G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Frysztak

Frysztak po?o?ony jest na wzgórzu nad dolin? Wis?oka, który wije si? po?ród wynios?o?ci Pogórza Strzy?owsko-Dynowskiego, przy drodze Rzeszów-Jas?o. Obronny charakter dawnego miasteczka jest wci?? czytelny, a nazwa s?siaduj?cej z nim od po?udnia wsi Twierdza mówi sama za siebie. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje ponad 40% ogó?u powierzchni gminy. Ten malowniczy teren nazywany jest popularnie Bram? Frysztack?. W dalszej perspektywie na p?n. - zach. Wznosi si? najwy?sza w okolicy, owiana legend? góra Che?m (534m. n.p.m.). Na wschodzie w d?ugim pa?mie wzniesie? króluje Czarnówka. Po?ród malowniczego pejza?u Pogórza, Frysztak jest akcentem niezwyk?ym, budz?cym podziw przybysza. Miejscowo?? ta ma nie tylko bogate, burzliwe dzieje, ale i obecnie mo?e zaimponowa? pr??no?ci?, schludno?ci? i obiecuj?cymi perspektywami rozwoju. Na przedpolach Frysztaka rozci?ga si? granica Czarnorzecko - Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego, który chroni i udost?pnia dla turystów bogate zasoby przyrody, wspania?e krajobrazy i znajduj?ce si? na tym terenie dziedzictwo kultury. Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy, po?o?onej w znacznej cz??ci w Czarnorzecko - Strzy?owskim Parku Krajobrazowym. Szczególnie atrakcyjne miejsca to wyj?tkowe przyk?ady obiektów sakralnych, le??ce na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego:
- ko?ció? w Lubli z XV w.
- ko?ció? w Gogo?owie z XVII w. a tak?e:
- Schron w St?pinie - Cieszynie, który jest obiektem unikatowym na skal? europejsk?. W?ród dwóch niemieckich kwater ze schronami dla poci?gów zachowanych po wojnie, tylko obiekty w St?pinie - Cieszynie by?y przeznaczone dla najwy?szych rang? dowódców wojskowych. Faktem jest te?, ?e w 1941 roku dosz?o tu do spotkania Hitlera z Mussolinim
Na uwag? zasluguje tak?e rezerwat przyrody "Góra Che?m". O urokach tego miejsca decyduje malownicze ukszta?towanie terenu, oraz bogata szata ro?linna. Ro?nie tu buczyna karpacka, jedliny, sosny, d?by, graby. Do najciekawszych osobliwo?ci flory nale??: lilia z?otog?ów, podkolan bia?y, zawilce, wid?aki, czosnek nied?wiedzi.

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy w Frysztaku za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.frysztak.pl

  1. Historia Frysztaka
  2. Zabytki
  3. Szlaki turystyczne
  4. Baza noclegowa
1. Historia Frysztaka

Pocz?tki miasteczka
Pocz?tki Frysztaka si?gaj? przypuszczalnie XII w. Po raz pierwszy Frysztak wymieniony by? w dokumencie Boles?awa Wstydliwego wydanym w roku 1259, który nada? osadzie prawo magdeburskie. W 1277 roku, ten?e król potwierdza w?o?ci nadane klasztorowi cystersów w Koprzywnicy przez biskupa Krakowskiego Wincentego Kad?ubka. Pierwotnie miasteczko po?o?one by?o nad Wis?okiem u stóp wzgórza. Po drugim naje?dzie Tatarów w XIVw. zosta?o ono spalone. Do dzi? to miejsce zwie si? Pogorza?ami. Mieszka?cy przenie?li si? na wzgórze zak?adaj?c warowni?, od której wie? podmiejska otrzyma?a nazw? Twierdza. Twierdza mia?a broni? miasta, a w zarazem szlaku drogowego, który wzd?u? rzeki Wis?ok ci?gn?? si? na po?udnie ku Jas?u, Bieczowi, Dukli i dalej na W?gry.

Nazwa Frysztaka
Wed?ug dokumentu z 1277 roku mieszka?cy miasteczka byli uwolnieni od danin i robót, od stró?y, nar?bu, powozu, oddawania krowy, owcy i szynki, oprócz wypraw wojennych. Do budowania lub naprawiania zamków nie musieli by? zmuszani. Uwalnia równie? od s?dów urz?dników królewskich, a zezwala na odprawianie s?dów przez opata cystersów, do których miasteczko nale?a?o. Dla tych wolno?ci otrzyma?a miejscowo?? miano wolnego miasta "Freistadt" (pisane w dokumentach "Freinstadt" lub "Frysztat") z czego spolszczona zosta?a do nazwy "Frysztak". Niemieckie brzmienie nazwy miasta ma swoje uzasadnienie, otó? ubytki ludno?ci, spowodowane najazdami Tatarów uzupe?nione zosta?y osadnikami niemieckimi. Najwi?cej przyby?o ich za panowania Kazimierza Wielkiego.

Czasy szlacheckie
W 1474 r. Frysztak zosta? kompletnie zniszczony przez wojska króla w?gierskiego Macieja Korwina. Celem d?wigni?cia miasta z upadku, król uwalnia je na okres 3 lat od wszelkich danin i ci??arów. Najwi?kszy rozkwit miasta przypada na okres XVI - XVII w., a nawet XVIII w. Mimo licznych kl?sk, które go wówczas nawiedza?y (mrozy - 1524, g?ód i mór - 1525, grad - 1574, susza - 1586) Miasteczko by?o obszerne ale drewniane. Ju? w XV w. posiada?o zamek. By?y tu te? dwa m?yny, dwa blichy, ?o?nia, magle i szko?a. Miasteczko posiada?o prawo do cotygodniowego jarmarku. W okresie "potopu" 1656 r. Miasto zostaje zniszczone przez Szwedów a rok pó?niej zrujnowane przez wojska Rakoczego.

Frysztak pod zaborami
W po?. XVIII w. Rynek mia? kszta?t prostok?ta, na jego ?rodku sta? ratusz wsparty na siedmiu s?upach, w którym znajdowa? si? tymczasowy areszt. Na p?n. od rynku sta? ko?ció? parafialny, wokó? drewniany cmentarz, plebania i szpital dla ubogich. Domy w miasteczku budowane by?y z grubych okr?glaków o dachach spadzistych z podcieniami na drewnianych s?upach. W latach 1805 i 1890 miasteczko trawi okrutny po?ar. Latem 1831 r. I w 1875 r. Panowa?a we Frysztaku epidemia Cholery. Po po?arze w 1890 r. Przeprowadzono regulacj? ulic, poszerzono je w prostej linii, wybudowano nowe, pi?trowe domy kryte dachówk?. Frysztak s?ynny by? przede wszystkim ze sprzeda?y trzody i byd?a. W 1891 r. Za?o?ono Towarzystwo Kasynów, a w 1892 r. Ochotnicz? Stra? Ogniow?. W roku 1914 zarz?dzono w Galicji powszechn? mobilizacj? i wielu mieszka?ców Frysztaka znalaz?o si? w szeregach armii austryjackiej. 25 IX 1914 r. Do Frysztaka wkroczy?y wojska rosyjskie.

Mniejszo?? ?ydowska
W XVII w. Przybywaj? do miasta ?ydzi, pocz?tkowo zajmuj? dzielnic? zwan? piek?em na ty?ach miasta, z czasem jednak coraz wi?cej zamieszkuje ich wokó? rynku. Zdecydowana wi?kszo?? ?ydów zajmowa?a si? handlem, byli te? w?ród nich rzemie?lnicy. W 1890 r. Sp?on??o 16 domów, bo?nica, dom modlitwy ?ydów, izraelicki szpital ubogich, sklepy i sk?ady. Od tej pory ?ydzi zaj?li miejsca przednie w rynku, katolicy za? zak?tki boczne i ty?y.

Okres mi?dzywojenny
Walki toczone w 1920 r. Ujemnie odbi?y si? na ?yciu miasteczka, spowodowa?y pogorszenie si? sytuacji materialnej. Rosyjscy ?o?nierze rabowali sklepy, magazyny, rekwirowali ?ywno??, zabierali cenniejszeprzedmioty, dopuszczali si? gwa?tów i zabójstw. Po odzyskaniu niepodleg?o?ci miasto z trudem usuwa?o ?lady walk. Odbudowa zrujnowanych domów trwa?a przez wiele lat. W 1921 r. Zlikwidowano we Frysztaku urz?d podatkowy, co wp?yn??o na zmniejszenie znaczenia miasta. W 1932 r. Frysztak utraci? prawa miejskie.

II wojna ?wiatowa
W czerwcu 1939 roku Frysztak uj?to w wykazie miejscowo?ci wczasowych. Dawa?o to nadziej? na dalszy rozwój gospodarczy i kulturalny oraz wzrost stopy ?yciowej jego mieszka?ców. Niestety przekre?li? j? wrzesie? 1939r. W rejonie Frysztaka oddzia?y Armii Karpaty stoczy?y walk? z Niemcami. Okupacja to najtragiczniejszy okres w dziejach Frysztaka. Hitlerowcy utworzyli tu getto, nast?pnie dokonali eksterminacji ?ydów. Cz??? z nich trafi?a do obozu zag?ady w Be??cu. We Frysztaku istnia? te?, cho? krótko, obóz pracy przymusowej. Wi??niowie byli zatrudnieni g?ównie przy budowie niemieckich instalacji wojskowych w St?pinie. Mieszka?cy Frysztaka brali czynny udzia? w ruchu oporu, Obwodowi AK w Kro?nie podlega?a frysztacka placówka "Fio?ek". Mia?a ona na swoim koncie szereg akcji, g?ównie wywiadowczych i dywersyjnych. Pod koniec sierpnia 1944r. Frysztak znalaz? si? na linii frontu, która utrzyma?a si? do po?owy stycznia 1945r. Podczas walk Frysztak zosta? w znacznym stopniu zniszczony. W gruzach leg?y m.in. zabytkowe kamieniczki z XIX wieku. Z ogólnej liczby mieszka?ców Frysztaka, wynosz?cej w 1939r. 1652 osoby, w 1945r. Zosta?o 545 mieszka?ców. Ponad 70% ludno?ci zgin??o, byli to przede wszystkim ?ydzi.

Czasy PRL-u
Administracyjnie gmina Frysztak nale?a?a w latach 1944 - 1950 do powiatu kro?nie?skiego. W 1954 rozpocz?? dzia?alno?? reaktywowany powiat Strzy?owski w granicach którego znalaz?a si? Gromadzka Rada Narodowa Frysztaka. W 1973 r. Rozpocz??y dzia?alno?? wi?ksze terytorialnie jednostki administracji pa?stwowej czyli urz?dy gmin. Jedn? z 5 gmin powsta?ych w powiecie Strzy?owskim by?a gmina frysztacka. Mieszka?cy Frysztaka dwukrotnie starali si? o przywrócenie praw miejskich - po raz pierwszy w 1952 r. I w 1975 r. Nie odnios?o to po??danych skutków. Frysztak mimo braku praw miejskich posiada charakter miasteczka i stanowi o?rodek gospodarczo - kulturalny.2. Zabytki

Ko?ció? w Gogo?owie
Drewniany ko?ció? p.w. ?w. Katarzyny, wzniesiony w 1672 roku przez Stanis?awa Charchu?owicza. Jest jednym z najcenniejszych zabytków w gminie. Niewielka ?wi?tynia o szlachetnych proporcjach i skromnej, typowej dla tego budownictwa architekturze pomimo licznych remontów zachowa?a urok i klimat XVII wiecznej budowli. Jednonawowy ko?ció? z w??szym, trójbocznie zamkni?tym prezbiterium, wie?? zachodni? i dwoma  ni?szymi dobudówkami - zakrysti? i krucht? po?udniow? nakrywa stromy, kryty gontem dach. Wewn?trz ?wi?tyni podziwia? mo?na XVII wieczny, barokowy o?tarz g?ówny, zdobi? go rze?by ?w. Katarzyny, Marii Magdaleny, Jakuba i Joachima oraz malowane przedstawienia ?w. Katarzyny. Nieco skromniejsze o?tarze boczne, kolekcj? zabytkowych sprz?tów ko?cielnych oraz pó?nogotyck?, kamienn? chrzcielnic? z XVI w., ambon? i prospekt organowy z XVIII w. ?wi?tynie otacza mur wzniesiony w XIX w. W jego ci?g od zachodu wkomponowano dzwonnic?.

Ko?ció? w Lubli
Zabytek grupy I zbudowany z racji za?o?enia parafii przez opactwo cystersów w II po?. XV w. Jednonawowy z w??szym, zamkni?tym trój bocznie prezbiterium i stoj?c? przy nim od pó?nocy prostok?tn? zachrysti?. Ko?ció? by? wiele razy remontowany. Wie?? zbudowano pod koniec XVIII w., jednak w 1944 roku zosta?a zniszczona. Zrekonstruowano j? w 1995r. Niewielkie wn?trze wype?niaj? liczne, zabytkowe sprz?ty, obrazy i rze?by. O?tarz g?ówny z 1703 r. Mie?ci dwa, zapewne pó?nogotyckie, przemalowane w 1929 r. przez ksi?dza W?adys?awa Luteckiego obrazy: w polu ?rodkowym Matk? Bosk? z Dzieci?tkiem w otoczeniu anio?ków i ?w. Miko?aja w zwie?czeniu. O?tarze boczne stoj?ce przy t?czy wykonane ok. 1700 r. ozdobiono kolumnami, a?urowymi uchami i rokokowymi rze?bami (ok. 1768 r.)

Ko?ció? we Frysztaku
?wi?tyni? wzniesiono w 1927 r. Ogromne zas?ugi w powstanie ko?cio?a wniós? ówczesny proboszcz parafii Frysztak, Ksi?dz Pra?at Wojciech Blajer. Podczas okupacji niemieckiej frysztacki ko?ció? uleg? bardzo powa?nym zniszczeniom. Dachówka zupe?nie spad?a z dachu, w ko?ció? trafi?o oko?o 80 pocisków artyleryjskich. W trzech miejscach gruby mur bocznych ?cian zosta? na wylot przebity. Zniszczony zosta? dach blaszany, po?amane krokwie i belki. Do remontu ko?cio?a ksi?dz Blajer przyst?pi? w czasie dzia?a? wojennych, w pa?dzierniku i listopadzie 1944 r. Po wojnie odremontowano ca?? ?wi?tyni?. Murowany trzynawowy o zwartej bryle stoi przy wschodnim stoku wzniesienia, na pó?noc od rynku. Nad ca?? zabudow? góruje pi??dziesi?ciometrowa, cylindryczna wie?a, mieszcz?ca w przyziemiu g?ówne wej?cie. Po obu jej stronach, na górnych bokach ?ciany frontowej, umieszczone s? rze?by kamienne ?w. Marka i ?w. Jana. Obej?cie ?wi?tyni, uporz?dkowane i harmonijnie zespolone ze stylem budowli wspomaga i uzupe?nia architektur?. W jasnym, ze smakiem urz?dzonym wn?trzu, umieszczono cz??? zabytkowego wyposa?enia pochodz?cego z pierwotnej ?wi?tyni. W nawie ?rodkowej znajduje si? o?tarz g?ówny w stylu regencji 1753 r., ufundowany przez proboszcza Andrzeja Ankiewicza, odnowiony w 1784 roku staraniem kolejnego proboszcza Micha?a Duvall. Pole ?rodkowe zdobi barokowy krucyfiks (1650 r.), niewielkich rozmiarów przedstawienie uderza ekspresj?, wyczuwalnym cierpieniem wyrze?bionego cia?a Zbawiciela. Krucyfiks otacza dekoracja w formie udrapowanej kotary i liczne wota. W zwie?czeniu o?tarza znajduje si? wspó?czesny mu obraz Narodzenia Matki Boskiej.

Dawna apteka we Frysztaku
W tym parterowym budynku od pocz?tku istnienia znajdowa?a si? apteka. Zbudowany w 1870 r. By? mo?e przebudowany oko?o 1900 r. Ustawiony frontem na pó?noc, kalenicowo, na niewielkim stoku nad drog?, w otoczeniu starych drzew. Na licowanej ciosanym kamieniem podmurówce, murowany z ceg?y, pokryty blach?. Na rzucie prostok?ta z p?ytkim ryzalitem w tylnej elewacji. Dach siod?owy czterospadowy, nad ryzalitem dach siod?owy dwuspadowy. W elewacji frontowej nad wej?ciem uniesiona kraw?d? po?aci dachu przechodzi w niewielki, dwuspadowy daszek. Elewacja frontowa siedmioosiowa. Na osi ?rodkowej wej?cie uj?te w pozorny portal. Drzwi wej?ciowe dwuskrzyd?owe z podzia?em p?ycinowym. W p?ycinach rze?bione rozety, wazony z kwiatami.

Budynek Biblioteki we Frysztaku
Parcela zosta?a wydzielona jako budowlana w 1889 r. I wpisana na rzecz burmistrza Jana Zaniewskiego. W 1897 roku kupi?a j? Wanda Ruzamska a w 1903 roku naby?a j? Kamila Hanuszowa. Mo?na domy?la? si?, ?e ta ostatnia dopiero postawi?a dom. W 1911 r. W?a?cicielk? sta?a si? Kordaszewska, od której kupi? posiad?o?? Józef Paczosa. Sprzeda? j? w 1925 r. Gminie Frysztackiej. Zapewne wówczas dobudowano szersze skrzyd?o budynku. Po remoncie tu znalaz? pomieszczenie s?d grodzki. Wtedy na ty?ach dzia?ki zbudowano areszt. W 1947 r. w?adze zarz?dzi?y likwidacj? s?du we Frysztaku. Gmina Frysztacka dwa lata walczy?a o zachowanie na miejscu s?du, wyja?niaj?c, ?e "S?d Pa?stwowy dzia?a? w tutejszej gminie od niepami?tnych lat" S?d zosta? ostatecznie zlikwidowany w 1949 r. Po tych wydarzeniach w budynku znajdowa?a si? siedziba Rady Narodowej i S?u?by Weterynaryjnej. Od 1980 r. jest tu Gminna Biblioteka Publiczna. W 1991 r. Przeprowadzono generalny remont. Budynek murowany z ceg?y, otynkowany z kszta?towan? w tynku, skromn? dekoracj? architektoniczn? na ceglano- kamiennym fundamencie, oblicowanym piaskowcem. Dach kryty blach?. Z?o?ony z dwu cz??ci: przypuszczalnie starszej cz??ci prostok?tnej, do której dostawiono cz??? na rzucie szerokiego prostok?ta, szersz?, od ty?u tworz?c uskok. Cz??ciowo podpiwniczony, parterowy, nakryty dachem siod?owym, czterospadowym. Naro?a opi?te pozornymi pilastrami, w elewacji frontowej - boniowanymi. Z obu stron drzwi wej?ciowych pionowe pasy pozornych boni. Drzwi wej?ciowe uj?te w profilowane obramienie, nad nim prostok?tna p?ycina i krótki gzyms okapowany, profilowany. ?cian? wie?czy gzyms profilowany, nad nim ?cianka kolankowa z prostok?tnymi, poziomymi okienkami. Otwory okien prostok?tne. Nad oknami dekoracja t?oczona z tynku z?o?ona z dwu poziomych, prostok?tnych p?ycin i wkl?s?ych zewn?trznych naro?ach, mi?dzy którymi umieszczono p?ycin? kolist?.

Dwór w Kobylu
Wzniesiony w latach 1922 - 1923 na miejscu starego, pochodz?cego prawdopodobnie z I po?. XIX w. Pierwotny dworek znajdowa? si? kolejno w posiadaniu Golczewskich, do 1920 roku Bieli?skich, za? obecny Edmunda Bohaczka, a nast?pnie jego córki Emilii Liszcz. Z pierwotnego budynku zachowa?y si? piwnice sklepione kolebkowo. Dwór otoczony jest resztkami parku z pozosta?o?ciami starego drzewostanu: d?by, lipy, akacje, graby. Obok dworku stoi niski budynek ?rednich rozmiarów, kryty czerwon? dachówk?, w tym budynku od 1930 roku do ko?ca II wojny ?wiatowej mie?ci? si? bardzo dobrze funkcjonuj?cy zak?ad serowarski.

Kirkut we Frysztaku
Cmentarz ?ydowski z II po?. XVII w. z cz??ciowo zachowanymi kamiennymi macewami, niedawno uporz?dkowany i ogrodzony.

Zespó? Schronu Kolejowego w St?pinie - Cieszynie
Historia II wojny ?wiatowej jest niesamowicie ciekawa. Wiele wydarze? z tamtych lat mia?o miejsce na ziemiach polskich. Region po?udniowo-wschodni naszego kraju nie by? wyj?tkiem. Niemcy podczas okupacji wybudowali na tym terenie wiele obiektów fortyfikacyjnych, jednak znaczna wi?kszo?? z nich zosta?a doszcz?tnie zniszczona podczas frontu lub rozebrana po wojnie. S? jednak obiekty na terenie Pogórza Strzy?owskiego, które ocala?y i stanowi? ogromne ?ród?o wiedzy na temat tamtych lat. Jednym z takich obiektów jest zespó? schronów w St?pinie - Cieszynie. Jest to obiekt unikatowy na skal? europejsk? z wielu wzgl?dów. W?ród 2 niemieckich kwater ze schronami dla poci?gów zachowanych po wojnie, tylko obiekty w St?pinie - Cieszynie by?y przeznaczone dla najwy?szych rang? dowódców wojskowych. Faktem jest te?, ?e w 1941 roku dosz?o tu do spotkania Hitlera z Mussolinim. W?ród wszystkich kwater dowodzenia znanych na terenie Europy, tylko zespó? schronów w St?pinie - Cieszynie reprezentuje najwi?ksz? ilo?? walorów skoncentrowanych w jednym miejscu. Dodatkow informacje - TUTAJ

Dom mieszkalny we Frysztaku przy ul. Braci Dymnickich
Budynek z XVII w. pod którym odkryto podziemne piwnice i korytarze, które s? cz??ci? domniemanych podziemi frysztackich.3. Szlaki turystyczne i punkty widokowe

Ziemia Frysztacka posiada bogate walory przyrodniczo - krajobrazowe. Potencja? turystyczny gminy stanowi? równie? warto?ci historyczno - kulturowe. Szlaki turystyczne przebiegaj?ce przez teren gminy pozwalaj? na po??czenie podziwiania krajobrazów Pogórza ze zwiedzaniem zabytkowych obiektów historycznych i kulturowych.
Przez teren gminy Frysztak przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych. W wi?kszo?ci s? one ?atwe do pokonania tak wi?c nawet dla mniej wprawnych amatorów turystyki nie powinny sprawi? wi?kszych trudno?ci, a na pewno dostarcz? wiele mi?ych prze?y? i pozwol? pozna? uroki okolic Frysztaka.

Szlak niebieski: D?bica - Wi?niowa - Czarnorzeki
Na teren gminy wchodzi nad miejscowo?ci? Huta Gogo?owska od strony Pogwizdowa (cz??? Brzezin). Pnie si? grzbietem Pasma Klonowej Góry (Klonowa Góra, Bardo - najwy?szy szczyt gminy 534 m n.p.m.). W kierunku pó?nocnym w prze?witach ukazuje si? panorama Pogórza Strzy?owskiego - ?agodne grzbiety wylesione i zaj?te przez uprawy rolne oraz zabudowania w systemie wielodro?nicowym. Na Bardzie od strony pó?nocnej widoczne s? pozosta?o?ci II wojny ?wiatowej - bunkry zasypane li??mi i ga??ziami. Z Barda szlak schodzi stromym zboczem ku prze??czy (obni?eniu). Znajduj? si? tutaj tereny podmok?e przez ca?y rok. Kilkadziesi?t metrów od szlaku przy le?nej drodze usytuowany jest nagrobek upami?tniaj?cy ?mier? my?liwego z Ko?uchowa - zgin?? postrzelony podczas polowania. Po przej?ciu strumyka szlak pnie si? ku grzbietowi Che?mu - tu mo?emy podziwia?: kapliczk? (wzniesiona w miejscu osnutym legendami), wyrobisko po kamienio?omie oraz obejrze? ponownie panoram? Pogórza.
Od kamienio?omu schodzi si? do drogi St?pina - Jaszczurowa, sk?d wspina si? na grzbiet mi?dzy Pstr?gówk? a Cieszyn?. W?druj?c nim mo?na podziwia? widoki na Pasmo Jazowej, Pasmo Klonowej, So?nice, Bram? Frysztack? i Kotlin? Strzy?owsk? a? po wzniesienia Pogórza Dynowskiego zamykaj?ce horyzont na wschodzie. Po przebyciu grzbietu szlak dochodzi do drogi Babica - Warzyce i przez oko?o 500 m towaryszy jej. Nast?pnie skr?ca w prawo, prowadzi wzd?u? potoku do k?adki na Wis?oku. Od k?adki porwadzi pocz?tkowo równin?, nast?pnie wspina si? na grzbiet Pasma Jazowej, sk?d rozci?ga si? panorama na Frysztak, Kotlin? Frysztack? oraz wsie w niej po?o?one.

Szlak ?ó?ty: Ko?aczyce - Czudec
Rozpoczyna si? na Dziale nad Gogo?owem, sk?d roztacza si? panorama na rze?b? ratuszow? naszej gminy i obszarów granicz?cych (Pasmo Jazowej ku wschodowi, Pasmo Brzanki ku zachodowi). Z grzbietu schodzi miedz?, nast?pnie szerok? drog? ku zabudowaniom ko?cielnym parafii Gogo?ów. Znajduj? si? tu dwa ko?cio?y, pierwszy z XVII w. pod wezwaniem ?w. Katarzyny i drugi z ko?ca lat 80 - tych XX w. pod wezwaniem Matki Bo?ej ?nie?nej.
Od zabudowa? ko?cielnych szlak wiedzie ku cmentarzowi, na którym na uwag? zas?uguje kaplica cmentarna s?u??ca celom grzebalnym w?a?cicieli Gogo?owa z epitafiami, inskrypcjami oraz grób Ignacego Skarbka Kruszewskiego (bohatera Polski i Belgii). Od cmentarza szlak wiedzie drog? b?d?c? zarazem dzia?em wodnym Wis?oki i Wis?oka (dop?yw Sanu), ku grzbietowi Kamienica (451m). Z niego równie? pi?kne widoki na uk?ad dolin i wzniesie?, zabudow? i po?acie lasów. Drog? poln? wzd?u? lasu mieszanego schodzimy w Koci??ki (przysió?ek Gogo?owa) i przekraczamy prawy dop?yw Wis?oki - Gogo?ówk?. Szlak wiedzie na kolejny grzbiet zwany ?azami - st?d widok na po?o?on? w kotlinie Hut? Gogo?owsk? o rzadkiej zabudowie z nowym budynkiem kaplicy, szko?y i domu wiejskiego.
Trasa w?drówki prowadzi przez cz??? wsi zwan? Olszyny i Podlas, wchodzi w las bukowy pokrywaj?cy Bardo. Dalej biegnie jak szlak niebieski, z tym ?e omija Che?m, na który warto zboczy?, gdy? przy zej?ciu znów si? ??cz?.

Szlak zielony: Frysztak - Bardo
Pocz?tek przy stacji PKP Frysztak i przystanku PKS. Od tego miejsca ku drodze Babica - Warzyce, wzd?u? niej 300 m, potem skr?camy w prawo id?c ku zabudowaniom GOSiR (hotel, stadion, basen). Kierujemy si? asfaltow? uliczk?, przechodzimy drog? g?ówn? i wspinamy si? bystrymi schodkami ku zabudowaniom Frysztaka. Wychodzimy na plac ?w. Floriana (figurka okolona ?elaznym p?otkiem) w otoczeniu niewysokiej zabudowy historycznej i wspó?czesnej. Nast?pnie idziemy wzd?u? ulicy ku ko?cio?owi z okresu mi?dzywojennego (ciekawe witra?e i wn?trze). Od ko?cio?a ulic? przy której wznosi si? budynek plebani, biblioteki, urz?du gminy. Po lewej stronie cmentarz z ciekawymi nagrobkami kryj?cymi osoby zas?u?one dla okolicy.
Po zej?ciu ku potokowi kierujemy si? asfaltow? dró?k? w lewo, wchodzimy na grzbiet nad Pu?ankami i Glinikiem ?rednim - pi?kne panoramy. Wchodzimy w le?n? drog? wiod?c? ku St?pinie. W trakcie le?nej w?drówki czas na rozkoszowanie si? zdrowym powietrzem, bogat? flor?, niekiedy równie? faun?. Z lasu szlak wychodzi ku drodze Cieszyna - Brzostek, p?ynie wzd?u? niej St?pinka - dop?yw Wis?oka. Po kilometrze w?drówki skr?camy w lewo i udajemy si? do wyrobiska kamienio?omu - wida? uk?ad piaskowca i?ów (flisz karpacki). Znad wyrobiska widok na dolin? St?pinki i zabudowania wsi St?piny i Cieszyny a? po Pasmo Jazowej. Wchodz?c w las le?nymi drogami i na prze?aj zmierzamy na szczyt Kamiennej Góry (478 m). Schodzimy z wierzcho?ka ku obni?eniu mi?dzy ni? a Bardem - widok na Liwocz w Pa?mie Brzanki. Le?n? drog? prowadz?c? ?agodnie wchodzimy na szczyt Barda. Droga powrotna mo?e prowadzi? szlakiem ?ó?tym lub niebieskim, mo?na te? wybra? powrót drogami le?nymi.

Trasa turystyczna: St?pina - góra Che?m
Trasa rozpoczyna si? przy budynku Szko?y Podstawowej w St?pinie. Pod??amy poln? drog? w kierunku pó?nocnym, ku widocznemu z dala szczytowi. Polami, a nast?pnie le?n? dró?k? docieramy do zabytkowej kapliczki na górze Che?m. Od kapliczki przez Chytrówk? schodzimy do wsi St?pina. Po drodze mijamy po?o?on? w malowniczym miejscu szko?? w Chytrówce, w której mo?na przenocowa? w warunkach turystycznych.

Trasa dla rowerzystów: Frysztak - Pu?anki - Cieszyna - St?pina - Huta Gogo?owska - Gogo?ów - Glinik ?redni - Frysztak
Wycieczk? mo?emy rozpocz?? przy ko?ciele we Frysztaku. Kierujemy si? drog? w kierunku pó?nocnym. Po lewej stronie mijamy cmentarz parafialny z ciekawymi nagrobkami. Po drugiej stronie cmentarza znajduje si? zabytkowy budynek biblioteki publicznej. Docieramy do drogi Krosno - Rzeszów i wyruszamy w kierunku Rzeszowa, mijaj?c po drodze s?ynn? Bram? Frysztack?, za któr? po lewej stronie znajduj? si? wyrobiska po kamienio?omie w Cieszynie.  W tej miejscowo?ci skr?camy w lewo i opuszczaj?c drog? g?ówn? udajemy si? do St?piny. Znajdujemy si? w malowniczej dolinie rzeki St?pinki, w wodach której mo?na z?owi? pstr?ga czy te? raka. Jad?c dalej w kierunku miejscowo?ci Huta Gogo?owska, mijamy po drodze w St?pinie pozosta?o?ci po II wojnie ?wiatowej, pot??ny ?elbetonowy tunel oraz bunkry obronne. Po prawej stronie drogi ukazuje si? pi?kna panorama góry Che?m.
Z drogi g?ównej skr?camy w drog? kamienist? w kierunku po?udniowym i udajemy si? przez las do Gogo?owa. Droga biegnie malowniczym wzniesieniem Kamieniec, sk?d rozci?gaj? si? wspania?e widoki w kierunku Frysztaka i Kleci. Po prawej stronie mijamy zabytkowy ko?ció?ek w Gogo?owie. Wracamy przez Glinik do Frysztaka. Z drogi wida? wzgórze frysztackie z zabudowaniami.

Sp?yw kajakowy
Przez okolice Frysztaka prowadzi szlak wodny, którym jest rzeka Wis?ok. Cho? nie jest ona przystosowana do sp?ywów kajakowych (brak przystani i wydzielonych tras), to w okresie letnim mo?na zauwa?y? wielu amatorów tego rodzaju rekreacji. Najbardziej popularn? tras?, któr? pokonuj? kajakarze jest odcinek rzeki od Frysztaka do Strzy?owa. Jego d?ugo?? wyn. ok. 16 km. Jest to bardzo przyjemny i ?atwy odcinek rzeki, nawet dla ma?o wprawnych turystów kajakowych.

PUNKTY WIDOKOWE
• Z pasma Jazowej, w kierunku zachodnim, roztacza si? uroczy widok na rozleg?? dolin? Wis?oka, a w centralnej cz??ci panoramy wida? wzgórze z zabytkowym ko?cio?em Frysztaka
• Z drogi Frysztak - Klecie, oko?o 400 m od frysztackiego ko?cio?a, roztacza si? wspania?y widok na "Bram? Frysztack?", malowniczy prze?om Wis?oka
• Z drogi prowadz?cej z Jas?a do Strzy?owa wida? rozleg?? panoram? Lubli z widocznym drewnianym ko?cio?em. W dali widnieje wzgórze i frysztacki ko?ció? oraz Góra Che?m, Bardo i Klonowa
• Ze St?piny (droga na Zagórze) rozpo?ciera si? panorama wsi St?pina, a w oddali góruje Che?m
• Spod góry Che?m mamy widok na bunkry w St?pinie oraz panoram? doliny rzeki St?pinki. U jej ?róde? pobiera si? wod? z zawarto?ci? leczniczych sk?adników mineralnych
• Z Koziej Góry (w kierunku zachodnim) wida? Gór? Kamienn? oraz dalsz? cz??? doliny rzeki St?pinki
• Z Kamie?ca mo?na podziwia? panoram? Gogo?owa oraz Frysztaka
• Glinika Dolnego (znad wyrobiska cegielni) zobaczy? mo?na Frysztak i okolice4. Baza noclegowa, agroturystyka, sport i rekraacja.

Gmina Frysztak ju? od wielu lat s?ynie z propagowania sportu, w efekcie posiada dobrze rozwini?t? i funkcjonuj?c? baz? sportowo - rekreacyjn?.

ZAPLECZE SPORTOWE
Gminny O?rodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
ul. Sportowa 30
tel. /17/ 27 77 111

O?rodek dysponuje 4,5 hektarami ogrodzonej powierzchni rekreacyjno - sportowej po?o?onej w okolicy podgórskiej nad rzek? "Wis?ok" przy trasie z Rzeszowa do Krosna. O?rodek po?o?ony jest w bezpo?redniej blisko?ci Czarnorzecko - Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego.

Po?o?enie w rejonie o wspania?ych walorach przyrodniczych, turystycznych i krajobrazowych oraz unikalny mikroklimat stanowi? atrakcyjne miejsce do organizacji zgrupowa? sportowo - szkoleniowych, kolonii, obozów, kursów, wycieczek, rajdów, narad, zielonych i bia?ych szkó? oraz do indywidualnego wypoczynku. Znakomite warunki do zbierania grzybów, ?owienia ryb, dobry punkt wypadowy do pobliskich atrakcyjnych miejscowo?ci i punkt do pieszych w?drówek.

Do dyspozycji znajduj? si?:
• hotel z 45 ca?orocznymi miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 4 osobowych - w?ze? sanitarny wspólny,
• na miejscu sauna i sala wyk?adowa wyposa?ona w sprz?t audio - video,
• sala gimnastyczna 12 x 12m wyposa?ona w sto?y do tenisa sto?owego, szatnie i natryski,
• p?yta boiska do pi?ki no?nej 98 x 60m z widowni? na oko?o 1500 miejsc,
• boisko do gier ma?ych, asfaltowy kort tenisowy, bie?nia prosta 100 m, skocznie do skoku w dal, itp.,
• pole namiotowe dysponuj?ce 25 miejscami, mo?liwo?? karawaningu i mo?liwo?? korzystania z ciep?ej wody,
• plac zabaw dla dzieci z hu?tawkami, miejscem na ogniska, parkingiem niestrze?onym,

Na terenie o?rodka znajduje si? zespó? basenów odktytych (basen sportowy, rekreacyjny i brodzik z biczami wodnymi i urz?dzeniami do masa?u wodnego).
Tel. /17/ 27 77 900

Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
ul. Pi?tniewicza 15
tel. /17/ 27 77 206

O?rodek dysponuje hal? gimnastyczn? o wymiarach 30 x 15 m. z widowni? na 100 osób i si?owni?. W okresie wakacyjnym dysponuje równie? 120 miejscami noclegowymi.

Szko?a Podstawowa
we Frysztaku
ul. Pi?tniewicza 7
tel. /17/ 27 77 213
Szko?a Podstawowa we Frysztaku dysponuje hal? gimnastyczn? o wymiarach 30 x 15 m. z widowni? na ok. 80 osób oraz przyszkolnym boiskiem sportowym do gier zespo?owych o wym. 40 x 20 m. i bie?ni? okóln? na 200 m. W szkole znajduje si? równie? hotelik z 35 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 4 i 5 osobowych z w?z?em sanitarnym w pokojach.

Baza noclegowa
- "New Jubilatka" - doskonale po?o?ony hotelik w centrum Frysztaka przy pl. ?w. Floriana. Posiada pokoje 2,3 i 4 osobowe z pe?nym w?z?em sanitarnym, w obiekcie znajduje si? równie? restauracja o tej samej nazwie.

- GOSiR Frysztak - obiekt z 45 ca?odobowymi miejscami noclegowymi, pokoje 2 i 4 osobowe, ?azienki wspólne, sauna, sala wyk?adowa. Mo?liwo?? ca?odziennego wy?ywienia;

- Szko?a Podstawowa we Frysztaku dysponuje obiektem z 35 miejscami noclegowymi, pokoje 2,4,5-cio osobowe, z prysznicem w pokoju.

- Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku, dysponuje hal? gimnastyczn? o wym. 30 x 15 m, z widowni? (balkon) na oko?o 100 osób. W okresie wakacyjnym dysponuje 120 miejscami noclegowymi.

- Dom Ludowy w Gogo?owie 25 miejsc noclegowych, mo?liwo?? ca?odziennego wy?ywienia;

POLA NAMIOTOWE
• St?pina (pole + ogniska), przy szkole podstawowej
• Lubla - Granice (pole + ogniska), przy szkole podstawowej
• Chytrówka (pole + ogniska), przy by?ej szkole podstawowej
• Frysztak (pole + ogniska), Pole namiotowe dysponuj?ce 25 miejscami, mo?liwo?? karawaningu i mo?liwo?? korzystania z ciep?ej wody, w pobli?u znajduje si? k?pielisko, hala sportowa, boisko do pi?ki no?nej oraz koszykówki

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE
Alicja Salomon
Cieszyna 333
38-125 St?pina
tel. (0-17) 277 55 84
Dom wygodnie urz?dzony, mili gospodarze. Mo?liwo?? zakupu produktów z gospodarstwa: mleko, ser, jaja oraz warzywa. Dogodne po??czenie komunikacyjne. Oferta na ca?y rok.

Mieczys?awa Wojtanowska
Cieszyna 37
38-125 St?pina
tel. (0-17) 277 64 77
Osoby sp?dzaj?ce tu urlop mog? korzysta? z rowerów oraz przeja?d?ek konnych bryczk?. Gospodyni oferuje produkty z gospodarstwa: mleko, ser, jaja oraz chleb w?asnego wypieku. Blisko?? lasów i malowniczy krajobraz zapewni? przyjemny wypoczynek. Oferta na ca?y rok.

Mariola Gorczyca
Huta Gogo?owska 35
38-131 Gogo?ów
tel. (0-17) 277 83 93
Pobyt w tym gospodarstwie uatrakcyjni w?dkowanie w stawach rybnych, k?piel w basenie b?d?cym w?asno?ci? gospodyni. Mo?liwo?? sp?dzania przyjemnych wieczorów przy ognisku. Gospodyni oferuje produkty z gospodarstwa: mleko, ser, jaja, warzywa i owoce. Oferta ca?oroczna.

Józef Krok
Plac ?w. Floriana 10
38 130 Frysztak
tel. (0-17) 277 71 42
Do wynaj?cia pokoje go?cinne w cz??ci domu w?a?ciciela, który usytuowany jest w centrum Frysztaka. W odleg?o?ci 0,5 km znajduje si? o?rodek sportowo-rekreacyjny z basenem k?pielowym i brodzikami dla dzieci. Na miejscu mo?na pogra? w tenisa sto?owego. Wy?ywienie we w?asnym zakresie, ale udost?pniona jest oddzielna kuchnia.Ta oferta to turystyka wiejska.

Jan Wi?niowski
Lubla 387 (Bukowy Las)
38-130 Frysztak
tel. (0-17) 277 81 50
Gospodarstwo le?y w pobli?u kompleksu le?nego, z dala od zabudowa?. Malowniczy krajobraz, dobry punkt widokowy. W?a?ciciel oferuje produkty z gospodarstwa oraz przeja?d?ki konne bryczk? i kuligi. Interesuj?ca oferta dla osób starszych oraz rodzin z dzie?mi. Oferta ca?oroczna. Mo?liwo?? nauki jazdy konnej.

Danuta i Krzysztof Wójcikowie
Stepina 178
gmina Frysztak
tel. (0-17) 277 60 19
Oferta ca?oroczna

Józef Salamon
38-125 St?pina 182
tel.(0-17) 277 65 35
Posesja usytuowana na wzgórzu przy lesie, z pi?knym widokiem na okolice. Go?cie mog? zaopatrywa? si? w produkty pochodz?ce z gospodarstwa. W ogrodzie mo?na rozpali? ognisko, pogra? w pi?k? i spokojnie sp?dzi? czas.

Baza gastronomiczna
Restauracja "New Jubilatka"
Frysztak
pl. ?w. Floriana
tel. 277 70 90

Bar "Mix" S.C.
Twierdza 109
w?. Mocek Zofia
tel. 277 70 11

Bar "Ocean"
Twierdza 111
tel 277 70 20.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs