G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Ka?czuga

Miasto i Gmina Ka?czuga po?o?one jest na Pogórzu Rzeszowsko - Dynowskim, na pograniczu Podkarpacia i Niziny Sandomierskiej. Urozmaicenie rze?by terenu zawdzi?cza gmina swemu po?o?eniu geograficznemu. Pó?nocna cz??? gminy le?y na wysoko?ci 200 m.n. p. m., natomiast po?udniowa na wysoko?ci 380 m. n. p. m. Powoduje to naturalne pofa?dowania terenu niewielkimi wzniesieniami. Krajobraz ponadto urozmaicaj? doliny Mleczki i jej dop?ywów. Ka?czuga to typowe miasto galicyjskie, z histori? si?gaj?c? w XIV wiek. Za?o?ycielem miasta by? Otton z Pilczy. Pierwsze informacje pisane dotycz?ce osadnictwa na tym terenie pochodz? ju? z 1340 r. Prawa miejskie Ka?czuga otrzyma?a w roku 1440 z r?k króla W?adys?awa Jagie??y. Kolejnymi w?a?cicielami miasta by?y takie znacz?ce rody, jak: Pileccy, Odrow??owie, Kostkowie, Ostrogscy, Lubomirscy i Sanguszkowie. Miasto po?o?one by?o na skrzy?owaniu traktów handlowych z Polski na W?gry i z zachodu na Ru?. Zapewnia?o mu to równomierny rozwój. Lata ?wietno?ci i rozwoju Ka?czugi przypad?y na okres do 1498 r. Miasto posiada?o wtedy 3000 mieszka?ców. Wkrótce jednak prze?y?o wiele dramatycznych wydarze?. Najazd wo?oski w 1498 r oraz kilka najazdów tatarskich spowodowa?o jego upadek. Z centralnego skrzy?owania w ?rodku grodu drogi rozchodz? si? w cztery strony ?wiata. Ka?czuga jest najrozleglejsz? gmin? powiatu przeworskiego.
Kontrowersyjna jest etymologia nazwy Ka?czuga. Wed?ug Bruchera s?owo ka?czug wywodzi si? od wyrazu tureckiego kamcze co oznacza: bicz. Natomiast wed?ug ksi?dza Jana Kud?y nazwa miasta pochodzi od tatarskiego s?owa kolczuga. By?a to druciana koszula, jakiej w XV wieku u?ywa?o rycerstwo. Ciekawostk? jest równie? pochodzenie nawy rzeki Mleczki. Istniej? pogl?dy, ?e wywodzi si? ona od bia?ego koloru wody albo od m?ak, czyli mokrade?, które towarzyszy?y rzece wzd?u? jej biegu. Istnieje te? trzecia mo?liwo??, któr? wyja?nia K. Wolski twierdz?c, ?e ka?d? rzek? nazywaj? tutaj Mleczk? z powodu znacz?cych ilo?ci miel?cych m?ynów wodnych. Trudno jest dok?adnie sprecyzowa? pochodzenie tej nazwy i wskaza? najbardziej wiarygodn? wersj?.

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy Ka?czuga za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.kanczuga.hoga.pl

  1. Po?o?enie
  2. Co warto zobaczy??
  3. Przyroda
  4. Wsie gminy Ka?czuga
1. Co warto zobaczy??

Mocne strony Miasta i Gminy Ka?czuga to atrakcyjno?? po?o?enia, walory turystyczne i krajobrazowe. Naturalne pofa?dowania terenu z niewielkimi wzniesieniami tworz? malownicze widoki. W ramach promocji walorów turystycznych przygotowana zosta?a ?cie?ka przyrodniczo-historyczna po Ka?czudze i okolicy. Trasa ?cie?ki o d?ugo?ci 12 km tworzy zamykaj?c? si? p?tl?, zawiera informacje dotycz?ce historii regionu i jego zabytków, ciekawostek z dziedziny flory i fauny oraz przybli?a bogata histori? miasta.

Kolej w?skotorowa
Przez teren Miasta i Gminy Ka?czuga przebiega trasa kolejki w?skotorowej. Od maja do wrze?nia kursuje poci?g turystyczny Pogórzanin, który ?wiadczy us?ugi turystyczne dla grup zorganizowanych i osób prywatnych na odcinku Przeworsk -Dynów.

Pomnik Grunwaldu
Na terenie miasta zachowa?y si? ciekawe fragmenty zabudowy drewnianej. W rynku mieszka?cy wybudowali pomnik Grunwaldu. Zniszczony w czasie wojny przez Niemców, w roku 1984 zosta? odbudowany i stanowi dzi? atrakcj? turystyczn? i historyczn?.

Ko?ció? Parafialny
W ?rodkowej cz??ci miasteczka wznosi si? Ko?ció? Parafialny z pocz?tków XVII wieku. Nale?y do najpi?kniejszych budowli sakralnych pó?nego renesansu w Polsce. Ko?ció? posiada dwie pó?niej dobudowane kaplice, wn?trze ?wi?tyni utrzymane jest w stylu barokowym. Osobliwo?ci? architektoniczn? ?wi?tyni s? odmienne style przedstawiaj?ce cz??ci sk?adowe.2. Przyroda

Rezerwat Hósówka
W miejscowo?ci Lipnik znajduje si? rezerwat przyrody, w którym wyst?puje m. in. k?okoczka po?udniowa, obejmuj?cy cenny starodrzew modrzewia europejskiego. Po?udniowa cz??? gminy jest zalesiona, powierzchnia lasów obejmuje 1500 ha. Naturalne skupiska k?okoczki po?udniowej, du?a liczebno?? tego gatunku i jego odnawialno?? to podstawowe przyczyny utworzenia rezerwatu Husówka. Powsta? on w 1995 roku, w celu zachowania naturalnego stanowiska k?okoczki po?udniowej (Staphyela pinnata), która w?a?nie w tej cz??ci Pogórza Dynowskiego znalaz?a sobie optymalne warunki do rozwoju. D?b, grab i buk to ro?liny, które dominuj? w drzewostanie lasu.
Rezerwat po?o?ony jest na terenie wsi Lipnik, oko?o 10 km od Ka?czugi na wysoko?ci 340 375 m n.p.m. Rezerwat rozci?ga si? na powierzchni 72 ha i nale?y do Nadle?nictwa Ka?czuga. Teren rezerwatu to nie tylko las, ale równie? urozmaicaj?ce krajobraz potoki i jary. Potoki s? dop?ywami rzeki Husówka p?yn?cej oko?o 200 m od granic rezerwatu. To w?a?nie tej rzece rezerwat zawdzi?cza swoj? nazw?.
Na terenie rezerwatu zosta?a wytyczona ?cie?ka przyrodniczo - dydaktyczna. Trasa ?cie?ki zosta?a tak wytyczona, aby ukazywa?a nie tylko stanowiska k?okoczki poludniowej, ale równie? miejsca, gdzie ro?nie cenny dla tych ziem starodrzew modrzewiowy. ?cie?ka trasy wynosi 1 km. Na trasie rozlokowanych jest sze?? punktów przystankowych z tablicami informacyjnymi. Ka?da tablica zawiera najwa?niejsze informacje dotycz?ce drzewostanu, krzewów i zwierz?t, które mo?na zobaczy? w tym miejscu.3. Wsie gminy Ka?czuga

Krzeczowice
Wie? rozciagajaca si? na po?udnie od Przeworska, w?ród szerokiej doliny rzeki Mleczka. Pierwsze informacje o Krzeczowicach si?gaj? 1515 roku. Nazwa miejscowo?ci pochodzi od nazwiska Krzesz - by?ego w?a?ciciela.
W Krzeczowicach warte zobaczenia s?:
1. Pomnik poleg?ych w strajku ch?opskim w 1936
2. Zabytkowy drewniany ko?ció?
3. Park podworski z okaza?ymi drzewami, w?ród których na szczególn? uwag? zas?uguje stuletni orzech kaukaski

?uklin
Jest to niewielka miejscowo?? w gminie Ka?czuga rozci?gaj?ca si? na pagórkowatych wzgórzach poprzecinanych licznymi w?wozami. Znajduje si? tam pa?ac ?ukli?ski z XIX wieku wzniesiony przez Ród Kellermanów.

Lipnik
Wie? po?o?ona na po?udniowy zachód od Przeworska, znana z rozleg?ych sadów, jedna z najwi?kszych w okolicy. Pocz?tki jej powstania si?gaj? XII - XIII wieku. G?ówn? atrakcj? jest. park podworski. Na terenie miejscowo?ci znajduje si? równie? Rezerwat Przyrody "Husówka".

Chodakówka
Ma?a wioska ukryta w?ród wzniesie? Pogórza Dynowskiego po?o?ona na po?udniowy zachód od Przeworska. Dzi?ki wzniesieniom si?gaj?cym 392 i 393 m n.p.m. mo?na ogl?da? piekne, rozleg?e widoki. Tereny te s? stosunkowo zalesione. Z po?udniowej strony wioski znajduje si? wzgórze Sieteszka lub po prostu Góra. Na powierzchni 6 ha mo?na jeszcze obejrze? zachowane resztki wa?ów grodu i podgrodzia. Przypuszczenia archeologów daj? do zrozumienia, ?e tak rozleg?a osada musia?a mie? na miar? ?redniowiecznych czasów charakter miasta.
Na terenie grodu, a nawet samego zamku posiadaj?cego kszta?t czworoboku s? ?lady po wie?y i bramie, a na pó?nocnym zalesionym stoku zachowa?y si? resztki wa?ów.

?opuszka Ma?a
Jak sama nazwa wskazuje jest to ma?a wioska le??ca w dolinie rzeki Mleczka, na po?udniowy wschód od Ka?czugi. Znajduje si? tam dawny dwór Pogonowskich z XIX wieku otoczony parkiem

?opuszka Wielka
Polo?ona jest w obr?bie Pogórza Dynowskiego, na pó?nocny zachód od Przeworska w dolinie strumienia ?opuszanka, prawego dop?ywu Mleczki. Do ko?ca XIX wieku nale?a?a do powiatu ?a?cuckiego. Zabudowania ci?gn? si? szeregowo spod lasu do dawnego dworu, po obu stronach rzeki, która sp?ywa ze stoków wzgórza lasu R?czyna na pó?noc od Siedleczki.
Teren otoczony jest malowniczymi wzgórzami wysoko?ci 260 - 394 m n.p.m. Z po?udniowej strony ci?gnie si? wielki kompleks le?ny, na zachód za? szerokie bezle?ne wzgórze zwane Dzia?em Pantalowickim. Na tamtejszych terenach w?ród utworów geologicznych wyst?puje alabaster. Wydobywanie tego cennego minera?u rozpocz?? w 1928 roku Seipjo del Campo. W czasie II wojny kopalnia by?a zalana wod?, ponownie uruchomiona zosta?a w 1945 roku i z ma?ymi przerwami eksploatowana by?a do niedawna. Zwiedzaj?c ?opuszk? Wielk? nale?y zwróci? uwag? na zachowane resztki parku, dawnego dworu ?cipionów oraz na XIX wieczn? kapliczk? grobow? tej rodziny. Ciekawostk? jest mocno bij?ce ?ród?o na skraju wioski w?ród rozpadlin i mokrade? w miejscu zwanym Migdas. Nie mo?na zapomnie? o pi?knym drewnianym ko?ció?ku, który wznosi si? na pagórku. Pochodzi z XVI wieku..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.013 secs