?linna ma znamiona obszaru przej?ciowego mi?dzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi.

Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody jest drug? co do rangi form? ochrony przyrody. Podstawowym celem istnienia rezerwatów przyrody jest stworzenie warunków przetrwania dla ?wiata ro?lin i zwierz?t poprzez ochron? ró?norodno?ci biocenoz oraz zawartego w nich materia?u genetycznego. Rezerwaty stwarzaj? szans? dla rozwoju dziko wyst?puj?cych gatunków ro?lin i zwierz?t, ??cznie z ich siedliskami, a jednocze?nie zapewniaj? trwa?e istnienie ró?nych form geomorfologicznych i geologicznych, stanowi?cych o istnieniu naturalnego krajobrazu. W powiecie kro?nie?skim utworzono 8 rezerwatów przyrody, z tego w gminach Dukla – 7 i w Korczynie – 1, s? to :
- „MODRZYNA” w Barwinku o pow. 17,69 ha – florystyczny, naturalne stanowisko modrzewia polskiego
- „PRZ?DKI” w Czarnorzekach o pow. 13,62 ha – geologiczny, grupa ska? piaskowcowych na grzbiecie górskim
- „CISY W NOWEJ WSI” o pow. 2,18 ha – florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego
- „REZERWAT TYSI?CLECIA NA GÓRZE CERGOWEJ” w Jasionce i Cergowej o pow. 63,50 ha – le?ny, naturalny las mieszany z przewag? buczyny karpackiej
- „IGIE?KI” w Mszanie o pow. 27,88 ha – florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego
- „PRZE?OM JASIO?KI” w Daliowej, Tylawie i Zawadce Rymanowskiej o pow. 123,41 ha malowniczy odcinek rzeki Jasio?ki pomi?dzy wzgórzami Piotru? i Ostra, naturalne zespo?y le?ne
- „WADERNIK” w Ropiance o pow. 10,72 ha – florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego w otoczeniu lasu jod?owo-bukowego
- „KAMIE? NAD JA?LISKAMI” w Ja?liskach i Lipowcu o pow. 302,32 ha - le?ny, ochrona buczyny karpackiej

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody s? ró?norodne twory przyrody ?ywej i nieo?ywionej, które chroni si? przede wszystkim ze wzgl?dów naukowych, estetycznych, historycznych i zdrowotnych.
W powiecie kro?nie?skim znajduje si? 56 pomników przyrody z tego 42 ustanowionych przez Wojewod? i 14 przez Rady Gmin. W?ród nich wyró?nia si? pojedyncze drzewa, grupy drzew i twory przyrody nieo?ywionej (ska?y, g?azy narzutowe).
Do najbardziej znanych pomników przyrody zalicza si?: „Ska?ki” w Woli Komborskiej, „Mi?orz?b japo?ski” i „?ród?o Be?kotka” w Iwoniczu Zdroju, „D?b szypu?kowy” w Kro?cienku Wy?nym, wi?z górski „Beskidnik” w Iwli.

Parki krajobrazowe
Park krajobrazowy tworzony jest na obszarze posiadaj?cym warto?ci nie tylko przyrodnicze ale tak?e historyczne i kulturowe. W odró?nieniu od parku narodowego grunty na terenach parków krajobrazowych s? nadal wykorzystywane gospodarczo, jednak wszelka dzia?alno?? musi uwzgl?dnia? zachowanie warto?ci przyrodniczych i krajobrazowych.
W powiecie kro?nie?skim znajduj? si? 2 parki krajobrazowe. Ja?liski Park Krajobrazowy o ca?kowitej powierzchni 20.911,0 ha, na terenie powiatu kro?nie?skiego obejmuje obszar gminy Dukla o powierzchni 14.229 ha. Utworzony zosta? dla ochrony górnego dorzecza Jasio?ki i ?ródlisk Wis?oka we wschodnim przygranicznym pasie Beskidu Niskiego. Teren Parku charakteryzuje si? naturalnymi krajobrazami oraz wysokim stopniem naturalno?ci ?rodowiska przyrodniczego. Jest Parkiem typowo le?nym z dominuj?cym zbiorowiskiem buczyny karpackiej. Czarnorzecko - Strzy?owski Park Krajobrazowy o powierzchni ca?kowitej 25.781 ha, na terenie powiatu obejmuje obszar gmin Korczyna i Wojaszówka o ??cznej powierzchni 10.649 ha. Chroni i udost?pnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikatow? przyrod?, naturalne krajobrazy oraz warto?ci kulturowe fragmentów Pogórza Strzy?owskiego i Dynowskiego. Park ma charakter rolniczo-le?ny. W drzewostanie przewa?a jod?a, a nast?pnie buk i sosna zwyczajna. Charakterystycznym elementem jest ci?g piaskowcowych wychodni skalnych malowniczo uformowanych przez erozj?. Ochron? rezerwatow? obj?to grup? najwi?kszych okazów ska? (rezerwat "Prz?dki"), cztery mniejsze ska?ki uznano za pomniki przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu
Wchodz? one w sk?ad spójnego ekologicznie systemu obszarów chronionych. Umo?liwiaj? ochron? ca?ego bogactwa naturalnego w jego pe?nej ró?norodno?ci biologicznej. W powiecie kro?nie?skim wyznaczono 2 obszary chronionego krajobrazu :
- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego – o powierzchni na terenie powiatu 29.665,5 ha (gminy: Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów),
- Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu – o powierzchni na terenie powiatu 2.413,1 ha (gminy: Korczyna, Wojaszówka).
Stanowisko dokumentacyjne - zgrupowanie jaski? w m. W?glówka gmina Korczyna ustanowione przez Wojewod? i sztolnie w Czarnorzekach – uchwa?a Rady Gminy Korczyna.4. Turystyka

Baza noclegowa
Powiat kro?nie?ski skupia 4.561 miejsc noclegowych w 95 obiektach. Na 1 km2 przypada tu 5 miejsc noclegowych a na 1000 mieszka?ców 42 miejsca noclegowe. Wska?niki te sytuuj? powiat kro?nie?ski na pozycji ?redniej w rankingu podobnych obszarów karpackich. Istotne znaczenie ma baza sanatoryjna stanowi?ca 58,5% potencja?u (??cznie 2 670 miejsc w 29 obiektach). W strukturze bazy noclegowej dominuj? obiekty ca?oroczne licz?ce ogó?em 3989 miejsc noclegowych (tj. 87,5%). Na terenie powiatu znajduje si? kilkana?cie hoteli pensjonatów i o?rodków wczasowych o podwy?szonym standardzie. M?odzie?owa tania baza to siedem szkolnych schronisk m?odzie?owych: (210 miejsc) i dwie bazy studenckie. Zwraca uwag? du?a liczba gospodarstw agroturystycznych, b?d?cych najpr??niej rozwijaj?c? si? sieci? noclegow?. Obiekty noclegowe wyst?puj? w 16 miejscowo?ciach le??cych w 8 gminach. Jedynie gmina Kro?cienko Wy?ne nie posiada ?adnej bazy turystycznej. ?wiadczy to o atrakcyjno?ci turystycznej niemal?e ca?ego powiatu. Jednocze?nie jednak baza noclegowa wykazuje siln? koncentracj? przestrzenn? - tylko dwie miejscowo?ci skupiaj? 76,9% potencja?u turystycznego (Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój).
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna skoncentrowana jest w o?rodkach turystycznych: Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój. Tam zlokalizowano baseny, wyci?gi, skoczni? i trasy narciarskie, korty tenisowe i ?cie?ki zdrowia. Pozosta?e urz?dzenia znajduj? si? w Chyrowej (wyci?g narciarski); w Czarnorzekach (wyci?g narciarski i o?rodek je?dziecki, trasy biathlonowe) i w Korczynie. Dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie obs?ugi turystyki przyjazdowej prowadzi dziewi?? niedu?ych biur turystycznych i przewo?ników. Na terenie powiatu odbywaj? si? cykliczne imprezy turystyczne m.in. rajdy i turnieje turystyczno-krajoznawcze organizowane przez PTTK i PTSM.

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne na terenie powiatu kro?nie?skiego prowadz? najpi?kniejszymi trasami Beskidu Niskiego i Pogórza Strzy?owsko-Dynowskiego.

BESKID NISKI
Znaki „czerwone” - G?ówny Szlak Beskidzki im. K. Sosnowskiego: zaczyna si? w Beskidzie ?l?skim, a ko?czy w Bieszczadach. Na terenie powiatu przecina pó?nocne grzbiety Beskidu Niskiego od Chyrowej do Pu?aw. W?drówka nim doprowadzi m.in. do Pustelni ?w. Jana z Dukli, na Cergow?, do Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju.
Znaki „niebieskie” - Szlak Graniczny: daje pozna? Beskid Niski i Bieszczady od Grybowa po Ustrzyki Dolne. Ceni? go zw?aszcza wielbiciele spokoju, gdy? wiedzie odludnymi, wr?cz dzikimi ?cie?kami g?ównego grzbietu karpackiego. Do cywilizacji powraca si? jedynie w okolicach Prze??czy Dukielskiej.
Znaki „zielone” - Pustelnia ?w. Jana z Dukli - Barwinek: szlak wytyczono z pó?nocy na po?udnie. Zaczyna si? przy pustelni ?w. Jana z Dukli nad Trzcian? i przez Tylaw? i Zyndranow? (Muzeum Kultury ?emkowskiej) doprowadza do Barwinka.
Znaki „?ó?te” - Dukla - Chyrowa: szlak ??cznikowy, umo?liwiaj?cy dotarcie z Dukli do G?ównego Szlaku Beskidzkiego.
Znaki „?ó?te” - Tylawa - Baranie (728 m n.p.m.): szlak zaczyna si? przy ruchliwej drodze mi?dzynarodowej w Tylawie, za? ko?czy przy Szlaku Granicznym, na prawdziwym odludziu. Znaki powiod? turystów dolinami potoków: Smereczanka, Wilsznia i Olchowczyk, wprowadz? w dzikie ost?py le?ne. We wsi Olchowiec podziwia? mo?na ?yw? kultur? ?emkowsk?.

POGÓRZE STRZY?OWSKO-DYNOWSKIE
Znaki „niebieskie” - Zamek „Kamieniec” - Wi?niowa - D?bica; szlak spacerowy, jego atutem s? pi?kne lasy oraz ruiny zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu.
Znaki „zielone” - Krosno - Strzy?ów: szlakowi towarzysz? na pocz?tku malownicze panoramy odrzyko?skiego zamku. Pó?niej zapoznaje z charakterystycznymi pejza?ami Pogórza, w których dominuj? ?agodne, lesiste i polne wzniesienia.
Znaki „czarne” - Kamieniec - Czarny Dzia?: szlak prowadzi z ruin zamku „Kamieniec” przez malowniczy rezerwat „Prz?dki” na Czarny Dzia? z pagórami Kiczar (ok. 500 m n.p.m.).

?CIE?KI PRZYRODNICZE I DYDAKTYCZNE
1. „Przy Zamku Kamieniec” (Czarnorzecko-Strzy?owski Park Krajobra-zowy).
2. „Czarnorzeki – Dzia?”
3. „Na w?gierskim trakcie”.
4. „W prze?omie Jasio?ki”.
5. „Do Z?otej Studzienki” (na Cergowej).
6. „Do Be?kotki” (w Iwoniczu Zdroju).
7. „Le?na klasa dydaktyczna” (w Rymanowie Zdroju).
8.”Zamek Kamieniec-Prz?dki”

Szlaki tematyczne
Szlak ?wi?ty? Karpackich: Krosno – Strokov ??czy najcenniejsze ?wi?tynie i miejsca otaczane kultem przez dawnych i obecnych mieszka?ców Beskidu Niskiego. Przemierzaj?c szlak podziwia? mo?na pi?kn? przyrod?, zabytkowe miasta, uzdrowiska oraz kultur? pogranicza. Szlak ?wi?ty? Karpackich zosta? wyró?niony w 2002 r. w Konkursie Ford Motor Company na najlepszy projekt roku 2002.

Szlak Architektury Drewnianej: przebiega przez teren Podkarpacia dziewi?cioma trasami, z których kro?nie?sko – brzozowska i sanocko – dukielska prowadz? przez powiat kro?nie?ski.

Szlak Winny: nawi?zuje do dawnych tradycji handlu w?grzynem na trasie prowadz?cej przez powiatkro?nie?ski na W?gry.


Zabytki
Gmina Chorkówka – kopalnia nafty-Skansen w Bóbrce, grób Ignacego ?ukasiewicza oraz ko?ció? w Zr?cinie.
Miasto i Gmina Dukla – barokowy ko?ció? ?w. Marii Magdaleny w Dukli (wewn?trz m.in. rokokowy nagrobek Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej); ponadto w mie?cie warto zobaczy? m.in. pó?nobarokow? dzwonnic? z XVIII w., zespó? klasztorny Bernardynów z II po?. XVIII w., pa?ac Mniszchów z XVII w., XIX-wieczny ratusz, w Trzcianie – pustelni? ?w. Jana z Dukli, w Ja?liskach – sanktuarium maryjne i drewniane domy, w Chyrowej – cerkiew po?emkowsk?.
Gmina Iwonicz Zdrój – XIX-wieczna zabudowa uzdrowiskowa Iwonicza Zdroju: m.in. drewniane domy zdrojowe „Stary Pa?ac” i „Hotel”, ?azienki Mineralne, willa „Bazar”, klasycystyczne pawilony nad ?ród?ami „Amelii”, „Karola” i „Józefa”, ?róde?ko „Be?kotka”; ko?ció? drewniany w Iwoniczu z XV w.
Gmina Jedlicze – Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu.
Gmina Korczyna – drewniane domy tkaczy z XVIII i XIX w. w Korczynie; zespó? dworski w Komborni; oko?o 1000-letni „Poga?ski D?b” oraz dawna cerkiew, obecnie ko?ció? rzymskokatolicki w W?glówce.
Gmina Kro?cienko Wy?ne – zespó? dworski i domy z XIX w. w kro?cienku Wy?nym.
Gmina Miejsce Piastowe – dwór z ko?ca XVIII w. oraz klasztor oo. Michalitów i ko?ció? p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Miejscu Piastowym; drewniany ko?ció? z 1600 r. w Rogach
Gmina Rymanów – XVIII-wieczny ko?ció? p.w. ?w. Wawrzy?ca (wewn?trz m.in. renesansowe nagrobki), dzwonnica i wie?a oraz plebania z XVIII w., zespó? dworsko-pa?acowy z XIX w., drewniany ko?ció? p.w. ?wi?tego Micha?a Archanio?a w Klimkówce, Drewniany ko?ció? w Króliku Polskim oraz cerkiew w Króliku Wo?oskim.
Gmina Wojaszówka – ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu (wzniesiony w XIV w., wielokrotnie przebudowywany); ko?ció? z XVIII w. w ??czkach Jagielo?skich.5. Kultura

Dziedzictwo kultury
Z histori? tych ziem zwi?zane s? znane postacie zamieszkuj?ce w przesz?o?ci teren obecnego powiatu kro?nie?skiego, m.in.: 
- Królowie polscy : W?adys?aw Jagie??o i Kazimierz Wielki oraz król w?gierski Jan Zapolya przebywali na zamku "Kamieniec"
- Aleksander Fredro - w 1828 r. w Korczynie po?lubi? Zofi? Jab?onowsk?, wesele odbywa?o si? w XV-wiecznym modrzewiowym dworze w Kro?cienku Wy?nym. Na zamku "Kamieniec", którego by? w?a?cicielem, umie?ci? akcj? "Zemsty"
- Wincenty Pol - w 1839 r. w?drowa? po Kro?nie?skiem, dokonuj?c obserwacji meteorologicznych, badaj?c ?ród?a potoków górskich i budow? geologiczn?.
- Ignacy ?ukasiewicz - w Bóbrce za?o?y? w 1854 r. pierwsz? w ?wiecie kopalni? ropy naftowej, w 1865 r. naby? wie? Chorkówk? i przyleg?y folwark Le?niówk?. W Chorkówce za?o?y? nowoczesn? rafineri?. Zainicjowa? w latach 1868-81 powstanie kilku nowych kopal? nafty w Beskidzie Dukielskim. W latach 70-tych za?o?y? w Bóbrce leczniczy zak?ad k?pielowy jodowo-bromowy, w Chorkówce kaplic? dla miejscowej ludno?ci, a w Zr?cinie wzniós? du?y, neogotycki ko?ció?. W Zr?cinie znajduje si? jego grób.
- ks. Bronis?aw Markiewicz - salezjanin, u schy?ku XIX w. przyczyni? si? do rozwoju o?wiaty i gospodarki w Miejscu Piastowym. Klasztor, w którym przebywa? sta? si? miejscem pielgrzy-mek i kultu religijnego.
- Seweryn Goszczy?ski - akcj? poematu "Król Zamczyska" umie?ci? na zamku "Kamieniec"
- ?w. Józef Pelczar - wybitny teolog, rodem z Korczyny, beatyfikowany przez Ojca ?w. Jana Paw?a II w 1991 r. Uznanie zyska? jako profesor historii Ko?cio?a na UJ, ale szczególnie jako duszpasterz, za?o?yciel nowego zgromadzenia zakonnego s?u??cego ubogim (Zgromadzenie S?u?ebnic Naj?wi?tszego Serca Jezusowego – sercanki), biskup przemyski. Zmar? w 1924 r. Kanonizowany przez Ojca ?wi?tego w 2003r. 
- Stanis?aw Starowieyski (1895-1941) wywodz?cy si? z Bartkówki. Pocz?wszy od roku 1914 walczy? na froncie wschodnim, a nast?pnie w?oskim, wspó?pracowa? w organizowaniu wojska polskiego, bra? udzia? w walkach o Lwów i Przemy?l. Po siedmiu latach tu?aczki wojennej osiad? na sta?e w posiad?o?ciach ?ony w ?aszczowie. Wzorowo prowadzi? gospodarstwo rolne, by? gorliwym spo?ecznikiem i dzia?aczem Akcji Katolickiej. Zgin?? ?mierci? m?cze?sk? w obozie koncentracyjnym w Dachau w kwietniu 1941 r. W czerwcu 1997 r. Papie? Jan Pawe? II wyniós? Stanis?awa Starowieyskiego do godno?ci B?ogos?awionego.
- Maria Konopnicka ( 1842 – 1910 ), powszechnie znana poetka, prozaik, a tak?e krytyk i publicysta, zwi?za?a si? z Podkarpaciem w 1903 roku. Wówczas to „w darze od narodu” otrzyma?a dworek w ?arnowcu, w którym sp?dza?a ka?dy sezon wiosenno-letni w latach 1903-1910.
- Jan Szczepanik - wynalazca i konstruktor, zwi?zany z Korczyn? Dzi?ki swoim genialnym umiej?tno?ciom zyska? miano „polskiego Edisona”.
- ?wi?ty Jan z Dukli – ?y? w XV wieku, zas?yn?? jako ?wi?tobliwy pustelnik, a pó?niej zakonnik- franciszkanin konwentualny, wreszcie bernardyn. 10 czerwca 1997 roku papie? Jan Pawe? II podczas mszy ?wi?tej na p?ycie kro?nie?skiego lotniska kanonizowa? b?ogos?awionego Jana z Dukli. 
- Stanis?aw Pigo? - prof. literatury, rodem z Komborni.

Do bogactwa kulturowego powiatu nale?y wiele zabytków architek-tonicznych. Najwa?niejsze z nich to ko?cio?y i klasztory, cerkwie, pa?ace i dwory, zabytkowe zespo?y architektoniczne. Na uwag? zas?uguj?: Klasztor Ojców Bernardynów w Dukli, ko?ció? parafialny w Dukli XVIII wieku z cennym rokokowym wyposa ?eniem. Z innych mo?na wymieni? pó?nobarokowe ko?cio?y w Ja?liskach i Rymanowie oraz drewniany ko?ció? z 1600 r. w Rogach.
Cerkwie w typie ?emkowskim, znajduj?ce si? w Chyrowej (1706 r.), Tylawie (1787r) zadziwiaj? oryginaln? architektur?. Pozosta?o?ci synagog zachowa?y si? w Rymanowie i Dukli. Na terenie Czarnorzecko-Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego znajduj? si? ruiny zamku Kamieniec, niegdy? jednej z najwi?kszych warowni strzeg?cych po?udniowych granic Rzeczpospolitej.
Na terenie powiatu zachowa?y si? nieliczne, ale pi?kne pa?ace i dwory w otoczeniu parków, m.in. Pa?ac Mniszchów W Dukli (XVI i XVII w.) z parkiem - obecnie siedziba Muzeum Historycznego, zespo?y dworsko - parkowe w Komborni z po?owy XVIII w. i w ?arnowcu z XVIII/XIX w. - obecnie siedziba Muzeum im. Marii Konopnickiej. Cenne s? zabytkowe zespo?y urbanistyczne Iwonicza Zdroju z ko?ca XIX wieku a tak?e Dukli, Ja?lisk i Rymanowa. Zbiory i zabytki powiatu zgromadzone s? w nast?puj?cych muzeach: 
- Muzeum Historyczne - Pa?ac w Dukli prezentuje zbiory w zakresie I i II Wojny ?wiatowej w Karpatach, militariów podkarpackich i archeologii Karpat. 
- Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu zwi?zane jest z biografi? i epok? poetki. 
- Muzeum Skansen Przemys?u Naftowego w Bóbrce zlokalizowane na terenie pierwszej na ?wiecie kopalni ropy naftowej, za?o?onej w 1854 roku przez Ignacego ?ukasiewicza, gromadzi obiekty wi???ce si? z pocz?tkami przemys?u naftowego.
Ponadto na terenie powiatu znajduj? si? prywatne obiekty muzealne w Zyndranowej (Muzeum Kultury ?emkowskiej) i na terenie zamku "Kamieniec" (Muzeum Zamkowe).
Bogaty i ró?norodny folklor regionu znajduje swoje odbicie w dzia?alno?ci zespo?ów ludowych kultywuj?cych tradycje dawnej Wsi Podkarpacia. Spo?ród imprez kulturalnych, mi?dzynarodow? rang? osi?gn?? ciesz?cy si? du?ym zainteresowaniem, organizowany co dwa lata w Iwoniczu Zdroju Polonijny Festiwal Dzieci?cych Zespo?ów Folklorystycznych.
Na terenie powiatu dzia?a 11 bibliotek i 25 filii bibliotecznych. Infrastruktur? kulturaln? wzbogacaj? 3 kina o 721 miejscach na widowni i 4 sale widowiskowe.


2. Muzeum Historyczne - Pa?ac w Dukli
MUZEUM HISTORYCZNE - PA?AC W DUKLI
38-450 DUKLA, UL. TRAKT WEGIERSKI,
TEL./FAX (013) 433-02-36, (013) 433-00-85

Muzeum to zespó? pa?acowo–parkowy Mniszchów z II pol. XVIII wieku. Podczas II Wojny ?wiatowej pa?ac i jego wyposa?enie uleg?o znacznemu zniszczeniu. Odrestaurowany w latach 60–tych sta? si? siedziba Muzeum Braterstwa Broni. W 1992 roku Muzeum zmieni?o swój charakter oraz nazw?. Dzi? funkcjonuje pod nazw? Muzeum Historycznego – Pa?ac w Dukli, wci?? rozszerzaj?c swa ofert?.
Muzeum posiada kolekcje militariów, zbiory zwi?zane z dawnymi w?a?cicielami Dukli oraz szeroko poj?te regionalia.
Wystawy sta?e: -Z dziejów Dukli i dukielskiego zespo?u pa?acowo-parkowego-Walki w Karpatach w okresie I i II wojny ?wiatowej- Skansen broni ci??kiej – zlokalizowany na dziedzi?cu pa?acowym.
Aktualne wystawy czasowe o ró?norodnej tematyce.
Godziny otwarcia:
Sezon letni-10.00-17.30
W niedziele i ?wi?ta- 10.00-17.30
Sezon zimowy-10.00-15.00
Ceny biletów: 5 z? i 3 z? (ulgowe), na wystaw? czasow? 1 z?, zwiedzanie z przewodnikiem –30z?.

3. Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu
38-460 JEDLICZE,
TEL./FAX (0-13) 435-20-13, TEL. DYR. (0-13) 438-08-35
Strona Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu

Na Muzeum sk?ada si? zabytkowy Dworek z XVIII w., przebudowany z ko?cem XIX w. oraz zabytkowy park o powierzchni ponad 3 ha. Stanowi? one dar narodowy, przekazany Marii Konopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. W 1991 r. oddano do u?ytku budynek Lamusa (dawniej spichlerz), w którym mie?ci si? cz??? ekspozycji.
Wystawy sta?e:
- Dworek Marii Konopnickiej: „Kolekcja Darów Jubileuszowych” oraz ekspozycja wn?trz historycznych z czasów poetki
- Budynek Lamusa: ekspozycja biograficzno-literacka po?wi?cona twórczo?ci Marii Konopnickiej pn. "Polecia?y pie?ni moje".
Wystawy czasowe o ró?norodnej tematyce urz?dza si? w budynku Lamusa i udost?pnia publiczno?ci po zwiedzaniu ekspozycji literackiej.
Muzeum czynne: od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 15.00
Park czynny codziennie od 10.00 do zmierzchu
Ceny biletów: 6,50 z?, 4,50 z? (ulgowe), 5 z? (rodzinne) - w cenie biletu zwiedzanie z przewodnikiem.6. Infrastruktura

Sie? dróg powiatowych i gminnych w powiecie kro?nie?skim
Przygraniczne po?o?enie sprawia, ?e powiat odgrywa istotn? rol? w krajowym i mi?dzynarodowym systemie komunikacji. W zarz?dzie powiatu znajduje si? 363,9 km dróg powiatowych. Przez teren powiatu przebiega ponadto 58,1 km dróg krajowych, 78,8 km dróg wojewódzkich i oko?o 320 km dróg gminnych o utwardzonej powierzchni. Podstawowy uk?ad komunikacyjny z pó?nocy na po?udnie i ze wschodu na zachód tworz? drogi krajowe: nr 9 Rzeszów - Barwinek i nr 28 Wadowice - Jas?o - Krosno - Sanok - Przemy?l. Sie? drogow? uzupe?nia przebiegaj?ca równole?nikowo przez powiat linia kolejowa. Us?ugi komunikacyjne ?wiadczy PKP w zakresie przewozów kolejowych towarowych i pasa?erskich poci?gami miejskimi i dalekobie?nymi, zabezpieczaj?c po??czenie z najwa?niejszymi o?rodkami w kraju oraz z Chyrowem na Ukrainie. W komunikacji samochodowej us?ugi ?wiadczy PKS, MKS oraz przewo?nicy prywatni.

Przej?cia graniczne
Du?e znaczenie dla rozwoju powiatu kro?nie?skiego ma funkcjonowanie polsko – s?owackiego przej?cia granicznego w Barwinku. Stanowi ono dogodne po??czenie Polski i krajów nadba?tyckich ze S?owacj? oraz z krajami ba?ka?skimi. Barwinek – Vysny Komarnik to najwi?ksze przej?cie na granicy polsko – s?owackiej w województwie podkarpackim (I kat.), dla ruchu osobowo – towarowego i ma?ego ruchu granicznego, czynne ca?odobowo. Infrastruktura celna (w tym kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna , Inspekcja jako?ci handlowej art. rolno – spo?ywczych) oraz miejsce odpraw znajduj? si? po stronie polskiej. Do przej?cia prowadzi droga krajowa nr 9 Rzeszów – Krosno – Barwinek. Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja budynku g?ównego tego przej?cia.

Ponadto w powiecie kro?nie?skim dzia?a przej?cie ma?ego ruchu granicznego Ja?liska (Czeremcha ) – Certizne. Mo?e z niego skorzysta? ka?dy obywatel, posiadaj?cy zameldowanie sta?e lub tymczasowe w jednej z miejscowo?ci nadgranicznych. Przej?cie ma?ego ruchu granicznego, czynne od 01.04. do 30.09. w godz. 8.00 – 19.00, od 01.10. do 31.03. w godz. 9.00 – 16.00.

Jako miejsce przekraczania granicy na szlakach turystycznych ( ruch pieszy, rowerowy, wózki inwalidzkie), czynne od 01.04. do 30.09. w godz. 8-20. Od 01.10. do 31.03. w godz. 9 – 16.7. Sport i rekraacja

Wa?niejsze obiekty sportowe:
1. Basen k?pielowy otwarty - Iwonicz Zdrój ul. Le?na 2, tel. (0-13) 435-03-30.
2. Basen k?pielowy otwarty - Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa tel. (0-13) 435-71-33.
3. Korty tenisowe - Szko?a podstawowa w Korczynie, Jedlicze, Moderówka, ?arnowiec, Wrocanka, Ladzin, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój.
4. Wyci?g narciarski orczykowy w Czarnorzekach, gm. Korczyna, d?. 320 m., tel. (0-13) 432-04-80.
5. Wyci?g narciarski orczykowy w Iwoniczu Zdroju - Góra Winiarska, d?. 350 m., tel. (0-13) 435-06-16.
6. Wyci?g narciarski orczykowy w Rymanowie Zdroju, d?. 450 m., tel. (0-13) 433-31-74.
7. Skocznia narciarska w Iwoniczu Zdroju
8. Strzelnica sportowa w Rymanowie.
9. Jazda konna – Alicja Stupkiewicz, Czarnorzeki49a, tel. 0-603 37 61 38, Józef Ku?nierz, Lipowiec 2 k/Ja?lisk tel. (0-13) 43 102-35, Rudawka Rymanowska – Zak?ad Do?wiadczalny Instytutu Zootechniki Sp.zo.o z Odrzechowej tel.(0-13) 46 715-15, 46 711-72, Iwonicz Zdrój – Stanis?aw Zaborniak stadnina Tabun, ul.Piwarskiego 57, tel.(0-13) 43 509-80.
10. Trasy narciarskie w Iwoniczu Zdroju i Czrnorzekach.
11. Boiska do gier wielkich: Rymanów, Iwonicz, Jedlicze, Kobylany, Bóbrka, Kro?cienko Wy?ne, Rogi, ?wierzowa, Dobieszyn, G?owienka, Sieniawa, Potok, Miejsce Piastowe, Korczyna.
12.P?yty pi?karskie: Dukla, Iwla, Równe, ??ki Dukielskie, Draganowa, Chorkówka, Le?niówka, Zr?cin, ?eglce, Lubatowa, Pustyny, Targowiska, G??bokie, Klimkówka, Wróblik Szlachecki, Deszno, Posada Górna, Królik Polski, Milcza, Odrzyko?, Korczyna, Kombornia, W?glówka, Szczepa?cowa, Kopytowa, Lubatówka, Potok, Wrocanka, Krasna.
13. Sale gimnastyczne szkolne: ??ki Dukielskie, Zr?cin, Iwonicz, Kro?cienko Wy?ne, Targowiska, Miejsce Piastowe, Wrocanka, Rymanów, Wróblik Szlachecki, Przybówka, Odrzyko?, ??ki Strzy?owskie, Korczyna, W?glówka, Iskrzynia..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs