G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Przemyski

Bogate walory turystyczne i rekreacyjne Powiatu Przemyskiego, zach?caj? niew?tpliwie do odwiedzenia tego zak?tka Polski a naturalne warunki Pogórza stwarzaj? doskona?e mo?liwo?ci uprawiania ró?norodnych form turystyki kwalifikowanej. Turysta ma mo?liwo?? zwiedzi? teren pieszo (szlaki turystyczne) oraz wykorzystuj?c rower (?cie?ki rowerowe) czy sprz?t do sp?ywów rzek? San. Znaczn? cz??? Powiatu Przemyskiego zajmuje utworzony w 1991 r. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pi?kno przyrody Parku mo?na podziwia? w?druj?c po utworzonych czterech ?cie?kach dydaktyczno-przyrodniczych: Winne Podbukowina, Prze?om Ho?ubli, Kr?pak i Kopaniny. Pos?uguj?c si? przewodnikiem rowerowym Po drogach i bezdro?ach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego mo?na zorganizowa? wycieczk? w oparciu o przygotowane w nim trasy rowerowe. Dogodne warunki do uprawiania turystki kajakowej stwarza szlak wodny od Dynowa do Przemy?la. Rzeka San i jego dop?ywy dostarczaj? wielu mo?liwo?ci atrakcyjnego sp?dzenia czasu. Mo?na np. ?owi? ryby. Mi?o?nicy w?dkowania mog? z?owi?: brzan?, lipienia, klenia, szczupaka, ?wink?, karpia, p?o?, leszcza, lina, karasia, okonia, uklej?, cert?, sandacza, suma i inne. Podczas ?nie?nych zim Pogórze Przemyskie stwarza doskona?e warunki do uprawiania narciarstwa i saneczkarstwa. Znajduj?cy si? w okolicy Korze?ca /gm. Bircza/ wyci?g narciarski odwiedza co roku wielu turystów. Tury?ci indywidualni jak i zbiorowi maj? mo?liwo?? wykorzystania bazy turystycznej Powiatu Przemyskiego do zwiedzenia Lwowa /przej?cie graniczne w Medyce/ i powiatów przygranicznych w Republice S?owacji (przej?cie w Barwinku). Jednocze?nie z gmin Powiatu Przemyskiego ?atwo jest przemie?ci? si? w Bieszczady.
Turystyka pobytowa mo?e rozwija? si? w oparciu o baz? hotelow? w samym Przemy?lu jak i liczne gospodarstwa agroturystyczne w Powiecie Przemyskim. Do turystyki religijno - pielgrzymkowej zach?ca atrakcyjne ze wzgl?du na po?o?enie, architektur? i bogactwo zabytków sakralnych Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Pac?awskiej (gm. Fredropol).
Turysta, w?druj?c po terenie Powiatu Przemyskiego, ma mo?liwo?? zwiedzenia wi?kszo?ci obiektów obronnych Twierdzy Przemy?l, które znajduj? si? w gminach: Przemy?l, Krasiczyn, ?urawica, Or?y, Fredropol, Medyka. Na obszarze Powiatu Przemyskiego znajduj? si? cenne i ciekawe zabytki architektury drewnianej oraz obiekty sakralne i inne miejsca, które warto pozna? i zobaczy?, m. in.:
- ko?cio?y zabytkowe w Birczy, Krasiczynie, Rybotyczach i Klawarii Pac?awskiej,
- cerkiew drewniana w Pi?tkowej i Leszczynach,
- cerkwie w Huwnikach, Olszanach i Posadzie Rybotyckiej,
- cerkwie u?ytkowane jako ko?cio?y rzymskokatolickie w Bryli?cach, Jaworniku Ruskim, Kopystnie, Lipie i Mielnowie.
Na uwag? zas?uguj? równie? zabytki budownictwa typu rezydencyjno-obronnego:
- XVI-wieczny zamek w Krasiczynie,
- zespó? pa?acowo-parkowy w Birczy oraz pozosta?o?ci dworskie w Jaworniku Ruskim i Huwnikach.
Cz?sto punktem docelowym turystów przybywaj?cych na teren powiatu jest Arboretum w Bolestraszycach.
Historia ?cierania si? wp?ywów kultury wschodniej i zachodniej na obszarze obecnego Powiatu Przemyskiego znajduje swoje potwierdzenie w licznych cmentarzach rzymskokatolickich, grekokatolickich i ?ydowskich np. w Birczy, Rybotyczach, Krasiczynie. Bogato zdobione figurki, rze?by i kapliczki s? ozdob? tych historycznych obiektów.
Charakterystyczny i ciekawy uk?ad przestrzenny i zabytki budownictwa oraz architektury ludowej o rzadko spotykanej konstrukcji zr?bowej i przys?upowej zobaczy? mo?na w Kalwarii Pac?awskiej, Rybotyczach i Birczy.

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Przemy?lu za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.powiat.przemysl.pl

  1. Po?o?enie
  2. Atuty Powiatu
  3. Bogactwa naturalne
  4. Zabytki
  5. Szlaki turystyczne
  6. Trasy rowerowe
  7. Pere?ki Ziemi Przemyskiej
  8. Agroturystyka, hotele, noclegi.
  9. Szlak architektury drewnianej
  10. Przyroda
1. Po?o?enie

Pod wzgl?dem fizyczno-geograficznym obszar powiatu po?o?ony jest na terenie Pogórza Karpackiego /w zewn?trznym ?uku Karpat/ w wi?kszo?ci w obr?bie mezoregionu Pogórza Przemyskiego. Od pó?nocy niewielka cz??? terenów nale?y do mezoregionu Pogórza Dynowskiego, oraz od wschodu do makroregionu P?askowy?u Sa?sko - Dniestrza?skiego i od po?udnia do prowincji Gór Sanocko - Turcza?skich. Wi?kszo?? obszaru powiatu, a zw?aszcza jego po?udniowa i zachodnia cz??? le?y na wysoko?ci powy?ej 500 m npm. Najwy?sze wzniesienia to Suchy Obycz i Por?ba Wysoka, po?o?one w Górach Sanocko-Turcza?skich - posiadaj? wysoko?? 617 m npm. Od strony wschodniej obszar powiatu znajduj?cy si? w obr?bie P?askowy?u Sa?sko - Dniestrza?skiego obni?a si?. Pas obni?enia o szeroko?ci 60 km pomi?dzy brzegiem Karpat a kraw?dzi? Roztocza nazywany bywa tradycyjnie Bram? Przemysk?. Brama ta stanowi dogodne przej?cie komunikacyjne mi?dzy
kraw?dzi? Karpat a dnem Kotliny Sandomierskiej. Pod wzgl?dem geomorfologicznym tereny powiatu w dominuj?cej wi?kszo?ci nale?? do Pogórza Dynowskiego, w po?udniowej cz??ci do Karpat brze?nych, od wschodu do P?askowy?u Chyrowskiego oraz od pó?nocy do Doliny Dolnego Sanu i Dzia?u Ka?czuckiego. G?ówn? rzek? powiatu jest San wraz z dop?ywami, przep?ywaj?cy rówole?nikowo od zachodu na wschód obszaru powiatu.
Pod wzgl?dem klimatycznym powiat przemyski nale?y g?ównie do dzielnicy podkarpackiej, obejmuj?cej m.in. cz??? Karpat, gdzie ?rednia temperatura  roczna wynosi od +7 do +8 stopni C, czas trwania pokrywy ?nie?nej wynosi od 80 do 90 dni, suma opadów rocznych - 600-800 mm, a okres wegetacyjny, zale?nie od wysoko?ci trwa oko?o 210-220 dni. Pó?nocno-wchodnia cz??? powiatu znajduje si? w zasi?gu dzielnicy lubelskiej, obejmuj?cej Roztocze, gdzie ?rednia temperatura roczna jest ni?sza od +7 stopni C, czas trwania pokrywy ?nie?nej wynosi od 80 do 85 dni, suma opadów rocznych - 700 mm, a okres wegetacyjny trwa oko?o 200-210 dni.2. Atuty powiatu

- czyste ?rodowisko naturalne
- niski stopie? chemizacji rolnictwa /produkcja ekologiczna/
- dobre warunki glebowe i klimatyczne w cz??ci równinnej powiatu/
- liczne zabytki architektury
- bogata historia i kultura regionu
- bogate walory przyrodniczo-krajobrazowo-turystyczne regionu umo?liwiaj?ce rozwój turystyki i rekreacji
- istniej?ca sie? szlaków turystycznych, ?cie?ek przyrodniczo-dydaktycznych i rowerowych,
- funkcjonuj?ce gospodarstwa agroturystyczne3. Bogactwa naturalne

Na terenie powiatu przemyskiego wyst?puje niewiele bogactw naturalnych, jednak te z nich, które s? eksploatowane, maj? du?e znaczenie w skali ponadlokalnej. Do najwa?niejszych nale?? z?o?a gazu ziemnego, zlokalizowane g?ównie w gminie Przemy?l /Jaksmanice, Wapowce/ i ?urawica /Ma?kowice/. S? to wa?ne w skali krajowej z?o?a wysokokalorycznego gazu ziemnego, które s? na bie??co eksploatowane. Niewielkie ilo?ci ropy naftowej zosta?y odkryte i wydobywane do 1950 r. w S?onnem w gminie Dubiecko. Wyst?puj?ce na terenie powiatu z?o?a gazu ziemnego, ze wzgl?du na d?ugotrwa?? eksploatacj? s? na wyczerpaniu. Trwaj? natomiast poszukiwania nowych z?ó?, g?ównie na du?ych g??boko?ciach, praktycznie na terenie ca?ego powiatu. Obok eksploatacji gazu ziemnego i ewentualnie ropy naftowej, istniej? mo?liwo?ci wydobywania ?upków bitumicznych, które wyst?puj? w Karpatach na linii Ku?mina- Siedliska.
Niewielkie z?o?a rud ?elaza /g?ównie w postaci sferosyderytów/ znajduj? si? w ska?ach fliszowych w okolicach Rybotycz i Be?wina, nie maj? jednak warto?ci przemys?owej. W po?udniowej cz??ci powiatu, w rejonie Karpat, znajduj? si? eksploatowane z?o?a surowców budowlanych, w tym g?ównie diatomitów /Jawornik Ruski/, które s? cennym materia?em izolacyjnym, wapieni i margli /Krzeczkowa/. Ponadto wyst?puj? tu piaskowce i ?upki, stosowane jako kruszywo lub surowiec ceramiki budowlanej. W cz??ci ?rodkowej i pó?nocnej powiatu wyst?puj? pewne ilo?ci gipsów i anhydrytów. Zasoby anhydrytów wyst?puj? g?ównie w rejonie Przemy?la, zalegaj? jednak na du?ej g??boko?ci /ok.2600 m/, przez co nie nadaj? si? do wykorzystania. Ponadto w rejonie Dubiecka wyst?puj? z?o?a torfów, jednak ich eksploatacja jest ograniczona ze wzgl?du na niewielkie zasoby. Niewielkie z?o?a soli kamiennej zosta?y odkryte w Aksmanicach.4. Zabytki

Zabytki Powiatu Przemyskiego reprezentuj? wszystkie okresy i style, wyst?puj? zarówno w zespo?ach jak i pojedynczo, prezentuj?c ró?ne typy budowli drewnianych i murowanych: obiekty mieszkalne, sakralne, u?yteczno?ci publicznej, reprezentacyjne, obronne, budowle in?ynierskie i wojskowe, parki, cmentarze itp. Do najstarszych sakralnych obiektów architektury drewnianej zaliczy? nale?y:
Ko?ció? w Medyce /1607 - 1608/, wzniesiony w tradycji gotyckiej, przebudowany w XIX w. w duchu architektury klasycystycznej,
Ko?ció? w Bachórcu /1760 - 1763/.
Do najstarszych zabytków architektury murowanej zaliczy? nale?y: Cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej /prze?om XVI i XVII w./,
Zespó? Pa?acowo-Parkowy w Krasiczynie /XVI w./,
Dwór obronny w Sierako?cach /pocz?tek XVII w./,
Zespó? ma?omiasteczkowy drewniano-murowany w Kalwarii Pac?awskiej,
Kompleks obronny budowli i umocnie? Twierdzy Przemy?l, w ramach którego 45 fortyfikacji i obiektów zlokalizowanych jest na terenie 5 gmin Powiatu Przemyskiego: Medyki, gm. Przemy?l, Krasiczyn, ?urawica, Or?y.5. Szlaki turystyczne

SZLAK CZERWONY - swój pocz?tek bierze w Przemy?lu i prowadzi przez wzniesienia Pogórza Przemyskiego(Wapielnica - 393 m. n.p.m., Kopysta?ka - 541 m. npm - wspania?y punkt widokowy). Na terenie Parku d?ugo?? jego wynosi 39km. Ko?czy si? w Sanoku. ??cznie liczy 73 km.

SZLAK NIEBIESKI - jest najd?u?szym szlakiem przebiegaj?cym przez obszar Parku i otuliny. Liczy 74km. Charakterystyczn? cech? tej trasy jest jej przebieg na znacznej d?ugo?ci przez tereny le?ne. Na niewielkim odcinku biegnie nad brzegiem Sanu. Rozpoczyna si? w Jaworniku Polskim wiod?c przez atrakcyjne miejscowo?ci z zabytkami kultury materialnej m.in. Dynów, D?brówk? Starze?sk?, Pi?tkow?, Krasiczyn, fort Helicha ko?cz?c w Kalwarii Pac?awskiej, w której z wielu punktów widokowych podziwia? mo?na malownicz? dolin? Wiaru oraz masyw Turnicy.

P?TNICZY SZLAK IM. JANA PAW?A II - utworzony w 1991 roku. Liczy 22km. Rozpoczyna si? w Przemy?lu (ul. Grodzka) i na odcinku 5 km biegnie tras? szlaku czerwonego, nast?pnie od wzniesienia na wys. 416 m.npm. (skrzy?owanie szlaku czerwonego i niebieskiego) - tras? szlaku niebieskiego a? do miejscowo?ci Kalwaria Pac?awska, w której raz do roku w sierpniu w czasie odpustu rynek i klasztorne obej?cia zape?nia kilkutysi?czny t?um wiernych, w?druj?cy potem p?tniczymi ?cie?kami od kaplicy do kaplicy.

SZLAK ZIELONY - prowadzi przez liczne wzgórza i atrakcyjne miejscowo?ci po?o?one na Pogórzu Dynowskim (otulina). Liczy ok. 55km. Swój bieg rozpoczyna w Przemy?lu (wie?a zegarowa), obieraj?c kierunek od wschodu na zachód i ko?czy si? w Dynowie.

SZLAK ?Ó?TY - jego trasa biegnie przez po?udniowo-wschodni? cz??? Pogórza Przemyskiego. Mimo, i? przechodzi przez bardzo atrakcyjne miejscowo?ci oraz na znacznym odcinku wiedzie nad brzegiem Sanu, jest szlakiem najmniej ucz?szczanym, jego d?ugo?? wynosi 37km.

SZLAK CZARNY - prawobrze?ny szlak forteczny Twierdzy Przemy?l tylko w niewielkiej cz??ci przechodzi przez Park i otulin?. Prowadzi wiejskimi i le?nymi drogami po najciekawszych fortach. Na ca?ej d?ugo?ci, tj. od ?apajówki do Dybawki Górnej liczy 28 km, natomiast na terenie Parku i otuliny - ok. 14km. Lewo-brze?ny szlak forteczny nie przebiega przez tereny Parku i otuliny. Niemniej jednak jest tak samo godny przej?cia jak i prawobrze?ny.   6. Trasy rowerowe

Wycieczka I Po fortach Twierdzy Przemy?l
/cz??? po?udniowa/ - d?. ok.48 km
Przemy?l - Dybawka - Fort Pra?kowce - Góra Wapielnica - Fort Helicha - Fort Grochowce - Fort Opty? - Fort ?uczyce - Fort Jaksmanice - Fort Salis Soglio - Fort Borek - Przemy?l

/cz??? pó?nocna/ - d?. ok. 30 km
Przemy?l - Ku?kowce - Fort ??townia - Fort Brunner - Fort Orzechowce - Fort Du?kowiczki - ?urawica - Fort San Rideau - Bolestraszyce - Przemy?l

Wycieczka II  Blisko i przyjemnie - d?. ok. 25,3 km
Przemy?l - Zielonka - Góra Wapielnica - Fort Helicha - Bryli?ce - Rokszyce - Zalesie - Pra?kowce - Przemy?l

Wycieczka III Nie tylko dla samotników - d?. ok. 43,3 km
Przemy?l - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Wola Krzywiecka - ?rednia - Be?win - ??townia - Ostrów - Przemy?l

Wycieczka IV Na po?udnie od Przemy?la - d?. ok. 40,5 km
Przemy?l - Grochowce - Fredropol - Góra Hyb - Huwniki - Gruszowa - Bryli?ce - Rokszyce - Zalesie - Pra?kowce - Przemy?l

Wycieczka V Ca?kiem d?uga wycieczka - d?. ok. 63,2 km
Przemy?l - Buszkowice - Bolestraszyce - Wyszatyce - Walawa - Niziny - Or?y - Trójczyce - Kaszyce - Ciemi?rzowice - Kosienice - Ma?kowice - Wola Ma?kowska - Be?win - ??townia - Przemy?l

Dla zainteresowanych:
Szczegó?owy opis tras rowerowych znajduje si? w Starostwie Powiatowym w Przemy?lu - Wydzia? Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Pl. Dominika?ski 3, II p. pok. 99, 1007. Pere?ki Ziemi Przemyskiej

Zamek w Krasiczynie
Zamek w Krasiczynie nale?y do najcenniejszych pomników architektury w Polsce. Zwany per?? renesansu; zabytek klasy "O". Jego pocz?tki si?gaj? XVI w. Powsta? jako dwór obronny, otoczony ziemnym wa?em i fos?, nast?pnie przekszta?cony zosta? w zamek obronny. Pod koniec XVI w. stanowi? imponuj?c? rezydencj? magnack?. Przez wieki by? w?asno?ci? kilku mo?nych rodów, od Krasickich do Sapiechów. Po II wojnie ?wiatowej rozpocz?to odbudow? i konserwacj? obiektu.
W zachowanym kszta?cie stanowi obiekt obronno-rezydencjalny. Na naro?ach zamku usytuowane s? cylindryczne baszty Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka, symbolizuj?ce uznawany przez magnateri? polsk? porz?dek spo?eczny. Bram? wjazdow? wie?czy Wie?a Zegarowa wraz z rekonstruowanym ostatnio budynkiem przedbramia. Wewn?trzny, przestronny dziedziniec otoczony jest kru?gankami, loggiami przy Wie?y Zegarowej i przed pó?nocnym skrzyd? cylindryczne baszty. Projektanci i wykonawcy tego wielkiego, doskona?ego dzie?a architektoniczno-artystycznego stanowi? nierozwi?zan? zagadk?. Warto równie? wspomnie?, ?e do niedawna wed?ug miejscowej tradycji, w zamczysku pojawia?a si? "Bia?a Dama", nazywana popularnie "Bielic?". Zamek otoczony jest 9 ha parkiem nale??cym do najbogatszych ogrodów pa?acowych w Polsce. Wyst?puje w nim 190 gatunków drzew i krzewów, niektóre z nich sprowadzone s? z ró?nych zak?tków ?wiata (Europa Po?udniowa, Azja i Ameryka Pó?nocna). Warto zwróci? uwag? na drzewa pami?tkowe, symbole ?ycia zwi?zane z urodzinami synów /d?by/ i córek /lipy/ Adama ks. Sapiehy, o tych wydarzeniach przypominaj? wkopane u ich podnó?y kamienie z wyrytymi imionami i datami.
Obecnie zamek jest w?asno?ci? Agencji Rozwoju Przemys?u S. A. w Warszawie, Oddzia? w Krasiczynie, która ?wiadczy w nim szeroki zakres us?ug hotelarskich od standartowych po organizacj? i obs?ug? konferencji, narad, sympozjów naukowych, spotka? towarzyskich, organizacj? polowa? i imprez okoliczno?ciowych, hotelarskich.
Informacje oraz rezerwacje: tel. /016/ 67183 21, fax /016/ 671 83 16

Arboretum w Bolestarszycach
O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytkowych Za?o?e? Ogrodowych i Arboretum w Bolestraszycach po?o?ony jest 7 km na pó?noc od Przemy?la. Zajmuje powierzchni? 12,8 ha. Obejmuje swym zasi?giem: park, sad pomologiczny grupuj?cy rozmaito?? odmian drzew i krzewów owocowych, szkó?ki oraz klasycystyczny dwór, w którym w XIX w. mieszka? malarz Piotr Micha?owski. Arboretum, poza Ogrodem Botanicznym w Krakowie i Lublinie, spe?nia w
po?udniowo- wschodniej cz??ci kraju zadania jako obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny naukowy. Zajmuje si? gromadzeniem i udost?pnianiem kolekcji ro?lin, a tak?e czynn? ochron? flory krajowej. W Arboretum mo?na zobaczy? oko?o 1800 gatunków, odmian i form drzew i krzewów, 1200 gatunków ro?lin zielnych /w tym 600 rodzimych/ i 180 gatunków ro?lin szklarniowych. Szczególnie interesuj?ce s? ro?liny wodne ?yj?ce tu na stanowiskach zast?pczych i wtórnych: kotewka orzech wodny, papro? wodna, marsylia czterolistna, a tak?e barwne grzybienie. Znalaz?y tu ostoj? dzikie zwierz?ta. S? to zarówno ptaki, jak te? pi?kne motyle i trzmiele. W Arboretum prowadzi si? dzia?y: dendrologiczny wraz ze szkó?kami, ro?lin rzadkich, zagro?onych i gin?cych ro?lin wodnych i bagiennych, ro?lin u?ytkowych kolekcje historycznych odmian i form jab?ytkowych.
Arboretum dost?pne jest dla zwiedzaj?cych od 1 maja do 31 pa?dziernika. W dni robocze od godz. 8.00 do 18.00,w niedziele i ?wi?ta od godz. 10.00 do 18.00. tel. /0 16/ 671 69 25

Sanktuarium M?ki Pa?skiej i Matki Bo?ej w Kalwarii Pac?awskiej
Kalwaria Pac?awska po?o?ona jest 24 km od Przemy?la w kierunku po?udniowo-zachodnim. To tu w 1665 roku Andrzej Maksymilian Fredro kasztelan lwowski i wojewoda podolski, zainicjowa? budow? klasztoru i kalwarii. Najpierw powsta? drewniany ko?ció? i klasztor, do którego w 1668 roku sprowadzono oo. Franciszkanów.
Topografia Kalwarii Pac?awskiej ma du?e podobie?stwo do krajobrazu Jerozolimy. Na pó?nocy wyst?puj? pasmo gór zwane Gór? Oliwn? i Kopysta?k? o wysoko?ci zbli?onej do Góry Kalwarii.Na po?udniu widoczne s? Karpaty, za? od strony zachodniej po?o?one s? wy?sze partie gór. W dolinie przecinaj?cej dwa du?e wzniesienia p?ynie rzeka Wiar, która stanowi odzwierciedlenie biblijnej rzeki Cedron. Na wzniesieniach przedstawiaj?cych Golgot? i Gór? Oliwn? postawione zosta?y kaplice. Drugim fundatorem, darczy?c? dla klasztoru by? Szczepan Józef Dwernicki, pisarz grodzki w Przemy?lu. Dzi?ki jego hojno?ci klasztor i ko?ció? w Kalwarii Pac?awskiej przetrwa? do naszych czasów.Obecnie obok ko?cio?a pw. Znalezienia Krzy?a ?w. i klasztoru znajduje si? dzwonnica, Nowicjat oo. Franciszkanów i wybudowany w latach 1990-1995 Dom Pielgrzyma. W po?udniowym skrzydle ko?cio?a umieszczony jest s?yn?cy ?askami cudowny obraz Matki Bo?ej Kalwaryjskiej, który sprowadzono z ko?cio?a franciszkanów w Kamie?cu Podolskim. Modlili si? przednim mi?dzy innymi hetmani S. ?ó?kiewski, Stefan Czarniecki, Ksi??? Jarema Wi?niowiecki, Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski. W 300-lecie za?o?enia Kalwarii Pac?awskiej z pielgrzymk? przyby? Metropolita krakowski Karol Wojty?a, obecnie Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II.
W kalwarii Pac?awskiej co roku bardzo uroczy?cie obchodzona jest Niedziela Palmowa, a w Wielki Pi?tek przygotowane jest Misterium M?ki Pa?skiej. 15 sierpnia odbywa si? Wielki Odpust na Uroczysto?? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny, w którym uczestnicz? pielgrzymi z okolicznych miejscowo?ci i Ukrainy, natomiast na prze?omie lipca i sierpnia organizowane s? Franciszka?skie Spotkania M?odych.

Twierdza Przemy?l
Twierdza Przemy?l nale?y do najwi?kszych twierdz nowo?ytnej Europy /porównywana jest z francusk? twierdz? Verdun/ i stanowi dzisiaj unikaln? atrakcj? historyczno-turystyczn? dla odwiedzaj?cych Ziemi? Przemysk? turystów oraz dla lokalnej spo?eczno?ci. Geneza budowy Twierdzy Przemy?l przypada na rok 1854. Pogarszaj?ce si? wówczas, z uwagi na wojn? krymsk?, stosunki pomi?dzy Austri? a Rosj? zmusi?y Austriaków do rozpocz?cia budowy umocnie? obronnych wokó? Przemy?la /by?y to siedmioboczne sza?ce artyleryjskie. W zwi?zku z popraw? stosunków austriacko-rosyjskich prace fortyfikacyjne zosta?y wstrzymane w 1855 r. Rzeczywisty pocz?tek budowy sta?ej Twierdzy Przemy?l przypada na rok 1881. Jako pierwsze powsta?y forty: V Grochowce, VII Pra?kowce, VIII ??townia, XII Werner, I Salis Soglio. Na lata 90-te XIX wieku przypada budowa fortów: IV Opty?, IX Brunner, XII San Rideau oraz modernizacja fortów X Orzechowce, XI Du?kowiczki. Przed I wojn? ?wiatow? na Twierdz? Przemy?l sk?ada?y si? dwa pier?cienie umocnie?: wewn?trzny i zewn?trzny. Ten drugi otacza? Przemy?l na d?ugo?ci 45 km i tworzy?y go forty g?ówne i pomocnicze.
W latach 1914-1915 przemyska twierdza spe?ni?a swoj? rol? w pierwszym obl??eniu. Dzi?ki niej uda?o si? zatrzyma? blisko 300 000 armi? rosyjsk? zmierzaj?c? w kierunku prze??czy karpackich oraz Krakowa i ?l?ska. W drugim obl??eniu z powodu braku ?ywno?ci, zimna i wyczerpania ?o?nierzy twierdza, po uprzednim wysadzeniu fortów, magazynów, mostów, zniszczeniu dzia? oraz wszelkich materia?ów wojennych, podda?a si? wojskom rosyjskim. Wydarzenie to mia?o miejsce 22 marca 1915 r. Ostatecznie Twierdza Przemy?l /zniszczona w znacznym stopniu/ zosta?a odzyskana 3 czerwca 1915 r. przez si?y austro-w?gierskie oraz niemieckie. Funkcje militarne forty spe?nia?y podczas walk polsko-ukrai?skich, w okresie mi?dzywojennym /magazyny/ i w nieznacznym stopniu w trakcie drugiej wojny ?wiatowej.
Forty Twierdzy Przemy?l zosta?y wpisane do rejestru zabytków, jako dzie?a dawnej sztuki wojskowej. Pomimo znacznych zniszcze? dokonanych na fortach po poddaniu twierdzy, w okresie mi?dzywojennym i powojennym, twierdza na sta?e wkomponowa?a si? w krajobraz wielu zak?tków Przemy?la i przyleg?ych do niego miejscowo?ci. Zwiedzaj?c miasto i jego okolice nie sposób omin?? fortów.

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej
Posada Rybotycka to ma?a osada powsta?a przy klasztorze prawos?awnym ?w. Onufrego, który zosta? za?o?ony w po?owie XIV wieku. Przez stulecia s?yn?? on jako rybotycki o?rodek malarstwa ikonowego. Jego produkty, mierne artystycznie, zalewa?y teren ca?ej okolicy, co doprowadzi?o do wydania przez w?adze ko?cio?a greckokatolickiego zakazu przyjmowania ich
do ?wiaty?. W roku 1921 Posada Rybotycka liczy?a 98 domów i 602 mieszka?ców a aktualnie zamieszkuje j? kilka rodzin. Latem 1945 roku mieszka?cy Posady zostali wysiedleni na Ukrain? a jesieni? /tego samego roku/ wie? zosta?a spalona przez partyzantów UPA. Najcenniejszym obiektem znajduj?cym si? na terenie Posady jest najstarsza w Polsce murowana cerkiew obronna z XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. We wn?trzu cerkwi zobaczy? mo?na zachowane fragmenty XVII-wiecznej polichromii, a tak?e ryte w tynku napisy w j?zyku ?aci?skim i ruskim oraz daty m.in.1506, 1514 pozostawione przez pielgrzymów.8. Agroturystyka, hotele, noclegi, baza noclegowa.

Baza noclegowa na terenie Powiatu Przemyskiego /gospodarstwa agroturystyczne, hotele/

Gmina Bircza
Jadwiga Bartnicka
Leszczawka 36
37-740 Bircza
tel. (0 - 16) 672 54 34

Stanis?aw Chrobak
Leszczawa Dolna 85
37-740 Bircza
tel. kom. 0-602 193 776

Kazimiera Czerwiwiec
Leszczawa Dolna 54
37-740 Bircza

Helena ?achocka
Leszczawa Dolna 16
37-740 Bircza

Centrum Agroturystyki i Hodowli Koni Zajazd "W siodle"
Micha? Sapieha, Barbara Kozimor
Leszczawa Dolna 107
37-740 Bircza
tel. (0-16) 672 01 08, 672 51 05

Helena Wilgucka
ul. Jana Paw?a II 98
37-740 Bircza
tel. (0-16) 672 51 77

Gmina Dubiecko
Adam Fudali
Wybrze?e 67
37-750 Dubiecko
tel. (0-16) 651 12 47

Czes?awa Hembel
S?onne 4
37-750 Dubiecko
tel. (0-16) 651 13 33

Krzysztof Furman
Iska? 38
37-750 Dubiecko
tel. kom. 0-600 532 832

Jerzy Nowak
S?onne 3
37-750 Dubiecko
tel. /016/ 651 17 66

Gmina Fredropol
Wanda Pyrda
Sierako?ce 57
37-743 Nowosió?ki Dydy?skie
tel. (0 - 16) 671 92 75

WIAHOR Andrzej Sa?adiak
Posada Rybotycka 3/3
37-742 Rybotycze
tel. (0-16) 670 70 00

Stefania Zakrzacka
Makowa 29
37-742 Rybotycze
tel. (0-16) 671 93 48

Jan Hrynda
Rybotycze 62
37-742 Rybotycze
tel. (0-16) 671 94 13

Teresa Kocy?a
Sierako?ce 52
37-743 Nowosió?ki Dydy?skie
tel. (0-16) 671 92 82

Gmina Krasiczyn
Aleksandra i Micha? Chrobakowie
Dybawka 22
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 37

Marian Demkiewicz
Dybawka 45
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 26

AGRO-Relax" Zdzis?aw Sta?kowski
Krasiczyn 1 F
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 83 72

SADARO Sylwia i Waldemar Rowi?scy
Rokszyce 1A
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 83 35, tel. kom. 0-602 708 503

Czes?aw Pa?czyszyn
Krasiczyn 6
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 02

Gmina Krzywcza
"Skarbówka" Lidia Srokowska
Reczpol 16 A
37-755 Krzywcza
tel. (0-16) 670 80 62

"Pod d?bem" Edward Wajda
Reczpol 22 A
37-755 Krzywcza
tel. kom. 0-606 519 576

Gmina Medyka
Tadeusz Czernicki
Hureczko 73 B
37-731 Siedliska
tel. (0-16) 678 08 81

Tadeusz Barszczak
Jaksmanice 2
37-731 Siedliska
tel. (0-16) 678 04 88

Gmina Przemy?l
"NIVA" Wapowce
37-700 Przemy?l
tel. (0-16) 671 06 72, fax. 678 85 89

Janusz Jureczko
Wapowce 54
37-700 Przemy?l
tel. (0-16) 671 03 16

Andrzej Gu?a
Be?win 5
37-700 Przemy?l
tel. (0-16) 671 00 59

Gmina Stubno
Barbara i Józef Pekaniec
Kalników 337
37-724 Kalników
tel. (0-16) 671 42 01

Hotele:
Zespó? Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn
tel./fax (0-16) 671 8316, tel. (0-16) 671 83 21

Hotel "P?owiecki"
Babice 193
37-755 Krzywcza
tel./fax (0-16) 671 12 18

Hotel "U Medarda"
Motyl El?bieta
Dybawka 23
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 24

Dom Pielgrzyma
Kalwaria Pac?awska
37-743 Nowosió?ki Dydy?skie
tel. (0-16) 671 95 559. Szlak architektury drewnianej

Brze?awa (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. ?w. Micha?a Archanio?a z 1843 r., remont. XIX/XX i w latach 70 XX, obok ko?ció? rzym.-kat. fil. p.w. ?w. Micha?a Archanio?a.
Ku?mina (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. ?w. Dymitra z 1814 r., remont. 1935 r., dwudzielna, z kalenicowym dachem i sygnaturk? nad naw?. Wyposa?enie wn?trza nie zachowa?o si?. Od 1947 r. ko?ció? rzym.-kat. par. p.w. MB Nieustaj?cej Pomocy.
Roztoka (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Bogurodzicy Pokrow, z 1936 r., ob. Ko?ció? rzym.-kat. fil. p.w. ??. Aposto?ów Piotra i Paw?a. Cerkiew zosta?a zbudowana na planie krzy?a z centraln? kopu??.
Rudawka (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. ?w. Sawy z 1736 lub 1796-1797, remontowana na pocz?tku XX i w latach 60 XX, gruntownie 1971-1974. Obecnie ko?ció? rzym.-kat. fil. p.w. Podwy?szenia Krzy?a ?w.
Lipa (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. p.w. ?w. Paraskewy z 1830 r., remont. 1919 r. i l. 60 XX, obok Ko?ció? rzym.-kat. p.w. Wniebowst?pienia Pa?skiego, trójdzielna z jednokalenicowym dachem o trzech he?mach baniastych.
Malawa (gm. Bircza) - murowana cerkiew gr.-kat. p.w. Teodozego Pieczerskiego z XVIII w., restaurowana w 1 po?owie XIX, cz??ciowo przebudowana i remontowana w 1897 r., obecnie z kalenicowym dachem i trzema he?mami.
Jawornik Ruski (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. ?w. Dymitra z 1882 r., remont w latach 60 XX, obok Ko?ció? rzym.-kat. fil. p.w. ??. Aposto?ów Piotra i Paw?a. Wewn?trz polichromia XIX w. oraz zachowany ikonostas.
Bachórzec (gm. Dubiecko) - drewniany ko?ció? par. p.w. ?w. Katarzyny 1760 - 1763, restaurowany w roku 1856 i 1914-1915, remont w 1956 r.
Pi?tkowa (gm. Dubiecko) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. ?w. Dymitra z 1732 r., remont w 1881 r., uszkodzona 1939 - 1945, odbudowana 1958 - 1961, obecnie nie u?ytkowana. Budowana na zr?b, trójdzielna, z babi?cem, naw? i prezbiterium. Nakryta trzema kopu?ami na o?miobocznych coko?ach. Po?o?ona w zakolu potoku Jawornik, okolona starymi drzewami. Obok zniszczony cmentarz.
Kalwaria Pac?awska (gm. Fredropol) - drewniane kapliczki wchodz?ce w sk?ad Zespo?u Kapliczek Kalwaryjskich - dró?ki Pana Jezusa, dró?ki Pogrzebu i Wniebowzi?cia NMP: kapliczka "U Prokli" z 1863 r., kapliczka "Trzy Marie" z 1873, restaurowana po 1945, kapliczka "Po?egnanie Matki Bo?ej z Aposto?ami" ok. 1860 - 1875, kapliczka "Za?ni?cie NMP" 2 po?. XIX. Kaplica ?w. Marii Magdaleny, drewn., 1870. Kapliczki s? stacjami drogi krzy?owej. Znaczn? cze?? Kalwarii Pac?awskiej stanowi? domy drewniane o konstrukcji przys?upowej z podcieniami, kilka domostw w stylu bojkowskim, gdzie budynek mieszkalny po??czony jest z gospodarskim.
K?okowice (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. Bogurodzicy Pokrow z 1856-1860, obecnie prawos?awna p.w. ?w. Anny. Obok drewniana dzwonnica z 2 po?. XIX.
Kormanice (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. ?wi?tyni NMP z 1923 - 1926 r., obecnie ko?ció? rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP. Obok drewniana dzwonnica z 1926 r.
Knia?yce (gm. Fredropol) - drewniany ko?ció? fil. p.w. Wniebowzi?cia NMP, ok. 1925 r.
Koniusza (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Za?o?enia Szat MB 1900 - 1901, remont 1972 - 1975, obecnie ko?ció? rzym.-kat. fil. p.w. ?w. Izydora, dzwonnica drewniana., po 1918, remontowana w 1966 r.
Leszczyny (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. ?w. Miko?aja, obecnie Ko?ció? rzym.-kat. fil. p.w. ?w. Franciszka z Asy?u, 1886, remontowana i adaptowana 1986 1987.
M?odowice (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Niepokalanego Pocz?cia NMP z 1923 r., obecnie filia prawos?awnej cerkwi p.w. ?w. Anny. Dzwonnica drewniana z 1923 r.
Krasice (gm. Krasiczyn) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. ?w. Micha?a Archanio?a z 1899 r. , obecnie nie u?ytkowana.
Kruhel Wielki (gm. Krasiczyn) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Wniebowst?pienia Pa?skiego z 1630 r., remont. 1882 i 1957, rozebrana 1989, odbudowana 1995 - 1996. Dzwonnica drewniana XVIII, remont. 1988.
Babice (gm. Krzywcza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Za?ni?cia NMP z 1840 r., remont. 1888, zabezpieczona 1957 i 1992, obecnie nie u?ytkowana. Dzwonnica drewniana, 1840, restaurowana w latach 1957 i 1992 r.
Babice (gm. Krzywcza) - drew.-mur. dwór, 2 po?. XIX, remont. 1956 - 1957, zmodernizowany 1968 - 1969, przebudowana w 1975, w?asno?? Urz?du Gminy w Krzywczy.
Chyrzynka (gm. Krzywcza) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. ?w. Szymona S?upnika, 1858 lub 1865, remont 1911 i 1926, obecnie nie u?ytkowana.
Reczpol (gm. Krzywcza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Bogurodzicy Pokrow, 1879, przebudowana w 1971 r., obecnie ko?ció? rzym.-kat.
Medyka - drewniany ko?ció? parafialny p.w. ??. Piotra i Paw?a, 1607 - 1608, rozbudowany w 1850r., remont w latach 1900 i 1955. Dzwonnica drewniana 1607 - 1608 r.
Leszno (d. Po?dziacz) (gm. Medyka) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. ?w. Bazylego Wielkiego z 1737 r., remont 1939, 1967 i 1971 r., obecnie ko?ció? rzym.-kat. par. p.w. Niepokalanego Pocz?cia NMP. Dzwonnica drewniana XVI/XVII w. Kaplica drewniana gr.-kat. p.w. Trójcy ?wi?tej z 1858 r., rozbudowa i remont 1993 r.
Bolestraszyce (gm. ?urawica) - dwór mur.-drew., ok. po?. XIX, remont 1975 - 1992, w?asno?? Arboretum i Zak?adu Fizjografii.10. Przyroda, parki, rezerwaty, pomniki przyrody

Rezerwat le?no-krajobrazowy "Kr?pak" o pow. 134, 46 ha po?o?ony w okolicy wsi Korzeniec, w gminie Bircza, ma na celu ochron? warto?ci krajobrazowych malowniczego wzgórza Kr?pak z dobrze zachowanym fragmentem starodrzewia jod?owo-bukowego. Na obszarze rezerwatu wyst?puje rzadka i chroniona ro?linno??: podkolan bia?y, storczyk plamisty i szerokolistny, wawrzynek wilcze?yko, skrzyp olbrzymi, wid?ak ja?owcowaty, bluszcz zwyczajny.
Rezerwat le?ny "Brzoza Czarna" o pow. 2,60 ha w miejscowo?ci Reczpol gm. Krzywcza, zosta? utworzony w celu zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej.
Rezerwat faunistyczny "Skarpa Jaksmanicka" o pow. 1,93 ha w miejscowo?ci Siedliska gm. Medyka. Celem ochrony jest bogata kolonia l?gowa ?o?ny zasiedlaj?cej skarp? lessow? w pobli?u drogi. ?o?na jest gatunkiem ?ci?le chronionym, uj?ta jest w "Polskiej czerwonej ksi?dze zwierz?t".
Rezerwat florystyczny "Szachownica" o pow. 16,67 ha po?o?ony w miejscowo?ci Krówniki gm. Przemy?l, ochron? obj?ta jest tu bardzo rzadka ro?lina - szachownica kostkowata, która wyst?puje jedynie na wilgotnych i ?yznych ??kach /w pradolinie Sanu, w okolicach Przemy?la i Stubna/.
Rezerwat le?no-krajobrazowy "Prze?om Ho?ubli" o pow. 46,42 ha w miejscowo?ci Korytniki gm. Krasiczyn i w miejscowo?ci Wapowce, gm. Przemy?l. Celem ochrony s? le?ne zbiorowiska ro?linne.Znamienne dla rezerwatu s? pi?kne naturalne odnowienia lip. Interesuj?ce s? równie? twory geologiczne, zw?aszcza odkrywka na prawym brzegu potoku Ho?ubla, którego profil geologiczny uwidacznia naprzemianleg?e warstwy piaskowca i ?upków fliszu karpackiego.
Rezerwat le?no-krajobrazowy "Reberce" o pow. 190,96 ha,po?o?ony jest na terenie gminy Bircza w miejscowo?ciach: Wola Korzeniecka, Kraja, ?omna. Powsta? w celu ochrony pozosta?o?ci pierwotnego lasu karpackiego. Charakterystycznym elementem jest fragment lasów jod?owych, wraz z przenikaj?cym je elementami flory górskiej i nizinnej. Obszar rezerwatu zamieszkuje bogaty wachlarz przedstawicieli gromady p?azów, gadów, ptaków i ssaków. Wyst?puje tu traszka karpacka - endemit karpacki.

Stanowiska dokumentacyjne
Na terenie Powiatu Przemyskiego ze wzgl?du na zabezpieczenie dost?pnych na powierzchni miejsc wyst?powania formacji geologicznych, tworów mineralnych i fragmenty wyrobisk powierzchniowych oraz podziemnych utworzone zosta?y nast?puj?ce stanowiska dokumentacyjne:
"Ska?ka z rybami" w miejscowo?ci Skopów gm. Krzywcza,
"Skiby Sufczyny na synklin? Brzuski" w miejscowo?ci Korzeniec gm. Bircza,
"Mur Krzeczkowskiego" w miejscowo?ci Krzeczkowa gm. Krasiczyn.

Pomniki Przyrody
Do najciekawszych pomników przyrody powiatu przemyskiego nale??:
D?b szypu?kowy rosn?cy w Birczy o obwodzie pnia 575 cm i wysoko?ci ok. 22 m, w wieku ok. 600 lat. Ja?owiec pospolity o ?rednicy pnia 37 cm i wys. 13 m rosn?cy nad Sanem w Babicach gm. Krzywcza

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze wzgl?du na warto?ci przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych warto?ci w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego powo?any zosta? 16 grudnia 1991 r. rozporz?dzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego. Zajmuje powierzchni? 61.862 ha. Lasy zajmuj? oko?o 64 % powierzchni Parku. Na jego obszarze po?o?onych jest 6 gmin Powiatu Przemyskiego: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemy?l. Obszar Parku zawiera jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuni?tych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Pogórza - niewysokie, przepi?kne góry si?gaj? do ponad 600 m npm. W wy?szych partiach Pogórza mo?na podziwia? lasy jod?owo-bukowe, ni?ej rozci?ga si? strefa wielogatunkowych lasów li?ciastych, przewa?aj? d?by, graby, lipy drobnolistne, klony. Dominuj?cym zbiorowiskiem ro?linnym Pogórza jest podgórska forma buczyny karpackiej, licznie wyst?puj? równie?: jod?a, ?wierk, jawor i wi?z górski.
Osobliwo?ci? przyrodnicz? parku, wyst?puj?c? w miejscowo?ciach Rybotycze i Makowa - s? zbiorowiska kserotermiczne przypominaj?ce kwietny step ??kowy. W okolicach Dubiecka (miejscowo?? Bachórzec) wyst?puje torfowisko przej?ciowe i wysokie. Licznie wyst?puj? ro?liny ca?kowicie chronione: k?okoczka po?udniowa, lilia z?otog?ów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilcze?yko, wid?ak ja?owcowaty, gatunki z rodziny storczykowatych oraz bluszcz pospolity.
Najwarto?ciowsze elementy przyrody chronione s? w rezerwatach: "Brzoza Czarna w Reczpolu" oraz " Kr?pak". Ciekawa jest równie? fauna Parku. Z ssaków wyst?puj? - jele? karpacki, sarna, dzik, ry? i ?bik, z p?azów - traszka karpacka /jedyny w?ród kr?gowców karpacki endemit/. Licznie wyst?puj?: jastrz?bie, pustu?ki, puchacze, ciekawostk? jest orlik krzykliwy /ok. 10 % populacji krajowej/, trzmielojad oraz bocian czarny..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs