G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Dydnia

Gmina Dydnia jest jest jedn? z sze?ciu gmin wchodz?cych w sk?ad powiatu brzozowskiego, w województwie podkarpackim. Po?o?ona jest na obszarze Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, w dolinie rzeki San. Jest krain? o burzliwej przesz?o?ci. Skutki nast?puj?cych po sobie zdarze? mia?y niew?tpliwy wp?yw na dzisiejszy obraz tego atrakcyjnego turystycznie terenu. To tu znajduje si? najstarsza w Polsce cerkiew (Ulucz), liczne dwory, wybudowany w stylu podchala?skim ko?ció? w Jab?once oraz znane w Polsce pi?kne witry?owskie kapliczki. Dodaj?c do tego pi?kny krajobraz: typowe dla pogórza pasma wzniesie? i fascynuj?c? dolin? Sanu to nie zdziwi fakt, ?e dla wielu turystów z Polski (i nie tylko) kraina ta jest miejscem, gdzie si? wypoczywa i ch?tnie tutaj wraca.

  1. Po?o?enie
  2. Turystyka i atrakcje
  3. Flora i fauna
  4. Zabytki
  5. Kultura
1. Po?o?enie

Gmina Dydnia po?o?ona jest w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, le?y w dorzeczu Sanu, na terenie Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. Graniczy z nast?puj?cymi gminami: Bircza, Nozdrzec i Sanok. Obszar gminy rozdziela rzeka San, której d?ugo?? w jej granicach wynosi 16 km. Gmina le?y w po?owie drogi mi?dzy Rzeszowem, a Bieszczadami. G?ównym szlakiem komunikacyjnym jest droga wojewódzka Nr 879 Przework - Grabownica. Gmina jest dobrze usytuowana w stosunku do ponad lokalnych o?rodków miejskich regionu: Sanoka, Dynowa, Krosna i Leska. Obni?enie, jakim jest dolina Sanu by?o od wieków wykorzystywane jako trakt komunikacyjny. Biegnie tamt?dy droga ??cz?ca Przemy?l i Dynów z Brzozowem i Sanokiem.
 
UKSZTA?TOWANIE POWIERZCHNI
Ukszta?towanie powierzchni cechuje si? rusztowym uk?adem grzbietów. Liczne pasma wzgórz rozci?gaj? si? z pó?nocnego zachodu na po?udniowy wschód, poprzedzielanymi dolinami rzek i potoków. Im bardziej na po?udnie, tym wysoko?? przekracza 500 m n.p.m. najwy?szym punktem gminy jest Góra Grabówka (524 m n.p.m.), najni?ej s? po?o?one obszary nad Sanem w Niewiastce (ok. 260 m n.p.m.). Budow? geologiczn? tworzy tzw. flisz karpacki, czyli le??ce na przemian warstwy ska?: ?upków iglastych i marglistych, mu?owców, piaskowców i zlepie?ców. Ukszta?towanie powierzchni, warunkuje glebowe i klimatyczne wp?ywaj? na flor? i faun? Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego.

WARUNKI NATURALNE
Najkorzystniejsze warunki naturalne wyst?puj? w dolinie Sanu. Charakteryzuje j? p?askie, rozleg?e dno do 1,5 km szeroko?ci, urodzajne mady oraz bogata sie? rzeczna. Wyst?puj?ce na terenie gminy bogactwa naturalne to: ropa naftowa, gaz ziemny, ?wiry rzeczne, ?ród?a naturalne oraz lasy. Pogórze Dynowskie i Przemyskie charakteryzuje si? ma?? odporno?ci? pod?o?a, co spowodowa?o, ?e San i jego dop?ywy wy??obi?y doliny, które wype?ni?y iglasto-piaszczystymi osadami. ?rednie temperatury stycznia wahaj? si? mi?dzy -3, a-4 st., a lipca mi?dzy 17, a 18 st. Celsjusza. Wiatry wykazuj? ma?? si??. S? to wiatry umiarkowane, o sile 5-10 m/s, g?ównie po?udniowo-zachodnie i pó?nocne. Jesieni? - wschodnie i pó?nocno-wschodnie, za? latem, zachodnie. Przeci?tna ilo?? opadów wynosi 750-800 mm, z czego na okres przypada 250-400 mm, a na zimowy 80-180 mm. Czas zalegania pokrywy ?nie?nej wynosi 60 - 150 dni. S? to typowe cechy klimatu przej?ciowego, przechodz?cego od morskiego do kontynentalnego.2. Turystyka i atrakcje

Le??ca w dorzeczu Sanu Gmina Dydnia jest niezwykle atrakcyjna i bogata pod wzgl?dem turystycznym. Walory turystyczne regionu okre?lone s? poprzez powszechnie przyj?te naturalne oraz cywilizacyjne uwarunkowania decyduj?ce o jego atrakcyjno?ci. W przypadku pierwszym s? to z pewno?ci? warunki geograficzno - przyrodnicze, natomiast cywilizacyjne to bogactwo i ró?norodno?? zabytków kultury materialnej, jak równie? ca?a infrastruktura turystyczno - rekreacyjna. Wydaje si? jednak, ?e o atrakcyjno?ci regionu decyduje g?ównie ?rodowisko naturalne w swej ró?norodno?ci. Ono w?a?nie decyduje o charakterze i kszta?cie kultury materialnej i duchowej, jak równie? o ekonomice turystycznej. W tak przyj?tym rozumowaniu obszar gminy Dydnia le?y w bardzo korzystnym geograficzno - rozwojowym obszarze Polski. Znakomite miejsca do wypoczynku i rozmaitych form rekreacji znajduj? si? nad  Sanem. Dotrze? do nich mo?na przeprawiaj?c si? promem we wsi Krzemienna lub wisz?c? k?adk? w Witry?owie.
Gmina Dydnia posiada wiele zabytków oraz obiektów, na które warto zwróci? uwag?, b?d?c w pobli?u. Oto kilka najwa?niejszych atrakcji turystycznych :

Dydnia
Klasycystyczny murowany dwór z XIX w. otoczony starym parkiem. Obok XIX-wieczny spichlerz. Neogotycki murowany ko?ció? pw. ?w. Micha?a Archanio?a i ?w. Anny. Obok drewniana plebania w stylu zakopia?skim oraz spichlerz.

Grabówka
Drewniany ko?ció? (1624-31) pw. Nawiedzenia NMP. Kamienna murowana cerkiew greckokatolicka pw. ?w Miko?aja wraz z dzwonnic?.

Jab?onka
Murowany dwór z XVII w. Wewn?trz zachowane 2 kominki z XIX w. W otoczeniu park krajobrazowy oraz staw. Drewniany ko?ció? pw. Matki Bo?ej Cz?stochowskiej wzorowany na architekturze ko?cio?ów podhala?skich. Obok niego kamienna figura Matki Bo?ej Niepokalania Pocz?tej.

Ko?skie
Drewnany ko?ció? pw. Przemienienia Pa?skiego. Wewn?trz barokowy o?tarz. W dzwonnicy dzwon z 1712 r. Klasycystyczny murowany dwór z prze?omu XVIII i XIX w. W otoczeniu XVIII wieczny park z dwoma stawami i murowan? oficyn?. Opuszczona kaplica mszalna z 1939r.

Krzemienna
Dwór z XIX w. Obok park, stawy i aleja wysadzana ozdobnymi drzewami. Drewniany ko?ció? z 1867 r. pw. Wprowadzenia Matki Bo?ej do ?wi?tyni. W o?tarzu bocznym obraz Pok?on Trzech Króliz XVI w. Figura przydro?na (XIX w.) z herbem Gozdowa na kolumnie.

Krzywe
Drewniany ko?ció? pw. Matki Bo?ej ?askawej z 1759 r. Murowana rz?dcówkaz 1868 r.

Niebocko
Dwór z XIX w. W otoczeniu resztki parku: zachowany starodrzew, ?lady alei i tarasów, staw.

Niewistka
Drewniany ko?có? pw. Matki Bo?ej Anielskiej z 1827 r.

Obarzym
Drewniany ko?ció? pw. Zwiastowania NMP z 1828 r. Wewn?trz ?lady polichromii (XIX w.) oraz dwa drewniane epitafia inskrypcyjne z XIX w. 

Temeszów
Fragment murowanego dworu (XIX w.). W otoczeniu resztki parku i staw.Obok drewniany ko?ció?ek pw. Matki Bo?ej Ostrobramskiej.

Ulucz
Jeden z najcenniejszych zabytków Podkarpacia. Najstarsza w Polsce cerkiew pw. Wniebowst?pienia Pa?skiego wzniesiona prawdopodobnie w latach 1510-1517. Obecnie w?asno?? Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. ?wiatynia otoczona starodrzewiem stoi na wzgórzu D?bnik. Obok cerkwi murowana kapliczka oraz kilka nagrobków z XIX i XX wieku.

Witry?ów
Drewniany ko?ció? pw. Micha?a Archanio?a z 1812 r. Wewn?trz cenny dwustronnie malowany krzy? procesyjny z XIX w. Resztki XIX-wiecznego zespo?u dworskiego. Trzy murowane kapliczki z XIX w.

Wydrna
Murowany dwór S?kowskich z 1845 r. Wewn?trz XVIII-wieczna komoda oraz pi?? obrazów: dwa pejza?e pó?noklasycystyczne i 3 portrety.3. Flora i fauna

Lasy stanowi? cz??? wi?kszych kompleksów le?nych, wychodz?cych poza obr?b gminy i powiatu. Najwi?ksz? powierzchni? zajmuj? lasy w so?ectwach: Ko?skie - 80 ha i Obarzym - 20 ha. Podstawowym typem lasu jest drzewostan mieszany górski. W przesz?o?ci obszar ten porasta?a puszcza, w wi?kszo?ci zamieniona pó?niej w pola uprawne. W?ród drzew dominuj?: buk, grab, brzoza, d?b, jawor, modrzew, olcha, sosna, ?wierk, jod?a, a nad brzegami rzek - wierzba. Podszyt le?ny stanowi?: maliny, borówki, (czarne jagody), je?yny, poziomki, grzyby.
Spo?ród ptaków na tereniach zamieszkanych wyst?puj? najcz??ciej: wróble, szpaki szczyg?y s?owiki, sikorki, sroki, gawrony, kawki i jaskó?ki, natomiast w lasach: drozdy, zi?by, jastrz?bie, wrony, dzi?cio?y, gile, sowy, sójki i przepiórki. Ssaki reprezentuj?: sarny, jelenie, zaj?ce, myszy polne, ?asice, wiewiórki, dziki, gronostaje, wydry, pi?mowce. Na terenach podmok?ych ?yj? ?aby, a na nas?onecznionych zboczach wyst?puj? zaskro?ce, rzadziej ?mije.
W czystych rzekach i stawach mo?na spotka?: jelce, leszcze, okonie, p?otki, szczupaki, ukleje, wierzbówki, w?gorze, okonie, karpie i raki.
Cz??? obszaru gminy stanowi? tereny prawnie chronione. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasi?giem miejscowo?ci: Niewistka, Jab?onica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Ko?skie i cz??? Dydni. Gmina Dydnia dysponuje wysokimi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi, które umo?liwiaj? rozwój rekreacji i turystyki zw?aszcza je?eli chodzi o po?o?enie w dorzeczu Sanu.4. Zabytki

DYDNIA
Klasycystyczny murowany dwór z ceg?y z pocz. XIX w. otoczony starym parkiem. Budynek wzniesiono na rzucie prostok?ta. W kilku pomieszczeniach zachowa?y si? stare parkiety o ozdobnym uk?adzie geometrycznym. W dawnej sieni zachowa?a si? pó?kolista wn?ka ?cienna, prawdopodobnie ?lad po kominku. Po bokach dworu dwie stare lipy w cz??ci po?udniowej parku kilka wi?zów. Przed frontow? ?cian? dworu cz??ciowo zaro?ni?te stawy. Zosta? odnowiony ok. 1956r. W pobli?u znajduje si? oryginalny spichlerz z po?. XIX w. o dwóch kondygnacjach. Przyziemie murowane, pi?tro drewniane.

Ko?ció?. Wzmianka z 1482r. mówi o dobrze funkcjonuj?cej parafii rzymskokatolickiej. Wynika z tego, ?e parafia mog?a powsta? ju? na pocz?tku XV w. W ówczesnym ko?ciele znajdowa?y si? groby dawnych w?a?cicieli wsi. Z ko?cem XV stulecia El?bieta Dydy?ska wybudowa?a nowy drewniany ko?ció?. Ok.1600r. spali? si? on wraz z wyposa?eniem (od ognia zaprószonego przez miejscowego organist?). Trzy lata pó?niej now? ?wi?tyni? wystawi? Pawe? Dydy?ski. Jej wyposa?enie fundowa? proboszcz, ks. Stanis?aw Fabrycy. Konsekracji ko?cio?a pw. ?w. Micha?a Archanio?a w roku 1610 dokona? biskup przemyski Stanis?aw Sieci?ski. ?wi?tyni? rozebrano w 1873 r. Na tym samym miejscu wybudowano nowy murowany ko?ció? w stylu neogotyckim. Jest on u?ytkowany do dzisiaj. Fundatorami ?wi?tyni byli: Feliks Pohorecki i miejscowi parafianie. Jej konsekracji (pod poprzednim tytu?em) dokona? w roku 1882 biskup Ignacy ?obos. Wyposa?enie wn?trza pochodzi z XVIII i XIX stulecia. Z wyposa?enia poprzedniego ko?cio?a zachowa?y si? m.in. obrazy: ?wi?tej Rodziny z XVIII w. w nowym o?tarzu, ?w. Józefa z Dzieci?tkiem z kaplicy dworskiej w Temeszowie, ?w. Anny Samotrzeciej (I po?. XIX w.), portret biskupa Wac?awa Hieronima Sierakowskiego (ok. 1754r.), barokowa rze?ba ?w. Micha?a Archanio?a (1719 r.), barokowy kielich, dwa cynowe lichtarze, XVIII-wieczna kapa z tkaniny z nowsz? pretekst? i kapturem, a tak?e kamienna kropielnica z prze?omu XVII/XVIII w. Organy 16-g?osowe zbudowano na pocz?tku XX w. Polichromi? wykona? malarz M. Kami?ski w 1960r. W 1511r. we wsi istnia?a te? parafia prawos?awna. Wcze?niejsze wzmianki z lat 1491 i 1497 mówi? o istnieniu w Dydni cerkwi. Obok ko?cio?a drewniana plebania w stylu zakopia?skim z 1917r. oraz XIX-wieczny spichlerz pleba?ski, dwukondygnacjowy, przebudowany ok. 1927r. Przyziemie murowane z kamienia, pi?tro drewniane, ganek nadwieszony na s?upach. Drzwi ?elazne z zamkiem z XVII/XVIII w. Przed wybuchem II wojny ?wiatowej parafia rzymskokatolicka oprócz Dydni obejmowa?a równie? wsie: Jab?onica Ruska, Jab?onka, Krzywe, Ko?skie, Krzemienna, Obarzym, Temeszów, Witry?ów i Wydrna.

GRABÓWKA
Grabówka od samego pocz?tku nale?a?a do parafii rzymskokatolickiej w Grabownicy Starze?skiej. Drewniany ko?ció? usytuowany na wzniesieniu. Pierwotnie znajdowa? si? w Grabownicy, sk?d przeniesiono go na obecne miejsce w 1921 roku. Zbudowany po naje?dzie tatarskim, w latach 1624-31 przez Hieronima Nagórskiego. Sk?ada si? z nawy i prostok?tnego prezbiterium. Jednonawowy ko?ció? na konstrukcji zr?bowej sta? si? o?rodkiem erygowanej w 1946r. parafii pw. Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny. Belka t?czowa z siedemnastowiecznym krucyfiksem oraz figurami Matki Boskiej i ?w. Jana z XIX wieku. Na chórze prospekt organowy równie? z Grabownicy, osiemnastowieczny. Dachy (osobno dla korpusu ?wi?tyni i prezbiterium) dwuspadowe, kryte blach?, zwie?czone oktagonaln? wie?yczk? z latarni?. ?ciany pokryto szalunkiem z desek. Wyposa?enie ko?cio?a pochodzi z XVII-XIX stulecia. Na plebani znajduj? si? 3 ikony, pochodz?ce z cerkwi w Grabówce. Trwa?ym ?ladem zamieszkiwania Grabówki przez ludno?? ukrai?sk? jest opuszczona cerkiew greckokatolicka pw. ?w. Miko?aja. Istnieje tak?e wzniesiona razem z cerkwi? murowana dzwonnica. Zbudowana w 1864r. - zapewne w miejscu starszej ?wi?tyni z roku 1789. Budowla orientowana na planie prostok?ta z w??szym, zamkni?tym pó?koli?cie prezbiterium, murowana kamienia, otynkowana. Po roku 1947 zosta?a opuszczona niszczeje i porasta krzewami, w chwili obecnej obejrze? mo?na tylko pozosta?e z niej ruiny.

JAB?ONKA
W?ród parku krajobrazowego obfituj?cego we wspania?e okazy drzew (m.in. stare d?by) stoi zabytkowy dwór. Murowany z ceg?y budynek zosta? wzniesiony pod koniec XVIII w. W nast?pnym stuleciu stanowi? w?asno?? S?oneckich, Jaruntowskich i Krai?skich. Przebudowany po 1914 r. Dwór narzucie prostok?ta, parterowy z mieszkalnym poddaszem (niestety znacznie zniszczony w okresie powojennym) jest zwróconym frontem na po?udnie. Dwutraktowy z salonem na osi od pó?nocy. Elewacja frontowa z portykiem o dwóch kondygnacjach, wspartym na czterech kolumnach. Od pó?nocy wsparty na czterech filarach balkon. Dach mansardowy z lukarnami, kryty dachówk?, nad portykiem dwu spadowy. Piwnice cz??ciowo o sklepieniu krzy?owym. Z pi?knego wystroju wewn?trznego zachowa?y si? tylko XIX-wieczne kominki: w salonie (kamienny z 2 konsolkami) i w jednym z pokoi (naro?ny, uj?ty w pilastry, d?wigaj?ce gzyms, powy?ej nisza). Poni?ej dworu znajduje si? staw.

Przy g?ównej drodze stoi drewniany ko?ció? pw. Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Wzniesiony w latach 1936-39 wg projektu architekta Bogdana Tretera. Jednonawowy ko?ció? reprezentuje wzorowany na ko?cio?ach podhala?skich styl narodowy w drewnianej architekturze okresu mi?dzywojennego. W o?tarzu g?ównym krucyfiks z prze?omu XIX i XX w. - dzie?o Józefa Laska z Humnisk. Parafia, obejmuj?ca swoim zasi?giem tak?e s?siedni? Wydrn?, po wydzieleniu z terenu parafii Dydnia zosta?a erygowana przez biskupa przemyskiego Franciszka Bard? w 1948r. Z okazji pó?wiecza istnienia parafii w pobli?u ko?cio?a ustawiono przeniesion? z parku przydworskiego XIX- wieczn? kamienn? figur? Matki Bo?ej Niepokalanie Pocz?tej. Obiekt ten, w kszta?cie 8-bocznego s?upa z rze?b? Marii, ufundowa?a Aniela Krai?ska w 1880r. (cz?onek przedstawicieli rodu Krai?skich - fundatorów ko?cio?a).

KO?SKIE
W otoczeniu XVIII - wiecznego parku z dwoma zaro?ni?tymi stawami stoi klasycystyczny dwór. Wzniesiony z ceg?y i kamienia na prze?omie XVIII i XIX w. niedawno odrestaurowany.
Maj?tek w Ko?skiem by? w XIX w. w?asno?ci? Korczy?skich i Reitzensteinów. Budynek w kszta?cie prostok?ta, parterowy z podpiwniczeniem i elewacj? frontow? wspart? na czterech filarach (zwrócony frontem ku pó?nocy) dwutraktowy. Cz??? piwnic sklepiona kolebkowo. Front z nowszym portykiem, wspartym na 4 filarach i trójk?tnym przyczó?kiem. Okna powi?kszone w XIX w. dach czterospadowy, nad portykiem dwuspadowy. W sk?ad zespo?u dworskiego wchodzi tak?e murowana oficyna (wzniesiona równolegle z dworem) parterowa, cz??ciowo podpiwniczona, z dwuspadowym dachem i szkarpami w naro?nikach.

Drewniany ko?ció? (by?a cerkiew) pw. Przemienienia Pa?skiego wzniesiony w 1927r. na miejscu poprzedniej, spalonej w 1912r. Kiedy? istnia?a tutaj parafia greckokatolicka, do której nale?a?y tak?e Witry?ów, Obarzym, Ko?skie. W 1947r. po akcji przesiedle?czej cerkiew zamieniono na ko?ció? rzymskokatolicki. Jest to ?wi?tynia konstrukcji zr?bowej, na planie krzy?a z centralna kopu??. Wewn?trz pó?nobarokowy o?tarz g?ówny pó?nobarokowy z kr?conymi kolumnami, o bogatej dekoracji snycerskiej z bujnego akantu, datowany na drug? ?wier? XVIII w. - pochodzi z cerkwi parafialnej w Uluczu. Dwa o?tarze boczne, równie? pó?nobarokowe, pochodz? z Krzywego. Z innych sprz?tów ko?cio?a na uwag? zas?uguj?: rokokowy krzy? o?tarzowy z XVIII w. szafa zakrystyjna z I po?. XIX w., tak?e XIX-wieczny ludowy krucyfiks oraz lichtarze drewniane, poz?acane (XVIII w.) i cynowe (XX w.). Obok ko?cio?a dzwonnica murowana, parawanowa wyposa?ona w dzwon z napisem ruskim z 1712 r. W Ko?skiem godne uwagi s? tak?e obiekty ma?ej architektury sakralnej, m.in. kaplica z prze?omu XIX i XX w. pw. ?w. Andrzeja Boboli. Do czasu wybudowania nowej ?wi?tyni nabo?e?stwa odprawiano w tzw. cerkiewnym domu. Opuszczona ruina kaplicy mszalnej (rzymskokatolicka) z 1939r., fundacji rodziny Nowaków.

KRZEMIENNA
W centrum miejscowo?ci znajduje si? XIX-wieczny dwór, w?asno?ci Bobczy?skich i Dydy?skich. Przy dworze park, stawy oraz wysadzana ozdobnymi drzewami aleja.

Drewniana ?wi?tynia wybudowana w 1867 r. w miejsce wcze?niejszej XVII-wiecznej, jako filialn? cerkiew greckokatolick? (parafia Jab?onica Ruska pw. Wprowadzenia Matki Bo?ej do ?wi?tyni. W latach 1880-86 mieszka?cy wsi przeszli na obrz?dek ?aci?ski, a cerkiew zamkni?to. W 1936r. wszyscy mieszka?cy byli ju? wyznania rzymskokatolickiego. W pó?niejszych czasach ?wi?tyni? zamieniono na ko?ció? rzymskokatolicki, m.in. w miejsce kopu?y wybudowano wie?yczk?. Kaplica drewniana, konstrukcji zr?bowej, dwudzielna. Prezbiterium prostok?tne z zakrysti? od po?udniowego-wschodu. Nawa prostok?tna, szersza z wydzielonym wewn?trz babi?cem. Dach jednokalenicowy. Wewn?trz zachowa?y si?: polichromia figuralna z drugiej po?owy XIX w. oraz o?tarz g?ówny barokowy z pocz?tku XVIII w, dwa o?tarze boczne, rokokowe z 2 po?. XVIII w. W jednym z nich Pok?on Trzech Króli z II po?. XVII w. Epitafia inskrypcyjne, marmurowe Ignacego Dyde?skiego (zm. w 1869r.) i Jana Bobczy?skiego (zm. w 1872r.). W latach powojennych cerkiew u?ytkowana m.in. jako sala lekcyjna. Po 1970r. ko?ció? rzymskokatolicki.

KRZYWE
W Krzywem zachowa?a si? dawna filialna (parafia ko?skie) cerkiew greckokatolicka pw. Za?ni?cia Matki Bo?ej. Zbudowana w 1759 r., rozbudowana w 1872 i 1971r. z zatarciem cech stylowych. Jest to ?wi?tynia drewniana, na zewn?trz szalowana deskami z listowaniem i gzymsem arkadowym, u do?u fartuch z desek. Sze?cioboczna wie?yczka na sygnaturk?, prawdopodobnie z 1872r. Prezbiterium kwadratowe, przy nim od po?udnia zakrystia. Wn?trze przekszta?cone, ?ciany ze ?ladami iluzjonistycznej polichromii z 1872r. z motywami architektonicznymi, pokryte p?ytami. Nawa szeroka, prostok?tna, przed?u?ona ku zachodowi, z dobudowanym przedsionkiem zapewne w 1872r. Dach dwuspadowy, pierwotnie kryty gontem, na pocz?tku XX w. zamienionym na blach?. Do lat 70-tych XX wieku dach wie?czy?a baniasta wie?yczka na sygnaturk?. Od 1971r. ?wi?tynia jest rzymskokatolickim ko?cio?em filialnym (parafia Dydnia) pw. Matki Bo?ej ?askawej.

NIEBOCKO
We wsi na wzniesieniu zachowa? si? dwór zbudowany pod koniec XIX w.z wykorzystaniem osiemnastowiecznych piwnic sklepionych kolebkowo z lunetami. W XIX i XX w. do roku 1945 by? w?asno?ci? Wiktorów i Krai?skich. Zabytek nie jest restaurowany i z roku na rok niszczeje coraz bardziej. W otoczeniu resztki najpi?kniejszego w tym regionie parku, za?o?onego w I po?. XIX stulecia. Zachowa? si? starodrzew: wi?zy, d?by, lipy. Widoczne s? ?lady alei i tarasów schodz?cych w kierunku pó?nocno-wschodnim do stawu, obecnie cz??ciowo zaro?ni?tego. Szczególnie interesuj?cy jest modrzew mi?dzy skarp?, a dworem oraz sosny wejmutki przy podje?dzie do dworu i skupienie sosny czarnej.

Na prze?omie lat 1980-81 zbudowano murowany ko?ció? parafialny pw. ?w. Jana Kantego. ?wi?tyni? o powierzchni 360 m2, w stanie surowym wzniesiono w ci?gu 36 dni. Ko?ció? zosta? po?wi?cony (20 pa?dziernika 1981r.) przez ówczesnego bp. Ignacego Tokarczuka, równie? dzwony (27 maja 1985r.) Polichromia (1987) zosta?a wykonana wg projektu rzeszowskiej plastyczki Renaty Niemirska-Pisarek. Natomiast krucyfiks i p?askorze?by w o?tarzu g?ównym i bocznym wykona? miejscowy rze?biarz Adam Gromek.

NIEWISTKA
Drewniany ko?ció? filialny (parafii w Warze) pw. Matki Bo?ej Anielskiej. ?wi?tynia zosta?a wzniesiona w 1872r. Jej fundatorem by? Jan Bobczy?ski. Jego syn ks. Boles?aw Bobczy?ski, dziekan jasielski po?wi?ci? ko?ció? w roku 1873r.

OBARZYM
Powsta?y w pocz?tku XIX wieku dwór by? w?asno?ci? Dwernickich.

Cerkiew. We wsi zachowa?a si? cerkiew filialna greckokatolicka pw. Przemienienia Pa?skiego. Zbudowana w 1828r. z inicjatywy Tekli Bogda?skich Pohoreckiej. Odnawiana w latach 1929 i 1970, z cz??ciowym zatarciem cech stylowych. Jest to ?wi?tynia drewniana o konstrukcji zr?bowej, na rzucie wyd?u?onego o?mioboku. W przesz?o?ci z zaznaczonym podzia?em trójdzielnym. Podczas remontu w 1970r. oszalowano dziewi?tnastowieczn? polichromi? iluzjonistyczn? z I po?. XIX w. o motywach architektonicznych ze scenami Ukrzy?owania i Zmartwychwstania w prezbiterium oraz postaciami ewangelistów Oka Opatrzno?ci w nawie. Zmieniono zwie?czenie kalenicowego, o?miopo?aciowego dachu. Zachowa?y si? drewniane epitafia inskrypcyjne: Tekli z Bogda?skich Pohoreckiej (zm. 1846r.) i Ludwika Wysokiego (zm. 1848r.). Wcze?niej cerkiew zwie?czona by?a baniast? wie?yczk? na sygnaturk?. W 1970r. cerkiew zamieniono na rzymskokatolicki ko?ció? filialny pw. Zwiastowania Naj?wi?tszej Panny Marii. Kopu?? zast?pi?a wówczas wie?yczka.

TEMESZÓW
Zachowa?a si? do czasów obecnych zachodnia cz??? murowanego dworu, wzniesionego w po?. XIX w. Budynek parterowy o naro?nikach zdobionych boniowaniem. W otoczeniu resztki zdewastowanego parku z pocz. XIX w. z zaro?ni?tym stawem, o którym legenda g?osi, ?e mia? podziemne po??czenie ze ska?ami pod pobliskim Oniaczem.

Drewniany ko?ció?ek pw. Matki Bo?ej Ostrobramskiej. ?wi?tynia wzniesiona w 1893r. na miejscu poprzedniej z 1830r. Drewniana, obrzucona glin? i oszalowana deskami. Drzwi neogotyckie, rze?bione z dat? 1893 i literami HW na klamce. Wewn?trz XIX-wieczny krucyfiks procesyjny.

ULUCZ
Cerkiew pobazylia?ska greckokatolicka pw. Wniebowzi?cia Pa?skiego, po?o?ona na wynios?ym zalesionym wzgórzu D?bnik 344m n.p.m. Wg tradycji wzniesiono ja w latach 1510-17, przebudowano w II po?. XVII i w XIX w. W okresie staropolskim ?wi?tynia wchodzi?a w sk?ad zabudowa? klasztornych unickiego zakonu bazylianów. W klasztorze bazylianie prowadzili szko?? rze?biarzy, wyrabiaj?cych m.in. ikonostasy. Bazylianie opu?cili wzgórze D?bnik w 1744r. aby przenie?? si? do Dobromila. Cerkiew by?a u?ytkowana do 1947 r. Pod koniec lat 50-tych w cerkwi przeprowadzono badania archeologiczne. Obiekt zabezpieczono i odrestaurowano w latach 1961 - 64. Przeprowadzona w ostatnich latach analiza dendrochronologiczna przenios?a datowanie budowy cerkwi na rok 1659. Wzniesiona z u?yciem siekier i toporów (bez u?ycia pi?) z drewna jod?owego pochodz?cego z drzew ?ci?tych w 1658r. Ulucka cerkiew posiada konstrukcj? zr?bow? z podwalin? na kamiennym podmurowaniu. Jest budowla trójdzieln? z zamkni?tym trójdzielnym prezbiterium. Dach nad prezbiterium kalenicowy pi?ciopo?aciowy. Dach zwie?czaj? ?elazne krzy?e osadzone w ceramicznych kulach. Od zachodniej strony wydatny okap babi?ca (przedsionka) wspiera 8 s?upów z mieczami. W ?rodku zachowana na pó?nocnej stronie nawy XVII-wieczna polichromia, przedstawiaj?ca sceny z ?ycia Chrystusa. Niekompletny ikonostas, autorstwa Stefana D?egantowycza i Micha?a Wiszeckiego, z dekoracj?, pó?norenesansow?, datowany na 1684r. Carskie wrota z pocz?tku XVIII w. Cerkiew w Uluczu pozosta?a z zainteresowania ruchu pielgrzymkowego do drugiej wojny ?wiatowej. Zachowa?y si? pozosta?o?ci umocnie? w postaci podwójnego muru kamiennego. W mi?dzymurzu znajduje si? zag??bie dawnej fosy. Z D?bnikiem oraz cerkwi? zwi?zana jest legenda. Zgodnie z podaniem trzykrotnie zabierano si? do jej budowy u stóp wzgórza i trzykrotnie nieznana si?a przenosi?a noc? ca?y materia? budowlany na szczyt. Wreszcie budowniczy zrozumieli, ?e w ten w?a?nie cudowny sposób zosta?o wybrane w?a?ciwe miejsce, w którym ma stan?? ?wi?tynia. Stara ruska tradycja ??czy to w?a?nie stare miejsce chrze?cija?skiego kultu z bij?cym na zboczu D?bnika cudownym ?róde?kiem, którego woda posiada uzdrawiaj?c? moc.
W dniu odpustu, tj. na uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego (40 dzie? po Zmartwychwstaniu), do cerkwi przybywa?y t?umy wiernych. Od niedawna tradycja ta jest kontynuowana. W 1990r. przed cerkwi? ods?oni?to tablic? ku czci urodzonego w Uluczu kompozytora, ksi?dza Micha?a Werby?kiego, autora hymnu narodowego Ukrainy. Obok cerkwi zachowa?a si? murowana kapliczka oraz kilka kamiennych i drewnianych nagrobków z XIX i XX w. pozosta?ych po przy cerkiewnym cmentarzu. Inna kapliczka upami?tnia zniesienie pa?szczyzny w 1848r. Na starym cmentarzu greckokatolickim (na wzgórzu D?bnik) chowano w latach I wojny ?wiatowej ofiary cholery. W mi?dzywojniu usypano tu mogi?? ku czci strzelców siczowych. Wiele z ukrai?skich grobów w Uluczu uporz?dkowano w latach 90-tych. Dzisiaj cerkiew w Uluczu jest fili? Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i stanowi jedn? z najwi?kszych atrakcji turystycznych regionu.

WITRY?ÓW
Do po?owy XX wieku w Witry?owie istnia? dwór. Uleg? on cz??ciowemu spaleniu w 1946r. Pozosta?y po nim piwnice z 1828r., a tak?e resztki parku z kasztanowo-modrzewiow? alej? i kilkoma starymi d?bami.

Cerkiew. Z 1507 r. pochodzi wzmianka o istnieniu cerkwi parafialnej. Po ludno?ci ruskiej pozosta?a po?o?ona na wzgórzu ?wi?tynia (parafia ko?skie) pw. ?w. Micha?a Archanio?a, niegdy? cerkiew greckokatolicka. Wzniesiona zosta?a w 1812r., przebudowana na pocz?tku XX stulecia z zatarciem stylu (usuni?to kopu??). ?wi?tynia jest drewniana, konstrukcji zr?bowej, na kamiennym podmurowaniu, dwudzielna. Posiada prezbiterium zbli?one do kwadratu i chór muzyczny wsparty na dwóch filarach. Nawa prostok?tna z wydzielonym wewn?trz babi?cem. Od zachodu przedsionek czworoboczny, konstrukcji s?upowo-ramowej. Zachowa? si? krzy? procesyjny z pocz?tku XIX w. malowany dwustronnie, przedstawia Chrystusa Ukrzy?owanego i Chrystusa w Grobie. Dach czterospadowy, wspólny dla nawy i prezbiterium, zwie?czony wie?yczk?. W o?miobocznej wie?yczce sygnaturka z pocz?tku XX wieku. Po 1947r. cerkiew opuszczona, uleg?a cz??ciowemu zniszczeniu. W latach 1980-81 przeprowadzono remont kapitalny i odt?d s?u?y jako ko?ció? rzymskokatolicki. W latach 1914-20 wi?kszo?? mieszka?ców Witry?owa zmieni?a obrz?dek na ?aci?ski, wskutek czego w roku 1935 na 1060 mieszka?ców tylko 250 by?o grekokatolikami.

WYDRNA
Murowany dwór w 1845r. z inicjatywy Edwarda S?kowskiego. Nie uleg? dewastacji za czasów PRL-u i w dalszym ci?gu jest w posiadaniu rodziny S?kowskich. Dwór jest parterowy, dwutraktowy, pierwotnie z pi?cioma pomieszczeniami i sieni?. Ok. 1890 r. staraniem Franciszka Ksawerego Goedla dobudowano z ceg?y podpiwniczon? cz??? zachodni?. Elewacja frontowa z gankiem facjatk? z balkonikiem, wspartym na 4 filarach. W 1920r. przebudowano na potrzeby mieszkalne strych i podniesiono 4-spadowy, kryty dachówk? dach z lukarnami. Wewn?trz dworu belkowane stropy, pod?ogi drewniane z desek d?bowych u?o?onych w kwadraty. Z wyposa?enia godna uwagi jest XVIII-wieczna komoda roboty kolbuszowskiej oraz 2 obrazy-pejza?e pó?noklasyczne (jeden z1837r.).Wewn?trz znajduj? si? te? pochodz?ce ze zniszczonego dworu w Witry?owie: dwa XVIII-wieczne portrety Fredry i Fredrowej, a tak?e portret w stylu biedermeierowskim zmar?ej w 1855r. Tekli z Grodzickich S?kowskiej. W latach 30. we dworze przebywa? lwowski chemik technolog, prof. Kazimierz Kling (1885-1942). Ze dworu pochodzi?a jego matka Jadwiga S?kowska. Go?cili tu: prezydent Ignacy Mo?ciki i pisarz Melchior Wa?kowicz.5. Kultura

Gminy O?rodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku proponujekorzystanie z bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Gmina s?ynie z ?ywo rozwini?tej twórczo?ci ludowej. W Jab?once mieszka znana artystka ludowa Janina Zubel, której pisanki zdobywa?y laury w wielu konkursach wielkanocnych. Pani Hiermina Zubel z Niebocka jest laureatk? konkursów poezji ludowej. We wsi Krzywe mieszka Henryk Cipora - rze?biarz malarz, którego dzie?a (g?ównie p?askorze?by pasyjne) znajduj? si? w wielu ko?cio?ach archidiecezji przemyskiej. Tradycje muzyczne kultywuje kapela i zespó? ?piewaczy "Przepióreczka", powsta?y w Niebocku, a zwi?zany z GOKBPiW w Dydni. Tam równie? dzia?a dzieci?cy teatr PRZYGODA - zdobywca wielu nagród na festiwalach twórczo?ci dzieci?cej.
Od 1998r. w Dydni Przy GOK dzia?a Orkiestra D?ta. Formacja ta u?wietnia swoimi wyst?pami wiele gminny imprez oraz bior? udzia? w wielu konkursach i przegl?dach organizowanych przez inne instytucje.
Od czerwca 2000r. organizowane s? imprezy w za?o?eniu cykliczne:
 - w czerwcu DNI GMINY DYDNIA
 - w lipcu PRZEGL?D PIOSENKI TURYSTYCZNEJ w Krzemiennej.

Dzi?kujemy Gminie Dydnia za przekazane materia?y..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs