G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Ropczycko-S?dziszowski

Powiat Ropczycko-S?dziszowski posiada wiele atrakcji krajobrazowych i turystycznych, mo?na tu odpocz?? obcuj?c jednocze?nie z przyrod?. W miejscowo?ciach Kamionka i Ruda, na styku dwóch gmin znajduje si? wykorzystywany do celów rekreacyjno - wypoczynkowych zbiornik retencyjny. Powsta? na rzece Tuszymce, a jego powierzchnia wynosi 7,3 ha. Zalew ten stanowi niew?tpliw? atrakcj? turystyczn? wraz z umieszczonymi wokó? niego o?rodkami wypoczynkowymi, polem namiotowym oraz wypo?yczalni? kajaków i rowerków wodnych. Tradycja wypoczywania nad tym pi?knie po?o?onym w?ród lasów jeziorem si?ga lat 50-tych. Podobny zbiornik wodny zlokalizowano na rzece Tuszymce w miejscowo?ci Cierpisz. Rzeka Tuszymka jest jedn? z najczystszych rzek na Podkarpaciu. W jej wodach ?yj? szlachetne ryby ?ososiowate - pstr?g i lipie?, które wyst?puj? tylko w wodach o pierwszej klasie czysto?ci.

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Ropczycach za przekazane materia?y i informacje.
Zapraszamy na oficjaln? stron? Powiatu Ropczycko-S?dziszowskiego.

 1. Po?o?enie
 2. Warto zobaczy?
 3. Walory krajobrazowe
 4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe
 5. Kalendarium
 6. Informacja turystyczna
1. Po?o?enie

Powiat ropczycko - s?dziszowski po?o?ony jest w po?udniowo - wschodniej Polsce w woj. podkarpackim na skrzy?owaniu wa?nych szlaków komunikacyjnych biegn?cych z zachodu na wschód (droga mi?dzynarodowa E 40) jak równie? przez jego teren przebiega magistrala kolejowa wschód - zachód wiod?ca do Medyki. Stanowi? one istotny element infrastruktury tranzytowej kraju. Co wi?cej na pó?nocnych obrze?ach powiatu lub w ich pobli?u planowany jest przebieg autostrady A4 (wschód - zachód). Korzystne po?o?enie powiatu znajduje potwierdzenie w blisko?ci s?siedztwa przej?? mi?dzynarodowych z Ukrain? i S?owacj?, jak równie? lotniskiem w Jasionce. Blisko?? du?ych o?rodków przemys?owych (Rzeszów, Mielec, D?bica) wraz z bogactwem terenów wypoczynkowych powoduje, i? powiat stanowi naturaln? baz? dla wi?kszych aglomeracji miejskich. Ponadto usytuowanie na pograniczu dwóch, odmiennych pod wzgl?dem budowy geologicznej i ukszta?towania krain wp?ywa na bogactwo krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zró?nicowaniu klimatu. Rejony pó?nocne - tereny nizinne, nale?? do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast po?udniowe do skraju pasa górskiego, znacznie surowszego. G?ówn? rzek? regionu jest Wielopolka. P?ynie ona szerok? dolin? i wykazuje du?e wahania przep?ywów. Najni?szy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniós? 44 cm, za? najwy?szy si?kn?? 624 cm. Przy tak ogromnych ró?nicach, do?? cz?sto wyst?puj? powodzie, dotykaj?ce g?ównie wsie le??ce bezpo?rednio w terenach zalewowych rzeki. Struktur? administracyjn? powiatu tworz? dwa miasta Ropczyce i S?dziszów Ma?opolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzy?skie. Od pó?nocy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od po?udnia ze strzy?owskim, natomiast od zachodu z d?bickim. Powiat ropczycko-s?dziszowski zajmuje powierzchni? 549 km2, któr? zamieszkuje oko?o 72 tys. mieszka?ców. Siedzib? powiatu jest miasto Ropczyce, stanowi?ce jedno z najstarszych miast po?udniowo-wschodniej Polski.2. Warto zobaczy?

Na terenie Powiatu Ropczycko-S?dziszowskiego znajduj? si? wiele miejsc i zabytków wartych obejrzenia:

 • Ko?ció? Parafialny Przemienienia Pa?skiego w Ropczycach - wzniesiony ok. 1368 r., przebudowany po po?arze w 1873 r.
 • Sanktuarium NMP Królowej Rodzin w Ropczycach - zbudowane ok. 1730 r., wraz
  z bram? wej?ciow? i ogrodzeniem z XIX w.
 • Dawny budynek Komunalnej Kasy Oszcz?dno?ci w Ropczycach - XIX w., obecnie mie?ci si? tu Wy?sza Szko?a In?ynieryjno-Ekonomiczna
 • Dwór w Lubzinie-S?pnicy - zbudowany na prze?omie XVIII i XIX w.
 • Zespó? dworski z parkiem w ?opuchowej - XVIII.w., dwór drewniano-murowany, figura ?w. Jana Nepomucena z 1745 r., obecnie mie?ci si? tam szko?a podstawowa
 • Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a w Ma?ej - wzniesiony w latach 1593-1595, pó?niej rozbudowany
 • Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a w Witkowicach - powsta? ok. 1760-1761 z fundacji Micha?a So?tyka, kasztelna sandomierskiego, pó?niej odnowiony i rozbudowany
 • Zespó? dworsko-parkowy w Witkowicach - powsta? w latach 1797-1806 dla rodziny Lubienieckich, obecnie w r?kach prywatnych
 • Kapliczka ?w. Jana Nepomucena w Ropczycach - datowana na wiek XVIII
 • Dom przy ul. Naj?wi?tszej Marii Panny w Ropczycach - miejsce urodzenia Józefa Mehoffera, dom drewniany, XIX w.
 • Figura Chrystusa Króla w Ma?ej - z 1937 r., wg projektu miejscowego artysty Wojciecha Durka
 • Kapliczki w Gnojnicy - XVIII/XIX w., przy drodze do Bystrzycy
 • Kapliczki przydro?ne w Okoninie - z 1829 i 1880 r., murowane
 • Ratusz w S?dziszowie Ma?opolskim - XVII w., przebudowany w XIX w.
 • Ko?ció? Narodzenia NMP w S?dziszowie Ma?opolskim - XVII w., wzniesiony wg projektu wybitnego architekta Tylmana z Gameren
 • Ko?ció? ?w. Antoniego w S?dziszowie Ma?opolskim - XVIII w., ko?ció? wchodzi w sk?ad zespo?u klasztornego oo. Kapucynów
 • Klasztor oo. Kapucynów w S?dziszowie Ma?opolskim - XVIII w.
 • Ruiny koszar w S?dziszowie Ma?opolskim - wzniesione z pocz?tkiem XVIII w. dla prywatnego wojska Micha?a Potockiego, od rozbiorów do ok. 1900 r. koszary wojsk austriackich
 • Pa?ac Lubinieckich i Micha?owskich w Iwierzycach - XVIII w.
 • Dwór F.K. Preka w Sielcu - XIX w.
 • Ko?ció? ?w. Michala Archanio?a w Nockowej - XIX w.
 • XVIII-wieczna ambona i XIX-wieczne organy ko?cielne w ko?ciele MB Królowej Polski w Ostrowie
 • Dwór H. Mieleckiego w Skrzyszowie - XVI w.
 • Klasycystyczny dwór w Woli Ocieckiej - XIX w.
 • Fragmenty wyrzutni rakier V-2 i bunkry w Ociece - pozosta?o?ci hitlerowskiego poligonu do?wiadczalnego
 • Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP w Wielopolu - XVII w.
 • Szpita? Ubogich w Wielopolu - XIX w.
 • Ko?ció? ?w. Miko?aja w Brzezinach - XV w., jeden z najcennieszych na Podkarpaciu, o?tarz g?ówny z 1700, o?tarz boczny z p?askorze?b? "Op?akiwanie Chrystusa" z pocz?tku XVI w.


3. Walory krajobrazowe

Teren powiatu ropczycko-s?dziszowskiego nale?y do trzech jednostek geobotanicznych: Pogórza Fliszowego, Pogórza Lessowego, Puszczy Sandomierskiej. Oko?o 10 % powierzchni zajmuj? lasy, g?ównie zespo?y jod?owo-bukowe z domieszk? d?bu, brzozy, sosny. Wi?ksze kompleksy le?ne zachowa?y si? w rejonie Okonina, Gnojnicy, Ocieki i Brzezin. Zwarte lasy sosnowe wyst?puj? na pó?noc od ?rodkowego biegu Tuszymki. Przedgórze, to tereny bezle?ne, w wi?kszo?ci u?ytki rolne. Fragment gminy Wielopole Skrzy?skie w cz??ci Nawsia i Brzezin le?y w granicach strefy ochronnej - Czarnorzecko-Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego, zajmuj?cego ponad 25 tys. hektarów najpi?kniejszych i najcenniejszych pod wzgl?dem przyrodniczym partii Pogórza. Pomi?dzy Wielopolem i S?dziszowem rozpo?ciera si? Strzy?owsko-S?dziszowski Park Krajobrazowy. Cechuje go du?a ró?norodno?? ukszta?towania terenu: w?wozy, jary, kotliny pokryte bujn? ro?linno?ci?. Szczególnie malowniczym fragmentem Parku jest P?askowy? Zagorzyc i Szkodnej. Pó?nocne rejony powiatu (gmina Ostrów) obejmuje Kielecko-Kolbuszowsko-G?ogowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Charakterystyczn? cech? Czarnorzecko-Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego jest obecno?? pokrywy lessowej w pó?nocnej jego cz??ci oraz strefy przej?ciowej do pokryw fliszowych - w po?udniowej. Spotyka si? tu wilgotne ??ki z ostro?eniem oraz rajgrasem wynios?ym. W?ród innych okazów flory s? m.in. bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, lilia z?otog?ów. Unikatem w lasach Czarna - Zab?ocie jest czarny bocian obj?ty ?cis?? ochron?. Z interesuj?cych ptaków wyst?puje tam m.in. jarz?bek, dzi?cio? ?redni, czarny i bia?ogrzbietowy, s?owik szary, kruk grubodziób i wiele innych. Spotka? mo?na nawet or?a przedniego i orzechówk?.
Na terenie powiatu oko?o 70 drzew i krzewów oraz gatunków egzotycznych uznanych zosta?o za pomniki przyrody. W?ród pomnikowych drzew najwi?cej jest d?bów i lip. W parku podworskim w Lubzinie ro?nie najgrubszy w Polsce tulipanowiec, którego obwód wynosi 5,53 m. Pomnikami przyrody s? te? m.in. dorodny okaz lipy drobnolistnej o obwodzie 6,2 m w parku podworskim w Witkowicach. Do tego parku, b?d?cego jednym z trzech w powiecie parków podniesionych do rangi zabytku, prowadzi aleja lipowa sk?adaj?ca si? z 59 drzew o grubo?ci od 1,6 do 3,98 m. W Broniszowie podziwia? mo?na wspania?y okaz lipy - 7,76 m obwodu. Planuje si? obj?cie ochron? dalszych 100 drzew i krzewów. Atrakcj? krajobrazow? powiatu stanowi te? "Szwajcaria Ropczycka", unikatowy w skali kraju rezerwat przyrody, le??cy w centrum miasta Ropczyce. Ten uroczy zak?tek tworzy w?wóz lessowy o powierzchni 2.59 ha o znacznych ró?nicach poziomów wysoko?ci bezwzgl?dnej, wahaj?cej si? od kilku do kilkunastu metrów. Cz??? ?cian ma nachylenie 80-90 %. Ro?nie tu oko?o 150 dorodnych d?bów, okazy brzozy brodawkowej, sosny zwyczajnej, buka i grabu. Osobliwo?? przyrodnicz? stanowi zro?ni?ty d?b szypu?kowy z brzoz? brodawkow? osi?gaj?cy obwód 2,65 m. Wyst?puje wiele ro?lin b?d?cych pod ochron? oraz liczne gatunki rzadkich ptaków. Podobnych w?wozów, ale mniejszych, które warto zobaczy?, jest na terenie powiatu kilka.4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe

Szlaki turystyki rowerowej

Ropczyce - Ma?a - Ropczyce
Ca?odniowa efektowna wycieczka rowerowa d?ugo?ci 37,5 km. Trasa górska - trudna i wyczerpuj?ca z uwagi na du?? liczb? stromych podjazdów i zjazdów, za to pi?kna widokowo. Wartym obejrzenia jest podworski park w Broniszowie, w którym znajduje si? najwi?ksza i najstarsza lipa w naszym województwie, której obwód wynosi 8,10 m. Przeje?d?aj?c przez miejscowo?? Ma?a nie sposób nie zauwa?y? wzniesiony w 1937 r. pomnik Chrystusa Króla, u którego stóp roztacza si? przepi?kna panorama na le??ce w dole zabudowania oraz zalesione wzgórza.
Wycieczka rowerowa t? tras? wiedzie równie? drogami polnymi wzd?u? szczytów Pogórza Karpackiego. Polecana dla wytrawnych mi?o?ników górskiej turystyki rowerowej.

Ropczyce - Gnojnica - Ropczyce
Kilkugodzinna, ciekawa trasa rowerowa d?ugo?ci 28,5 km. Tras górska - miejscami trudna i wyczerpuj?ca z uwagi na strome podjazdy i zjazdy, bogata w pi?kne widoki i krajobrazy. Polecana dla bardziej wprawionych mi?o?ników górskiej turystyki rowerowej.

Ropczyce - Kamionka - Ropczyce
Najd?u?sza trasa rowerowa o d?ugo?ci 40,2 km. Prowadzi przez tereny nizinne cz??ciowo zalesione o gruncie piaszczystym. Przeje?d?aj?c ta tras? warto zobaczy? zalew na rzece Tuszymce, wzd?u? którego znajduj? si? liczne o?rodki wczasowe, pola namiotowe oraz przysta? wodna. Warto równie? zatrzyma? si? na polanie ks. Romana ?itki, na której umieszczony jest drewniany krzy? po?wi?cony pami?ci ksi?dza ?itki. S? to tylko niektóre atrakcje znajduj?ce si? na trasie rowerowej, której wytyczony szlak zadowoli wszystkich mi?o?ników turystyki rowerowej, niezale?nie od wieku i kondycji fizycznej.

Szlaki turystyki pieszej

Prze??cz Bardo - Brzeziny - Ropczyce
D?ugo?? szlaku wynosi 33 km, przechodz?c nim pokonuje si? 280 - metrow? ró?nic? wzniesie?. Przeci?tny czas przej?cia tym szlakiem to dziewi?? godzin. Trasa szlaku obfituje w interesuj?ce przej?cia, stromizny, tereny zalesione, cz?sto wiedzie wierzcho?kami okolicznych wzniesie?. Id?c tym szlakiem mo?na podziwia? bogactwo fauny i flory wyst?puj?ce na tym terenie.

Ropczyce - Ocieka - Niwiska
Szlak ma charakter nizinny i rozci?ga si? na d?ugo?ci 45 km. Na jego trasie znajduje si? interesuj?cy punkt widokowy, z którego mo?na zobaczy? panoram? okolic Ropczyc. Przemierzaj?c szlak przechodzi si? cz?sto zarówno przez otwarte, polne przestrzenie, jak i urozmaicone wieloma gatunkami rosn?cych tutaj drzew tereny le?ne. Przy trasie szlaku mo?na obejrze? pozosta?o?ci niemieckich umocnie? z czasów II wojny ?wiatowej.5. Kalendarium

Najstarsze ?lady osadnictwa w powiecie si?gaj? epoki kamienia (500-1800 p.n.e.) Z tego okresu pochodz? znaleziska kamiennych siekierek z B?dziemy?la, Broniszowa i Sielca oraz fragmenty narz?dzi krzemiennych z Kamionki, Kozodrzy i Skrzyszowa. Z epoki br?zu (1800 - 1700 p.n.e.) pochodz? znaleziska zwi?zane z wielk? kultur? ?u?yck?. S? to m.in. br?zowy grot oszczepu z terenu S?dziszowa i liczne fragmenty ceramiki z kamionki, znalezione w okolicach Rudy i Skrzyszowa.

 • 1362 r. - Lokacja miasta Ropczyce.
 • 1498 r. - Utworzenie w Ropczycach dóbr dzier?awnych tzw. tenuty królewskiej.
 • 1614 r. - Utworzono niegrodowe starostwo ropczyckie. Pierwszym starost? zosta? Miko?aj Spytek Lig?za. Po jego ?mierci w 1637 r. wdowa Zofia wysz?a za m?? za Krzysztofa Ossoli?skiego i godno?? starosty przesz?a w jego r?ce.
 • 1772 r. - Na skutek rozbioru Polski w 1772 roku region dosta? si? pod panowanie austriackie.
 • 1773 - 1775 r. - Na zagarni?tych ziemiach zaborcy utworzyli 6 cyrku?ów (Kreise) i 59 okr?gów (Kreisdistrikten). Ropczyce i okolica wesz?y do cyrku?u pilzne?skiego, a pó?niej jasielskiego.
 • XIX - Austriacy zbudowali tzw. Trakt Cesarski prowadz?cy przez Ropczyce.
 • 1850 r. - W ramach cyrku?ów utworzono "powiaty s?dowe" (Bezirke). W cyrkule jasielskim utworzono powiaty w D?bicy, Kolbuszowej, Mielcu, Pil?nie, Ropczycach i Rzeszowie.
 • 1855 r. - Utworzono powiat s?dowy w Ropczycach wchodz?cy w sk?ad cyrku?u tarnowskiego. W mie?cie powsta? s?d rejonowy, urz?d pocztowy i skarbowy.
 • 1865 - 1867 r. - Zlikwidowano cyrku?y tworz?c powiaty administracyjne. Powsta? wówczas powiat m.in. w Ropczycach - obejmuj?cy D?bic? z przyleg?ymi terenami.
 • 1866 r. - W wyniku reformy administracji, Ropczyce zosta?y siedzib? Starostwa Powiatowego, a pierwszym starost? mianowano Wilhelma Mehoffera.
 • 1873 r. - Po?ar strawi? zabudow? wokó? rynku, ratusz, s?d, urz?d skarbowy i budynek starostwa w Ropczycach.
 • 1883 - 1884 r. - Dwa kolejne po?ary uzmys?owi?y potrzeb? powo?ania stra?y po?arnej.
 • 1887 r. - Pierwszym Komendantem stra?y zosta? Alojzy Rachwa?.
 • 1894 r. - Powsta?o w Ropczycach Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó?".
 • 4.09.1914 r. - Do Ropczyc wkroczy?y oddzia?y rosyjskie, dopuszczaj?c si? licznych gwa?tów i rabunków.
 • 1937 r. - Ropczyce zosta?y pozbawione praw powiatu na rzecz D?bicy.
 • 12 listopada 1955 r. - Ropczyce ponownie sta?y si? powiatem w sk?ad którego wesz?y tereny pi?ciu gmin: Iwierzyce, Ostrów, S?dziszów M?p., Ropczyce i Wielopole Skrz.
 • 11 pa?dziernika 1998 r. - Odby?y si? wybory do samorz?du powiatowego I kadencji.
 • 9 listopada 1998 r. - Odby?a si? pierwsza sesja pierwszej Kadencji Rady Powiatu i uroczyste ?lubowanie Radnych.
 • 1 stycznia 1999 r. - Utworzenie powiatu ropczycko - s?dziszowskiego z siedzib? w Ropczycach.
 • 1 lipca 1999 r. - Powo?ano Powiatowy Zespó? ds. Orzekania o Stopniu Niepe?nosprawno?ci dzia?aj?cy przy Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 30 sierpnia 1999 r. - Uroczysto?? po?wi?cenia siedziby Starostwa.
 • 27 sierpnia 2000 r. - Prezydent Aleksander Kwa?niewski w roli kandydata na g?ow? pa?stwa odwiedzi? Ropczyce.
 • 17 wrze?nia 2000 r. - Wizyta Jolanty Kwa?niewskiej w Domu Pomocy Spo?ecznej w Lubzinie.
 • 2 kwietnia 2001 r. - W S?dziszowie M?p. dokonano otwarcia Zak?adu Piel?gnacyjno-Opieku?czego. Zak?ad wyposa?ony jest w bardzo nowoczesny sprz?t medyczny.
 • 28 kwietnia 2001 r. - Rozpocz?to budow? hali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokszta?c?cym w S?dziszowie M?p.
 • 19 listopada 2001 r. - Przekazano do u?ytkowania nowo wybudowan? cz??? obiektu Domu Pomocy Spo?ecznej w Rudzie.
 • 5 wrze?nia 2002 r. - Oddano do u?ytku w S?dziszowie M?p. nowoczesn? hal? sportowo-widowiskow? o wymiarach 44m x 24m.
 • 1 pa?dziernika 2002 r. - Nast?pi?o otwarcie oddzia?u operacyjnego Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Asklepios, w którym wykonywane b?d? zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i dzieci?cej, ginekologii, otolaryngologii, ortopedii. Oddzia? znajduje si? w pomieszczeniach szpitalnych nale??cych do Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
 • 27 pa?dziernika 2002 r. - W przeprowadzonych wyborach samorz?dowych zosta?a wybrana Rada Powiatu Ropczycko - S?dziszowskiego drugiej kadencji. Zmiany w ustawie o samorz?dzie powiatowym zaowocowa?y zmniejszeniem liczby radnych z 30 w poprzedniej kadencji do 19 w obecnej.
 • 14 maja 2003 r. - 45-lecie Domu Pomocy Spo?ecznej w Lubzinie.


6. Informacja turystyczna

Ropczyce:
Dworzec autobusowy tel. (0-17) 22 18 644
Dworzec kolejowy tel. (0-17) 22 18 200
Postój taksówek tel. (0-17) 22 18 600

S?dziszów M?p.:
Dworzec autobusowy: tel. (0-17) 22 16 214
Dworzec kolejowy: tel. (0-17) 22 16 211
Postój taksówek: tel. (0-17) 22 16 877

Gospodarstwa Agroturystyczne
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ziemi Ropczycko-S?dziszowskiej
Brzeziny, tel. (0-17) 22 33 213

Pani Marzena G?sior
Brzeziny 326,
tel. (0-17) 22 39 651, 0600604705

Pan Jan Susz, Brzeziny 535
tel. (0-17) 22 33 324, 0603514529

Pan Jerzy Skura
Brzeziny 617
tel. (0-17) 22 33 205

Pan Janusz Cabaj
Brzeziny 300 Nowa Wie?
tel. (017) 22 33 301, 0603591358

Pan Marek Misiak
Brzeziny 303 Nowa Wie?
tel. (0-17) 22 33 303, 0603591358

Pan Tadeusz Birówka
Brzeziny 404 Berdechów
tel. (0-17) 22 30 381, 0602887793

Baza noclegowa
Motel "Super 6"
39-100 Ropczyce
ul. Witosa 10
tel. (0-17) 22 18 243

Zajazd "Pod S?o?ce"
39 - 100 Ropczyce
ul. Grunwaldzka 763
tel. (0-17) 22 17 101

Pokoje, noclegi
39 - 100 Ropczyce
ul. Witosa 1 a
tel. (0-17) 22 18 155

Zajazd "Pod Gór?", Góra Ropczycka 196 b
tel. (0-17) 22 16 906

FHU "JARTEL" s.c. - noclegi
39-120 S?dziszów M?p.
ul. 3-go Maja 47

O?rodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Rudzie przy DPS Ruda
39-122 Kamionka
Ruda 102
tel. (0-17) 22 33 151
Domki wypoczynkowe - 72 miejsca noclegowe

Szkolne Schronisko M?odzie?owe 39-122 Kamionka 206
tel. (0-17) 22 33 116

Baza gastronomiczna
Restauracja "S?oneczna"
39 - 100 Ropczyce
ul. Rynek 1
tel. (0-17) 22 18 210

Restauracja "Arkadia"
39 - 100 Ropczyce
ul. Rynek 7
tel. (0-17) 22 17 999

Restauracja "Jubileuszowa"
39 - 102 S?dziszów Ma?opolski ul. Rynek 12
tel.(0-17) 22 16 509

Restauracja Zajazd "Pod Gór?"
Góra Ropczycka, 196 b
tel.(0-17) 22 16 906

Bary
Bar "U Janusza"
39 - 100 Ropczyce
ul. Grunwaldzka 78
tel.(0-17) 22 17 093

Bar "Smakosz"
39 - 100 Ropczyce
ul.Grunwaldzka 6
tel.(0-17) 22 18 719

Bar "Malaga"
39 - 120 S?dziszów M?p.
ul. W?growskiego 6
tel.(0-17) 22 20 097

Pizzerie
Pizzeria "Avanti"
39 - 100 Ropczyce
ul. Rynek 7
tel.(0-17) 22 28 855

Pizzeria
39 - 100 Ropczyce
ul.Grunwaldzka 2
tel.(0-17) 22 27 310

Pizzeria "Fantazja"
39 - 120 S?dziszów M?p.
ul. 3 - go Maja 47/8
tel.(0-17) 22 26 442

Pizzeria "Bingo" 39 - 120 S?dziszów M?p.
ul. Osiedle M?odych 1
tel.(0-17) 22 16 956

Pizzeria "Americana"
39 - 120 S?dziszów M?p.
ul. Rynek 2
tel.(0-17) 22 26 920

Kina
Kino "Przyja??"
Ropczyce, ul. Bursztyna 1
tel. (0-17) 221 82 28

Kino "Jedno??"
S?dziszów M?p., ul. 3 - go Maja 36
tel.(0-17) 22 16 583.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs