G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Stubo

Atrakcj? na terenie gminy - szczególnie dla w?dkarzy - s? obfite w ryby rzeki: San i Wisznia oraz Kana? Bucowski, jak równie? ich starorzecza oraz Potok Krzywula. Gospodarstwo Rybackie w Starzawie prowadzi na 700ha stawów hodowle ryb i udost?pnia te? swoje stawy dla w?dkarzy. Dla amatorów jazdy konnej Stadnina Koni w Stubnie i Stadnina Koni w Kalnikowie prowadz? kursy jazdy konnej, wczasy w siodle a zim? kuligi.

Po?o?enie Stubna  
Gmina Stubno zajmuje obszar 89 km², po?o?ony we wschodniej cz??ci województwa podkarpackiego, zamieszka?y przez 4283 mieszka?ców. W sk?ad gminy wchodzi 8 so?ectw: Barycz, Gaje, Hruszowice, Kalników, Nak?o, Starzawa, Stubienko i Stubno.
Najwi?kszymi miejscowo?ciami gminy sa wsie Stubno i Kalników, które skupiaj? ponad 60% mieszka?ców. Gmina Stubno po?o?ona jest w dolinie zlewni rzeki San, która administracyjnie wyznacza jej zachodni? granic?.  Gdy wje?dza si? w granice gminy cech? charakterystyczn?, widocz? juz na pierwszy rzut oka jest dominacja rolnictwa. Rozleg?e równinne tereny, zwarte zabudowy poszczególnych wsi z charakterystycznymi obej?ciami i jak?e coraz rzadszy widok wielkich stad krów i koni wypasaj?cych si? na wielkich, zielonych pastwiskach. Ziemia, byd?o i konie to jedyne gogactwa jakimi dzi? dysponuje zamieszka?a tu ludno??.
Gmina Stubno posiada sta?e dogodne po??czenia komunikacyjne z Przemy?lem (25 km) i Radymnem (12 km) oraz z przej?ciami granicznymi w Medyce i Korczowej. Na terenie gminy znajduj? si? nast?puj?ce placówki o?wiatowe: Gimnazjum Publiczne w Stubnie oraz szko?y podstawowe w Stubnie, Kalnikowie, Stubienku i Nakle.
Swoj? siedzib? posiadaj? nast?puj?ce zak?ady pracy: Stadnina Koni "Stubno" sp. z o.o., Stadnina Konie "Kalników" sp. z o.o., Gospodarstwo Rybackie w Starzawie sp. z. o.o, Spó?dzielnia Kólek Rolniczych w Stubnie oraz 84 podmioty gospodarcze prowadz?ce ró?norodn? dzia?alno??. Dominuj? takie bran?e jak mechanika pojazdowa, us?ugi budowlane, transport towarowy, wytwórnia pieczywa. Obs?ug? bankow? zapewnia Bank Spó?dzielczy w ?urawicy Oddzia? w Stubnie.
Mieszka?cy maj? do dyspozycji urz?d gminy, urz?d pocztowy, Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej i Przychodni? Lekarsko-Stomatologiczn? w Stubnie.
W zakresie kultury dzia?a Gminna Placówka Kultury w Stubnie - Biblioteka z Fili? w Kalnikowie oraz ?wietlica w Stubnie, Nakle, Stubienku, Baryczu, Gajach, Hruszowicach i w Kalnikowie.

Historia  
Historia tych ziem jest równie pasjonuj?ca, jak historia ca?ego polskiego pogranicza. Bardzo interesuj?ca jest etymologia nazwy miejscowo?ci Stubno, której jest kilka wersji. Jedna z nim zwi?zana jest z ksi?dzem Michn?, autorem ksi??ki pt. "Przemy?l i okolice". Autor stara si? wyja?nic sk?d wzi??a si? ta nazwa. Twierdzi? on, ?e sio?o po?o?one na terenach zalewowych przez wody Sanu i Wiszni by?o wielkim bagniskiem, moczarami, mi?dzy którymi prowadzi?y w?skie groble czyli nasypy. Groble te zwane by?y przez autochtonów czyli ludzi ?yj?cych na tym terenie "STUPYNAMI" (od stupania) - ?cie?kami. Gdy wody opada?y pozostawia?y "stupyny", które wed?ug autora ksi??ki da?y pocz?tek nazwie osady. Inne podanie g?osi, ?e kiedys przez wiosk? przebiega?a droga z Medyki do Radymna. Przy drodze sta? zajazd czyli karczma, w której podró?ni znajdowali schronienie do odpoczynku. 

Rolnictwo  
Gmina Stubno jest gmin? typowo rolnicz?. Uprawy g?ówne to pszenica i buraki cukrowe. Hodowla trzody i byd?a oraz w stadninach to przede wszystkim hodowla koni. W gminie przewa?aj? (ok. 60%) gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha. Na ??kach wzd?u? drogi powiatowej do Kalnikowa wyst?puje unikatowa ro?lina - szachownica kostkowa. Na gruntach Stadniny Koni, na tzw. "Klepinie" ro?nie d?b, pozosta?o?? po pradawnej puszczy, chroniony jako pomnik przyrody.
Gmina Stubno jest bardzo du?ym siedliskiem bocianów (ok. 50 gniazd bocianich). Stawy Starzawskie to teren, który ma du?e znaczenie dla w?druj?cych ptaków wodno-b?otnych, teren ten (ok. 950 ha) le?y na trasie w?drówki wzd?u? Wis?y, Sany i Dniestru. Jesieni? spotyka sie tu koncentracje dochodz?ce do 10.000 osobników (maksymalnie 40.000 osobników).

Dzi?kujemy Panu Wójtowi Gminy Stubo za Przekazanie materia?ów o Gminie.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs