G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Miasto Stalowa Wola

Stalowa Wola, miasto o powierzchni 82,5 km2 i liczbie mieszka?ców ok. 70 tys., to jedno z najm?odszych miast kraju, po?o?one jest w p?n. cz??ci województwa podkarpackiego.
Jest jednym z wa?niejszych w?z?ów komunikacyjnych w regionie. Taka lokalizacja sprzyja jej rozwojowi, w?ze? kolejowy w Stalowej Woli - Rozwadowie posiada bezpo?rednie po??czenie z Przemy?lem, Krakowem, Lublinem, Warszaw? i ?odzi?, miastami ?l?ska i Wroc?awiem. 
Nasze miasto to nie tylko kojarzona z nim Huta Stalowa Wola, nie tylko przemys?, kolej i planowane trasy szybkiego ruchu, lecz przede wszystkim du?e obszary le?ne, b?d?ce pozosta?o?ci? po dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ci?gu 60 lat Stalowa Wola z ma?ego osiedla przyfabrycznego uros?a do rozmiarów du?ego miasta, dzi? drugiego pod wzgl?dem ludno?ci w woj. podkarpackim. 
Walory miasta i niemal zag??bia przemys?owego tkwi? w jego nowych rozwi?zaniach urbanistycznych, w przestrzeni, w ?rodowisku naturalnym. Ogromne lasy po?o?one wokó? Sanu, stanowi?ce doskona?e miejsce do aktywnego wypoczynku i dobre w?z?y komunikacyjne dope?niaj? reszty. Miasto jest pot??nym o?rodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, o?wiatowym i sportowym z ró?nymi jego dyscyplinami. 
W sferze nauki ogromn? rol? spe?nia filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w której aktualnie studiuje 3 tysi?ce osób. W 1998 powsta?a nowa filia Politechniki Rzeszowskiej, kszta?c?ca absolwentów na potrzeby firm dzia?aj?cych w regionie. Od roku akademickiego 2001/2002 dzia?alno?? w Stalowej Woli rozpocz??a Wy?sza Szko?a Ekonomiczna. W programie kszta?cenia tej uczelni preferencje nadano przedmiotom ekonomicznym i prawnym oraz informatyce i j?zykom obcym. Najstarsz? placówka kulturaln? jest Miejska Biblioteka Publiczna, za?o?ona i dzia?aj?ca nieprzerwanie od 1938 r. Dzia?aj? tak?e dwa domy kultury, szko?a muzyczna. Wizytówk? ruchu artystycznego s? mi?dzy innymi Teatr Dramatyczny im. J. Zmudy, Teatr "Okna", zespó? "Lasowiacy", chór "Cantus" i zespól taneczny "Volta". Turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzenia aktualnych wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

  1. Rys historyczny
  2. Zabytki i walory krajobrazowe
1. Rys historyczny

Stalowa Wola jest miastem powsta?ym na gruntach wsi P?awo, po?o?onej nad Sanem. Pierwsze historyczne wzmianki na jej temat pochodz? z I po?. XV wieku. W pobliskim Przyszowie znajdowa? si? dwór ?owiecki króla W?adys?awa Jagie??y, zbudowany przed 1358 rokiem przez Kazimierza Wielkiego. W ko?cu XV wieku P?awo by?o wsi? królewsk?. Osiad?a ludno?? trudni?a si? ?owiectwem, wyr?bem drzew, bartnictwem i upraw? roli. W czasie "potopu" szwedzkiego w roku 1656, wid?y Wis?y i Sanu sta?y si? miejscem bitwy wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego z wojskami króla Karola Gustawa. 
W czasie I-go rozbioru Polski w 1772 r. królewska wie? P?awo wesz?a w sk?ad kameralnego dominium Nisko, nale??cego do skarbu austriackiego. W latach 1837-1867 dobra te stanowi?y prywatn? w?asno?? baronów Richenbachów. Nast?pnie przesz?y w r?ce magnackiej rodziny Resinger. Podczas I wojny ?wiatowej dobra zosta?y sprzedane obszarnikowi Maksymilianowi Franckemu. 
Prze?omowym momentem dla mieszka?ców P?awa by?o zatwierdzenie w 1937 roku planu Centralnego Okr?gu Przemys?owego i budowa Zak?adów Po?udniowych na terenach wsi. G?ównym inicjatorem planu i autorem programu by? ówczesny wicepremier i minister skarbu, budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. Przed wybuchem II wojny ?wiatowej powsta?a cz??? zak?adów oraz osiedla przyfabryczne nazwane Stalowa Wola. W latach okupacji w osiedlu i hucie dzia?a? ruch oporu. Za udzia? w konspiracji zgin??o wielu mieszka?ców. W sierpniu 1944r. Stalowa Wola zosta?a wyzwolona, a w 1945 r. otrzyma?a prawa miejskie. W 1953 roku miasto zosta?o wydzielone jako odr?bny powiat miejski.W 1973 przy??czono do niego Rozwadów a w 1977 - Charzewice. W latach powojennych rozpocz?? si? dynamiczny rozwój miasta. Powsta?y nowe osiedla, ulice, budynki u?yteczno?ci publicznej, wiele zak?adów przemys?owych i us?ugowych, szko?y podstawowe, ?rednie i wy?sze, baza kulturalna i sportowa.
Rozwój miasta by? nierozerwalnie zwi?zany z Zak?adami Po?udniowymi, które w 1948 r. otrzyma?y nazw? Huty Stalowa Wola. Przez wiele lat huta by?a kombinatem obejmuj?cym szereg zak?adów, po?o?onych równie? w innych miastach. By?y to m.in.: Fabryka Maszyn w Radomsku, Fabryka Maszyn w Le?ajsku, Fabryka Maszyn w Strzy?owie, Zak?ad Maszyn Budowlanych w Lubaczowie, Zak?ad Projektowania i Realizacji Inwestycji i Remontów Budowlanych w Stalowej Woli, Zak?ad Projektowo-Technologiczny w Stalowej Woli, Odlewnia ?eliwa w Koluszkach. Po zmianie ustroju polityczno-gospodarczego kraju, dalsze istnienie i rozwój huty wymaga?y równoczesnego dokonania prywatyzacji, przeprowadzenia zmian organizacyjnych oraz utworzenia spó?ek z udzia?em kapita?u prywatnego. 15 lipca 1991 roku nast?pi?o przekszta?cenie HSW Kombinatu Przemys?owego w HSW Spó?k? Akcyjn?. Huta Stalowa Wola S.A. specjalizuje si? w produkcji i eksporcie maszyn budowlanych, maszyn do prac drogowych i ziemnych. Jest miejscem pracy dla kilku tysi?cy mieszka?ców miasta i okolic.
Drugim co do wielko?ci zak?adem powstaj?cym w ramach Centralnego Okr?gu Przemys?owego by?a Elektrownia Stalowa Wola. Pocz?tkowo Elektrownia zasila?a w energi? elektryczn? potrzeby Huty, pó?niej w wyniku rozbudowy i modernizacji sta?a si? podstawowym dostawc? energii cieplnej dla przemys?u i okolicznych miast. Przez wiele lat Elektrownia Stalowa Wola funkcjonowa?a w ramach Zak?adów Energetycznych Okr?gu Wschodniego, od 1989 roku sta?a si? samodzielnym Przedsi?biorstwem Pa?stwowym, za? od 1-go pa?dziernika 1996 roku dzia?a jako Spó?ka Akcyjna. 
W ci?gu 60 lat Stalowa Wola z ma?ego przyfabrycznego osiedla uros?a do rozmiarów du?ego miasta, dzi? drugiego pod wzgl?dem ludno?ci w nowo powsta?ym województwie podkarpackim. Jest od 1 stycznia równie? miastem powiatowym. W sk?ad powiatu wchodz? gminy: Bojanów, Pysznica, Radomy?l nad Sanem, Stalowa Wola, Zaklików i Zaleszany. Na terenie o ??cznej powierzchni 834 km2 zamieszkuje ok. 115 tys. osób.2. Zabytki i walory krajobrazowe

Okolice Stalowej Woli to tereny o du?ych walorach turystycznych. Obfito?? starych drzewostanów le?nych tworzy atrakcyjne ?rodowisko naturalne i sprzyja rozwojowi turystyki.
W mie?cie i jego s?siedztwie warto zobaczy?:
• Zabytkowy drewniany ko?ció? z 1802 r. pw. ?w. Floriana. Jest jednym z ciekawszych obiektów sakralnych, zarówno pod wzgl?dem architektonicznym jak i historycznym. W roku 1943 zosta? przeniesiony ze wsi Stany i ponownie odbudowany w Stalowej Woli.Zbudowany jest z trzech rodzajów drewna: modrzewia, sosny stanowskiej i sosny pospolitej.
• XVII-wieczny zabytkowy ko?ció? i klasztor zakonu kapucynów, ufundowany w latach 1752-54 przez Lubomirskich - w?a?cicieli ówczesnego Rozwadowa. Ko?ció? oo Kapucynów by? odnawiany w latach 1985-1990. Odbywaj? si? w nim obecnie Mi?dzynarodowe Letnie Koncerty Organowe trwaj?ce od lipca do pocz?tków wrze?nia. Adres - ul. Klasztorna 27.
• Zespó? ko?cio?a parafialnego pw. Matki Bo?ej Szkaplerznej. W swej obecnej postaci jest to neogotycki ko?ció? wybudowany w 1907 roku jako ko?ció? murowany. Bazylikowy uk?ad trzynawowy poszerzony zosta? o naw? poprzeczn?. W o?tarzu g?ównym znajduje si? wizerunek Matki Boskiej Rozwadowskiej pochodz?cy z czasów mecenatu Lubomirskich. Wyró?niaj?cym si? elementem jest wie?a zachodnia z jej widocznymi kondygnacjami. Adres - ul. ?ciegiennego; Rozwadów
• Nowoczesny du?y ko?ció?, podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej, pw. Matki Bo?ej Królowej Polski ( na osiedlu P?awo). Po?wi?cenie ?wi?tyni mia?o miejsce 2 grudnia 1973 r. ?wi?ce? dokona? ówczesny kardyna? Karol Wojty?a. 31 sierpnia 1998 roku Ojciec ?wi?ty podniós? t? ?wi?tyni? do godno?ci i znaczenia bazyliki.
• W pobli?u Stalowej Woli we wsi Jastkowice na uwag? zas?uguje rezerwat le?ny o pow. 45,68 ha. Zosta? on utworzony w celu ochrony fragmentu dawnej Puszczy Sandomierskiej. Ro?nie tu wiele gatunków drzew takich jak : jod?a, ?wierk, grab, sosna, buk, olcha, jawor, brzoza. Interesuj?ce jest te? runo le?ne. Spotka? tu mo?na m.in. czerniec groszkowy, czosnek nied?wiedzi, ?ywiec gruczo?owaty.
• We wsi Pniów i Orzechów godne zwiedzania s? rezerwaty florystyczne "Pniów" o pow. 4,15 ha i "Orzechów" o pow. 1,72 ha z najwi?kszymi skupiskami kotewki - jadalnego orzecha wodnego.
• Przez Stalow? Wol? przebiega wiele szlaków turystycznych pieszych, wodnych, motorowych i rowerowych. Prowadz? one przez najciekawsze miejscowo?ci po?o?one wzd?u? Sanu..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs