G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Strzy?ów

Strzy?ów, to jedno z najpi?kniej po?o?onych miast na Pogórzu Strzy?owsko-Dynowskim, 30 km na po?udniowy-zachód od Rzeszowa, licz?ce dzisiaj prawie 9 tys. mieszka?ców. Jego zabudowa rozci?ga si? w dolinie Wis?oka, spi?tej klamr? niewysokich z rzadka zalesionych wzgórz. Stara cz??? miasta zajmuje niewielkie wzniesienie, przez które przebiega droga z Krosna i Jas?a do Rzeszowa. Nowe dzielnice wychodz? na ?agodne, malownicze zbocza i tereny po prawej stronie rzeki. Panoram? Strzy?owa ogl?da? mo?na od strony p?n.-wschodniej z linii wzgórz opadaj?cych w stron? wsi ?arnowa. Z daleka widoczny jest ko?ció? i wie?a dzwonnicy, ciasna zabudowa rynku, fragment Wis?oka, tory kolejowe, park i tarasowe osiedla domów jednorodzinnych. Dawna, w cz??ci zabytkowa architektura centrum nie zosta?a zdominowana przez wspó?czesne budynki, tote? uk?ad urbanistyczny Strzy?owa pozosta? klarowny i czytelny, a jego ma?omiasteczkowy charakter odznacza si? harmoni? i swoistym pi?knem.
Legendarne dzieje Strzy?owa si?gaj? IX wieku, czasów zwi?zku plemiennego Wi?lan, kiedy to poga?ski ksi??? wi?licki mia? tu zbudowa? w wid?ach rzeki Stobnicy i Wis?oka stra?nic? zwan? – Strze?no. U schy?ku X wieku tereny te wesz?y w sk?ad piastowskiego pa?stwa polskiego. Pierwsza lokacja miasta mia?a miejsce mi?dzy 1373 a 1397 r. (druga w 1480). Patronem miasta jest ?w. Micha?. Herb miasta przedstawia wizerunek ?wi?tego trzymaj?cego w lewej r?ce wag? w prawej miecz, jego stopa spoczywa na g?owie pokonanego smoka. W II po?. XIX w. ?w. Micha? otrzyma? koron?, a Strzy?ów zosta? Królewskim Wolnym Miastem.
 Krajobraz Pogórza charakteryzuje si? d?ugimi pasmami wzgórz. Niski stopie? zagro?enia ?rodowiska naturalnego pozwoli? tu zachowa? liczne cenne zbiorowiska ro?linne i bogat? faun?. Obszary o najwy?szych warto?ciach krajobrazowych i ekologicznych s? obj?te ochron? prawn?. Sie? takich obszarów tworz?: Czarnorzecko-Strzy?owski Park Krajobrazowy, Strzy?owsko-S?dziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, liczne pomniki przyrody. Du?e kompleksy dobrze zachowanych lasów oraz zró?nicowana budowa geomorfologiczna stwarzaj? du?e mo?liwo?ci uprawiania turystyki. Przez najciekawsze fragmenty terenu przebiegaj? dwa szlaki turystyczne: zielony szlak prowadzi z Krosna przez zamek Kamieniec do Strzy?owa, czarny szlak prowadzi z Babicy na Pasmo Brze?anki gdzie ??czy si? ze szlakiem zielonym.
Miasto dysponuje tak?e bogat? baz? sportowo-rekreacyjn?, któr? stanowi?: stadion sportowy, 2 hale sportowe, kort tenisowy, wyci?g narciarski i skocznia, strzelnica sportowa, k?pielisko, pola biwakowe oraz kompleks ?cie?ek edukacyjno-rekreacyjnych (w tym ?cie?ka zdrowia z elementami konstrukcyjnymi i przeszkodami do ?wicze? oraz ?cie?ka przyrodniczo-dydaktyczna z 10. tablicami pogl?dowymi i elementami architektury krajobrazu i baza noclegowa (24 miejsca). Ponadto Je?dziecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim prowadzi nauk? jazdy konnej dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych, doskonali umiej?tno?ci je?dzieckie w dyscyplinie skoków oraz pokazy sportowej jazdy konnej.

Dzi?kujemy Urz?dowi Miasta i Gminy w Strzy?owie za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.strzyzow.pl

  1. Strzy?ów - okruchy historii
  2. Zabytki
  3. Atrakcje turystyczne
  4. Baza noclegowa i ?ywieniowa
1. Okruchy historii

Dawniej Strzezow – to miasteczko na Pogórzu Strzy?owsko-Dynowskim, po?o?one nad rzek? Wis?ok, 30 km na po?udniowy zachód od Rzeszowa, licz?ce dzi? prawie 9 tys. mieszka?ców. Legendarne dziej Strzy?owa si?gaj? IX wieku, czasów zwi?zku plemiennego Wi?lan, kiedy to poga?ski ksi??? wi?licki mia? tu zbudowa? w wid?ach rzeki Stobnicy i Wis?oka stra?nic? zwan? – Strze?no – dla obrony wschodnich kra?ców swych ziem. U schy?ku X wieku tereny te wesz?y w sk?ad piastowskiego pa?stwa polskiego. W XI wieku sta?y si? one w?asno?ci? rodu Bogoriów z nadania Boles?awa ?mia?ego za zas?ugi wojenne. W 1185 roku komes Miko?aj z Bogorii ko?o Sandomierza przekaza? kilka wsi ze swych dóbr (w tym Lubl? i Dobrzechów) na uposa?enie klasztoru Cystersów w Koprzywnicy. Legat papieski, biskup firma?ski Filip w 1279 r. w Budzie na W?grzech potwierdzi? opatowi klasztoru Cystersów w Koprzywnicy prawo do pobierania dziesi?ciny mi?dzy innymi z Dobrzechowa, Lubli, Zaborowa, Czudca i Strzy?owa.  Strzy?ów ju? w XIII w. by? trzykrotnie grabiony i palony przez Tatarów (pó?niej na pocz?tku XVI w.), jak te? przez W?grów, Szwedów i Rosjan w XVII-XVIII w. Pierwsza lokacja miasta mia?a miejsce mi?dzy 1373 a 1397 r. (druga w 1480). Strzy?ów jest parafi? od 1335 r. Ju? w 1400 r. odnotowano pierwszych ?aków ze Strzy?owa na krakowskiej uczelni, a w 1413 r. by?o ich tam a? 37. Miasto w XV-XVII w. mia?o dwa rynki, trzy ko?cio?y, ratusz, ?a?ni?, szpital dla bezdomnych, trzy m?yny, jatki, karczm?, gorzelni?, dwa browary i s?odownie, szko?? parafialn?, komor? celn?, dwa mosty: godowski i gbiski, folusz, blech z maglem, staw rybny, itd. Produkowano tu saletr?, proch, namioty. Teren miejski otacza? ziemny wa? obronny (do dzi? zachowa?a si? ul. Zawale). By?y to czasy ?wietnego rozwoju miasta, rzemios?a, wytwórczo?ci, hodowli i kontraktów handlowych z o?rodkami miejskimi w Polsce, na W?grzech i w S?owacji. Dzia?a?o tu a? 8 ró?nych cechów rzemie?lniczych. Najs?ynniejsze by?y cechy sukienników, kowali i ku?nierzy. Ju? w XV w. Strzy?ów by? wymieniony w?ród 11-stu miast Podkarpacia – monopolistów w skupie, przerobie i handlu we?n? oraz wyrobami sukienniczymi i w kszta?ceniu rzemie?lników w tym zawodzie (zachowa? si? unikalny statut cechu sukienników z 1491 r.). Cysterski Strzy?ów staje si? znów w?asno?ci? rycersk? od 1373 r. (rycerza Wojtko, Pakosza -–jego synów Jana i Miko?aja Strze?owskich – XV w. pó?niej ?wierczowskich, Wielopolskich – XVI w., B?czalskich i Bonerów, Szczepieckich i znów Wielopolskich – XVII w., Radziwi??ów – XVIII w., Starze?skich, Skrzy?skich, Wo?kowickich i Konopków – XIX i pocz. XX w.). W?a?ciciele Strzy?owa mieli zwykle kilka folwarków wokó? miasta. Patronem miasta jest ?w. Micha?. Herb miasta przedstawia wizerunek ?wi?tego trzymaj?cego w lewej r?ce wag? w prawej miecz, jego stopa spoczywa na g?owie pokonanego smoka. Zachowa?a si? odbitka herbowej piecz?ci, pochodz?ca z po?. XIX w. Kilkadziesi?t lat pó?niej ?w. Micha? otrzyma? koron?, a Strzy?ów zosta? Królewskim Wolnym Miastem. 
Strzy?ów trawi?o w jego historii a? dziewi?? po?arów – ostatni w 1895 r. spowodowa?, ?e powsta?o ju? w wi?kszo?ci miasto murowane. Rozwój miasta utrwali?o otwarcie szko?y ?wieckiej w 1796 r., a wcze?niej w 1684 r. zezwolenie królewskie na organizacj? czterech jarmarków rocznie, wybudowanie w latach 1794-98 drogi bitej Rzeszów-Strzy?ów-Krosno, linii kolejowej Rzeszów-Strzy?ów-Jas?o w 1890 r. oraz dwukrotne ju? awansowanie miasta do rangi powiatu (1896-1932, 1954-1974).                                                      
Dwukrotnie w historii poszerzano granice administracyjne Strzy?owa – w 1925 roku przy??czono do miasta Przedmie?cie ?arnowskie i Dobrzechowskie, a w 1984 r. cz??? okolicznych wsi bezpo?rednio do niego przylegaj?cych. W latach 60-tych i 70-tych powsta?o w Strzy?owie szereg fabryk, zak?adów, szkó? i placówek upowszechniania kultury. 
Miasto obecnie jest siedzib? gminy i o?rodkiem ci??enia gospodarczego dla 14-stu okolicznych wsi, a od 1999 roku ponownie siedzib? starostwa powiatowego. Granice Powiatu Strzy?owskiego obejmuj? nast?puj?ce gminy: Strzy?ów, Czudec, Niebylec, Frysztak, Wi?niowa.2. Zabytki
•  Zespó? ko?cielny - ko?ció? parafialny p.w. M.B. Niepokalanie Pocz?tej i Bo?ego Cia?a - 1401 r. (pó?ny gotyk z wystrojem barokowym), stoi opodal rynku. Wzniesiony w II po?. XV w. pó?nobarokowy o?tarz g?ówny zdobi w polu ?rodkowym krucyfiks z pocz?tku XVII wieku. O?tarze boczne, barokowe, wzbogacone zosta?y a?urowymi uchami. Zespó? zabytków uzupe?nia kamienna  chrzcielnica z po?owy XVII w. Umieszczone na ?cianach marmurowe epitafia przypominaj? o zmar?ych  zwi?zanych z histori? miasta i regionu. Z zewn?trz, w ?ciany wmontowano wtórne gotyckie elementy przypominaj?ce o ?redniowiecznych pocz?tkach budowli. 
• Zespó? ko?cielny - plebania - 1884 r. 
• Zespó? ko?cielny - ogrodzenie - XVII w.                              
• Zespó? ko?cielny - dzwonnica - XV w. 
• Zespó? ko?cielny - dom parafialny - ok. 1930 r.
• Bo?nica - 2 po?. XVIII w. (obecnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna), Strzy?ów, ul. Przec?awczyka 6. Remont przeprowadzony w latach 1964-1966 przekszta?ci? wn?trze ?wi?tyni przystosowuj?c budynek do pe?nienia nowej funkcji. 
• Kaplica MB Bolesnej - ok. 1900 r. Strzy?ów-Rato?niówki 
• Zespó? klasztorny SS. Serafitek (kaplica, klasztor, ogrodzenie) - 1890 r. Strzy?ów,  ul. S?owackiego 24.
• Dom Wójtowski - 1600 r. Strzy?ów, ul. Rynek 28.
• Zespó? pa?acowy - pa?ac - k. XIX w. Strzy?ów, ul. Sobieskiego (obecnie Pa?stwowy Dom Dziecka). usytuowany przy drodze wyjazdowej ze Strzy?owa w kierunku Krosna Malownicza pi?trowa bry?a pa?acu, otoczona krajobrazowym parkiem po?o?ona jest w  lekkim obni?eniu terenu.
• Budynek S?du Rejonowego - ok. 1920 r. Strzy?ów, ul. 3 Maja 14. 
• Zespó? pa?acowy - park krajobrazowy - 1 po?. XIX w. Strzy?ów, ul. Sobieskiego
• Dworzec kolejowy - ok. 1910 r. Strzy?ów, ul. Witosa,
• Zespó? dworski - barokowo - klasyczny pa?ac po?o?ony jest na wzniesieniu, u stóp, którego p?ynie rzeka Stobnica.  Wybudowany oko?o 1786 roku. W szczycie frontowym umieszczono dwie puste dzisiaj tarcze herbowe otoczone girlandami kwiatów. Pa?ac ten zalicza si? do najpi?kniejszych zabytków tego typu na ziemi strzy?owskiej. Obecnie mie?ci si? w nim ?rodowiskowy Dom Samopomocy. 
• Budynek Domu Kultury Sokó? - 1910 r. Strzy?ów, ul. Mostowa
• Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta?c?ce - 1912 r. (obecnie Zespó? Szkó?)
• cerkiew par. gr.-kat. p.w. Opieki Matki Bo?ej  (obecnie ko?ció? par. rz.-kat. p.w. Przemienienia Pa?skiego) usytuowana na  ko?cu wsi Bonarówka, na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu drzew.  Pochodzi z I po?. XIX w. ?wi?tynia drewniana, wzbogacona wie?? zachodni? nakryta jest dachem krytym blach?, na sygnaturki o baniastych cerkiewnych he?mach. We wn?trzu ogl?da? mo?na figuraln? polichromi?. 
• Zespó? pa?acowy (?yznów) - oficyna, stajnia, wozownia - 1 po?. XIX w.
(obecnie pa?stwowy Dom Dziecka).

3. Atrakcje turystyczne

Atrakcj? turystyczn? miasta s? liczne obiekty zabytkowe, m.in. ko?ció? parafialny (1401r. – pó?ny gotyk z wystrojem barokowym), synagoga (II po?. XVIII w.), zespó? pa?acowy (XIX w.), zespó? dworski (ok. 1786r,), poniemiecki tunel podziemny pod ?arnowsk? Gór? (wsch. cz??? miasta, w s?siedztwie dworca PKP, wybudowany w latach 1940 – 41) oraz zespó? pa?acowy (I po?. XIX w.) w ?yznowie, cerkiew parafii gr. – kat. (1841r.) w Bonarówce.

?cie?ki zdrowia 
W ??towni, na obszarze Strzy?owsko – S?dziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu mo?na skorzysta? z kompleksu ?cie?ek edukacyjno – rekreakcyjnych. Tworz? go: ?cie?ka zdrowia i ?cie?ka i ?cie?ka przyrodniczo-dydaktyczna. Obie swój pocz?tek maj? na polanie obok le?niczówki ??townia.
 
?cie?ka przyrodniczo – dydaktyczna wiedzie przez najurokliwsze zak?tki le?ne. Jej d?ugo?? to ponad 2,5 km. Na jej trasie umieszczono 10 tablic pogl?dowych, które stanowi? kompendium wiedzy o ?yciu lasu, o gatunkach ro?lin i zwierz?t tu wyst?puj?cych. Ku wygodzie spacerowiczów nad suchymi jarami przerzucono opor?czowane k?adki, na potoku wzniesiono mostek, strome stoki zaopatrzone s? w umocnione stopnie terenowe i por?cze. Nad najg??bszym jarem urz?dzono pó?k? widokow?, a nad potokiem pole biwakowe.
?cie?ka zdrowia d?ugo?ci oko?o 1 km i oznakowana w terenie kolorem bia?o-czerwonym, ma swój pocz?tek po przeciwleg?ej w stosunku do le?niczówki stronie polany i wiedzie w gór?, by po chwili po??czy? si? ze ?cie?k? edukacyjn?. Na jej trasie umieszczono 6 elementów do ?wicze?: konstrukcyjnych b?d? wykorzystuj?cych specyficzny uk?ad naturalnych skupisk drzew. Za przej?ciem przez jar, trasa ?cie?ki schodzi w du? w stron? k?pieliska.

Stoki narciarskie
W okresie zimowym atrakcj? turystyczn? s? stoki narciarskie z wyci?gami orczykowymi w ??towni. Stok mniejszy o d?ugo?ci 100 m i ró?nicy poziomów 25m przeznaczony jest dla narciarzy pocz?tkuj?cych. Stok du?y dla narciarzy zaawansowanych ma d?ugo?? 450m, a ró?nica poziomów to 100 m. 
Stoki s? o?wietlone i sztucznie za?nie?ane Na miejscu mo?na skorzysta? z wypo?yczalni sprz?tu narciarskiego, porad do?wiadczonych instruktorów narciarstwa oraz zje?? ciep?y posi?ek. 

Tunel schronowy 
Zwiedzanie tunelu: od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 - 18.00
w poniedzia?ki tylko umówione grupy
kontakt: UGiM 276 13 54 w. 54, 509 586 922
Bilet wst?pu 1 z? 
 
Zespó? tunelu schronowego w Strzy?owie zosta? zaprojektowany i zbudowany przez niemieck? firm? „Organisation Todt” w okresie pomi?dzy wiosn? 1940r. i latem 1941r. Wchodzi? w sk?ad kompleksu schronowego w St?pinie-Cieszynie i Strzy?owie – F?hrershauptguarier – Anlage S?d”. 
W sk?ad zespo?u w Strzy?owie wchodzi?y: tunel schronowy dla poci?gu sztabowego, bierne schrony zaplecza technologicznego, tunel instalacyjny, 1-torowa bocznica kolejowa, drewniany peron pomi?dzy tunelem, a stacj? kolejow? oraz grobla o nieznanym przeznaczeniu. Tunel schronowy jest budowl? w ca?o?ci podziemn? na rzucie wyd?u?onego prostok?ta o ??cznej d?ugo?ci 438 m, posiada przekrój kolisty o ?rednicy 8,87m. ?ciany boczne betonowe, w cz??ci ?elbetowe. Sklepienia z ceg?y klinkierowej na zaprawie cementowej. Wlot i wylot tunelu zamykaj? ?elbetowe zapory z prostok?tnymi portalami o szeroko?ci 5,4 m i wysoko?ci 4,5 m, w których zamontowano pot??ne dwucz??ciowe drzwi ?elazne z wywietrznikami w górnej cz??ci i obudowanymi wej?ciami stra?niczymi po obu stronach tunelu ( jedyne w Polsce zachowane do dzisiaj). 
W dniach 27-28.08.1941r., w zwi?zku ze spotkaniem hitlera z Mussolinim w St?pinie, w tunelu strzy?owskim bazowa? poci?g sztabowy Hitlera „Amerika”. Niemiecki poci?g sztabowy zatrzyma? si? w tunelu równie? w pa?d?ierniku 1943r. W 1944r. w tunel zosta? opanowany przez partyzantów AK. Po wojnie tunel wykorzystywany by? do ró?nych celów, m.in. jako magazyn – lodownia Centrali Rybnej, gara? Spó?dzielni Transportu Wiejskiego. W 2002 r. wykonano koncepcj? adaptacji tunelu na strzelnic? wojskow?. Do adaptacji nie dosz?o.

PARKI  KRAJOBRAZOWE
Pogórze Strzy?owskie to obszar niezwykle malowniczy, urzekaj?cy bogactwem krajobrazów, zró?nicowan? rze?b? terenu, masywów le?nych i ??k. Obszary o najwy?szych warto?ciach krajobrazowych i ekologicznych s? obj?te ochron? prawn?. Sie? takich obszarów tworz?: Czarnorzecko-Strzy?owski Park Krajobrazowy oraz Strzy?owsko-S?dziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
 
Czarnorzecko-Strzy?owski Park Krajobrazowy zajmuje obszar ponad 25 ty?. ha najpi?kniejszych i najbardziej warto?ciowych przyrodniczo terenów Pogórza.
Park obejmuje, ci?gn?ce si? od zachodu wzniesienia Klonowej Góry (540 m npm.), Barda (534 m), Che?ma (532 m), najwi?ksze pasmo z Herbami (469 m), Czarnówk? (491 m) i Such? Gór? (591 m) oraz po?o?one na pó?noc grzbiety Czarnego Dzia?u (518 m) i Brze?anki (477m). 
Na pó?nocy granice parku si?gaj? miejscowo?ci Brzeziny, Wi?niowa, Wysoka Strzy?owska, Strzy?ów, Lutcza, na po?udniu –Odrzyko?, na zachodzie – Brzostek, na wschodzie – Domaradz i Wola Komborska. Ponad 70% parku stanowi? lasy, w du?ym stopniu ekosystemy naturalne, z przewag? jod?y, buka i sosny. Rzadziej wyst?puj? d?b szypu?kowy, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i modrzew europejski. W bogatej florze Parku wyst?puje 46 gatunków górskich, a w?ród nich ?nie?yczka, przebi?nieg, ?nie?yca wiosenna, czosnek nied?wiedzi. Ponadto 40 gatunków ro?lin obj?tych jest ochron?. m.in. wid?ak gwia?dzisty, skrzyp olbrzymi, paprotka zwyczajna pokrzyk wilcza jagoda. Faun? tworzy  226 gatunków kr?gowców, w tym 36 gatunków ryb, 18 – p?azów, 6 – gadów. 140 gatunków kr?gowców nale?y do podlegaj?cych ochronie. Wyj?tkowo rzadkie okazy to: traszka karpacka, bocian czarny, puchacz, wilk, wydra i ry?. Chronione s? tak?e: chrz?szcz, jelonek rogacz, trzmiele, motyle (pa? ?eglarz, pa? królowej, t?czowiec.
Strzy?owsko - S?dziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu rozpo?ciera si? na pó?noc od Strzy?owa. Charakteryzuje go du?a ró?norodno?? form terenu: w?wozy, kotliny pokryte bogat? ro?linno?ci?, jary. W pobli?u S?dziszowa w masywie Pogórza wyodr?bnia si? nies?ychanie malowniczy P?askowy? Zagorzyc i Szkodnej. Fauna i flora jest niemal taka sama jak w Czarnorzecko-Strzy?owskim Parku Krajobrazowym.

SZLAKI TURYSTYCZNE 
Przez najciekawsze fragmenty gminy przebiegaj? 2 szlaki turystyczne:  
Zielony szlak prowadzi ze Strzy?owa w kierunku po?udniowym przez Godow? - Brze?ank? i wchodzi na grzbiet Pasma Brze?anki, gdzie dochodzi czarny szlak turystyczny z Babicy. Z grzbietu  Pasma Brze?anki zielony szlak schodzi do Bonarówki, sk?d prowadzi do Kamie?ca. 
Czarny szlak  prowadzi z Babicy przez Lubeni?, Po?omi?, Dzia?y do ?arnowej. Nast?pnie polami schodzi do doliny Stobnicy, aby strom? drog? wspi?? si? na Pasmo Brze?anki. Tu czarny szlak turystyczny ??czy si? ze szlakiem zielonym.4. Baza noclegowa i ?ywieniowa

Noclegi:

MIEJSKO – GMINNY ZARZ?D O?WIATY I SPORTU
24 miejsca w pokojach 3 i 6 osobowych,
zlokalizowane na terenie stadionu
Strzy?ów, ul. 1 Maja 6
tel. /017/ 276 10 61
 
O?RODEK REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY  „OAZA”
30 miejsc noclegowych
Strzy?ów, ul. Kombatantów 33
tel. /017/ 276 37 27 
 
JE?DZIECKI KLUB SPORTOWY „POGÓRZE”
7 miejsc w pokojach 3 i 4 osobowych
Glinik Zaborowski 181
tel./fax /017/ 276 34 66 
 
KAMAG
10 miejsc - pokoje hotelowe
?yznów (droga nr 9)
tel. /017/ 277 41 17

Gastronomia
PIZZERIA „OLIWKA”
Strzy?ów, ul. 700-lecia 4a
tel. /017/ 746-10-46

RESTAURACJA „BELLA ROSA”
Strzy?ów, ul. S?owackiego
tel. /017/ 276-04-10

RESTAURACJA "PODKARPACKA"
Strzy?ów, ul. Rynek
tel. /017/  276-24-47

BAR ZAG?OBA „BIS”
Strzy?ów, ul. Mostowa
tel. /017/ 276-21-01

PIZZERIA „PRZYSTA?”
Strzy?ów, ul. Mostowa
tel. /017/ 276 11 20

ZAJAZD „GALICJA”
Strzy?ów, ul. Kombatantów
tel. /017/  276-22-53.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs