G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Bieszczadzki

Powiat bieszczadzki to jeden z najpi?kniejszych regionów Podkarpacia. Liczne szlaki spacerowe oraz rozbudowana infrastruktura turystyczna, dobrze rozwini?ta oferta pobytowo - rekreacyjna, niewielka odleg?o?? od innych wa?nych o?rodków regionu pozytywnie wp?ywaj? na ruch turystyczny. Na terenie powiatu bieszczadzkiego mamy wiele cennych zabytków architektury drewnianej - liczne cerkiewki b?d?ce spu?cizn? mieszkaj?cych onegdaj na tym terenie ludzi. Na mi?o?ników czynnego wypoczynku czekaj? w zale?no?ci od pór roku:
• stadnina koni huculskich,
• kryta p?ywalnia,
• odkryte k?pielisko,
• wyci?gi narciarskie,
• si?ownia, boiska sportowe,
• korty tenisowe i wielu innych atrakcji.
Na terenie powiatu mamy równie? bogat? ofert? noclegow?, zarówno w hotelach jak i w gospodarstwach agroturystycznych. Du?ym atutem powiatu jest dost?p do Zalewu Soli?skiego w okolicach Chrewtu i Tele?nicy. Stwarza to dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Dobrze wyposa?one zaplecze pozwala na uprawianie sportów wodnych. Teren powiatu sprzyja turystyce pieszej, rowerowej, konnej oraz narciarstwa. Górskie usytuowanie i wp?yw klimatu kontynentalnego powoduj? d?u?szy okres zalegania ?niegu (w typowe zimy powy?ej 120 dni w roku), co stwarza ?wietne warunki do uprawiania sportów zimowych i czynnej rekreacji oraz paralotniarstwa. Miasto Ustrzyki Dolne stanowi licz?cy si? w kraju o?rodek sportowy, szczególnie w biegach narciarskich, dlatego te? powszechnie uznawane jest za Zimowa Stolic? Województwa Podkarpackiego. Górzysty teren powiatu poprzecinany jest licznymi potokami i rzekami, z których jedna o nazwie Strwi?? jako jedyna polska rzeka stanowi?ca dop?yw Dniestru nale?y do zlewiska Morza Czarnego. Unikalno?? wyst?puj?cego tu ?wiata ro?linnego i zwierz?cego czyni powiat atrakcyjny pod wieloma wzgl?dami. W gminie Lutowiska przyczyni?a si? do obj?cia wi?kszej cz??ci gminy jako terenu chronionego. Podziwia? tutaj mo?emy teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego "Doliny Sanu". O atrakcyjno?ci powiatu ?wiadczy? mog? tak?e liczne szlaki turystyczne o ró?nych stopniach trudno?ci, pozwalaj?ce sp?dza? czas na w?drówkach w bezpo?rednim kontakcie z bogat? przyrod?. Ka?dy turysta znajdzie tu cisz?, spokój, czyste powietrze, a wi?c warunki do pe?nego relaksu. Powiat bieszczadzki posiada dogodne po??czenia PKS z Rzeszowem, Warszaw?, Katowicami i Nowym S?czem, a tak?e po??czenie PKP umo?liwiaj?ce wypraw? na wschód przez otwarte przej?cie kolejowe w Kro?cienku. Oprócz tego niedawno otwarto drogowe przej?cie graniczne Kroscienko- Smolnica czynne ca?? dob?. Przej?cia te umo?liwiaj? dotarcie do atrakcyjnych turystycznie i coraz lepiej zagospodarowanych terenów Zachodniej Ukrainy, W?gier, Mo?dawii i krajów ba?ka?skich. Gwarantujemy, ?e wszyscy, którzy odwiedz? powiat bieszczadzki nie b?d? tego ?a?owa?. Znajd? tu bowiem spokój, cisz?, a wi?c warunki do pe?nego i prawdziwego relaksu.

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Ustrzykach Dolnych za przekazanie materia?ów i informacji.
Zapraszamy na oficjaln? stron? Powiatu www.bieszczadzki.pl

  1. Po?o?enie
  2. Przyroda
  3. Turystyka konna
  4. Wyci?gi narciarskie
  5. Szlak cerkiewek bieszczadzkich
1. Po?o?enie

Ustrzyki Dolne, które s? siedzib? Starostwa to wa?ny w?ze? komunikacyjny dla udaj?cych si? w Bieszczady Wysokie, le?? bowiem na trasie tzw. ma?ej i du?ej "p?tli bieszczadzkiej", s? tak?e najbli?ej gór po?o?on? miejscowo?ci? posiadaj?c? lini? kolejow?.
Powiat bieszczadzki posiada dogodne po??czenia PKS z Rzeszowem, Warszaw?, Katowicami i Nowym S?czem, a tak?e po??czenie PKP umo?liwiaj?ce wypraw? na wschód przez otwarte przej?cie kolejowe w Kroscienku. Oprócz tego niedawno otwarto drogowe przej?cie graniczne Kroscienko - Smolnica czynne ca?? dob?. Przej?cia te umo?liwiaj? dotarcie do atrakcyjnych turystycznie i coraz lepiej zagospodarowanych terenów Zachodniej Ukrainy, W?gier, Mo?dawii i krajów ba?ka?skich.2. Przyroda

Bieszczady oczarowa?y turystów swoim pi?knem i dziko?ci?, a bogactwem przyrodniczym pobudzaj? wyobra?ni? botaników, zoologów i le?ników, którzy odkrywaj? tu nowe dla Polski gatunki ro?lin i zwierz?t, badaj? procesy ekologiczne, poznaj? biologi? rzadkich i cennych gatunków oraz struktur? biocenoz. Turystów przyci?gaj? tu przede wszystkim góry, których d?ugie grzbiety rozci?gaj? si? od pó?nocnego zachodu w kierunku po?udniowo - wschodnim. Zbocza ich s? poci?te licznymi w?wozami, którymi sp?ywaj? potoczki, ??cz?ce si? w dolinach w coraz to wi?ksze, ??obi?ce pomi?dzy grzbietami rozleg?e doliny.
W Bieszczadach wyró?nia si? trzy pi?tra ro?linno?ci:
• pi?tro pogórza si?gaj?ce do ok. 500 m npm
• pi?tro regla dolnego si?gaj?ce do ok. 1150 m npm
• pi?tro po?onin rozci?gaj?ce si? od górnej granicy lasu po najwy?sze szczyty.
Bieszczady stanowi? niew?tpliwy fenomen przyrodniczo - historyczny na skal? europejsk?. W zwi?zku z wyludnieniem tego terenu w okresie powojennym, przyroda w wielu miejscach zaciera ?lady po dawnej dzia?alno?ci gospodarczej i pasterskiej. Post?puj?ca sukcesja ro?linno?ci i zachowane ?lady kultury materialnej wyró?niaj? ten teren, bogaty w faun? puszcza?sk?, lesisty obszar. Niew?tpliw? chlub? naszego powiatu jest Bieszczadzki Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielko?ci parkiem narodowym w Polsce. Zosta? utworzony w 1973 roku. Obecnie zajmuje 290 km kw. w najwy?ej po?o?onej cz??ci Bieszczadów Zachodnich, zaliczanej przez przyrodników do Karpat Wschodnich. W 1992 r. Bieszczadzki Park Narodowy sta? si? cz??ci? polsko- s?owacko- ukrai?skiego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Fauna BPN jest stosunkowo bogata w gatunki puszcza?skie takie jak: nied?wied?, wilk, ry?, jele? karpacki, sarna, dzik, ?ubr. Park jest rajem dla ornitologów.
Wyst?puj? tu:
• or?y przednie,
• orliki krzykliwe,
• trzmielojady,
• puszczyki uralskie,
• liczne gatunki dzi?cio?ów i inne drobne ptaki ?piewaj?ce.
W strefie po?onin zobaczy? mo?na wiele gatunków wschodniokarpackich, jak np.: pszeniec bia?y, go?dzik skupiony, w??ymord ró?owy oraz liczne ro?liny wysokogórskie, np. zawilec narcyzowaty, wid?ak alpejski, prosiennicznik jednog?ówkowy.3. Turystyka konna

Turystyka konna to rozrywka do?? kosztowna, ale Bieszczady ze swoimi wielkimi przestrzeniami i dziczej?cymi polami nieistniej?cych wsi s? wr?cz stworzone do tego typu turystyki. Warunki te doceni?a Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego i zorganizowa?a o?rodek zachowawczej hodowli konia huculskiego w Wo?osatem.
 
Turystom oferuje si? tutaj:
• nauk? jazdy na krytej uje?d?alni w Wo?osatem
• dla mniej zaawansowanych krótkie przeja?d?ki po okolicach Wo?osatego i Wetliny
• dla mniej do?wiadczonych je?d?ców konne rajdy terenowe pod okiem instruktora
• konne kuligi i przeja?d?ki bryczk?.4. Wyci?gi narciarskie

GMINA Ustrzyki Dolne
1. Kamienna Laworta w ?odynie 
Posiada trzy wyci?gi: krzese?kowy o d?ugo?ci 1300 m i zdolno?ci przewozowej 1100 osób/godzin?, orczykowy o d?ugo?ci 1250 m i zdolno?ci przewozowej 1000 osób/godzin? oraz wyci?g orczykowy dla pocz?tkuj?cych o d?ugo?ci 300m; 
Trasy narciarskie o d?ugo?ci 1250 m posiadaj? homologacj? 'FiS' na slalom gigant, ró?nica wzniesie? wynosi 254 m. Trasy (oprócz nartostrady) s? sztucznie ?nie?one i ratrakowane; 
U podnó?a stoku znajduje si? bar, bezp?atne parkingi, fnkcjonuje równie? wypo?yczalnia sprz?tu. Nad bezpiecze?stwem narciarzy czuwaj? ratownicy GOPR-u; 
Dojazd do stacji narciarskiej drog? z Ustrzyk Dolnych w kierunku Przemy?la i przej?cia granicznego w Kro?cienku.; 
Telefon 013 461-17-85, kom. (0) 602 293 583
2. Gromadzy? w Ustrzykach Dolnych 
Dwa wyci?gi 2-osobowe, orczykowe o d?ugo?ci 650 m i zdolno?ci przewozowej 2400 osób/godzin? oraz jeden wyciag talerzykowy 1-osobowy o d?ugo?ci 150 m i zdolno?ci przewozowej 350 osób/godzin?; 
Trzy trasy: 750 m posiada homologacj? 'FiS' na slalom, 800 m i 900 m. Ró?nica wniesie? wynosi 164 m. Trasy (oprócz nartostrady) s? sztucznie ?nie?one, ratrakowane oraz o?wietlone; 
U podnó?a góry znajduj? si? dwa bary, wypo?yczalnia sprz?tu wraz z serwisem narciarskim, szko?a narciarska X-Scream oraz parkingi; 
Stoki zabezpieczone s? przez ratowników GOPR-u i PCK; 
Stacja jest czynna codziennie od 9:00 do 21:00. Wieczorem przy sztucznym o?wietleniu.
3. Ma?y Król (d?. 200 m i 450 m) w Ustrzykach Dolnych
4. "Maciu?" (d?. 300 m) w Ustrzykach Dolnych

5. "Doppelmayr" w Ar?amowie 
Dwa wyci?gi orczykowe o d?ugo?ci 400 m i 500 m i zdolno?ci przewozowej 2400 osób/godzin?; 
Trasy o d?ugo?ci 400, 500 i 700 m oraz ró?nicy wzniesie? ok. 90 m; 
Ratraki, agregaty ?nie??ce,  szko?a narciarska z licencj? Polskiego Zwi?zku Narciarskiego, wypo?yczalnia sprz?tu, serwis narciarski, szatnia, przechowalnia sprz?tu narciarskiego.
6. Wyci?g (d?. ok. 600m) w Ropience 
D?ugo?ci ok. 600m, trzy trasy, ratrak; 
Wiata na ogniska i miejsce na zjedzenie w?asnego posi?ku, bar; 
Czynny w weekendy od 9:00 do 15:00 i dla zorganizowanych grup (10 przejazdów - ok. 10 z?); 
Telefon (013) 465-22-50.

GMINA Lutowiska
1. Wyci?g narciarski (d?. 260 m) w Zatwarnicy
2. Stacja narciarska na Rusinowej Polanie - Dwerniczek
3. Wyci?g narciarski BPN w Ustrzykach Górnych5. Szlak cerkiewek bieszczadzkich
Bieszczady nale?? do najpi?kniejszych regionów naszego kraju. Wielu przybyszów zadziwiaj? niepowtarzalnym urokiem dziewiczej jeszcze przyrody, urzekaj?cymi zabytkami przesz?o?ci i bogat? kultur? dawnego pogranicza. Na obszarze tym przez minione tysi?clecia wspó??y?y ze sob? cywilizacje wschodu i zachodu, kultura ?aci?ska z kultur? bizantyjsk? wraz ze swymi odmiennymi obrz?dkami religijnymi i zwyczajami kulturowymi. W krajobrazie górskim pozostawi?y widoczne do dzi? ?lady swego istnienia.
Najciekawsze z nich to: 
BANDRÓW
najlepiej zachowany zespó? budownictwa ludowego w polskiej cz??ci Bieszczadów, na który sk?adaj? si? drewniane cha?upy z prze?omu XIX i XX w., krzy?e przydro?ne i cerkiew greko-katolicka.
BRZEGI DOLNE
drewniana dwudzielna cerkiew z 1844 r. o konstrukcji zr?bowej nakryta dwuspadowym dachem krytym blach?, dzi? ko?ció? rzymsko-katolicki.
BYSTRE
cerkiew pw. ?w. Micha?a Archanio?a zbudowana w 1902 roku. Obecnie opiekuje si? ni? TOnZ z Ustrzyk Dolnych.
CZARNA
cerkiew pw. ?w. Dymitra z 1834 roku, w ?rodku zachowa? si? oryginalny ikonostas cofni?ty na ?cian? i zabytkowe wyposa?enie z XIX w.
HOSZÓW
drewniana cerkiew greko-katolicka z lat 1900-1925 wzniesiona w tzw. narodowym stylu ukrai?skim, dzi? ko?ció?.
KRO?CIENKO
cerkiewka z 1794 roku, obok której stoi drewniana dzwonnica kryta gontem.
LESZCZOWATE
drewniana cerkiew z 1922 r. zbudowana na planie krzy?a ?aci?skiego, o konstrukcji zr?bowej i nakryta o?miok?tn? centraln? cebulast? kopu??. We wn?trzu zachowa?y si? fragmenty ikonostasu z ko?ca XVIII w., ikony z XIX w. rajskie i diako?skie wrota z I po?owy XIX w. oraz kilka XIX- wiecznych zabytkowych elementów wyposa?enia wn?trza. Od 1990 r. jest to ko?ció? filialny. Obok dzwonnica drewniana z XIX w. z dzwonem z XVI w., a na cmentarzu grobowiec w?a?ciciela wsi Edmunda Krai?skiego.
LISKOWATE
cerkiew z 1832 roku , wybudowana przez Iwana Raka z ?opuszanki i Wasyla Tymczaka z Liskowatego. Reprezentuje styl bojkowski.
LUTOWISKA
Znajduje si? tu neogotycki ko?ció? parafialny rzymsko-katolicki z lat 1911-1920, odremontowany w 1963 r. Na uwag? zas?uguje stary cmentarz obu obrz?dków oraz rozleg?y kirkut na stoku górskim w odleg?o?ci ok. 400 m na wschód od nowej szko?y.
?ODYNA
drewniana trójdzielna cerkiew z 1861 r. o konstrukcji zr?bowej obita gontem z dwuspadowym dachem krytym blach?. Dzi? ko?ció?.
MICHNIOWIEC
drewniana trójdzielna cerkiew grecko-katolicka z 1863 r. wzniesiona w konstrukcji zr?bowej z naw? na rzucie o?mioboku z dzwonnic? z 1904 r.
POLANA
drewniana dwudzielna greko-katolicka cerkiew z 1790 r. z polichromi? z 1937 r. U?ytkowana od 1970 r. jako ko?ció? rzymsko-katolicki.
ROPIENKA
murowany neogotycki ko?ció? parafialny z 1938-39 r., drewniany ko?ció? filialny z 1893 r. zbudowany na rzucie krzy?a ?aci?skiego. We wn?trzu o?tarze z I po?owy XIX w. przeniesione z miejscowej cerkwi z ikonami. Dawna cerkiew greko-katolicka z 1726 r. przeniesiona do pobliskiej Wa?kowej.
RÓWNIA
cerkiew greko-katolicka z XVIII w. uchodz?ca za per?? dawnej architektury bojkowskiej. Jest to cerkiew o uk?adzie trójdzielnym. sk?adaj?ca si? z prezbiterium, nawy i babi?ca.. Najpi?kniejsza na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
SMOLNIK
murowana greko-katolicka cerkiew z 1806 r. z murowan? dzwonnic? obok. We wn?trzu zachowany cenny czterostrefowy ikonostas wspó?czesny cerkwi z bogat? dekoracj? snycersk? i ikonami z XVIII-XIX w. Od 1969 r. jest ko?cio?em filialnym rzymsko-katolickim. We wsi kilka zabytkowych domów z pocz. XX wieku.
USTIANOWA
drewniana trójdzielna cerkiew greko-katolicka z 1791 r.  o konstrukcji zr?bowej z dachami krytymi gontem. Od 1971 r. ko?ció? rzymsko-katolicki.
WOJTKOWA
drewniana cerkiew z 1920 r. na rzucie krzy?a greckiego zwie?czona kopu??, z pó?nobarokowym o?tarzem g?ównym z II po?owy XVIII wieku.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs