G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Czarna (Bieszczady)

Czarna to miejscowo?? wczasowo-turystyczna po?o?ona u zbiegu ma?ej i du?ej obwodnicy bieszczadzkiej. Graniczy z Ukrain?.
Po?o?ona jest w po?udniowo-wschodniej cz??ci województwa podkarpackiego, na terenie Bieszczad, u zbiegu du?ej i ma?ej obwodnicy bieszczadzkiej. S?siaduje z gminami: Ustrzyki Dolne, Solina, Lutowiska. Graniczy z Ukrain?.
Ta górska gmina ma charakter rolno-le?ny. Nastawiona jest na dzia?alno?? turystyczn? i agroturystyczn?. Nieska?one ?rodowisko sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz produkcji zdrowej ?ywno?ci. Gmina posiada dost?p do Zalewu Soli?skiego w okolicach Chrewtu, co pozwala na uprawianie sportów wodnych, stwarza dogodne warunki wypoczynku i rekreacji.
Serdecznie zapraszamy!
Wie? Czarna zosta?a za?o?ona na prawie wo?oskim przez Andrzeja Wyderk? w 1505 r., który otrzyma? ten przywilej z r?k Stanis?awa Kmity, starosty przemyskiego. W 1921 r. wie?  liczy?a 327 domów i 2012 mieszka?ców, w tym  1797 obrz?dku greckokatolickiego, 93 rzymskokatolickiego i 122 moj?eszowego. Ci?gn??a si? w dolinie na przestrzeni prawie 8 km. By?y tu dwie cerkwie, kaplica rzymsko-katolicka, ?ydowski dom modlitwy, dwór, cztery m?yny wodne, folusz, tartak parowy, kopalnia ropy naftowej (czynna do dzi?), kilka ?a?ni i ok. 20 sklepów. Na zachodnim, dolnym kra?cu wsi, nad tzw. Cyga?skim Potokiem w s?siedztwie dworu mieszkali Cyganie.
Wyst?puj? tu ?ród?a mineralne wodorow?glanowo-wapniowe, sodowe, jodowe i siarczkowe. Jak dot?d nie powsta?a jednak ?adna baza uzdrowiskowa.

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy w Czarnej za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.czarna.pl

  1. Historia
  2. Charakterystyka Gminy i jej walory
  3. Infrastruktura turystyczna, noclegi, agroturystyka, stadniny, hotele
1. Historia
Wie? Czarna za?o?ona zosta?a w 1505 roku. Budowle sakralne stanowi?y wi?c cerkwie, kaplica rzymskokatolicka i ?ydowski dom modlitwy.
Znajdowa? si? tu dwór, 4 m?yny wodne, folusz, tartak parowy, kilka ?a?ni, ok. 20 sklepów, i kopalnia ropy naftowej - czynna w niewielkich rozmiarach do dzi?. Po II wojnie ?wiatowej, do roku 1951 Czarna znajdowa?a si? w granicach Zwi?zku Radzieckiego i zosta?a, jak wi?kszo?? wsi bieszczadzkich, wyludniona. W 1951r. po ustaleniu ostatecznej granicy Pa?stwa, opustosza?e wsie zajmowali przesiedle?cy z Sokalszczyzny w ramach akcji H-T. Po nich przyjechali osadnicy, obejmuj?cy dalsze gospodarstwa rolne. W kolejnych latach  - ludzie do pracy w lasach i pegeerach.

2. Charakterystyka Gminy i jej walory

Gmina górska, w 62% zalesiona, o charakterze rolno-le?nym, obecnie nast?puj? zmiany w kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki. Brak tu zak?adów przemys?owych, w zwi?zku z czym jest jedn? z niewielu gmin o nieska?onym, nie zatrutym ?rodowisku.
Sprzyja to rozwojowi rolnictwa ekologicznego, produkcji zdrowej ?ywno?ci, a przede wszystkim wypoczynkowi w naturalnym, czystym ?rodowisku. Gmina na du?ej przestrzeni posiada dost?p do Zalewu Soli?skiego, co daje mo?liwo?? wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych.
Czyste wody Sanu i potoków górskich umo?liwiaj? w?dkowanie.
Pasma górskie Otrytu, Ostrego, ?ukowa i wyznaczone na nich szlaki turystyczne stwarzaj? wspania?e warunki uprawiania turystyki pieszej, konnej, rowerowej; zim? - narciarskiej.
Bogata szata ro?linna, fauna, rozleg?e kompleksy le?ne oraz oaza ciszy zach?caj? do wypoczynku w tych okolicach. Daj? mo?liwo?? polowa?. Gmina dysponuje kilkoma stadninami koni na swym terenie - Czarna, Polana, Rabe,  Lipie, w gospodarstwie agroturystycznym w Rabem jest ma?e stado osio?ków, które mog? by? wykorzystane do w?drówek po okolicy.
Krajobraz Gminy urozmaica 6 zabytkowych cerkwi, z których pi?? mo?na zwiedza? jako czynne ko?cio?y rzymsko-katolickie.
Do zwiedzania udost?pniana jest równie? kopalnia ropy naftowej w Czarnej - sukcesywnie likwidowana. 

Co warto zobaczy??
Zabytkowe drewniane cerkwie greckokatolickie:
Czarna (1834 r.), Bystre (1902 r.), Polana (1790 r.), Rabe (1861 r.), Michniowiec (1863 r.)
Bystre - jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy w Bieszczadach;
Bystre wraz z Michniowcem tworzy unikatowy zespó? ludowej kamieniarki, który stanowi? przydro?ne krzy?e.

Dziedzictwo kulturalne
Sze?? zabytkowych cerkwi, z których pi?? mo?na zwiedza? jako czynne ko?cio?y rzymsko-katolickie (zachowane ikonostasy),
Przydro?ne krzy?e i kapliczki,
Nieczynny cmentarz z ko?ca XIX i pocz?tku XX wieku ze starym starodrzewiem,
Kopalnia ropy naftowej powsta?a w 1897r. - czynna w niewielkich rozmiarach do dzi?;
 
Ekologia i ochrona ?rodowiska 
Czyste, nieska?one ?rodowisko, brak przemys?u, 63% powierzchni to lasy, teren ca?ej gminy to obszar chronionego krajobrazu, cz??? Gminy zajmuje Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Gmina chodzi w sk?ad Euroregionu Karpackiego3. Infrastruktura turystyczna

Wyci?gi narciarskie
Wyci?g narciarski w Polanie - d?ugo?? 231 m, ró?nica wzniesie? 35 m, tel. (013) 461-11-33;
Wyci?g narciarski przy Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym  SZGNiG w Czarnej - d?ugo?? 300 m, tel.(013) 461-10-81 wew. 13,
Helmut Melzer - Rabe 14, tel.090395169, 100 m
Jan Sto?ycia - ??obek, tel.(013) 4619172, 250 m

Stadniny koni
Wac?awa Terlecka, Lipie 37
Jan Mucha, Czarna 141
Stanis?aw My?li?ski, Polana 70a, tel. (090) 26-93-74; - koniki huculskie
Witold Smole?ski, Serednie Ma?e 1, tel. (090) 31-70-85- koniki huculskie
El?bieta Chrapkiewicz - Rabe 10, tel. (013) 4619074

O?rodki wypoczynkowe
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne SZGNiG w Czarnej, tel. (013) 461-61-61;
O?rodek Wczasowy "Na Kresach" Czarna, tel. (013) 461-10-81 wew.61,
O?rodek Wypoczynkowy "Harenda" w Czarnej, tel.(013) 4619251,
Zajazd "Przy kominku" - Jan Sto?ycia, ??obek, tel.(013) 4619171,
PPHU Stanis?aw Krzemie? - Czarna, tel.(013) 4619150,
Pokoje go?cinne - Maria Piotrowicz, Polana 59, tel.(013)4619025,
Pokoje go?cinne - Andrzej Ga?ek, Polana 58, tel.(013) 4619328,

Korty tenisowe
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne SZGNiG w Czarnej, tel. (013) 461-61-61,

Boiska do gry w pi?k? no?n?
Czarna (przy Urz?dzie Gminy),
Polana ( przy ?wietlicy wiejskiej),
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne SZGNiG w Czarnej, tel. (013) 461-61-61 - równie? siatkowa
Pe?nowymiarowa hala sportowa z zapleczem - szatnie, natryski, sto?ówka - przy gimnazjum w Czarnej,

Baseny k?pielowe
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne SZGNiG w Czarnej, tel. (013) 461-61-61,
"Zajazd na kresach" - Czarna, tel.(013)4619061

Czynne k?pieliska
Szpital Wojewódzki Rzeszów - Chrewt nad Zalewem Soli?skim,
O?rodki wypoczynkowe  w Chrewcie (sezonowe)
 
Gospodarstwa agroturystyczne
W Gminie aktywnie rozwijaj? si? gospodarstwa agroturystyczne, umo?liwiaj?ce wykorzystanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych oraz produktów wytwarzanych w tych gospodarstwach.
Czarna:
1) Kazimiera Ba?ajewicz  Nr 22
Polana:
1) Janina Oskoryp  Nr 44     
2) Jan Szeliga Nr 61
3) Katarzyna Podraza i Maria Piotrowicz Nr 59   
4) Karolina i Witold Smole?scy (Serednie Ma?e Nr1)
Rabe:
1) Helmut Melzer Nr14
2) Irena Bruka?o Nr36
??obek:
1) Genowefa Nó?ka Nr 14

Pokoje go?cinne:
Maria Piotrowicz - Polana

Baza  turystyczna (gdzie mo?na si? zatrzyma??)
Dobre drogi krajowe i dogodne po??czenia komunikacyjne zapewniaj? ?atwy dojazd i zach?caj? do odwiedzenia naszych miejscowo?ci.
Zatrzyma? si? mo?na w obiektach o ró?nym standardzie: od pól namiotowych, domków campingowych nad Zalewem Soli?skim, gospodarstw agroturystycznych, zajazdów, po luksusowy o?rodek wypoczynkowy Sanockiego Zak?adu Górnictwa Nafty i Gazu, wyposa?ony w korty tenisowe, si?owni?, basen odkryty, wyci?g narciarski.

Wa?niejsze obiekty:
1. O?rodek wypoczynkowy Sanockiego Górnictwa Nafty i Gazu w Czarnej (udost?pniany okresowo),
2. Zajazd "Na kresach" - Czarna,
3. Zajazd "Przy kominku",
4. Gospodarstwa Agrotyrystyczne w Czarnej, Polanie, Rabem, ??obku,
5. Sezonowe schroniska szkolne -Czarna, Polana,

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy w Czarnej za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.czarna.pl.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs