G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Soko?ów Ma?opolski

TURYSTYKA IWYPOCZYNEK
Atrybutem gminy jest du?a powierzchnia lasów bogatych w runo le?ne i zwierzyn? ?own?. W mie?cie krzy?uj? si? szlaki turystyczne oraz zlokalizowana jest w nim ma?a baza hotelowa i restauracja. W Wólce Nied?wiedzkiej oddano do u?ytku zbiornik wodny "Nied?wiadek" o powierzchni 8,0 ha lustra wody z przyleg?ym obszarem rekreacyjnym.
Z Soko?owem maj? dobre po??czenie miejscowo?ci o znacz?cych walorach turystycznych takie jak Le?ajsk, ?a?cut, Kolbuszowa, Rzeszów.Miasto posiada dobr? baz? sportow? z boiskiem do pi?ki no?nej, hal? sportow? z boiskiem do gry w pi?k? siatkow? i koszykow?. Du?e sale gimnastyczne wraz z zapleczem znajduj? si? równie? w miejscowo?ci Górno i Trzebuska.

RYS HISTORYCZNY
Pocz?tek miastu Soko?ów Ma?opolski da?a stara osada ?owiecka i targowa w Puszczy Sandomierskiej powsta?a prawdopodobnie w XIV wieku. W 1569 roku Jan z Pilczy Pilecki otrzyma? od Zygmunta Augusta prawa miejskie dla Soko?owa i nakre?li? renesansowe rozplanowanie sieci ulic z centralnie po?o?onym obszernym rynkiem. W 1608 roku Soko?ów zniszczy? Stanis?aw Stadnicki z ?a?cuta zwany "Diab?em ?a?cuckim". Miasto rozwija?o si? szybko, uzyskuj?c status pr??nego o?rodka rzemie?lniczego, którego wyroby szewskie, stolarski, garncarskie, tkackie i kowalskie s?yn??y w szerokiej okolicy. Mimo licznych tragicznych wydarze? Soko?ów wzrasta i w po?owie XIX wieku zostaje stolic? powiatu. Niepomy?lny koniec XIX wieku i pierwsza po?owa XX wieku przyhamowuj? rozwój gospodarczy miasta. W 1904 roku w wielkim po?arze Soko?ów doszcz?tnie sp?on??. Podczas II wojny ?wiatowej miasto zosta?o powa?nie zniszczone.

ZABYTKI
Ca?y uk?ad urbanistyczny starego Soko?owa z urokliwymi uliczkami o ró?norodnej zabudowie zosta? wpisany do Rejestru Zabytków. Na szczególn? uwag? zas?uguj? fragmenty dobrze zachowanych ziemnych wa?ów obronnych z fos? z pocz?tku XVII wieku w ogrodzie pleba?skim oraz malowniczo po?o?ony i najlepiej zachowany w woj. podkarpackim Cmentarz ?ydowski z 300 nagrobkami z XVII-XX wieku. Przy ul. Kochanowskiego na miejscu starszego cmentarza ?ydowskiego stoi odbudowany ohel z macewami ku pami?ci soko?owskiego rabina Meilecha Weichselbauma. Warto obejrze? ko?ció? parafialny wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1906-1918 projektu Jana Sas Zubrzyskiego, którego he?m wynios?ej wie?y projektowa? prof. Wiktor Zin. W miasteczku znajduje si? drugi filialny ko?ció? ?w. Ducha wybudowany w II po?owie XIX wieku. Na obrze?ach Soko?owa znajduje si? wiele bardzo interesuj?cych XVIII-to wiecznych krzy?y i figur. W gminie znajduj? si? cztery zabytkowe ko?cio?y, z których na najwi?ksze uznanie zas?uguje drewniany ko?ció?ek z XVII wieku w Wólce Nied?wiedzkiej.

KULTURA
W budynku dawnej synagogi w Soko?owie M?p. mie?ci si? Miejsko Gminny ?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, Spo?eczne Muzeum Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Soko?owskiej oraz Niepa?stwowa Szko?a Muzyczna, Miejsko Gminny O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi dzia?alno?? kulturaln? równie? przy pomocy filii i ?wietlic wiejskich. W ci?gu roku organizowanych jest wiele sta?ych imprez kulturalnych o zasi?gu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Przy MGOKSiR dzia?aj? zespo?y folklorystyczne, chóry, kapele i ko?a zainteresowa?. Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Soko?owskiej jest organizatorem wystaw, a przy wspó?pracy z MGOKSiR publikuje ksi??ki o charakterze regionalnym i wydaje pismo spo?eczno-kulturalne "Kurier Soko?owski". W mie?cie i gminie czytelnicy korzystaj? z sieci sze?ciu bibliotek. Funkcjonuje te? Dekanalny Klub Kultury.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs