G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Miasto Radymno

Radymno to miasto po?udniowo - wschodniej Polski po?o?one w Bramie Przemyskiej, na lessowym p?askowy?u Pogórza Karpackiego przechodz?cego tutaj w dolin? Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzek? Rad?, przy drodze mi?dzynarodowej A - 4 Kraków - Korczowa (Granica Pa?stwa) - Lwów.
Centrum miasta usytuowane w otoczeniu Rynku posiada zabytkowy uk?ad urbanistyczny si?gaj?cy XIV – XVw, przekszta?cony w pó?niejszych wiekach, g?ównie w XVIII – XIX w., z powodu budowy dróg oraz regulacji zabudowy. W obr?bie miasta zachowa?o si? kilkadziesi?t zabytkowych budowli, w wi?kszo?ci domów i kamieniczek z XIX i pocz?tków XXw. W Rynku zwraca uwag? hala targowa zbudowana oko?o 1918r (galeria). Nieopodal Rynku ko?ció? parafialny pod wezwaniem ?w. Wawrzy?ca, murowany, zbudowany w latach 1724 – 1773 w stylu barokowym. Przy ko?ciele dzwonnica z 1729r. oraz plebania z drugiej po?owy XVIII w. Na terenie dawnej posiad?o?ci biskupiej przy ul. Lwowskiej zachowa?y si?: czworaki, spichlerz, brama, a przy ul. Budowlanych - w tym samym kompleksie - dworek z oko?o 1920r.
Najwi?ksz? atrakcj? turystyczn?, b?d?c? jeszcze nie do ko?ca wykorzystan? (co mo?e by? atrakcyjne tak dla inwestorów jak i dla turystów szukaj?cych ucieczki od zbyt skomercjalizowanych o?rodków), jest zbiornik wodny o powierzchni ok. 70 ha maj?cy wod? I klasy czysto?ci. W sezonie letnim mo?na wypo?yczy? sprz?t p?ywaj?cy, funkcjonuje k?pielisko strze?one.
W sezonie w?dkarskim (01 stycznia do 31 grudnia) mo?na pokusi? si? o z?owienie rekordowej ryby. Istnieje mo?liwo?? zakwaterowania, w mie?cie do dyspozycji go?ci jest przez ca?y rok 201 miejsc noclegowych. Informacje mo?na uzyska? pod nr tel. 0 - 16 - 6281027.

Dzi?kujemy Urz?dowi Miasta Miasta w Radymnie za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.Radymno.pl

  1. Historia Radymna
1. Historia Radymna

Najstarsze ?lady osadnictwa na terenie Radymna si?gaj? czasów neolitu. W 1958r. Nieopodal dzisiejszej cegielni odkryto pozosta?o?ci du?ej osady z II-III w. naszej ery.  Kronikarze (D?ugosz) wspominaj? o istnieniu w czasach przedpiastowskich lechickiego plemienia Radymiczan od których by? mo?e wywodzi si? dzisiejsza nazwa miasta. W 1366r. Bernard z Szynwa?du otrzyma? od króla Kazimierza Wielkiego  zezwolenie na za?o?enie osady lokowanej na polach zwanych Radymnie wcze?niej ju? zaludnionej. W 1377r. Ksi??? W?adys?aw Opolski nada? Miko?ajowi zwanemu ?elazna G?owa so?ectwo we wsi Radymno z prawem pobierania czynszów od kramów. Królowa Maria  (córka Ludwika W?gierskiego) w 1384r. darowa?a  Radymno biskupom przemyskim. W 1431r. król W?adys?aw Jagie??o nada? wsi Radymno prawa miejskie z przywilejem cotygodniowych i dorocznego jarmarku na ?wi?tego Wawrzy?ca, potwierdzonym w 1467r. przez króla Kazimierza Jagiello?czyka. Z racji po?o?enia przy sp?awnej rzece (San) oraz ucz?szczanym szlaku handlowym ju? w VI wieku Radymno stanowi?o ruchliwy o?rodek targowy i rzemie?lniczy z licznymi cechami (m. in. rze?niczy, sitniczy czyli powro?niczy). Tutejsi powro?nicy zaopatrywali w liny flot? królewsk? W?adys?awa IV. Po?o?enie geograficzne z jednej strony by?o czynnikiem stymuluj?cym rozwój z drugiej za? przyczynia?o si? do cz?stych zniszcze? wojennych (w 1488r. Wo?osi, w 1502r. i w 1624r. Tatarzy). Drewniana zabudowa i du?y przep?yw ludno?ci sprzyja?y niszcz?cym po?arom (1603, 1638, 1647r.). W ka?dym przypadku miasteczko wznosi?o si? z ruin. Pomimo zbudowania w 1625r. wa?ów i parkanów Radymno by?o zdobywane kolejno przez Szwedów w 1656r. i W?grów Rakoczego w 1657r. Pó?niej nast?pi? okres wzlotów i upadków z przewag? tych drugich i nawet nadanie przywileju "na fundamencie dawnych praw" przez biskupa Wac?awa H. Sierakowskiego, celem podniesienia z ruin, nie spowodowa?o wyra?nego rozwoju miasta. Rozwój aczkolwiek powolny mia? jednak miejsce bo w po?owie XVIII wieku Radymno posiada?o 1200 mieszka?ców i 154 domy, 3 ko?cio?y, szpital dla ubogich, szkó?k? parafialn? i 2 cegielnie. Dopiero XIX wiek przynosi o?ywienie. W latach 1857-67 Radymno by?o siedzib? powiatu, w 1893r. powsta? urz?d podatkowy, w 1884r. zawi?zane zosta?o Towarzystwo Powro?nicze a w 1893r. zbudowano nowy zak?ad powro?niczy, w 1874r. otwarto now? szko??. Powsta?y w tym okresie; Towarzystwo O?wiaty Ludowej, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó?", Stra? Ogniowa, wybudowano obszerny ratusz (prze?om XIX-XX wieku). Pod koniec XIX wieku Radymno liczy?o 2700 mieszka?ców. Po II wojnie ?wiatowej miasto liczy?o 3500 mieszka?ców. Po wyzwoleniu reaktywowano Pierwsze Krajowe Towarzystwo Powro?nicze oraz utworzono powiat radymnia?ski, który istnia? do 1960r. W latach 60-tych zacz?? si? kolejny etap rozwoju gospodarczego, powsta?y nowe zak?ady pracy, m. in. Zak?ad Eksploatacji Kruszywa (w 1968r.) maj?cy znacz?cy wp?yw na ukierunkowanie rozwoju Radymna poprzez powsta?y po eksploatacji zbiornik wodny o powierzchni ok. 70ha, stanowi?cy szans? rozwoju turystyki.

HISTORIA PARAFII RADYMNIA?SKIEJ
Historia parafii radymnia?skiej si?ga pocz?tków diecezji przemyskiej. Kazimierz Wielki wydaj?c w Sandomierzu 1.II.1366 roku dokument lokacyjny Radymna dla Bernarda z Szynwa?du, przeznacza 2 ?any na uposa?enie ko?cio?a parafialnego. Zaznaczy? tu trzeba, ?e nazwa miejscowo?ci pochodzi od nazwy rzeki okre?lanej wtedy „Radimpna” i obejmuje zarówno lewobrze?n?, jak i prawobrze?n? jej cz???.
W 1377 roku ks. W?adys?aw Opolczyk, wielkorz?dca Rusi z ramienia króla Ludwika W?gierskiego, nadaje osadzie prawo magdeburskie, które gwarantowa?o lepsze warunki ekonomiczne rozwoju Radymna. Podobnie ofiarowanie tej wsi przez jego córk?, królow? Mari?, biskupom przemyskim, stanowi?o korzystn? okoliczno??, bo potem kapelan króla Jagie??y, bp Janusz Lubie?ski, jako pasterz naszej diecezji, wyjedna? od monarchy prawa miejskie dla miejscowo?ci.
Pierwotne centrum osadnicze Prochaska, Gottfried i Burszta zgodnie umieszczaj? na prawym brzegu Rady, uzasadniaj?c to usytuowaniem ko?cio?a ?w. Miko?aja, dworu biskupiego i wójtostwa. Dopiero nadanie praw miejskich Radymnu w 1431 roku przesun??o ?rodek ci??ko?ci osady na wzgórze pó?nocne, dot?d mniej zagospodarowane, co u?atwi?o wytyczenie rynku i regularnych ulic.
W zwi?zku z tym wybudowany przy rynku ko?ció? ?w. Wawrzy?ca, który si?? rzeczy sta? si? ko?cio?em parafialnym, przej?? tak?e uposa?enie ko?cio?a ?wi?tomiko?ajskiego, który odt?d stal si? filialnym, zarz?dzanym przez komendarza zale?nego od proboszcza w Radymnie. Pierwszy znany z imienia proboszcz, ks. Jerzy, wyst?puje pod rokiem 1420, w tym te? roku wyst?puje kanonik Kapitu?y Przemyskiej, Miko?aj z Radymna, co mo?e dowodzi? istnienia jakiej? szkó?ki przy parafii.
Korzystniejsze po?o?enie ko?cio?a ?w. Wawrzy?ca, b?d?cego ?wi?tyni? miejsk?, zaowocowa?o zwi?kszeniem liczebno?ci duchowie?stwa. Poza komendarzem dla Sko?oszowa, wyst?puje wikary, dwóch altarzystów: jeden dla altarii tzw. Literackiej, drugi - ?w. Wawrzy?ca, prepozyt ko?cio?a szpitalnego ?w. Ducha i kaznodzieja, którym w 1546 roku by? Jan Hieronim Piekarski.
Tan ostatni nie zapisa? si? zbyt chlubnie w dziejach parafii, bo pochodz?c ze szlachty (piecz?towa? si? herbem „Topór”) sprzyja? szerz?cym si? wtedy nowinkom religijnym i sk?ania? si? ku protestantyzmowi. Oczyszczony z zarzutów otrzymuje probostwo w Chyrowie, które trzyma tylko do 1554 roku, a odt?d staje si? pastorem zboru kalwi?skiego, a potem ministrem arian, tzw. „braci polskich” na Podlasiu.
W Radymnie, podobnie jak w Brzozowie, zamiejscowej siedzibie biskupa, obradowa? synod diecezjalny w 1529 roku, którego uchwa?y dotycz? sk?adek na budow? katedry, troski o poziom intelektualno – moralny duchowie?stwa, przepisów odno?nie s?u?by Bo?ej, a nawet pewnych zarz?dze? natury gospodarczej.
Niestety przychodz? na Radymno chwile najazdu tatarskiego w 1623 i 1624 roku, które niszcz? prawie ca?kowicie miasto, a pó?niej wszystkie niedole wieku XVII. Spalony ko?ció? ?w. Wawrzy?ca odbudowa? „wielmo?ny pan Chodorecki” dopiero w 1670 roku. Poniewa? by? on drewniany, proboszcz ks. Sebastian Zawadzki, którego podobizn? utrwalono w zakrystii, wzniós? obecny murowany przed rokiem 1730.                                                          Proboszczowie w Radymnie zostawali lub bywali biskupami: Stanis?aw Grochowski, Ludwik Za?uski, Franciszek Szembek i Andrzej Pruski. Parafia by?a bardzo rozleg?a i obejmowa?a przed usamodzielnieniem Micha?ówki (1763) poza Radymnem 10 wsi: (Sko?oszów by? traktowany jako przedmie?cie Radymna), So?nica, ?wi?te, Drohojów, Zad?browie, Zamiechów (2 cz??? do ?owiec), Zamojsce, Du?kowice, Grabowiec, Nienowice i Micha?ówka. By?a to wi?c i parafia bogata.
Pod rz?dami austriackimi zlikwidowane zosta?y: ko?ció? w Sko?oszowie i szpitalny w samym mie?cie, zniesione beneficja proste obu altarzystów i kaznodziei. Pi?kne stalle z obrazami doktorów Ko?cio?a i Patronów Polski ?wieci?y pustkami. Probostwo nale?a?o do kapitu?y katedralnej w Przemy?lu, która wyr?cza?a si? komendarzami i wikarymi. Z tych jedynie ks. Leon Pastor przejawi? wi?cej troski remontuj?c gruntownie ko?ció? w 1891r. Nast?pny gruntowny remont to nowe czasy ks. Ludwika Dyszy?skiego i ks. Kazimierza Goleni. Ko?ció? otrzymuje polichromi? w wykonaniu Stanis?awa Jakubczyka, nowe tynki zewn?trzne, miedziany dach, a potem nast?puje restauracja wn?trza. Z?otem ?wiec? szaty Aposto?ów i dalmatyki ?wi?tych diakonów z wielkiego o?tarza, do dawnego blasku wróci?y te? dwa o?tarze boczne, pozosta?e s? w trakcie renowacji. Przy ko?ciele funkcjonuje przedszkole parafialne i pr??nie dzia?a duszpasterstwo grup specjalnych, zw?aszcza dynamicznie rozwijaj? si? Kr?gi Rodzin.
Temat opracowany dzi?ki ?yczliwo?ci ks. Kazimierza Goleni - proboszcza parafii Radymnia?skiej.

Przywilej lokacyjny Miasta Radymna
z 1431 roku.

W imi? Pa?skie, amen. Na wieczn? rzeczy pami?tk?. Aby b??d zapomnienia podczas biegu czasu na przysz?o?? nie by? ze szkod? innych królów i ksi???t, rada (nasza) postanowi?a, aby tym pismem zwi?za? i tym zapiskiem ?wiadectwo utrwali?, aby z up?ywem czasu dzie?a nie zanika?y. Dlatego my W?adys?aw, z Bo?ej ?aski król Polski, a tak?e najwy?szy ksi??? ziem: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, ??czyckiej, Kujaw i Litwy, pan i dziedzic Pomorza i Rusi, oznajmiamy tym pismem, komu o tym wiedzie? nale?y, wszystkim obecnym i przysz?ym, maj?cym niniejsz? zapisk?. Poniewa? jest rzecz? oczywist?, ?e z przyj?cia godno?ci ka?dego urz?du byliby?my zobowi?zani pomna?a? korzy?ci poddanych naszego królestwa, wszelako zaraz pobudza nas skuteczniejsza troska, a?eby?my do powi?kszania dóbr ?wi?tego Ko?cio?a nawracali dusze i przygotowywali umys?y, a?eby czasu szcz??liwego naszego panowania odczuli, ?e otrzymali pomno?enie korzy?ci, odmieniaj?c ich opuszczone posiad?o?ci w kwitn?ce miejsca, dochód od owych, który do nas swoim bogactwem powraca?, chc?c ofiarowa? na wojsko chrze?cija?skie i maj?c uszanowanie dla wspania?ej pobo?no?ci zas?u?enie najprzewielebniejszego w Chrystusie ojca, szczerze nam mi?ego pana Janusza biskupa przemyskiego, za wstawiennictwem jego pró?b, jego wie? Radymno, nale??c? do sto?u biskupiego ko?cio?a przemyskiego, po?o?on? w ziemi ruskiej i powiecie przemyskim, przemieniamy w miasto, które odt?d tam?e imieniem Radymno chcemy nazywa? i prawo miejskie niemieckie, które jest nazywane magdeburskim, temu? miastu przyznaj?c, aby trwa?o wiecznymi czasy. Oddalaj?c od tego? wszelkie prawa polskie i ruskie, wszelkie obyczaje i zwyczaje, które to prawo niemieckie zwyk?y zak?óca?. Wyjmuj?c ponadto, zwalniaj?c i wieczy?cie uwalniaj?c wójta a tak?e wszystkich i pojedynczych mieszczan i jakichkolwiek mieszka?ców tego? miasta od wszelkiego s?downictwa i w?adzy wszystkich naszego królestwa wojewodów, kasztelanów, starostów, s?dziów, pods?dków i jakichkolwiek ich urz?dników i s?ug, aby przed nimi albo ich (s?ugami) pozywani, w jakichkolwiek sprawach, tak wi?kszych, jak i mniejszych, mianowicie kradzie?y, podpalenia, zabójstwa, i okaleczenia cz?onków albo (w sprawie) jakichkolwiek innych potwornych przewinie? w najmniejszym stopniu nie b?d? odpowiada?, ani tak?e (ci) o jakichkolwiek karach nie b?d? mogli rozstrzyga?, lecz mieszczanie i jacykolwiek mieszka?cy wspomnianego miasta Radymna tylko przed swoim wójtem albo panem biskupem, który by?by stosownie do okoliczno?ci, albo przed nami lub s?dzi? naszym generalnym, wtedy gdy przez pismo nasze piecz?ci? nasz? potwierdzone by?by pozwany i przypozwany; i ten je?li na oddanie sprawiedliwo?ci, nie bacz?c, ?e b?dzie odsy?any, wtedy nie wed?ug innego ni? swoje prawa niemieckiego zwanego magdeburskim ze swych skarg by?by zobowi?zany odpowiada?. Za? w sprawach kryminalnych i g?owy, wójtowi wspomnianego miasta, dajemy obecnym pismem pe?n? i ca?kowit? w?adz? w granicach i ramach s?dzenia, orzekania, karania, upominania, ukarania i skazywania, wed?ug tego, jak to prawo niemieckie we wszystkich swoich punktach, postanowieniach, ust?pach, artyku?ach postanawia i karze. A?eby za? wspomniane miasto Radymno czasu szcz??liwego naszego panowania odbiera?o pomna?anie korzy?ci, og?aszamy  i ustanawiamy do wieczystego odprawiania w tym?e (mie?cie) targ tygodniowy ka?dego wtorku, za? jarmark doroczny na dzie? ?wi?tego Wawrzy?ca, trwaj?cy przez okres 3 dni bez przerwy, daj?c i pozwalaj?c wszystkim i pojedynczym  kupcom i jakiegokolwiek stanu i pozycji pozostaj?cym  ludziom sk?dkolwiek przybywaj?cym  i przybywa? chc?cym na tego rodzaju targi cotygodniowe i jarmarki doroczne, pe?n? i ca?kowit? mo?no??, a?eby byli zdolni, a tak?e mogli jakiekolwiek rzeczy i transakcje handlowe, jakiegokolwiek by?yby rodzaju lub postaci, targowa?, sprzedawa?, kupowa? i rzecz za rzecz postawi?  i zamienia? i nimi wolno i bezpiecznie rozporz?dza?, uwalniaj?c tym samym od jakichkolwiek podatków targowych. Zarz?dzamy wi?c wszystkimi pojedynczym królestwa naszego starostom, dzier?awcom, wojewodom, burgrabiom, zarz?dcom i jakimkolwiek urz?dnikom i poddanym obecnym i przysz?ym, a?eby wspomniane targi tygodniowe we wszystkie wtorki, a tak?e raz w roku jarmark doroczny wolno i bezpiecznie by?y odbywane  i nie pozwalamy aby tam na nasz? rzecz ??dali, aby p?aci? jakikolwiek podatek albo targowe i aby inaczej czyni? nie wa?yli si?. Dla po?wiadczenia tego? pisma, piecz?? naszego majestatu jest zawieszona.

Dzia?o si? w Krakowie w poniedzia?ek, nazajutrz po pi?tej niedzieli Wielkiego Postu, roku Pa?skiego tysi?cznego czterechsetnego trzydziestego pierwszego. W obecno?ci najprzewielebniejszych w Chrystusie ojców, panów: Wojciecha arcybiskupa gnie?nie?skiego i prymasa, biskupów: Zbigniewa krakowskiego i Jana w?oc?awskiego; a tak?e wspania?ych i gorliwych: Miko?aja z Micha?owa kasztelan (krakowskiego), Jana z Tarnowa wojewody (krakowskiego), Paw?a z Bogumi?owic s?dziego krakowskiego i innych licznych godnych wiary. Dane przez r?ce tego? Jana biskupa w?oc?awskiego, kanclerza królestwa Polskiego i czcigodnego W?adys?awa z Oporowa, doktora praw, wcze?niej prepozyta ??czyckiego i ?wi?tego Floriana w Krakowie, a obecnie wicekanclerza królestwa.

(Archiwum Pa?stwowe w Przemy?lu - "PRZYWILEJ LOKACYJNY MIASTA RADYMNA Z 1431 ROKU", Przemy?? 1993).: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs