G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Lubaczów

Miasto Lubaczów stanowi centrum ?ycia spo?eczno-gospodarczego i kulturalnego regionu. Jest samodzieln? gmin? miejsk?, a równocze?nie siedzib? w?adz du?ej gminy wiejskiej, obejmuj?cej 21 okolicznych miejscowo?ci, siedzib? powiatu i diecezji. W jego bezpo?rednim ci??eniu znajduj? si? gminy Horyniec, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Jest lokalnym, ale ?ywym i znacz?cym o?rodkiem kulturotwórczym, znanym z niezwyk?ej aktywno?ci spo?eczno-gospodarczej.
Dooko?a ?ródmie?cia "rozsiad?y" si? zespo?y zabudowy o charakterze podmiejskim, tworz?ce jego cz??ci, osiedla i przysió?ki. Na zachodnim kra?cu miasta le?y Zaprzekop. Na po?udniowym wschodzie, po lewej stronie Lubaczówki, rozci?ga si? Ostrowiec, b?d?cy niegdy? oddzieln? wsi? a na zachodzie przysió?ek Mazury. W tej cz??ci miasta znajduje si? park miejski z pozosta?o?ciami zamku oraz muzeum.
Miasto otoczone jest ze strony pó?nocnej, wschodniej i po?udniowej so?ectwami gminy Lubaczów.
Na w?skim odcinku od strony pó?nocnej graniczy z gmin? Cieszanów, a od strony zachodniej z gmin? Oleszyce. Wraz z siedmioma gminami: Cieszanów, Horyniec, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy tworzy powiat lubaczowski.

Dzi?kujemy Urz?dowi Miasta i Gminy w Lubaczowie za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.lubaczow.pl

  1. Po?o?enie
  2. Historia Lubaczowa
  3. Zabytki Lubaczowa
  4. Agroturystyka, Noclegi w Lubaczowie i okolicach
1. Po?o?enie

Lubaczów po?o?ony jest na kra?cach województwa podkarpackiego, zaledwie kilkana?cie kilometrów od granicy z Ukrain?. Miasto liczy 13 tys. mieszka?ców i zajmuje obszar 26 km2. Przez Lubaczów przep?ywaj? dwie rzeki: Wisznia i So?otwa, które na obrze?ach miasta ??cz? si? w Lubaczówk?.
Z Lubaczowa prowadz? drogi do Korczowej (przej?cie graniczne z Ukrain? - 25 km) i dalej do: Przemy?la, Jaros?awia do drogi E40, Be??ca i dalej do Tomaszowa Lubelskiego lub przej?cia granicznego w Hrebennem (50 km), Hory?ca Zdroju, granicy pa?stwa w Budomierzu (planowane przej?cie graniczne - 12 km).
Przez Lubaczów przebiega linia kolejowa Munina - Hrebenne, która prowadzi po drodze do granicznej stacji prze?adunkowej w Werchracie.
Powiat lubaczowski obejmuje obszar o pow. 1309 km2, mieszka w nim 59 000 osób. Wiekszo?? regionu le?y na terenie P?askowy?u Tarnogrodzkiego, tylko cz??? pó?nocno-wschodnia w obr?bie Roztocza.
Zasadnicza, a zarazem najstarsza, historycznie ukszta?towana cz??? miasta, tworz?ca ma?e ?ródmie?cie, usadowi?a si? na wysoczy?nie pomi?dzy So?otw? a Lubaczówk?. Niespe?na 0,5 km na po?udniowy wschód od tego centrum, po lewej stronie Lubaczówki, wznosi si? wzgórze dawnego grodu, nazywane zamkiem.2. Historia Lubaczowa

?redniowiecze
Lubaczów, od co najmniej o?miu wieków funkcjonuj?cy jako lokalny o?rodek w?adzy pa?stwowej, osada nadrz?dna, sto?eczna wobec okolicznego terytorium, skrywa tajemnic? swych pocz?tków. Nie wiadomo, kiedy i w jakich okoliczno?ciach osi?gn?? swoj? rang?, zacz?? spe?nia? funkcje terytorialne i administracyjne, uzyska? pozycj? centraln? wobec podporz?dkowanej sobie okolicy.
Cechy po?o?enia geograficznego miasta sprawiaj?, ?e zasi?g strefy kontrolowanej przez Lubaczów jest w du?ym stopniu determinowany warunkami naturalnymi. Ka?da mapa, wspó?czesna, dziewi?tnastowieczna czy z ko?ca XVIII w. pokazuje Lubaczów i okolice jako osobny subregion.
Pocz?tki sta?ego osadnictwa w rejonie Lubaczowa ustalone zosta?y na VII-X w. W tej okolicy stwierdzono równie? ?lady osadnictwa rzymskiego, ale nie ma pewno?ci co do ci?g?o?ci pomi?dzy tymi epokami.
W pierwotnym zapisie Lubaczów wyst?powa? pod nazw? Lubacew (Ljubacew), natomiast od roku 1376 jako Lubaczów. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od imienia Lubacz, pierwotnie by? to gród Lubacza. Wchodzi? zapewne w sk?ad tzw. Grodów Czerwie?skich, nale??cych do pa?stwa L?dzian, a pó?niej tworz?cych wschodni? rubie? pa?stwa Piastów.
Zdaniem niektórych historyków Lubaczów wspominany jest w XII w. w dziele geografa arabskiego Al-Idrisiego. Wzmianka ta mog?aby ?wiadczy? o przebiegu przez miasto szlaku komunikacyjnego ??cz?cego grody Przemy?l i S?siadk?. Miasto by?o dobrze osadzone w sieci dróg. Przechodzi? t?dy skrótowy, omijaj?cy Przemy?l, szlak ze Lwowa i Jaworowa do Sandomierza, Lublina i Torunia, wykorzystywany jako g?ówna droga handlowa do przewozu m.in. sukna skór, futer, ?ledzi, pieprzu, korzeni i wosku. Lubaczów pojawi? si? - pod nazw? Lobeschov - w wykazie dróg toru?skich z ok. 1350-1360 roku, jako stacja handlowa po?o?ona pomi?dzy Krzeszowem i Gródkiem. Przechodzi?y równie? przez ten teren go?ci?ce wi???ce Podkarpacie z ziemi? be?zk? i Podlasiem oraz Ma?opolsk? z ziemi? be?zk? i Wo?yniem. Wszystkie te szlaki krzy?owa?y si? w Lubaczowie.
Pierwotnie ziemia lubaczowska zwi?zana by?a z przemysk? diecezj? ko?cio?a prawos?awnego, która wydzieli?a si? na prze?omie XII i XIII wieku. Je?li ju? wtedy powsta?a w Lubaczowie parafia prawos?awna, to by?aby ona starsza od katolickiej (II po?. XIV w.) o dwa stulecia.
Organizacja Lubaczowa jako jednostki zarz?du terytorialnego by?a z pewno?ci? zako?czona ju? na pocz?tku XIII wieku, o czym ?wiadczy wzmianka w latopisie halicko-wo?y?skim pod rokiem 1211 (faktycznie rok 1214), dotycz?ca traktatu mi?dzy Polsk? i W?grami w sprawie Rusi Halickiej. Wzmianka ta to nie tylko metryka dawno?ci Lubaczowa, ale i dowód jego znaczenia; jedynie kilkana?cie o?rodków w tym regionie dost?pi?o tego swoistego wyró?nienia.
Zawarty w Spiszu traktat pomi?dzy królem w?gierskim Andrzejem i ksi?ciem Leszkiem Bia?ym, b?d?cy kompromisem w dotychczasowej rywalizacji dyplomatycznej i militarnej Budy i Krakowa, przewidywa? osadzenie w Haliczu w?gierskiego królewicza Kolomana jako w?adcy królestwa halickiego, wydanie za niego za m?? Salomei, córki Leszka oraz wydzielenie nabytków terytorialnych na rzecz Krakowa. Leszkowi przypad? Przemy?l, wojewoda Pakos?aw Lasocic, osobisto?? dworu krakowskiego, prawdopodobny architekt ugody, zosta? wynagrodzony Lubaczowem.
"Korol` posadi syna svoego v Galici, a Lest`kowi da Peremysl`, a Pakoslavu Ljubacev."
Uj?cie Lubaczowa, jako wa?nego elementu traktatu ?wiadczy o wysokiej pozycji miasta w spornym regionie.
W latopisie halicko-wo?y?skim pod rokiem 1212 (fakt. 1215) zamieszczono zapis: "...korol` ot`ja Peremysl` ot` Lest`ka i Ljubacev..." - co mia?o znaczy?, ?e ju? po roku czasu od ugody Lubaczów wróci? do podleg?o?ci w?gierskiej.
Pod rokiem 1225 zapisa? si? Lubaczów ponownie w latopisie w czasie trwania konfliktu ksi???t Dani?a Romanowicza i Leszka Bia?ego z ksi?ciem Aleksandrem Wsiewo?odyczem, panem w Be?zu i ksi?ciem M?cis?awem M?cis?awowiczem, panuj?cym w Haliczu.
Po tych wzmiankach Lubaczów znika z pola widzenia na pó?tora stulecia. Po roku 1340 wzmaga si? rywalizacja Polski, W?gier i Litwy o sukcesj? po pa?stwie halicko-wo?y?skim. W 1352 roku w wyniku rozejmu polsko-litewskiego Lubaczów przeszed? pod panowanie Kazimierza Wielkiego. Jak podaje Janko z Czarnkowa, Lubaczów znalaz? si? na li?cie inwestycji fortyfikacyjnych króla, razem ze Lwowem, Przemy?lem, Sanokiem, Krosnem, Trembowl?, Haliczem i Tustaniem. W Lubaczowie stan?? ok. roku 1360 warowny, aczkolwiek drewniany zamek. Wzmianki o jego funkcjonowaniu znajdujemy w latach 1376 i 1413. Decyzja króla jest bezpo?rednim potwierdzeniem znaczenia miasta dla interesów pa?stwowych Królestwa. Zamek sta? si? a? do czasów rozbiorów o?rodkiem zarz?du dóbr królewskich, siedzib? starostów i zarz?dców.
Po ?mierci króla w 1370 roku miasto przesz?o pod zarz?d w?gierski, od roku 1372 sprawowany przez W?adys?awa, ksi?cia opolskiego. Ksi??? ten, mimo krótkiego panowania, zapisa? si? w dziejach Lubaczowa jako inicjator i sprawca lokacji miasta. W 1376 r. Miko?aj Zybut z Lublina lokowa? tu, za przyzwoleniem ksi?cia, miasto Lubaczów. Prawa miejskie Lubaczów uzyska? jako pierwsza miejscowo?? ziemi be?zkiej. Miasto otrzyma?o lokacj? na prawie magdeburskim, 80 ?anów ziemi i liczne przywileje. W II po?. XIV w. posiada?o dwie parafie, obrz?dku wschodniego i ?aci?skiego. W swoim okr?gu (wo?o?ci) by?o jedynym miastem a? po XVI-XVII wiek. W po?owie XIV w. Lubaczów wymieniany by? jako stacja handlowa w drodze na Lwów.
W 1377 roku wo?o?? lubaczowska zosta?a przekazana Jurijowi Narymuntowiczowi z litewskiej dynastii Giedyminowiczów. W roku 1386 syn Jurija, Iwan, z?o?y? w imieniu ojca ho?d Jagielle, mo?e w?a?nie z Lubaczowa.
W?adza Narymuntowiczów trwa?a nie d?u?ej ni? do roku 1387, do wyprawy Jadwigi i rewindykacji Rusi. W roku 1388 Lubaczów znalaz? si? nieoczekiwanie w sk?adzie mazowieckiego ksi?stwa z siedzib? w Be?zie, pod panowaniem Siemowita IV. W?adca ten wyposa?y? powsta?? wcze?niej w Lubaczowie parafi? ??ci?sk? w dobra, daj?ce jej materialne warunki dzia?alno?ci. By?a to parafia specjalnego typu, obejmowa?a sw? nadrz?dno?ci? ca?? podleg?? jednostk? terytorialn?. Lubaczów wtedy te? sta? si? powiatem.
Z lat siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych XIV wieku zachowa?y si? w zapisach imiona Franczka, kasztelana lubaczowskiego, sprawuj?cego urz?d w imieniu W?adys?awa Opolczyka oraz Stefana, wojewody lubaczowskiego, urz?dnika w?gierskiego starosty Rusi. W obu przypadkach mamy prawdopodobnie do czynienia z tym samym urz?dem wojewody grodzkiego (?ac. castellanus, rus. woywode), sprawuj?cego w imieniu w?adcy nadzór nad ca?ym terytorium wo?o?ci. Wyst?puj?cy pod rokiem 1407 Jan z ?wiklina by? ju? powszechnie przyj?tym w Koronie starost? - naczelnikiem powiatu.
W roku 1462, po ?mierci ksi?cia W?adys?awa II, ksi?stwo be?skie do tej pory stanowi?ce lenno Korony zosta?o ostatecznie wcielone do Królestwa Polskiego i podniesione do rangi województwa. Województwo to dzieli?o si? na powiaty: be?ski, grabowiecki, horodelski, lubaczowski i ziemi? busk?. Ziemia be?ska posiada?a odr?bno?? m.in. prawo do w?asnego sejmiku, który zbiera? si? w Che?mie lub Krasnymstawie.

Odrodzenie i Polska Sarmacka
W 1523 r. król Zygmunt Stary potwierdzi? dla Lubaczowa nadanie prawa magdeburskiego, przyznaj?c mu jednocze?nie prawo odbywania cotygodniowych targów oraz trzech dorocznych jarmarków; nast?pne przywileje otrzyma? Lubaczów kolejno w latach 1533 i 1572. Sta? si? wa?nym o?rodkiem handlowym. Powiat lubaczowski, wchodz?cy w sk?ad ksi?stwa, a pó?niej województwa be?skiego, funkcjonowa? do roku 1561, kiedy zosta? zlikwidowany i w??czony do be?skiego. Zachowa? jednak urz?d wojewody lubaczowskiego. Lubaczów by? jednocze?nie stale stolic? kasztelanii.
Przywilej Lubaczowa konfirmowa? w 1589 r. Zygmunt III Waza, w 1632 r. W?adys?aw IV, w 1669 r. Micha? Korybut Wi?niowiecki, w 1720 r. August II Sas i w 1748 r. August III Sas. Oznacza?o to, ?e przez ca?y ten czas w?adza w mie?cie nale?a?a do, pochodz?cej z wyboru, czteroosobowej Rady Miejskiej, sk?adaj?cej si? z trzech Polaków i jednego Rusina. Do jej kompetencji nale?a?o przede wszystkim administrowanie miastem oraz zarz?dzanie jego ?yciem gospodarczym. Rada wybiera?a spo?ród siebie burmistrza. Znamy z tych czasów Szymona Podgórskiego (1662), J?drzeja Mazurkiewicza (ok. 1662), NN Bonieckiego (1624), Krzysztofa Januszczyka (1634), Jacka Piekarczyka (1635), Marcina Zar?bk? (1643), Wojciecha ?lusarza (1645) i Jacka Pichura (1650).
W?adz? s?dow? w mie?cie sprawowa?a ?awa Miejska na czele z wójtem. Do jej kompetencji nale?a?o przede wszystkim rozstrzyganie w sprawach kryminalnych. Sk?ada?a si? z siedmiu ?awników. Wójt by? osobisto?ci? bardzo wa?n? w mie?cie, odpowiada? tylko przed królem, z racji pe?nionego urz?du by? uposa?ony w 1 ?an ziemi wraz z ogrodami i ??kami oraz w dwie zagrody w Wólce Ostrowieckiej (Lisie Jamy). Do ?wiadcze? na rzecz wójta by?o zobowi?zanych wielu miejskich rzemie?lników. Wójt rzadko bywa? w mie?cie, w?adz? w jego imieniu pe?nili landwójci. Znamy tylko trzech landwójtów, byli to: Maciej Micyk (1617-1624), Walenty Szafraniec Grygiel (1650) i J?drzej Grygiel (1662). Rada i ?awa utrzymywa?y wspólnego pisarza, w 1607 r. by? nim Pawe? Zapolewicz.
Miasto otoczone by?o wa?em ziemnym, na którym znajdowa? si? drewniany parkan poprzecinany drewnianymi bastionami. Do miasta prowadzi?y 3 bramy wjazdowe: pierwsza od strony zamku, druga od strony Niemirowa (szlak lwowski) i trzecia od strony Cieszanowa.
Na pocz?tku XVII w. liczy? Lubaczów ponad tysi?c mieszka?ców. ?yli tu Polacy i Rusini, a tak?e ?ydzi, Ormianie i Turcy. W 1630 r. w 127 domach mieszka?o 850 mieszka?ców, w tym 726 chrze?cijan (Polaków i Rusinów) oraz ok. 120 ?ydów, w 1662 roku by?o 460 mieszka?ców, w 1677 tylko ponad 40. By? to okres kl?sk i wojen. Miasto spali?o si? w 1629, 1630 i 1635 roku. W 1623 i 1641 roku mieszka?ców zdziesi?tkowa?a zaraza. Ucierpia?o równie? na skutek najazdów tatarskich, kozackich i szwedzkich. Jednak?e Lubaczów mia? rzadko spotykan? zdolno?? do samoodradzania si?. Ju? w 1729 roku w samym mie?cie i na przedmie?ciach M?odowskim i Lubelskim by?o 209 zamieszka?ych domów, co mog?oby wskazywa? na liczb? ok. 1100-1300 mieszka?ców.
Ludno?? Lubaczowa (1634) trudni?a si? rolnictwem (67%), rzemie?lnictwem (17%), handlem (9%). Reszt? stanowi?a szlachta, duchowie?stwo i inne grupy (7%). W I po?owie XVII wieku znajdujemy informacje o lubaczowskich kowalach, ?lusarzach, z?otnikach, bednarzach, woskobójnikach, tkaczach, krawcach, czapnikach, szewcach, ku?nierzach, siodlarzach. List? t? uzupe?niaj? piekarze, rze?nicy, gorzelnicy, piwowarzy, s?odownicy i m?ynarze. Po kryzysie w II po?. XVII w. i upadku rzemios?a, w XVIII wieku nast?pi?a jego odbudowa. W 1762 roku w mie?cie samych szewców by?o dwudziestu. W XVIII w. stanowi? rozwini?ty lokalny o?rodek gospodarczy, posiada? dwa m?yny, gorzelni?, browar, garbarni? i folusz, by?y tu ma?e huty szk?a i ?elaza. Handel prowadzono na cotygodniowych targach i odbywaj?cych si? trzy razy do roku jarmarkach, kiedy ?ci?gali tu kupcy z dalekich stron.
?ycie kulturalne koncentrowa?o si? g?ównie wokó? ko?cio?a i cerkwi. W mie?cie istnia?a zapewne szko?a parafialna. Jej wychowankowie cz?sto kontynuowali nauk? dalej. W?ród studentów Uniwersytetu Krakowskiego znajdujemy w 1607 roku Jakuba z Lubaczowa, w 1618 roku Jana P?az?, syna starosty lubaczowskiego. W ksi?gach gimnazjum w Gda?sku w 1624 roku s? wpisani Samuel Gilowski i Krzysztof Frober. Wielu Lubaczowian studiowa?o zapewne w Akademii w Zamo?ciu.
Wa?ne po?o?enie komunikacyjne sprawi?o, ?e Lubaczów wiele razy ociera? si? o tzw. wielk? histori?. W 1606 roku w Lubaczowie nocowa?a córka wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha, Maryna, która pod??a?a z orszakiem do Moskwy, gdzie czeka? na ni? po?lubiony per procura Dymitr Samozwaniec, car moskiewski. W 1672 roku pod Lubaczowem hetman Jan Sobieski rozbi? czambu? tatarski. W 1709 roku mia? w Lubaczowie swe stanowisko Stanis?aw Leszczy?ski, ów "król bez ziemi", tocz?cy spór o tron polski z Sasami. W 1734 roku pod Lubaczowem znajdowa? si? g?ówny obóz konfederatów województwa ruskiego, opowiadaj?cych si? przeciwko elekcji Augusta III Sasa.
Lubaczów nie ucierpia? szczególnie podczas pochodu wojsk Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku, omin??y te? miasto g?owne si?y szwedzkie w czasie Potopu.
Rang? miasta podnosi? przez ca?y czas fakt, ?e by?o ono stolic? kasztelanii miejskiej i starostwa. Od 1600 roku do rozbiorów funkcj? kasztelana pe?ni?o 21 osób, w tym Marcin ?aszcz (1604), w czasie I rozbioru Kilian Wis?ocki, pó?niej Miko?aj Ledóchowski. Starostwo w latach sze??dziesi?tych XVIII wieku sk?ada?o si? z trzech miast (Lubaczów, Potylicz i P?azów) oraz 23 wsi. Starostwo przynosi?o du?e dochody, wi?c zabiegali o nie najwy?si dostojnicy królestwa. Byli w?ród nich kanclerze wielcy koronni Jerzy Ossoli?ski i Jan Szembek, koniuszy koronny i wojewoda krakowski Aleksander Micha? Lubomirski, marsza?ek nadworny koronny Józef Karol Lubomirski, hetman wielki koronny Adam Miko?aj Sieniawski, wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech.
W wyniku utworzonych w 1735 roku w Lubaczowie urz?dów ziemskich, znajdujemy tu urz?dy chor??ych, cze?ników, ?owczych, mieczników, podczaszych, podstolich, skarbników i stolników oraz wojskich. Jednak?e do odbudowy dawnego powiatu nie dosz?o.

Okres zaborów
W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. ca?y rejon lubaczowski znalaz? si? pod zaborem austriackim w Galicji. Lubaczów nale?a? do cyrku?u be?skiego z siedzib? w Zamo?ciu, pó?niej do cyrku?u ?ó?kiewskiego. Cyrku? dzieli? si? na 8 dystryktów, Lubaczów by? siedzib? jednego z tych dystryktów, ale jedynie przez dwa lata. W 1775 r. przeprowadzono reform? dystryktów, likwiduj?c mi?dzy innymi lubaczowski. Wp?yn??o to na d?ugie lata na zahamowanie tendencji rozwojowych miasta i terenu. Na prze?omie XVIII i XIX w. Lubaczów posiada? ok. 500 domów i liczy? prawie 2500 mieszka?ców.
Po ?mierci Jerzego Mniszcha, ostatniego starosty lubaczowskiego, w?adze zaborcze zaj??y w 1778 roku posiad?o?ci starostwa. Utworzy?y ekonomi? lubaczowsk?, która przej??a zarz?d nad tzw. dobrami kameralnymi utworzonymi z dóbr królewskich. Ostatecznie w latach 1817-1821 sprzedano je w r?ce prywatne. Maj?tek lubaczowski wraz z zamkiem i szeregiem wsi kupi? Karol hr. Paw?owski. Ostatnim w?a?cicielem by? hr. Go?uchowski. Na cz??ci królewszczyzn, w ramach tzw. kolonizacji józefi?skiej, powsta?o szereg osad niemieckich, m.in. Felsendorf (D?bków) czy Freifeld (Karolówka). W roku 1858 w publikacji "Geografia albo dok?adne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi" napisano o Lubaczowie:
"Miasto ekonomii cesarskiej, w jego w?o?ci ku?nice ?elazne, gdzie piece wyborne lej?, kot?y i inne naczynia. Huty szklanne przednie tu by?y. Stawy ma wielkie, liczne."
Prze?om XIX i XX wieku
Ponowny rozwój nast?pi? w drugiej po?owie XIX wieku. Powsta?a poczta i szpital. Wybudowano du?e koszary dla wojska. Wzniesiono nowy murowany ko?ció? i murowan? cerkiew. Znacz?cy wp?yw na podniesienie gospodarki miasta mia?a budowa linii kolejowej Jaros?aw - Rawa Ruska w 1884 r. W 1880 roku Lubaczów mia? 4425 mieszka?ców (1222 Polaków, 1855 Rusinów i 1304 ?ydów). Mimo znacz?cego post?pu , jeszcze w roku 1900 miasto posiada?o zabudow? niemal w ca?o?ci drewnian?. Tylko w otoczeniu rynku sta?o kilka murowanych domów. Wielkie po?ary w 1899 i 1904 roku strawi?y ogromne po?acie miasta, w tym niemal ca?e jego ówczesne ?ródmie?cie.
Od czasu przeprowadzonej w 1867 r. w Galicji reformy administracyjnej Lubaczów nale?a? do powiatu z siedzib? w Cieszanowie. Tu? przed wybuchem I wojny ?wiatowej w Lubaczowie mieszka?o 6729 osób.
W dniu 6 VIII 1914 roku Austro-W?gry wypowiedzia?y wojn? Rosji. Lubaczów le??cy na pograniczu z Cesarstwem Rosyjskim, ju? w pierwszym miesi?cu wojny znalaz? si? w zasi?gu dzia?a? zbrojnych. 11 wrze?nia 5 Armia Rosyjska zaj??a Cieszanów, a 12 wrze?nia Lubaczów.
Okupacja rosyjska trwa?a 9 miesi?cy, do czerwca 1915 roku. W tym okresie Rosjanie przygotowali na terenie miasta dwie linie obrony. Od prze?amania 2 maja 1915 roku linii frontu pod Gorlicami po??czone si?y pa?stw centralnych wypiera?y Rosjan z Galicji. W dniu 6 czerwca odbi?y twierdz? przemysk?. 16 czerwca rozegra?a si? bitwa o Lubaczów. Wojska X Korpusu Hanowerskiego, atakuj?c z kilku kierunków naraz, zdoby?y miasto.
Jednak?e Lubaczów poniós? du?e straty. Spali?o si? lub uleg?o uszkodzeniu wiele domów. W Rynku w ruin? obrócona zosta?a szko?a ludowa i ratusz. Rekwizycje wojsk niemieckich i austrow?gierskich cz?sto przekracza?y swoim rozmiarem obci??enia nak?adane na mieszka?ców przez Rosjan. Stan sanitarny miasta po wyj?ciu wojsk rosyjskich by? tragiczny. Wybuch?a epidemia cholery. W obliczu ogromnej liczby ofiar konieczne sta?o si? za?o?enie nowego cmentarza. Wybrano plac na ?elichówce, w pobli?u mogi? zbiorowych ?o?nierzy.
Rankiem 1.11.1918 r., na wiadomo?? o upadku Austrii, cz?onkowie Polskiej Organizacji Wojskowej opanowali miasto. Do ko?ca roku trwa?y jednak walki z oddzia?ami ukrai?skimi, które w pierwszych dniach listopada zaj??y miasto. 6 grudnia Lubaczów zosta? zdobyty przez przyby?e z Jaros?awia si?y polskie. 27 grudnia bezskutecznie usi?owa?y go odbi? wojska ukrai?skie. Na czele polskich si? walczy? tu wówczas por. Stanis?aw D?bek, pó?niejszy dowódca l?dowej obrony Wybrze?a we wrze?niu 1939 r.

Dwudziestolecie mi?dzywojenne
Od 1915 r. w?adze powiatowe urz?dowa?y w Lubaczowie. Oficjalnie siedzib? powiatu przeniesiono z powrotem do Lubaczowa 1.01.1923 roku. Funkcjonowa? tu starosta, Rada Powiatowa i Wydzia? Powiatowy. Starosta by? urz?dnikiem powo?ywanym przez Ministra Spraw Wewn?trznych, Rada by?a organem stanowi?cym, a Wydzia? Powiatowy by? cia?em zarz?dzaj?cym. W pierwszych latach niepodleg?o?ci na czele zarz?du gminy Lubaczów sta? komisarz rz?dowy. W roku 1923 w sk?ad zarz?du wchodzi?o 16 cz?onków, w tym: in?. W?adyslaw Ruebenbauer - komisarz rz?dowy, jego zast?pca Stanis?aw Polechowicz, I asesor Józef Argasi?ski, II asesor Ignacy Bardach. Byli tu te?: naczelnik S?du Grodzkiego, s?dzia Marian Elektorowicz, notariusz Ernest Ganther, ks. Stanis?aw Sobczy?ski, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej i ks. Bazyli Hoszowski, proboszcz grekokatolicki.
Powiat lubaczowski obejmowa? 66 gmin administracyjnych: 64 gminy typu wiejskiego oraz gminy miejskie Cieszanów i Lubaczów. Do gminy miejskiej w Lubaczowie nale?a?o miasto wraz z przysió?kami Ba?aje, Hurcze i Mokrzyca. Gminy zarz?dzane by?y przez wójtów. W obr?b gminy wchodzi?y gromady na czele z so?tysami. Obszar powiatu obejmowa? 1146 km2, a mieszka?o na nim w roku 1931 - 87.300 osób. W latach trzydziestych urz?d starosty sprawowali: dr praw Stanis?aw Kaszubski, Roman Frankiewicz i Erazm Stefanus. Lubaczów by? te? siedzib? Powiatowego Zarz?du Drogowego, Komendy Powiatowej Policji Pa?stwowej, Urz?du Skarbowego i S?du Grodzkiego.
Pierwszy powojenny spis ludno?ci (1921 r.) wykaza? w Lubaczowie 5303 mieszka?ców: 2991 - Polaków, 1793 - Rusinów i 519 ?ydów. W mie?cie znajdowa?y si? dwie szko?y powszechne, ?e?ska i m?ska, powsta?o Prywatne Gimnazjum, Publiczna Szko?a Zawodowa, Czytelnia Polska i "Pro?wita". W granicach miasta le?a?y przysió?ki Ba?aje, Mokrzyca i Hurcze. Na Ba?ajach istnia?a 1 klasowa koedukacyjna szko?a powszechna, a w Hurczu 2-klasowa. W latach 1925-26 wybudowano now? szko?? na Ba?ajach, a w latach 1932-33 w Hurczu (obie projektu W?adys?awa Ruebenbauera). Od 1922 roku Lubaczów by? miejscem postoju dwóch batalionów 39 Pu?ku Piechoty Strzelców Lwowskich.
Po okresie zarz?du komisarycznego, w 1927 roku zosta?a wybrana Rada Miejska, w której zasiadali w proporcjonalnej liczbie Polacy, Ukrai?cy i ?ydzi. W 1927 roku zosta?a wybrana rada w sk?adzie 16 Polaków, 16 Rusinów, 16 ?ydów, urz?dowanie rozpocz??a 7 marca. Urz?d naczelnika gminy obj?? Franciszek Mazurkiewicz, jako burmistrz z wyboru. Zast?pc? zosta? Miko?aj Udycz. Po wyborach 1932 roku ponownie burmistrzem by? F.Mazurkiewicz, jego zast?pc? zosta? Andrzej Tuczkowski. W sk?ad zarz?du, poza nimi, wchodzi?o jeszcze pi?ciu asesorów (?awników): dr Henryk Friser, dr Ignacy Bardach, dr Iwan Sta?ko, Samson Schneider i Franciszek Meder.
Po zmianie ustawy samorz?dowej w 1933 roku w sk?ad rady wchodzi?o 16 cz?onków. Organem wykonawczym by? Zarz?d Miasta, w którym zasiada? burmistrz z zast?pc? oraz trzech ?awników. Zarz?d pos?ugiwa? si? okr?g?? piecz?ci? z herbem miasta po?rodku i napisem w otoku: "Urz?d Miejski Królewskiego Wolnego Miasta Lubaczowa".
W 1931 roku w Urz?dzie Miejskim by?o 15 stanowisk etatowych i 14 pozaetatowych. Do stanowisk etatowych nale?a?y: sekretarz, rachmistrz, kasjer, lekarz miejski, lekarz weterynarii, inspektor stra?y miejskiej z pi?cioma stra?nikami, stró? gminny, pomocnik kancelisty, wo?nica i jeden lampiarz.
Po ostatnich przed wybuchem wojny wyborach w styczniu 1939 roku w sk?ad rady miejskiej wesz?o 9 Polaków, 4 ?ydów i 3 Ukrai?ców, w tym: Ignacy Argasi?ski, dr Adam Cie?kiewicz, Wasyl Dubik, dr Henryk Friser, Pinkas Klein, ks. Anatol Kozak, Zygmunt Leszczy?ski, Stanis?aw Michalski, Jan Mueller, Jan Niemiec, W?adys?aw Mysiak, dr Józef Osterman, Józefa Ruebenbauer, mgr Bertold Scheiner, Samson Schneider, Andrzej Tuczkowski.
W latach 1926-32 powsta?o kilka zespo?ów nowej zabudowy. W 1934 w??czono do miasta Ostrowiec. W roku 1935 mieszka?cy otrzymali ?wiat?o elektryczne, w 1937 roku rozpocz?to budow? Domu Strzelca, a rok pó?niej gimnazjum. Miasto nie posiada?o znacz?cego przemys?u. Du?e nadzieje wi?zano z rozbudow? Centralnego Okr?gu Przemys?owego, ale plany pokrzy?owa?a wojna. W 1939 r. Lubaczów mia? ju? 6700 mieszka?ców. Do wrze?nia dzia?a? w Lubaczowie Urz?d Pocztowy z dwudziestoma zatrudnionymi pracownikami. Miasto posiada?o ??cznic? 60-numerow?, do której w??czone by?o 10 kabli mi?dzymiastowych i 47 abonentów, instytucji i urz?dów. Funkcjonowa?o w mie?cie 192 sklepy i punkty us?ugowe.

II wojna ?wiatowa
Po wybuchu wojny, zanim (12.09) do Lubaczowa wkroczy?y wojska niemieckie, miasto by?o celem pi?ciu nalotów bombowych. 14 wrze?nia znalaz?o si? w bezpo?rednim zapleczu dzia?a? 21 Dywizji Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustronia, który podj?? koncentryczny marsz na Cieszanów - Oleszyce - Lubaczów z zadaniem otwarcia drogi odwrotu dla Armii Kraków. T?dy te? próbowa?y przedziera? si? oddzia?y Armii Lublin. Dosz?o do wielkich bitew pod Oleszycami i dwukrotnie pod Narolem oraz wielu drobniejszych star? i potyczek. Tu zako?czy?o swój szlak bojowy kilka du?ych jednostek wojska polskiego. Jedne zosta?y rozbite przez przewa?aj?ce si?y wroga, inne rozwi?zane przez dowódców lub zmuszone do kapitulacji.
Niemcy pozostawali w mie?cie do wkroczenia w dniu 26.09 wojsk sowieckich. Na mocy specjalnego dekretu Rady Najwy?szej ZSRR mieszka?cy stali si? obywatelami Zwi?zku Radzieckiego i do?wiadczyli okupacyjnego terroru: aresztowania w 1939 r. i deportacje w 1940 r. W dwu wielkich akcjach 10 lutego i 13 kwietnia 1940 roku wywieziono na Sybir znaczn? cz??? miejscowej inteligencji. Powo?aniami do wojska m?odych ludzi i aresztowaniami doprowadzono do rozbicia na pewien czas podziemnej organizacji Zwi?zku Walki Zbrojnej. Aresztowanych wywo?ono do wi?zie? we Lwowie (Brygidki). Wielu z nich zosta?o zamordowanych przez NKWD w chwili wycofania si? wojsk sowieckich w czerwcu 1941 roku. Przez powiat lubaczowski przebiega?a granica stref okupacyjnych: sowieckiej i niemieckiej.
22 czerwca 1941 roku rozpocz??a si? okupacja niemiecka. Przynios?a nasilony terror: masow? egzekucj? w lesie Niwki, utworzenie getta w ko?cu 1942 roku i zag?ad? ?ydów na pocz?tku 1943 roku, liczne aresztowania Polaków oraz wywozy do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty.
Ju? w pocz?tkowym okresie okupacji sowieckiej, a pó?niej niemieckiej, dzia?a? w Lubaczowie Zwi?zek Walki Zbrojnej. Pod koniec 1942 r. zosta?a zorganizowana placówka Armii Krajowej, a w 1944 r. obwód lubaczowski AK "Lusia". Jego komendantem by? Zdzis?aw Zathey. W ramach obwodu powsta? oddzia? partyzancki - 4 kompania 19 p.p. AK, która uczestniczy?a w walkach z nacjonalistami ukrai?skimi oraz w akcji "Burza". Latem 1944 r. do Lubaczowa dotar?y jednostki Armii Czerwonej, które 22 lipca opanowa?y miasto.
Jednak?e wyzwolenie nie oznacza?o ko?ca problemów wojennych. Pod koniec okresu okupacji uaktywni?y sw? dzia?alno?? struktury Organizacji Nacjonalistów Ukrai?skich (OUN) i Ukrai?skiej Powsta?czej Armii (UPA). W dniach 25-28.04.44 z Lubaczowa wyjechali wszyscy Polacy, szukaj?c schronienia po zachodniej stronie Sanu. Opór UPA stawi?y oddzia?y AK. Po przej?ciu frontu praktycznie ca?y powiat zosta? opanowany przez UPA. Dopiero po zako?czeniu wojny, wprost z frontu, zosta?y skierowane tu jednostki wojska polskiego, które wraz z miejscow? milicj?, sk?adaj?c? si? wówczas g?ównie z by?ych ?o?nierzy AK, podj??y walk? z UPA. Na mocy porozumie? polsko-sowieckich, ju? pod koniec 1944 roku rozpocz?to przesiedlanie ludno?ci ukrai?skiej do ZSRR. Nast?pnie w 1947 roku, w toku akcji "Wis?a", wielu Ukrai?ców wywieziono na tzw. ziemie odzyskane. Na opuszczonych terenach umieszczono potem przesiedle?ców zza wschodniej granicy i rodziny przyby?e z innych regionów.

Okres PRL-u
Po wyzwoleniu Lubaczów by? dotkliwie zniszczony, zdewastowany i wyludniony. W toku dzia?a? wojennych sp?on??o oko?o 100 budynków w ?ródmie?ciu. W czasie okupacji powiat lubaczowski znikn?? z mapy, a jego ziemie wesz?y w sk?ad powiatów: Zamo??, Bi?goraj i Rawa Ruska. Powiat zosta? reaktywowany w drugiej po?owie sierpnia 1944 roku. Wojewoda rzeszowski mianowa? starost? Andrzeja Bednarza, ludowca z Cewkowa, wicestarost? zosta? W?adys?aw Gustaw, nauczyciel zwi?zany z AK. W sk?ad pierwszej Powiatowej Rady Narodowej, utworzonej w styczniu 1945 roku, wesz?o 38 radnych, do roku 1948 ich liczba wzros?a do 60. Przewodnicz?cym PRN byli kolejno: 1945/46 - Rudolf Daum, 1946 - Micha? Pióro, 1947 - ks. Marian Lisowski, 1948 - Józef Argasi?ski. Powsta?y te? Urz?d Ziemski i Powiatowy Urz?d Informacji i Propagandy. Granice powojennego powiatu zosta?y zmienione w stosunku do granic sprzed 1939 roku. Powiat utraci? na rzecz ZSRR jedn? gromad? (Hruszów) i jedn? w cz??ci. Z powiatu jaworowskiego przy??czono 8 gromad (Gmina Wielkie Oczy), a z powiatu rawskiego przyby?y 4 gromady (Werchrata, Dziewi?cierz, Radru?, Prusie). Po tych zmianach powiat obejmowa? 1133 km2.
9 wrze?nia 1944 roku powo?ano w?adze miejskie. Wkrótce potem powsta?y dalsze urz?dy. Na za?o?ycielskim posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej wybrani zostali: Ignacy Argasi?ski, Józef Argasi?ski, W?adys?aw Gorczy?ski, Jan Majkut, Karol Ma?ecki, Józef Michalski, Micha? Michalski, Piotr Michalski, Stanis?aw Michalski, Jan Niemiec, Antoni Szafra?ski, Jan Szpyt, Józef Tabaczek. Przewodnicz?cym MRN zosta? Józef Argasi?ski. Organem wykonawczym Rady by? Zarz?d z burmistrzem. Funkcj? t? do 1949 r. pe?nili: Karol Ma?ecki, Edward Sekulski, Jan Dara?, Bronis?aw Bielec. Sekretarzem Zarz?du by? Feliks Fusi?ski. Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 19 wrze?nia 1944 roku MRN wyda?a pozwolenia na otwarcie 5 sklepów i jednej restauracji. Do ko?ca 1944 roku by?o ju? czynnych 50 punktów handlowych (w roku 1939 by?o ich 192), us?ugowych i rzemie?lniczych. W pa?dzierniku zorganizowano s?u?b? oczyszczania miasta. Od 15 grudnia dzia?a?a Ochotnicza Stra? Po?arna licz?ca 12 stra?aków pod komend? Jana Argasi?skiego.
Od 1 listopada 1944 uruchomiono I i II klas? gimnazjum prywatnego, zorganizowanego przez ks. Wiktora Hasa i Edmunda Argasi?skiego. W ko?cu 1945 roku powsta?o Liceum Handlowe. W roku szkolnym 1947/48 w Lubaczowie uczy?o si?: w Szkole Podstawowej nr 1 - 320 uczniów, w SP nr 2 - 300, W Liceum Handlowym - 100, w Szkole Rolniczej - 20, w Prywatnym Gimnazjum i Liceum - 270.
We wrze?niu 1944 roku uruchomiono tartak, a w pa?dzierniku Urz?d Pocztowo-Telekomunikacyjny. Uruchomiono tak?e szpital. W maju 1946 r. Lubaczów liczy? ju? 4986 mieszka?ców, liczba ta do ko?ca 1948 roku spad?a do 4786 z powodu dalszej migracji ludno?ci ukrai?skiej na tzw. Ziemie Odzyskane.
Pierwszy sklep - towary mieszane - powsta? w sierpniu 1944 roku przy ul. Ko?ciuszki, otworzyli go Stanis?aw Z?onkiewicz i Jan Ma?ecki. Z pocz?tkiem 1945 roku powsta?y spó?dzielnie "Spo?em" i "Rolnik", które utworzy?y sie? placówek handlowych. Powsta?a prowizoryczna elektrownia. W 1947 roku powo?ano miejsk?, pó?niej Powiatow? Bibliotek? Publiczn?.
W II po?owie lat pi??dziesi?tych miasto zacz??o si? o?ywia?, a potem do?? szybko rozbudowywa?. Wybudowano kilka szkó?, dom kultury (1961), dom handlowy, budynek Powiatowej Rady Narodowej (1957), banku i kilka innych. Od roku 1960, kiedy powsta?a Spó?dzielnia Mieszkaniowa, zacz??y powstawa? osiedla spó?dzielcze. Najpierw rozbudowano osiedle przy ul. Legionów, w roku 1967 rozpocz?to budow? os. S?owackiego, w latach 80-tych powsta?y osiedla Unii Lubelskiej i Mickiewicza, na prze?omie lat osiemdziesi?tych i dziewi??dziesi?tych rozpocz?to budow? kontynuowanego do dzi? os. Jagiellonów. Dooko?a ?ródmie?cia wyros?o kilka zespo?ów zabudowy indywidualnej.
W latach 48-49 wybudowano Pa?stwow? Roszarni? Lnu i Konopii. Pocz?tkowo przedsi?biorstwo prowadzi?o jedynie kontraktacje i skup lnu, jego odzieranie i zbywa?o go innym zak?adom roszarniczym. W roku 1951 rozpocz?to budow? w?asnej roszarni. W dniu 19 pa?dziernika 1952 roku ruszy?y maszyny Lubaczowskich Zak?adów Roszarniczych. W latach 1953-1958 zak?ady przerabia?y len, a nast?pnie s?om? konopn? i ju? w roku 1954 zatrudnia?y 298 osób, a wroku 1965 - 350 osób. W roku 1973 powsta?a na bazie LZR Fabryka Maszyn W?ókienniczych - filia bielskiej "Befamy", a nast?pnie w roku 1977 Zak?ad Maszyn Budowlanych Huty Stalowa Wola. W 1957 roku powsta? Zak?ad Mleczarski, a w 1958 r. uruchomiono Zak?ady Wyrobów Galanteryjnych - które zaj??y budynki pokoszarowe przy ul. Ko?ciuszki. W latach siedemdziesi?tych oddano do u?ytku nowe hale z zapleczem socjalnym, biurowiec i budynek socjalny. Ze stanu zatrudnienia 235 osób w roku 1965, zak?ad rozrós? si? do 720 zatrudnionych w roku 1980. W latach 60-tych powsta? przy PGR w Nowym Siole niewielki zak?ad budowlano-remontowy, który w latach 70-tych rozwina? si? w Przedsi?biorstwo Budownictwa Rolniczego z siedzib? w Lubaczowie. Zak?ad budowa? obiekty rolnictwa, o?wiaty, kultury, tak?e mieszkania. W 1973 roku w zaadaptowanych budynkach magazynowych roszarni utworzono Zak?ad Odzie?owy "Jedno??". W roku 1976 oddano do u?ytku Wytwórni? Wód Gazowanych, a w 1977 Zak?ad Masarni Mechanicznej. W latach osiemdziesi?tych g?ówne zak?ady Lubaczowa zatrudnia?y: ZWG - ponad 700 osób, ZMB - ponad 600 i PBRol - ponad 600.
W 1975 roku z motywów politycznych nast?pi? nowy podzia? terytorialny pa?stwa. Utworzono 49 województw, zniesiono powiaty - znikn?? te? powiat lubaczowski. Od 1 stycznia 1999 roku znów na mapie Polski pojawi? si? powiat lubaczowski w kszta?cie z 1975 roku.3. Zabytki Lubaczowa

Na terenie miasta znajduje si? ponad 450 obiektów o charakterze zabytkowym, w tym kilka znaczniejszych budowli. Wi?kszo?? z nich to drewniane, rzadziej murowane, domy podmiejskie, pochodz?ce z XIX i pocz?tków XX wieku. Na peryferiach miasta spotyka si? ci?gle domy typowo wiejskie, cz?sto ca?e zagrody. Domy najcz??ciej ustawione szczytami do ulicy, tworz? swoist? zabudow? wi?kszo?ci ulic. Najwi?ksze ich zgrupowania to ulice: D?bka, Mickiewicza, Wyszy?skiego, 3 Maja i Sobieskiego. ?ródmie?cie zachowa?o uk?ad urbanistyczny z czasów powstawania miasta. W centrum znajduje si? plac dawnego rynku, z którego wybiega kilka ulic. W s?siedztwie, od strony po?udniowej, usytuowany jest zespó? budowli sakralnych - ko?ció? ?w. Stanis?awa i cerkiew ?w. Miko?aja.
W dolinie Lubaczówki znajduje si? park krajobrazowy ze stawami i kana?em wodnym, stanowi?cy pozosta?o?? dawnego dworu z XVIII-XIX w.
Przy ulicy Ko?ciuszki usytuowana jest nekropolia ?ydowska, za?o?ona w po?owie XVIII w. Przetrwa?o tu kilkaset kamiennych stel nagrobnych, tzw. macew. Cmentarz odgradza mur z dwoma bramami z 1930 r, odrestaurowany w 1989 r.

Park krajobrazowy i muzeum

Park krajobrazowy stanowi pozosta?o?? po dawnym dworze z XIX - XX wieku. Jego pocz?tki si?gaj? XI w. Za czasów Kazimierza Wielkiego powsta? tu drewniany zamek, w XV w. przebudowany. W II po?owie XVIII w. w miejscu zamku zbudowano murowany dwór. W 1911 r. zosta? on zburzony. Dzisiaj ?wiadcz? o tym fragmenty podziemii z XVII-XVIII w. i ?lady umocnie?. Od 1995 r. parkiem administruje Muzeum w Lubaczowie.

Cerkiew pw. ?w. Miko?aja
Od wczesnego ?redniowiecza istnia?a w Lubaczowie parafia dla wiernych obrz?dku wschodniego. Posiada?a ona kilka kolejnych ?wi?ty?, które wznoszono na miejsce zniszczonych przez po?ary i wojny. Ostatnia ?wi?tynia zosta?a wzniesiona w 1883 r. p.w. ?w. MIKO?AJA B.W. Jest to ko?ció? murowany na planie ?aci?skiego Krzy?a z kopu?? na przeci?ciu naw. Wewn?trz polichromia z ko?ca XIX w.

Ko?ció? Parafialny pw. ?w Stanis?awa
Pierwszy ko?ció? parafialny powsta? tu zapewne w drugiej po?. XIV w. po przy??czeniu terenów czerwonoruskich do królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego. Najwcze?niejszym przekazem ?ród?owym dotycz?cym parafii w Lubaczowie jest dokument fundacyjny ksi?cia Ziemowita datowany 30.12.1388 r. na mocy którego Piotr, proboszcz ko?cio?a ?w. STANIS?AWA Bpa w Lubaczowie otrzyma? jako swoje uposa?enie poblisk? wie? Szczutków. Terytorium ówczesnej parafii by?o bardzo rozleg?e i obejmowa?o ca?? zachodni? cz??? obecnej Archidiecezji si?gaj?c a? poza Lubliniec, ?uków, ?ówcz? i Prusie za wschodzie i pó?nocy. Z biegiem czasu powsta?y na tym terenie nowe parafie jak: 0leszyce, Cieszanów, ?ukawiec, Basznia, Krowica, Za?u?e, a w samym Lubaczowie parafia ?w. Miko?aja B.W. oraz po?rednio i inne parafie wydzielone pó?niej ( M?odów, Lisie Jamy).
Parafia lubaczowska na przestrzeni 6 wieków swego istnienia posiada?a kilka kolejnych ?wi?ty?, które ulega?y zniszczeniu na skutek cz?stych napadów tatarskich i kozackich. By?y to ko?cio?y drewniane i niewielkie. Ostatnim z nich by? ko?ció? zbudowany przez bpa W. H. Sierakowskiego, który zast?piono obecnie istniej?c? ?wi?tyni? wybudowan? w r.1899. Ko?ció? obecny jest murowany, trzynawowy w stylu neoroma?skim z nawi?zuj?cym do gotyku prezbiterium. Wystrój ko?cio?a pochodzi z czasów jego budowy. Znajduj? si? tu zabytki z poprzedniego ko?cio?a pochodz?ce z XVIII w. Nale?y do nich: drewniana, polichromowana rze?ba Chrystusa na krzy?u z Matk? Bosk? i ?w. Janem oraz obrazy Matki Bo?ej w bocznym o?tarzu i ?w. Anny Samotrzeciej. Od r. 1945 ko?ció? pe?ni funkcj? prokatedry. W g?ównym o?tarzu umieszczono obraz cudowny Matki Bo?ej ?askawej z katedry lwowskiej /4.III.1974 r/. Przechowuje si? tu tak?e relikwie b?. Jakuba umieszczone w o?tarzu bocznym. Obok tego o?tarza w niszy marmurowej- znajduje si? urna z sercem S?ugi Bo?ego Arcyb. Józefa Bilczewskiego.
Przyleg?y ko?ció? konkatedralny zosta? zbudowany w latach 1981-87. ?wi?tynia zosta?a po?wi?cona przez Jana Paw?a II podczas jego pielgrzymki do Lubaczowa. W podziemiach konkatedry znajduj? si? groby biskupów lubaczowskich i Ksi?dza Kardyna?a W?adys?awa Rubina.4. Agroturystyka, Noclegi w Lubaczowie i okolicach

Gmina Narol
Stanis?aw Nowak, Narol, ul. Warszawska 28, tel. (016) 631.70.16
(wycieczki po okolicy z przewodnikiem, oferta ca?oroczna)
Ludwik Wiciejowski, Narol, ul. Ko?ciuszki 18, tel. (016) 631.72.18
Zbigniew Rebizant, Wola Wielka 147, tel. (016) 631.72.16
(10 miejsc, ?azienka, przeja?d?ki konne, w?asny nabia? i warzywa, oferta ca?oroczna)Boles?aw Rebizant, Wola Wielka 148, tel. (016) 631.71.65, (kilkana?cie miejsc)Czes?aw Kossak, D?biny 42, tel. (016) 631.70.38
Teresa Kudyba, Podlesina 1
Waldemar Wolanin, Podlesina 27
Bo?ena Czury?o, Podlesina 19, tel. (0607) 10.12.63
Wies?aw Szeremeta, Huta Stara tel. (016) 631.71.93
Maria i Jan Kudyba, Huta Ró?aniecka 63, tel (016) 631.17.63
(noclegi, pole namiotowe, oferta sezonowa VI-X)
Antoni Steczkiewicz, Lipsko, ul. Weso?a 15, tel. (016) 631.70.99
(oferta sezonowa V-X)
Józef Waszek, Lipsko, ul. Wa?owa 16, tel. (016) 631.75.47
Janina Waszek, Lipsko, ul. Wa?owa 16, tel. (016) 631.71.06
Maria Surowiec, Lipsko, ul. Kr?ta 24, tel. (016) 631.71.43
(wiejska kuchnia, zbiór runa le?nego, oferta sezonowa V-X)
Aleksander Mamczur, ?ukawica 14, tel. (016) 631.70.72
Janina Kulik, ?ukawica 34, tel. (016) 631.73.63
Gospodarstwo Rybackie, Ruda Ró?aniecka, (016) 631-92-20, 16 631-92-21 oraz numery komórkowe: 507-068-934 i 507-068-935 (noclegi, ?owisko, sprzeda? ryb, ognisko-grill)

Gmina Horyniec
Stanis?aw Procaj?o, Radru? tel. (016) 631.30.13
(noclegi, konie, bryczki, uje?d?alnia, staw rybny, zalew, karczma)
Ewa Zuchowicz, Polanka Horyniecka 28, tel. (090) 68.38.22
(noclegi, konie)
Micha? Juzwa, Horyniec, ul. Krótka 1a tel. (016) 631.32.51
Maria Faszczowa, Horyniec, ul. Rolna 2a, tel. (016) 632.18.00
Jerzy Birnbach, Horyniec tel. (016) 631.33.19
Barbara Wa?na, Horyniec tel. (016) 631.32.84
Janina Ha?ucha, Horyniec, ul. Mickiewicza 20, tel. (016) 631.33.17
Józef Motak, Nowiny Horynieckie, tel. (016) 631.31.38
(konie, nauka jazdy, wycieczki konne, skóry owcze, pieczenie barana)
Andrzej Jagodzi?ski, Niwki Horynieckie, tel. (016) 632.44.91
(konie, nauka jazdy, wycieczki konne, bryczki, ogniska)

Gmina Lubaczów
Krystyna Strojna, D?bków tel. (016) 632.03.75
Henryk Strojny, D?bków 78, tel. (016) 632.25.54

Gmina Oleszyce
Helena Szyk, Nowa Grobla tel. (016) 631.61.29

Gmina Cieszanów
Fryderyk Zaborniak, Kowalówka tel. (016) 631.21.31

Gmina Wielkie Oczy
"Kara?", M.H.Rogowscy, ?ukawiec 182, tel. (0502) 64.61.87
(domowa kuchnia, mo?liwo?? ?owienia ryb, ma?a gastronomia, pokoje 2-osobowe i apartamenty)

Wiecej informacji o mo?liwosciach noclegu znajd? Pa?stwo TUTAJ

Informacje pochodz? ze stronywww.lubaczow.pl.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs