G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Przeworski

Powiat Przeworski le?y w po?udniowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wis?y. Swym zasi?giem obejmuje doliny dop?ywów Mleczki: Markowianki i Mleczki Zarzecznej, jak i dolin? samej Mleczki, która wpada do bocznego dop?ywu Sanu - Wis?oka. Od pó?nocy ograniczony jest wid?ami Wis?oka i Sanu, od wschodu i zachodu dwoma morenowymi wzgórzami, pozostawionymi przez lodowce i rzeki polodowcowe za? od po?udnia si?ga po Pogórze Dynowskie. Administracyjnie obejmuje miasta i gminy: Przeworsk, Sieniaw?, Ka?czug?, Adamówk?, Zarzecze, Ga?, Jawornik Polski, Try?cz?. Stolic? powiatu jest Przeworsk.
Powiat le?y na terenie, którego dno tworzy równa jak stó?, najstarsza w Polsce dolina fluwioglacjalna stanowi?ca cz??? Niziny Sandomierskiej. Kraw?dzi niecki stanowi?: po?udniow? - próg karpacki, pó?nocn? - wa? moreny czo?owej za Sanem i Wis?okiem. Pasmo Pogórza Karpackiego przedzielone jest w samym ?rodku przez rzek? Mleczk?. Prostopadle do niej ci?gn? si? w?skie i krótkie doliny. Jednak ze wszystkich dolin najpi?kniejsz? jest dolina Mleczki - królowa potoków i strumyków przeworskich. O próg karpacki opar?y si? wa?y moren czo?owych, które ci?gn? si? w kierunku równole?nikowym. Osady lodowcowe zosta?y u?o?one w charakterystyczne faluj?ce wynios?o?ci, przypominaj?ce "pofalowane" morze.

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Przeworsku za przekazanie materia?ów i informacji.
Zapraszamy na oficjaln? stron? Powiatu www.powiat.przeworsk.pl

  1. Historia
  2. Turystyka
  3. Flora i fauna
  4. Bogactwa naturalne
  5. Zabytki
  6. Kultura
  7. Miejsca noclegowe, hotele, agroturystyka, noclegi
  8. Gminy Powiatu Przeworsk
1. Historia

10 X 1999 r. Powiat Przeworski obchodzi? 100-lecie swojego istnienia.
A wszystko zacz??o si? od...
decyzji hrabiego Pergena, który w roku 1772 zniós? obowi?zuj?cy przed rozbiorami podzia? administracyjny na mocy którego Galicja zosta?a podzielona na 6 cyrku?ów oraz 19 dystryktów. Przeworsk z racji swojego po?o?enia sta? si? cz??ci? dystryktu kro?nie?skiego, przynale?nego z kolei do cyrku?u pilzne?skiego. Rok 1784 przyniós? dla Przeworska nowe zmiany: stali?my si? cz??ci? dystryktu przeworskiego w cyrkule rzeszowskim. W takiej strukturze pozostawali?my do czasu kiedy to w roku 1855 przej?li?my uprawnienia powiatu s?dowego.

10 pa?dziernika roku 1899 by? dniem historycznym.
Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewn?trznych powo?ano Starostwo Powiatowe w Przeworsku, a 1-go listopada rozpocz?? urz?dowanie pierwszy Starosta - hrabia Henryk Morstin. Jednak na pe?n? samodzielno?? musieli?my jeszcze d?ugo czeka?.
1929 r. ca?kowicie oderwali?my si? od Powiatu ?a?cuckiego. By?o to mo?liwe dzi?ki usilnym staraniom ksi?cia Andrzej Lubomirskiego - ordynata Przeworskiego. Jako pose? na Sejm poruszy? t? spraw? na forum parlamentu .Na korzy?? powstania powiatu przemawia?o równie? dogodne po?o?enie komunikacyjne, wybudowanie jedynej w tym regionie cukrowni, dobrze rozwini?te rolnictwo oraz g??boko zakorzenione w?ród mieszka?ców poczucie w?asnej odr?bno?ci i niezale?no?ci.

W okresie mi?dzywojennym
Powiat Przeworski zosta? podzielony na 5 gmin (Ka?czug?, Manasterz, Markow?, Przeworsk, Try?cz?) oraz 2 miasta : Przeworsk i Ka?czug?. Z wybuchem II wojny ?wiatowej Powiat Przeworski zosta? w??czony do Powiatu Jaros?awskiego, by po wojnie na nowo sta? si? samodzieln? jednostk?. Powojenna polityka ówczesnych w?adz komunistycznych zmierzaj?ca do ca?kowitej centralizacji w?adzy spowodowa?a powstanie w 1950 roku prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W czerwcu 1975 r. po reformie administracyjnej kraju Starostwo Powiatowe w Przeworsku podzieli?o los wielu innych i przesta?o istnie?. Od tej pory funkcjonuje jako Urz?d Rejonowy nie zmieniaj?c jednak swojego administracyjnego obszaru dzia?ania.
Powiat Przeworski przywrócono ustaw? z dnia 05.06.1998 r. o samorz?dzie powiatowym (Dz. U. Nr. 91, poz. 578 z dnia 18.07.1998 r.) W stosunku do okresu wcze?niejszego terytorium powiatu przeworskiego powi?kszy?o si? o Gmin? Adamówka2. Turystyka

Ma?o znana ziemia przeworska nale?y do ciekawych i atrakcyjnych zak?tków po?udniowo-wschodniej Polski. Ma ona bogat? i ciekaw? histori?, znajduje si? tu wiele zabytków kultury oraz cennych osobliwo?ci ?wiata ro?linnego i zwierz?cego. Brak uci??liwego dla ?rodowiska przemys?u sprawi?, ?e teren ten odznacza si? czystym, nieska?onym powietrzem. ?wietnie nadaje si?, wi?c do celów kuracyjnych, wypoczynku, zregenerowania si? psychicznych, poprawienia kondycji fizycznej i co wa?ne pobyt tutaj nie wymaga du?ych ?rodków finansowych.
Warunki naturalne powiatu daj? mo?liwo?? organizowania popularnych form wypoczynku turystyki rowerowej i pieszej. Atrakcj? dla turystów, dzieci i m?odzie?y stanowi? mo?e przejazd zabytkow? kolejk? w?skotorow? Przeworsk - Jawornik - Dynów na trasie 46 km, w tym przez tunel rozpoczynaj?cy si? na granicy Jawornika Polskiego. Tunel liczy 602 m d?ugo?ci, pod 30-metrow? warstw? ziemi. Trasa kolejki po?o?ona w malowniczym i urozmaiconym terenie posiada nie kwestionowane walory turystyczno - krajobrazowe. W gminie Jawornik Polski s? dobre warunki do uprawiania narciarstwa. W przysió?ku Do?ki zainstalowany jest wyci?g narciarski. Przez teren gminy Jawornik Polski przebiega niebieski szlak turystyczny Dynów - Laskówka - Jawornik Polski - Bia?a k/Rzeszowa. Szlak prowadzi przez pó?nocny skraj Pogórza Dynowskiego. D?ugo?? trasy 38 km, czas przej?cia oko?o 12 godzin. Biegnie on wzniesieniami o wysoko?ci od 365 do 392 m n.p.m. w?ród lu?no rozrzuconych przysió?ków Granice, Borówka, Podgórze.
Rekreacyjne zaplecze powiatu stanowi bogata szata ro?linna. Zespo?y zieleni zabytkowej s? t? cz??ci? krajobrazu, która przetrwa?a w mniej lub bardziej zmienionej formie do czasów wspó?czesnych. Do zespo?ów tych zaliczy? nale?y parki podworskie i pa?acowe, zadrzewienia przy obiektach sakralnych, szko?ach, starych cmentarzach oraz aleje. S? one wa?nymi sk?adnikami krajobrazu, reliktami przyrody i kultury. Zabytkowe parki i dawne ogrody przedstawiaj? warto?? ogólnonarodow? nie tylko z punktu widzenia historii i estetyki krajobrazu, ale tak?e ze stanowiska przyrodoznawstwa, dydaktyki i rekreacji.
Park przeworski rozplanowany zosta? w stylu ogrodów francuskich w po?owie XIX wieku. Przy pa?acu rosn? pomnikowe lipy, pochodz?ce z najwcze?niejszego za?o?enia geometrycznego. W uk?adzie kompozycji ro?linnej zachowane s?: platany w rz?dowych nasadzeniach, sosny wejmutki, cyprysiki, wiele odmian lip, d?bów, kasztanowców, a tak?e k??k kanadyjski i korkowiec amurski. Przetrwa? do naszych czasów wjazd g?ówny od strony miasta wraz z kordegard? i drugi od strony folwarku. W dawnym Pa?acu Lubomirskich znajduje si? "Muzeum - Zespó? Pa?cowo - Parkowy", który jest instytucj? wielodzia?ow?. Funkcjonuje w nim dzia? historii miasta, dzia? historyczno - artystyczny, dzia? historii po?arnictwa oraz biblioteka muzealna. W listopadzie 1999 roku w Zarzeczu powsta? Club Konsulów. Staraniem Starosty Przeworskiego Zbigniewa Mierzwy w Pa?acu Lubomirskich w Przeworsku 23 kwietnia 2003 roku dokonano otwarcia siedziby Clubu Konsulów, do którego aktualnie nale?? Konsulowie z 19-tu pa?stw.
Atrakcyjnie przedstawia si? Sieniawski zespó? parkowo - pa?acowy z XVII wieku. Z najstarszego uk?adu zachowa?y si? aleje lipowe. Zbiorowiska ro?linne starej cz??ci ogrodów ukszta?towane s? przede wszystkim z d?bu i lipy, zw?aszcza w d?bowych nasadzeniach, w alejach bocznych g?ównego traktu. Ogrody Sieniawskie Izabeli Czartoryskiej odegra?y wa?n? rol? w upowszechnieniu sztuki ogrodowej w Ma?opolsce, a zw?aszcza na ziemi przemyskiej.
Ogrody w Zarzeczu nale?? do najstarszych i s? to ogrody o naj?adniejszym rozplanowaniu na ziemi przeworskiej i jaros?awskiej. Zosta?y zaprojektowane przez Magdalen? z Dzieduszyckich Morsk?. Z tego okresu zachowana jest sie? nieregularnych dróg, z du?ym parterem wodnym oraz z wysp? i kopcem widokowym.
Kilka interesuj?cych parków podworskich zachowa?o si? w gminie Ka?czuga. Park w Lipniku jest jednym z nielicznych, dwudziestowiecznych parków le?nych o bogatym sk?adzie florystycznym, zarówno gatunków krajowych, jak i obcych. Zachowanych tu jest wiele ro?lin wczesnowiosennych oraz w ca?o?ci jednorodny uk?ad przestrzenny wed?ug pierwszego rozplanowania, wraz z alej? grabow?, lipow?, jesionow? oraz sadem jab?oniowym.
W miejscowo?ci ?opuszka Ma?a znajduj? si? osiemnastowieczne za?o?enia ogrodowe gruntownie przebudowane na prze?omie XIX i XX wieku. Dominuj?cym elementem uk?adu przestrzennego jest nowy dwór, usytuowany na samej kraw?dzi skarpy. Pod skarp?, w dolinie rzeki, po?ród ??k kwietnych, otwieraj? si? szerokie perspektywy na parter wodny. W sk?adzie florystycznym dominuj? gatunki krajowe li?ciaste: lipa, jesion, d?b, brzoza , grab, buk. Z gatunków obcych ro?nie platan klonolistny.
Interesuj?ce parki podworskie znajduj? si? równie? w miejscowo?ciach: Krzeczowice, ?opuszka Wielka, Sietesz i ?uklin.
W Hadlach Szklarskich (gm. Jawornik Polski) znajduj? si? rozleg?e ogrody krajobrazowe, rozplanowane w XVIII stuleciu cz??ciowo na reliktach wcze?niejszego za?o?enia. Otoczone s? z trzech stron dolin? potoku z dwoma wjazdami na rampach ziemnych i g?ównym od strony dworu i mostu. Centralne miejsce po?ród g?ównej kwatery w obramowaniu starodrzewia zajmuje pa?ac murowany oraz stary, drewniany dwór. Na skarpie, od strony stawu ro?nie gaj z pomnikowymi d?bami.
Turystycznym atutem powiatu jest Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmuj?cy powierzchni? 52 408 ha, za?o?ony w 1987 r. Obejmuje on tereny wyró?niaj?ce si? krajobrazowo o ró?nych typach ekosystamów. Króluj? w nim: sosna pospolita ( 140-180 letnie) i d?b szypu?kowy, zbiorowiska gr?dowe z grabem i bukiem. Na terenie wsi Dobra wyst?puj? chronione prawem pomnikowe d?by i okaza?e jod?y. Ponadto wprowadzonymi formami ochrony przyrody s? tutaj: rezerwat le?ny "LUPA", u?ytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa ro?lin (m.in. synantropy pó?nocnoameryka?skie, tj. aster ameryka?ski i wirginijski) oraz zwierz?t ( wilk, bóbr, wydra, bocian czarny, ?uraw popielaty, puchacz, kobuz i inne).3. Flora i fauna

Przyroda nieo?ywiona jest ciekawym elementem ?rodowiska naturalnego, który warto pozna?. Ziemia Przeworska posiada bogat? szat? ro?linn?. Dwa Nadle?nictwa: Ka?czuga i Sieniawa mog? poszczyci? si? pi?knymi obszarami le?nymi z urozmaiconym drzewostanem: jod?ami, ?wierkami, bukami, brzozami , grabami i d?bami. W miejscowo?ci Sietesz znajduje si? jedyny w Polsce rezerwat k?okoczki po?udniowej . Na terenie Zalesia wyst?puje pi?kny i pot??ny kilkusethektarowy zespó? modrzewia europejskiego. W parkach miejskich znale?d? mo?na rzadkie okazy platanów, s?dziwe licz?ce po 300 lat lipy, zasadzone r?k? Jana III Sobieskiego oraz d?by licz?ce ok. 200 lat. Mo?emy obejrze? tam równie? ro?liny sprowadzane z innych cz??ci ?wiata: Heracleum kaukaski, oman stepowy, pi?ciornik olbrzymi i tamariks. Pi?kne, stare drzewa rosn? w ogrodach dworskich w Siennowie, Try?czy, ?opuszce Wielkiej i Ma?ej, Lipniku, Sieteszy, Zarzeczu, Urzejowicach i innych. Godny polecenia jest gaj pod ?wi?toniow?, zwany "D?brzyn?". Stanowi ona pozosta?o?? po dawnej puszczy nadwi?la?skiej. W jego uroczysku znajduje si? cmentarzysko pras?owia?skie. W czasach prehistorycznych uwa?ano go za "?wi?ty gaj", co zapewni?o mu przez wiele wieków nietykalno??.
Nad brzegami rzek rosn? g?ównie wierzby, olchy, osiki i topole. Ro?linno?? ??kow?, porastaj?c? rozleg?e pastwiska mi?dzy Nowosielcami i Bia?obokami reprezentuj? pi?kne go?dziki storczykowate i rosiczka, a w okolicy Cha?upek: pe?nik europejski, goryczka w?skolistna i kosaciec syberyjski.
Bogate w ro?liny bagienne jest stare koryto Wis?oka mi?dzy Gniewczyn? Trynieck? a Wólk? Ma?kow?. Wydmy piaszczyste wyst?puj?ce w okolicy Jagie??y, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej i Ma?kowej, Gniewczyny Trynieckiej poro?ni?te s? lasami sosnowymi i d?bami.
W czasach zamierzch?ych ?y?y na terenie powiatu tury, nied?wiedzie i borsuki. Obecnie wyst?puje ogromna ró?norodno?? gatunków. Obszary le?ne zamieszkuj? zaj?ce, jelenie, wilki, sarny i dziki, które grasuj? masowo w po?udniowej cz??ci powiatu. W Mleczce ?yj? pi?maki. W lasach mieszanych z g?stym podszyciem, w okolicach Zalesia i ?apajówki spotka? mo?na: skowronki, jaskó?ki, s?owiki, dzi?cio?y zielone i pstre, dzierzby, kosy, zi?by, wilgi, mucho?ówki, pokrzywki, pliszki, drozdy, szpaki, dzierlatki, sikorki, gile, czy?yki, ?wiergotki polne, kwiczo?y, kowaliki, kuku?ki, kuropatwy, przepiórki, derkacze, sojki, turkawki, czajki i szczyg?y. W ?w. Jeziorze (ko?o Nowosielec) p?ywaj? kurki - nurki. W powietrzu panuje i straszy ptactwo jastrz?b.
Wody Mleczki, Sanu, Wis?oka i jezior obfituj? w ryby. S? w?ród nich: okonie, sandacze, sumy, ?winki, szczupaki, karpie, karasie, leszcze, brzany, p?ocie, wzdr?gi (krasnopiele) i w?gorze. Istniej? wi?c bardzo dobre warunki do w?dkowania, zarówno amatorskiego, jak i zawodowego.
Na skrajach lasów nad brzegami rzek i potoków, na moczarach i ??kach, którymi w czasie w?drówkach b?dziecie si? Pa?stwo porusza? napotkacie w sezonie wiosenno- letnim roje motyli, w?ród których rej wodz?: pa? królowej, latolistek - cytrynek, rusa?ka - pawik, ?a?obnik, admira?, wierzbowiec, pokrzywnik, rusa?ka- ceik, szafraniec, mieniak - ??cznik, osetnik, ikar, sówka, chojnówka i najpopularniejszy ze wszystkich bielinek-kapustnik oraz wiele innych.4. Bogactwa naturalne

Gips, alabaster - ok. ?opuszki Wielkiej, pok?ady eksploatowane ju? w okresie przedwojennym, mo?liwo?? przerabiania surowca na miejscu
Piaskowiec - kamienio?omy w Manasterzu, Hucisku Jawornickim i Hadlach Szklarskich, przydatny jako surowiec do budowy dróg i jako podk?ad nawierzchniowy dróg ulepszonych
Glina - wyst?puje na kraw?dzi pogórza i w pasie lessowym, doskona?y materia? budowlano-ceramiczny; wykorzystywana jako surowiec w cegielniach
Torf - cienkie i niezbadane pok?ady w ok. Mikulic i Gorzyc
Piasek rzeczny - Wis?ok, San , doskona?y do wyrobów betonowych, kr?gów i dachówki
W?giel kamienny - ok. ?opuszki Wielkiej, Manasterza i Widaczowa, pok?ady tzw. "porwa?ca" dochodz?ce do 0.5 m grubo?ci, eksploatacja sposobem mechanicznym jest nieop?acalna
Ruda darniowa - ??ki Grz?ski i ?wietoniowej; nie nadaje si? do eksploatacji ze wzgl?du na niski procent zawartego w niej ?elaza5. Zabytki

Na terenie Powiatu Przeworskiego znajduj? si? liczne zabytki i dziedzictwa kultury. Do najwa?niejszych z nich zaliczamy:

Bazylika p.w. Ducha ?wi?tego
Gotycka budowla, ufundowany przez Jana z Tarnowa, wybudowana w latach 1430-1473 przez Zakon Kanoników Regularnych Stró?ów Grobu Jerozolimskiego, zwanych Bo?ogrobcami. Ksi??a Miechowici wzorowali si? na pierwszym i generalnym w Polsce ko?ciele Bo?ogrobców w Miechowie. Ten z kolei by? wzorowany na budowli Bo?ego Grobu w Jerozolimie. Na trzech wie?ach widniej? krzy?e z podwójnymi ramionami, symbolem Bo?ogrobców, zarz?dzaj?cych parafia przeworsk? przez cztery i pó? wieku.

Ko?ció? z dawnym klasztorem Miechowitów - obecnie plebania - ??czy delikatny kru?ganek, wsparty na arkadach ( 1724).
Warto obejrze?:
1. stalle z XVIII wieku ( z 20 tablicami, na których widniej? cytaty z Pisma ?w.)
2. ambona z 1713 r.
3. o?tarz g?ówny ( barok toska?ski) 1693 r.
4. spi?owa chrzcielnica z 1400 r.
5. replika Grobu Chrystusa z Jerozolimy XVII w., maj?ca rang? Sanktuarium Pa?skiego, stanowi?ca cel wielu pielgrzymek
6. dzwon " Sylwester" na wie?y ko?cielnej z 1627 r.
7. zabytki ruchome : monstrancje z XVII/ XVIII w., ornaty, kielichy, przechowywane w skarbcu
8. obraz pó?nogotycki z 1490 r. mieszcz?cy si? w prezbiterium

Ko?ció? i Klasztor OO. Bernardynów
Zespó? klasztorny oo. Bernardynów ufundowany w 1461 r. przez Marsza?ka Wielkiego Koronnego Rafa?a z Tarnowa, klasztor murowany z 1512 roku. W sk?ad zespo?u klasztornego wchodz?:
1. o?mioboczna wie?a z 1644 r., gdzie znajdowa?a si? dzwonnica i stra?nica
2. o?tarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia
3. kaplica ?w. Antoniego ( XVIII w.) z relikwiami ?wi?tego
4. kaplica Matki Boskiej Fatimskiej ( wewn?trz ko?cio?a) i Matki Boskiej z Lourdes (na placu ko?cielnym)
5. dobrze zachowane mury obronne, okalaj?ce plac ko?cielny
Ciekawostka: Kronika klasztorna zanotowa?a królewskie wizyty w klasztorze: Stefana Batorego w 1577 r. i Jana III Sobieskiego w 1697

Kaplica ss. Mi?osierdzia z klasztorem - 1778-1784
Ufundowany przez Antoniego Lubomirskiego i jego ?on? Zofi? z Korwinów Krasi?sk?.
Warto obejrze? o?tarz g?ówny z obrazem Matki Bo?ej ?nie?nej z Dzieci?tkiem w sukniach ze srebrnych blach cz??ciowo poz?acanych.
Obecnie w zabudowaniach klasztornych znajduje si? Dom Pomocy Spo?ecznej oraz przedszkole prowadzone przez siostry zakonne.

Ratusz - XVII w., przebudowany w 1909 r.
Znajduje si? we wschodniej cz??ci miasta. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1473 roku. W XVII wieku na starym zr?bie powsta?a nowa budowla, gruntownie przebudowana w pocz?tku XX wieku. Dzi? mie?ci si? tutaj kawiarnia " Ratuszowa" oraz Urz?d Stanu Cywilnego z Salonem ?lubów.

Kopiec tatarski
Mie?ci si? przy ul. Tatarskiej, zosta? usypany w dowód wdzi?czno?ci za zwyci?stwo nad Tatarami w 1624 r. Na niewysokim pagórku ustawiony zosta? obelisk - kapliczka.

Zespó? pa?acowo-parkowy
Pa?ac w stylu angielskiego klasycyzmu, park powsta? w XVIII i XIX wieku , zajmuje obszar 11 ha. Na uwag? zas?uguje " aleja grabowa" i wiele okazów starych drzew ( d?by, jesiony, lipy - zasadzone r?k? króla Jana II Sobieskiego podczas powrotu z odsieczy wiede?skiej , platany, tuje, kasztanowce, orzechy).
W sk?ad zespo?u pa?acowo-parkowego wchodzi:
1. Pa?ac z pocz. XIX wieku w stylu klasycystyczno - romantycznym
2. Dwie oficyny dworskie z XVII i prze?omu XIX/XX wieku
3. Oran?eria (1803- 1807)
4. Stajnie cugowe z pocz. XIX w - obecnie Muzeum Po?arnictwa z kolekcj? ponad 70 historycznych he?mów stra?ackich, wozów stra?ackich i sikawek.
5. Powozownia z po?. XIX w. (ekspozycja karet, powozów i wozów ch?opskich)
6. Dom koniuszego pocz. XIX w.
7. Dom ogrodnika z pocz. XIX w.
8. Kordegarda brama z pocz. XX w.
Zespó? Pa?acowo-Parkowy jest cz?onkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zwi?zku Muzeów, Wn?trz i Zespo?ów Rezydencjonalnych.

Ober?a
Naprzeciwko Zespo?u Parkowo-Pa?acowego przy ulicy Krakowskiej stoi sporych rozmiarów obiekt. To stara ober?a dom zajazdu, w którym podró?uj?cy konno, powozami lub pieszo zatrzymywali si? na noc. We wn?trzu znajduje si? szeroko sie?. Obecnie mieszcz? si? tutaj mieszkania prywatne.
Ciekawostka: W ober?y przejazdem go?ci? kiedy? Honoriusz Balzac i Stefan Czarniecki, pod??aj?cy za wojskami Karola Gustawa.

Zajazd "Pastewnik"
Przy wje?dzie do miasta od strony Rzeszowa znajduje si? jedyny w Polsce "?ywy ", ??cz?cy zabytkow? form? budownictwa drewnianego z Przeworska i okolic z funkcj? hotelarsk? i gastronomiczn?, przeniesionych w jedno miejsce (m.in.XVIII - wieczny dworek z Krzeczowic). Tury?ci mog? odpocz?? w wygodnych pokojach, posili? si? w stylizowanych wn?trzach zabytkowej karczmy. Skansen wielokrotnie nagradzany by? przez Federacj? Campingu i Caravaningu. W 1996 r. uzyska? tytu? " Mister Camping 96".

GMINA ADAMÓWKA
Cieplice Dworek z XVII wieku

GMINA GA?
• P?d. zach. cz??? wsi-stanowisko archeologiczne (cmentarzysko cia?opalne w kszta?cie nieregularnego czworoboku, gdzie znaleziono 180 grobów, co potwierdzi?o istnienie od II w. n.e. "kultury przeworskiej" na tym terenie)
• Uniwersytet Ludowy 1935-36 (architektura wzorowana na stylu zakopia?skim, zaproj. przez bratanka Witkiewicza - Jana Koszyca- Witkiewicza) za?o?ony przez in?. Ignacego Solarza zwanego " Chrzestnym" - wybitnego dzia?acza ch?opskiego. Prowadzi? tu Uniwersytet Orkanowy do 1939 roku. W uniwersytecie znajduje si? Izba Pami?tek, zawieraj?ce stare narz?dzia, sprz?ty i stroje.
Bia?oboki
• Pagórek w ?rodku wsi kryje szcz?tki obronnego zamku Korniaktów. Do dnia dzisiejszego zachowa?y si? resztki muru (wybud. w 1601 r. przez Konstantego Korniakta - szlachcica wywodz?cego si? z bogatej rodziny kupców greckich Korniathów.
• Przy drodze do Przeworska mie?ci si? kopiec tatarski, prawdopodobnie mogi?a s?ynnego wodza Kantymira.
Ostrów
• Ko?ció? ?w. Fabiana z barokowym o?tarzem i chrzcielnic? z XVII w. i zabytkowy dzwon z 1645.
Mikulice
• XIX- wieczny park krajobrazowy.

GMINA JAWORNIK POLSKI
• XIX-wieczny ko?ció?ek na skraju wsi
Hadle Szklarskie
• Cerkiew gr.-kat. - koniec XVIIIw. ob. ko?ció? rz.-kat.
• Zespó? pa?acowo-parkowy: 
- pa?ac - XIX/XXw. 
- park krajobrazowy - XIX/XXw.
- oran?eria - XIX/XXw. 
- stajnia - XIX/XXw. 
- ku?nia - XIX/XXw.

GMINA KA?CZUGA
Na terenie GMINY KA?CZUGA zabytki reprezentuj? g?ównie obiekty sakralne i pozosta?o?ci architektury dworskiej. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym jest nie- w?tpliwie Ko?ció? Parafialny p.w. Micha?a Archanio?a (1605 r) , przebudowany w latach 1924 - 28 wg projektu arch. W. Rawskiego. Ko?ció? ten zaliczany do najpi?kniejszych ?wi?ty? pó?nego renesansu w Polsce. Na uwag? zas?uguj?: ?awy gda?skie z XVII wieku, trzy okna: gotyckie, renesansowe i barokowe. Ponadto na wzniesieniu przy drodze na Pruchnik usytuowana jest cerkiew greko-katolicka p.w. Opieki Naj?wi?tszej Panny Marii z XVII wieku; przy cerkwi XVIII - wieczna dzwonnica. U wylotu miasta znajduje si? stara Kapliczka ?w. Barbary. Warto?? zabytkow? ma równie? Kapliczka Matki Boskiej (1660) wzorowana na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu oraz Kaplica Kellermanów przy wylocie do Przeworska.
W Sieteszy zachowa?y si? resztki Zespo?u pa?acowo - parkowego z XIX w. Podobny obiekt zabytkowy zbudowany w stylu eklektycznym to obecnie o?rodek Fundacji Pomocy M?odzie?y im. Jana Paw?a II "Wzrastanie".
Lipnik
• Zespó? dworski, w?. Fundacja Pomocy M?odzie?y im. Jana Paw?a II "Wzrastanie"
o dwór, mur., pocz. XX w
o park krajobrazowy, XIX/XX w.
?opuszka Ma?a
• Zespó? dworski Pogodowskich (po?. XIX w.), obecnie o?rodek Fundacji Jana Paw?a II " Wzrastanie". Otoczony stawem, a na wysepce po?rodku stawu znajduje si? pi?kna kapliczka. W latach 90-tych przeprowadzono kapitalny remont obiektu i mie?ci si? tutaj dom dziecka.
• Kaplica grobowa XIX w.
?opuszka Wielka
• Na skraju wioski zachowa?y si? resztki dworu Scipionów , godna uwagi jest XIX -wieczna kaplica grobowa tej rodziny, proj. przez arch. Micha?a Stryje?skiego
• Kopalnia alabastru, za?o?ona przez hr. Scipio del Campo (budowniczego kolejki w?skotorowej), który na miejscu przerabiano na ró?ne gatunki gipsu. W czasie II wojny ?wiatowej kopalnia by?a zalana wod?, uruchomiono j? ponownie w 1945 r. Miejscowe pok?ady alabastru s? najwi?kszymi w Europie, kopalni za? obecnie nieeksploatowana oczekuje na inwestora.
Na skraju wioski, w?ród rozpadlin i mokrade?, w miejscu zwanym Migdas , bije zawsze obfite w wod? ?ród?o; legenda powiada, ?e by? tu niegdy? gród. Mia?a go zniszczy? woda, która rozmy?a jego wa?y i Tatarzy, wykorzystuj?c to zdarzenie, wdarli si? do warowni. A samo ?ród?o powsta?o pono? z ?ez ch?opca, który uciekaj?c przed Tatarami chcia? schroni? si? do grodu, ale jego obro?cy zawarli przed nim wrota.
Krzeczowice
• Cerkiew grecko- katolicka ( drewno) z 1793 r. ; obecnie kaplica pogrzebowa
Sietesz
• Ko?ció? parafialny z 1910 r.
• Zespó? pa?acowo-parkowy z XIX w.
?uklin
• Pa?ac z XIX w. Otoczony parkiem ze stawem i ?adnym budyneczkiem-kordegard?

GMINA PRZEWORSK
Nowosielce
• Ko?ció?ek (1595) : renesansowe stalle, ambona i kamienna kropielnica ; obok kaplica ?w. Jana Nepomucena z XVIII w.
• Dom My?liwski z XIX w.
• Kopiec Pyrza, usypany w 1936 r. ( Micha? Pyrz w 1624 r. dowodzi? obrona ko?cio?a przed Tatarami)
• ?lady pó?no?u?yckiego cmentarza cia?opalnego ( 700-900 r. n.e. )
• ?w. Jezioro, gdzie wg legendy sta?a ?wi?tynia poga?ska, o czym ?wiadcz? liczne, metalowe przedmioty, znalezione nad brzegiem jeziora.
?wi?toniowa
• Cia?opalne cmentarzysko "kultury przeworskiej"
• Stara kapliczka z podwójnym krzy?em ( symbolem Miechowitów)
Urzejowice
• Zespó? pa?acowo-parkowy:
o pa?ac - k. XIXw.
o park krajobrazowy - 2 po?. XIXw.
o oficyna - k. XIXw.
o spichlerz - k. XIXw.
o czworak - k. XIXw.
• Ko?ció? z 1701 r.

GMINA SIENIAWA
• Zespól Pa?acowo-Parkowy ( ongi? w?asno?? ksi???t Czartoryskich):
o murowany pa?ac 1720-1726
o pa?ac letni (drewniany) XIX w.
o Pawilon ogrodowy XVIII w.
o Kordegarda bia?a i czerwona
o park krajobrazowy (z kilkunastoma d?bami zasadzonymi przez Tadeusza Ko?ciuszk? , zaprojektowany przez Jana Spazzio)
• Zespó? Klasztorny Dominikanów :
o ko?ció? parafialny p.w. NP. Marii z lat 1719-1749
o klasztor Dominikanów (1754) - obecnie plebania ; w podziemiach mie?ci si? unikalna krypta ksi???t Czartoryskich z 22 trumnami przodków tego rodu.
• Pozosta?o?ci fortyfikacji miejskich z 1664-1680 r. ( kurtyna, 2 bastiony, wa?y , fosy)
• Ratusz , obecnie siedziba Urz?du Miasta i Gminy
• Dawna karczma z XIX w.
• Apteka przy ul. Poniatowskiego z 1880 r.
• Cmentarz ?ydowski z licznymi kirkutami z ocala?ymi macewami nagrobnymi - 700 nagrobków; najstarszy z 1686 r. , na cmentarzu pochowany jest zmar?y w 1898 r. Ohel cadyk Ezechiel Halberstam)
Pomnik przyrody w postaci limby o obwodzie pnia 103 cm i wysoko?ci 15m, posadzona przez prof. K. Sucheckiego.

Rudka
• Cerkiew z XVIII w.
• Zabytkowy park, obok cerkwi m. in. z d?bem szypu?kowym o obwodzie pnia 870 cm i wys. ok. 25 m.

GMINA TRY?CZA
• Park podworski z XIX w.
Jagie??a
• Kopiec usypany w 1910 r. na cze?? króla W?adys?awa Jagie??o, który pono? cz?sto tu przebywa? wracaj?c z polowa? w Puszczy Sandomierskiej.

GMINA ZARZECZE
Wie? powsta?a w XII w., rz?dzi?a si? wtedy prawem polskim, niemieckie prawo nada? jej w 1450 r, król Kazimierz Jagiello?czyk . Zarzecze stanowi?o o?rodek rozleg?ego maj?tku , nale??cego kolejno do znanych rodzin szlacheckich.
Warto zobaczy?:
• Du?y park z pa?acem, holenderia i, oran?eri? i budynkiem gospodarczym , zaprojektowany przez znanego architekta Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. W sk?ad zespo?u pa?acowo -parkowego wchodz? :
o pa?ac w stylu klasycystycznym z wyra?nymi wp?ywami romantyzmu
o holenderia i oran?eria
o park z kilkusetletnimi drzewami, m.in. d?b licz?cy sobie 450 lat o obwodzie pnia 6m.
• Ko?ció? parafialny p.w. Micha?a Archanio?a (1880-1895) proj. przez Juliana Zachariewicza
• XIX - wieczne domy
• Dawna karczma i folwark
Ma?kówka
Z tego terenu pochodzi du?a liczba znalezisk archeologicznych, m.in.:
• przedmioty br?zowe ( 1200-800 r. p.n.e.)
• najstarsze, napotkane tutaj szcz?tki cz?owieka z m?odszej epoki kamiennej
• denar Marka Aureliusza z 165 r.n.e., co potwierdza tez? prowadzenia w tamtych czasach handlu dalekosi??nego na tych terenach
Siennów
Stara osada wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w 1390 r., w XVI w. stanowi?a w?asno?? rodu Gorayskich, którzy wprowadzili tu wyznanie reformowane, powrót na katolicyzm nast?pi? w 1637 r.
• Zabytkowy zespó? pa?acowo- dworski z XVII w. ( 1676) ; w jego sk?ad wchodzi : murowana oficyna ( 1674), pozosta?o?? murów obronnych i pi?kny, krajobrazowy park z XVIII wieku
• Ko?ció? drewniany z 1676 r., przebudowany w 1841 ( uwaga! Koniecznie warto obejrze? dwa, dobrze zachowane obrazy malowane al fresco w zakrystii)6. Kultura

Centrum ?ycia kulturalnego powiatu jest Przeworsk. W mie?cie funkcjonuje Miejski O?rodek Kultury, przy którym dzia?aj? liczne kluby m?odzie?owe, kó?ka zainteresowa? i zespo?y artystyczne oraz kino. W dawnym Pa?acu Lubomirskich znajduje si? "Muzeum - Zespó? Pa?acowo Parkowy", który jest instytucj? wielodzia?ow?. Funkcjonuje w nim dzia? historii miasta, dzia? historyczno - artystyczny, dzia? historii po?arnictwa oraz biblioteka muzealna. Przy muzeum dzia?a galeria "Magnez" gdzie przygotowuje si? wystawy artystyczne, historyczne i sztuki wspó?czesnej. Niektórym z nich towarzysz? lekcje i warsztaty zwi?zane z szeroko poj?ta edukacj? kulturaln? i artystyczn? dzieci i m?odzie?y. Jedna z najwa?niejszych wystaw organizowanych przez muzeum jest Regionalny Przegl?d Ma?ych Form Plastycznych "Salon Plastyki w Przeworsku". Impreza ta o charakterze konkursowym adresowana jest do ?rodowiska artystów plastyków w ca?ym regionie podkarpackim. Wystawa jest udokumentowana katalogiem wydanym na dobrym poziomie artystycznym. Z fachowego ksi?gozbioru Biblioteki Muzealnej korzystaj? cz?sto uczniowie z okolicznych szkó?, nauczyciele i studenci. Muzeum wspó?organizuje imprez? cykliczn? pod nazw? "Weekend Kultury Przeworskiej".
Na terenie Powiatu znajduje si? równie? Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz dwie biblioteki miejsko - gminne, sze?? bibliotek gminnych wraz z filiami i punktami bibliotecznymi. W Przeworsku swoj? siedzib? ma tak?e filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemy?lu. Sie? bibliotek w Powiecie tworz? 32 placówki. Biblioteki wchodz?ce w sk?ad sieci posiadaj? ró?ny standard lokalowy, niektóre placówki nie spe?niaj? wymogów budownictwa bibliotecznego (brak zaplecza sanitarnego, brak wody, zbyt ma?e pomieszczenia, bez mo?liwo?ci stworzenia w bibliotece miejsca pracy dla czytelnika. Uzupe?nianie zbiorów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku w minionym roku przedstawia si? na tle pozosta?ych bibliotek bardzo niekorzystnie. Biblioteki publiczne w naszym Powiecie dalece odbiegaj? od normy obowi?zuj?cej w zakresie wzbogacania zbiorów bibliotecznych, która wynosi 18 woluminów na 100 mieszka?ców. Zbiory bibliotek publicznych w Powiecie wzbogaci?y si? tak?e o dary ksi??kowe pochodz?ce od czytelników oraz pozyskiwane od instytucji pozarz?dowych wspieraj?cych dzia?alno?? bibliotek publicznych. Dary dla biblioteki powiatowej pochodzi?y g?ównie z "Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim" w Warszawie. Obok zbiorów ksi??kowych w bibliotece gromadzona jest równie? prasa dla doros?ych, dzieci oraz pisma fachowe. W roku 2002 w bibliotekach publicznych zarejestrowano 10955 czytelników. Ogólnie liczba czytelników w powiecie wzros?a o 318.
Na terenie Powiatu przeworskiego dzia?aj? równie? gminne i wiejskie o?rodki kultury, ?wietlice, ko?a gospody? wiejskich i remizy stra?ackie oraz liczne zespo?y artystyczne. Centrum ?ycia kulturalnego skupia si? równie? w galerii "Pod Kapeluszem" w Sieniawie. Zgromadzone nad rzek? Mleczk? i pieczo?owicie odrestaurowane starodawne chaty wiejskie pod nazw? "Motel Skansen Pastewnik" s?u?? jako miejsca noclegowe oraz restauracyjne dla odwiedzaj?cych nasze miasto go?ci. Dzia?alno?? kó? gospody? wiejskich w powiecie skupia si? na organizowaniu kursów, pogadanek i szkole?. Ko?a te równie? zajmuj? si? kultywowaniem tradycji i zwyczajów ludowych, organizowaniu imprez, pokazów oraz spotka? biesiadnych z prezentacj? przy?piewek, tradycyjnych potraw wiejskich oraz strojów ludowych. W roku 2002 g?ówn? taka imprez? by?a "Ju?yna - Biesiada pod Jaworem", któr? ko?a gospody? wiejskich zorganizowa?y w Jaworniku Polskim. Imprezy tego typu sprzyjaj? integracji mieszka?ców ca?ego Powiatu. W wi?kszo?ci cz?onkinie tych kó? dzia?aj? równie? w zespo?ach ta?ca ludowego, zespo?ach ?piewaczych oraz kapelach ludowych. W Powiecie przeworskim dzia?aj? nast?puj?ce zespo?y ludowe, ?piewacze i kapele:
• Regionalny Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Gacoki"
• Kapela Ludowa "Rutyniarze" z Sieniawy
• Zespó? "Roz?piewana Gromada" ze Studziana
• Zespó? ?piewaczy "Krzeczowiczanki"
• Zespó? ?piewaczy "Jawor" z Jawornika Polskiego
• Orkiestra Ludowo - Podwórkowa "Cechowa Ferajna" z Przeworska
• Zespó? ?piewaczy ze Studziana
• Ludowy Zespó? ?piewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej
• Kapela Ludowa "Gacoki"
• Kapela Ludowa Rodziny Pude?ków z Siedleczki
• Zespó? ?piewaczy "Grz?szczanie"
• Kapela Ludowa z Gniewczyny Tynieckiej7. Miejsca noclegowe

Przeworsk - Hotel "Galton" (***)
ul. Rynek 28
tel/fax 016 648-24-04
kom. 0601869268
• 9 pokoi 2-3 osobowych ( z ?azienk? , telefonem i TV)
• zaplecze gastronomiczne
• klub nocny
• parking strze?ony
• akceptujemy karty kredytowe

Przeworsk - Motel Skansen "Pastewnik"
ul. ?a?cucka
tel. 016 648-70-50
• 60 miejsc noclegowych
• restauracja
• domki campingowe
• pole namiotowe ze stanowiskami dla przyczep caravaningowych.

Sieniawa - Zespó? Pa?acowo- Parkowy w Sieniawie
ul. Ko?ciuszki 32
tel.016 649 17 00; fax: 016 649 17 10
Hotel funkcjonuje w Pa?acu G?ównym, a tak?e w Pa?acyku Letnim, Oficynie Dworskiej, Pawilonie My?liwskim, Spichlerzu oraz Domku Ogrodnika. Dysponuje 120 miejscami noclegowymi.

Ubieszyn k/ Try?czy - Kemping "San"
tel. 016 642-12-86
• domki kempingowe
• parking
• ma?a gastronomia
• pla?a8. Gminy Powiatu Przeworsk

Gmina Adamówka jest jedn? z m?odszych gmin wchodz?cych w sk?ad powiatu przeworskiego. Przecina j? droga wojewódzka Przeworsk - Lublin - Warszawa. W sk?ad gminy wchodzi 6 so?ectw: Adamówka, Cieplice, Dobcza, Majdan Sieniawski, Paw?owa i Krasne. Spo?ród 8 prywatnych zak?adów na czo?o wysuwaj? si? piekarnia i tartak w Adamówce oraz przedsi?biorstwo "Bocmen" w Cieplicach.
Oko?o 48% powierzchni gminy zajmuj? lasy, zasobne w grzyby i owoce runa le?nego. Tereny te w cz??ci nale?? do Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Liczne cieki wodne i potoki stwarzaj? mo?liwo?? budowy stawów hodowlanych oraz zalewów. W?adze lokalne widz? potrzeb? i mo?liwo?? wykorzystania walorów turystycznych gminy poprzez budow? obiektów turystyczno - wypoczynkowych, tak?e zalewów i basenów.
Wykorzystuj?c pomieszczenia, które pozosta?y po zak?adach rolnych "Iglopol", mo?na rozwin?? drobne zak?ady przetwórstwa produktów rolnych. Przemawia za tym dobry stan dróg. Pod??czenie do wodoci?gu gminnego nie stanowi problemu, obecnie korzysta z niego 93% mieszka?ców. Istnieje te? mo?liwo?? pod??czenia do kanalizacji (w miar? jej budowy). W najbli?szym czasie planuje si? te? rozpocz?cie budowy oczyszczalni ?cieków. Du?? zach?ta dla inwestorów mog? by? niskie ceny gruntów ze wzgl?du na ich klas? bonitacyjn?.

Gmina Ga?
Gmina po?o?ona jest na Pogórzu Rzeszowskim nad rzek? Markówk? na p?d.- zach. od Przeworska. Jest jedn? z najmniejszych gmin województwa. W jej sk?ad wchodzi 6 miejscowo?ci: Bia?oboki, D?bów, Ga?, Mikulice, Ostrów i Wolica.
?rodowisko przyrodnicze charakteryzuje krajobraz rolniczy, pagórkowaty. Lasy na terenie gminy nie wyst?puj?, sporadycznie mo?na spotka? zadrzewienia i zakrzewienia na terenie podmok?ych najs?abszych gleb. Nie ma gleb zdegradowanych, du?e dzikie wysypiska w ostatnich latach zrekultywowano i zlikwidowano. G?ówn? rzek? p?yn?c? przez gmin? jest rzeka Markówka znacznie obci??ona zrzutem ?cieków komunalnych. Niepokoj?ce s? uzyskane analizy jako?ci wody w rzece. Woda znajduje si? w III klasie czysto?ci, ale ze wzgl?du na ocen? bakteriologiczn? nie spe?nia ?adnych norm. Sytuacja ta w najbli?szym czasie winna ulec poprawie dzi?ki uruchomieniu oczyszczalni ?cieków.
W gminie zarejestrowane jest 8 jednostek gospodarczych, z których najwa?niejsza to Mieszalnia Pasz zatrudniaj?ca 6 osób, Gminna Spó?dzielnia "Samopomoc Ch?opska" oraz Stacja Hodowli Ro?lin w Mikulicach.

Gmina Jawornik Polski
Gmina Jawornik Polski po?o?ona jest na po?udniowym kra?cu Pogórza Dynowskiego w pa?mie bieszczadzkim, w?ród zalesionych wzgórz o wzniesieniach do 400 m n.p.m., na granicy powiatów rzeszowskiego i przeworskiego. Administracyjnie dzieli si? na 8 so?ectw: Hadle Ka?czuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik Przedmie?cie, Manasterz, Widaczów, Zagórze. S?siaduje z gminami Hy?ne i Dynów w powiecie rzeszowskim, gmin? Dubiecko w powiecie przemyskim, gmin? Markowa w powiecie ?a?cuckim i gmin? Ka?czuga w powiecie przeworskim.
Jawornik Polski to stara osada, znana ju? w 1448 r., w dokumentach wymieniona jako wie? nale??ca do Kmitów.
Gmina Jawornik Polski jest jedn? z mniejszych powierzchniowo w powiecie przeworskim. Równie? pod wzgl?dem ilo?ci mieszka?ców i g?sto?ci zaludnienia zaliczy? j? nale?y do gmin mniejszych. Jest gmin? typowo rolnicz?, rolnictwo jest ?ród?em utrzymania wi?kszo?ci mieszka?ców, w tym hodowla byd?a mlecznego i trzody chlewnej. Istniej? równie? dogodne warunki do hodowli owiec. Centraln? funkcj? w gminie pe?ni miejscowo?? Jawornik Polski siedziba w?adz gminy oraz instytucji u?yteczno?ci publicznej.
Ze szczytów wzniesie? roztacza si? pi?kna panorama pogórza, sprzyjaj?ca rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej. Panuje tu specyficzny mikroklimat charakteryzuj?cy si? ostrym, górskim powietrzem. Poniewa? na terenie gminy nie funkcjonuj? wi?ksze zak?ady przemys?owe powietrze jest stosunkowo czyste. Wi?kszo?? wód wyst?puj?cych na terenie gminy to wody powierzchniowe - rzeki Mleczka, Husówka, Brzezinka, ??g oraz niewielkie stawy. Wody g??binowe wyst?puj? w znikomych ilo?ciach. Wa?nym bogactwem naturalnym s? lasy, których powierzchnia wynosi 1044 ha, co stanowi 17 % powierzchni ogólnej gminy. Na terenie gminy wyst?puj? równie? z?o?a gazu ziemnego wymagaj?cego oczyszczania, nie s? one jednak wydobywane na skal? przemys?ow?.
Od czerwca 1996 roku gmina nale?y do Zwi?zku Turystycznych Gmin Pogórza Dynowskiego. Obok tradycyjnych form turystyki pobytowej (poszczególne miejscowo?ci udost?pniaj? budynki szkolne na organizacj? kolonii i dora?nych wypoczynków ?wi?tecznych) du?e znaczenie mo?e mie? rozwój agroturystyki. Z tego powodu Zwi?zek prowadzi edukacj? ekologiczn? i krajoznawcz?.
Atutem gminy s? wyst?puj?ce wody siarczano - chlorowo - jodowe, które maj? znakomite w?a?ciwo?ci lecznicze.
Wczasowiczom gmina ma do zaoferowania:
• O?rodek Wczasowo-Wypoczynkowy MSW w Hadlach Szklarskich, który oczekuje na pe?ne wykorzystanie przez inwestora strategicznego. Dysponuje kawiarni?, sto?ówk?, basenem k?pielowym i wieloma atrakcjami. B?d?c w tej miejscowo?ci warto zobaczy? cerkiew murowan? z 1792 roku (obecnie ko?ció? katolicki).
• Remiz? OSP w otoczonym lasami Hucisku Jawornickim posiadaj?c? 9 pokoi do wynaj?cia
• Szko?y podstawowe w Jaworniku Polskim , Hadlach Szklarskich i Hucisku Jawornickim maj? pe?ne mo?liwo?ci organizowania wypoczynku podczas ferii letnich i zimowych w formie kolonii, obozów i biwaków.

Miasto i Gmina Ka?czuga
Miasto i Gmina Ka?czuga le?y 12 km na po?udnie od Przeworska i 18 km na wschód od ?a?cuta. Od pó?nocy graniczy z gminami Ga? i Przeworsk, od wschodu z gminami Zarzecze i Pruchnik, od strony po?udniowej z miastem i gmin? Dubiecko a od zachodu z gmin? Jawornik Polski i Markowa.
Ka?czuga jest najbardziej rozbudowan? jednostk? powiatu przeworskiego. Administracyjnie obejmuje miasto Ka?czuga i nast?puj?ce wsie b?d?ce so?ectwami: Krzeczowice, Siedleczka, Sietesz, R?czyna, Medynia Ka?czucka, ?opuszka Wielka, ?opuszka Ma?a, Lipnik, ?uklin, Bóbrka Ka?czucka, Chodakóka, Ni?atyce, Pantalowice i Wola Rzepli?ska.
Stolic? gminy jest Ka?czuga po?o?ona w centralnej cz??ci gminy nad rzek? Mleczk?. Spe?nia rol? administracyjn? i us?ugow?. Maj? tu siedzib? w?adze gminy, banki, obiekty administracji oraz zak?ady produkcyjne, b?d?ce miejscem pracy dla mieszka?ców ca?ej gminy. Malownicze po?o?enie gminy, wiele zabytków o charakterze religijnym i ?wieckim, m.in. zespó? pa?acowy z XIX w. w ?uklinie, zespó? dworski w ?opuszce Ma?ej, to g?ówne atuty turystyczne. Przez Ka?czug? biegnie równie? kolej w?skotorowa Ma?y Expres "Pogórzanin". Ka?czuga le?y na terenie czystym ekologicznie, du?e zalesienie i zró?nicowana rze?ba terenu sprzyja rozwojowi gospodarstw agroturystycznych. Miejscowo?ci: Lipnik, ?opuszka Wielka, R?czyna, Wola Rzepli??ka spe?niaj? wszystkie wymogi agroturystyki i turystyki kwalifikowanej.
Do miejscowo?ci Sietesz mi?o?ników przyrody przyci?gnie jedyny w Polsce rezerwat, chroni?cy ?rodowisko k?okoczki po?udniowej oraz cennego starodrzewu modrzewia europejskiego.
Dogodne dojazdy, dobra sie? dróg, odpowiednie usytuowanie zak?adów gastronomicznych sprawiaj?, ?e gmina staje si? doskona?ym terenem do letniego i weekendowego wypoczynku nie tylko dla okolicznych mieszka?ców.

Miasto Przeworsk
Przeworsk to miasto powiatowe po?o?one na pograniczu Pogórza Dynowskiego od po?udnia i Kotliny Sandomierskiej od pó?nocnej strony miasta, 35 km na wschód od Rzeszowa, 60 km od granicy wschodniej i 120 km od granicy po?udniowej. Najstarsza cz??? miasta jest ulokowana na lessowym wzgórzu wznosz?cym si? 206 m n.p.m., opadaj?cym stromo od po?udnia ku rzece Mleczce. Granic? obszaru Pogórza Dynowskiego i Kotliny Sandomierskiej, bardzo ?atwo zlokalizowa? wzd?u? linii kolejowej biegn?cej od Krakowa do Przemy?la. Na pó?noc od niej krajobraz jest p?aski i rozleg?y, za? od po?udnia rozpoczynaj? si? pagórki Pogórza Dynowskiego wznosz?ce si? nawet do wysoko?ci 405 m n. p. m.
Pocz?tki osadnictwa datuj? si? czasu neolitu, a archeologiczne znaleziska wskazuj? na ?redniowieczne pochodzenie Przeworska. Pierwsza historyczna wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1290 roku i zwi?zana jest ze zwyci?stwem Leszka Czarnego, zdobywaj?cego w owym czasie osad? Przeworsko. We wczesnym ?redniowieczu przebiega? t?dy szlak komunikacyjny, ??cz?cy wa?ne o?rodki handlowe Wschodu i Zachodu Europy. Zaj?cie Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego umocni?o rol? Przeworska jako dynamicznie rozwijaj?cej si? osady. Ukoronowaniem tego by?o nadanie miastu przez W?adys?awa Jagie??? praw miejskich w dniu 25 II 1393 roku, poszerzonych nast?pnie 14 V 1394.
Przeworsk jest wa?nym w?z?em drogowym i kolejowym. Mi?dzynarodowa droga E-40 biegnie od Zgorzelca przez Kraków, Przemy?l do Lwowa.
W Przeworsku w pobli?u stacji PKP mie?ci si? pierwszy przystanek kolejki w?skotorowej: Przeworsk - Jawornik Polski - Dynów. Trasa (46 km) "Ma?ego Expresu Pogórzanin" biegnie przez malownicze tereny, a za miejscowo?ci? Jawornik Polski przebija si? przez wzniesienie 602-metrowym tunelem (najd?u?szy w Europie).
Go?ciom warto poleci? atrakcyjn? baz? noclegow? w motelu-campingu "Pastewnik" (niejednokrotny zdobywca tytu?u "Mister Camping"). Jest to jedyny w Polsce ?ywy skansen.

Gmina Przeworsk
Gmina Przeworsk po?o?ona jest 14 km od Jaros?awia i 38 km od Rzeszowa. Od pó?nocy graniczy z Gmin? Try?cz?, od po?udnia z Gminami Zarzecze, Ka?czuga oraz Ga?. Od wschodu otacza j? Jaros?aw i Paw?osiów od zachodu Bia?obrzegi. W sk?ad gminy wchodzi 12 so?ectw: Cha?upki, Gorliczyna, Gorliczyna Szewnia, Grz?ska, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, ?wi?toniowa, Ujezna i Urzejowice.
Gmina Przeworsk jest gmin? podmiejsk? o charakterze rolniczym. Du?a cz??? ludno?ci utrzymuje si? z pracy na roli, b?d?cej cz?sto jedynym ?ród?em utrzymania. Jest czwart? co do wielko?ci gmin? w powiecie. Posiada dobrze rozbudowan? infrastruktur? wodn?. Wszystkie wsie pod??czone s? do wodoci?gów, s? te? 3 stacje uzdatniania wody. Gmina jest ca?kowicie zgazyfikowana i prawie w ca?o?ci pod??czona do sieci telefonicznej.
W planach gminy znajduj? si? inwestycje kanalizacyjne, ekologiczna oczyszczalnia ?cieków, budowa szkó? podstawowych wraz z zapleczem sportowym oraz budowa i remonty dróg gminnych. Dominuj?cymi typami siedliskowymi lasów jest bór mieszany, za? t?o drzewostanu stanowi d?b (30%), sosna (30%), buk (10%), brzoza (10%), grab (10%) i jesion (10%). Pi?kne stare drzewa rosn? w ogrodach dworskich w Urzejowicach. Godny polecenia jest gaj pod ?wi?toniow?, zwany "D?brzyn?", który stanowi pozosta?o?? po dawnej puszczy nadwi?la?skiej. W czasach ?redniowiecznych uwa?ano go za "?wi?ty gaj" co zapewnia?o mu przez wiele wieków "nietykalno??". Obszary le?ne zamieszkuj? zaj?ce, jelenie, dziki, wilki i sarny. W Mleczce mo?na spotka? pi?maki w w?ród ryb: okonie, sandacze, ?winki, sumy, sandacze, leszcze, szczupaki, karasie, karpie, brzany, w?gorze i p?ocie. Istniej? wi?c bardzo korzystne warunki do w?dkowania.
Na terenie gminy znajduj? si? bogate z?o?a kruszywa, eksploatowane przez Zak?ad Eksploatacji Kruszywa "Gniewczyna ?a?cucka" w miejscowo?ci ?wi?toniowa oraz z?o?a gazu wydobywane przez Kopalni? Gazu Ziemnego "Mirocin - Przeworsk" w miejscowo?ci Grz?ska.

Miasto i Gmina Sieniawa
Gmina po?o?ona jest w po?udniowej cz??ci Kotliny Sandomierskiej, zwanej Nadsaniem, w dolinie Dolnego Sanu, w pobli?u uj?cia do Sanu rzeki Lubaczówki i Wis?oka. Znajduje si? w odleg?o?ci 24 km na p?n. - zach. od Jaros?awia oraz 18 km na p?n. - wsch. od Przeworska.
W jej sk?ad wchodzi 9 miejscowo?ci: Sieniawa, Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Le?achów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa.
Klimat tej gminy jest specyficzny ze wzgl?du na wyst?puj?ce cz?sto w bardzo krótkim czasie zmiany pogodowe. Zimy bywaj? albo wyj?tkowo surowe albo wyj?tkowo ?agodne.
Na po?udniowy -wschód od Sieniawy, w wid?ach Sanu i Lubaczówki znajduj? si? rozleg?e lasy sieniawskie. W obr?bie tych lasów zachowa?y si? fragmenty pierwotnego lasu z wielogatunkowym drzewostanem. W celu zachowania tych walorów przyrodniczych utworzono tu Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Du?a lesisto?? gminy umo?liwia pozyskiwanie drewna szlachetnego.
Do bogactw naturalnych zaliczy? mo?emy gaz ziemny, z?o?a gliny, piasku i ?wiru.
Istniej? korzystne warunki do rozwoju agroturystyki. Zainteresowanym inwestycjami w?adze gminy oferuj? wolne pomieszczenia znajduj?ce si? na bazie Spó?dzielni Rolniczych i GS-ów. oraz tereny przygotowane pod dzia?alno?? gospodarcz? i budownictwo, uzbrojone w sie? wodoci?gow? i gazow?, energi? oraz elementy infrastruktury drogowej.
Miasto i Gmina Sieniawa to niew?tpliwie jeden z najatrakcyjniejszych rejonów turystycznych. Turystycznym magnesem jest wspomniany ju? Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który zajmuje pó?nocno - wschodni? cz??? województwa podkarpackiego i obejmuje wyró?niaj?ce si? krajobrazowo tereny o ró?nych typach ekosystemów. Króluje tutaj sosna pospolita i d?b szypu?kowy oraz zbiorowiska gr?dowe z grabem i bukiem. Ponadto na terenie gminy wprowadzono formy ochrony przyrody t.j. rezerwat le?ny "Lupa" znajduj?cy si? w miejscowo?ci Dobra, chroni?cy cenny fragment lasu mieszanego z przewag? sosny w wieku 140-180 lat oraz wiele innych pomnikowych d?bów, buków i okaza?? jod??; u?ytki ekologiczne (naturalne zbiorniki wodne, torfowiska); pomniki przyrody (s?dziwe i okaza?e drzewa np. na terenie wsi Dobra mo?na spotka? chronione d?by i jod?y) oraz gatunkowa ochrona ro?lin i zwierz?t. Spotykane stanowiska ro?lin chronionych to m.in. synantropy pó?nocnoameryka?skie, wawrzynek, wilcze?yko, konwalia, wid?ak ja?owcowaty, czosnek nied?wiedzi, rosiczka okr?g?olistna. Rzadkie i chronione gatunki zwierz?t to wilk, bóbr, wydra, bocian czarny, ?uraw popielaty, puchacz, kobuz i inne. Wyst?puj? tu dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, przede wszystkim do organizowania w miejscowych lasach polowa?. Do Sieniawy w?dkarzy przyci?gnie San i Lubaczówka, natomiast mi?o?ników historii i zabytków XVIII - wieczny pa?ac Czartoryskich, który oferuje us?ugi hotelarskie na wysokim poziomie. Inne obiekty zabytkowe to: park z d?bami zasadzonymi przez Tadeusza Ko?ciuszk?, Zespó? klasztorny Dominikanów, ratusz, cmentarz ?ydowski, XVIII-wieczna cerkiew w Rudce. Tury?ci maj? te? do dyspozycji parkingi i pola namiotowe.

Gmina Try?cza
Gmina po?o?ona jest w pó?nocno - wschodniej cz??ci powiatu przeworskiego w wid?ach 3-ch rzek: San - Wis?ok - Mleczka . Przez teren Gminy przebiegaj? dwa szlaki drogowe : droga krajowa Nr. 862 relacji Nisko - Jaros?aw oraz droga wojewódzka Nr. 835 Lublin - Przeworsk. Przebiega równie? linia kolejowa ??cz?ca Przeworsk z Warszaw? przez Sandomierz, Skar?ysko - Kamienn? oraz z Lublinem. Gmina Try?cza s?siaduje z gminami: od pó?nocnego wschodu z miastem i gmin? Sieniawa, od pó?nocnego zachodu z gmin? Grodzisko Dolne oraz gmin? Le?ajsk, od zachodu z gmin? Bia?obrzegi, od po?udnia z gmin? Przeworsk, a od wschodu z gmin? Jaros?aw. Do wszystkich 9 - ciu so?ectw dociera komunikacja PKS.
Klimat na terenie gminy jest ?agodny, sprzyjaj?cy rozwojowi rolnictwa. Warunki naturalne gminy Try?cza daj? mo?liwo?? organizowania popularnych form wypoczynku-turystyki rowerowej i pieszej. Wykorzystuj?c blisko?? miasta Przeworska, ekologicznie czyste ?rodowisko, zalesione tereny gmina mog?aby sta? si? miejscem wypoczynku sobotnio-niedzielnego. W ?rodkowo - wschodniej cz??ci gminy znajduj? si? lasy zajmuj?ce powierzchni? 1202 ha, co stanowi 17% powierzchni gminy. Bogate w ro?liny bagienne jest stare koryto Wis?oka mi?dzy Gniewczyn? Trynieck? a Wólk? Ma?kow?. Wydmy piaszczyste wyst?puj?ce w okolicy Jagie??y, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej, poro?ni?te s? lasami sosnowymi i d?bami. Nad brzegami rzek rosn? g?ównie wierzby, olchy, osiki i topole.
Obszary le?ne stanowi? 15% Gminy , t?o drzewostanu - 75% sosna, 25% buk i d?b. Dominuj?cym typem siedliskowym jest las mieszany.
Try?cza posiada wieloletnie tradycyjne, kultywowane przez wiele pokole?, o czym ?wiadcz? liczne zabytki w tym regionie. Try?cza mo?e poszczyci? si? m.in. parkiem dworskim z XIX wieku. Wie? Gniewczyna powsta?a przypuszczalnie w XII wieku, a jej nazwa ma si? wywodzi? od staros?owia?skiego imienia Gniewko. Za wsi? w kierunku przysió?ka Bia?obrzegi droga wkracza w las, gdzie ro?nie krzew azalii pontyjskiej, rodem z dalekiej Azji. We wsi Jagie??a natomiast bywa? król W?adys?aw Jagie??o, który bawi?c na polowaniach w Puszczy Sandomierskiej udawa? si? do Gródka Jagiello?siego. Na jego cze?? usypano w 1910 roku kopiec.

Gmina Zarzecze
Gmina Zarzecze le?y na Pogórzu Rzeszowskim 10 km na po?udniowy-wschód od Przeworska nad rzeka Mleczk?. Wie? powsta?a w XII w., rz?dzi?a si? wtedy prawem polskim, niemieckie prawo nada? jej w 1450 r, król Kazimierz Jagiello?czyk . Zarzecze stanowi?o o?rodek rozleg?ego maj?tku, nale??cego kolejno do znanych rodzin szlacheckich.
Zarzecze jest gmin? o charakterze rolniczym. Przewa?aj? gleby klasy I, II i III które stanowi? 93% gruntów ornych i 89% u?ytków zielonych. G?ównymi kierunkami upraw s? zbo?a, buraki cukrowe i ziemniaki. W produkcji zwierz?cej prowadzony jest g?ównie chów byd?a i trzody chlewnej. W miejscowo?ci Siennów wyst?puj? tradycje sadownicze. W gminie charakterystyczne jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, wyst?powanie du?ej ilo?ci ma?ych dzia?ek rolnych i nieruchomo?ci.
Walory krajobrazowe i stan naturalnego ?rodowiska mog? sprzyja? rozwojowi agroturystycznej formy dzia?alno?ci gospodarstw w miejscowo?ciach: Ma?kówka - Potok, ?apajówka, Zalesie i Siennów.
W gminie Zarzecze bardzo wiele zrobiono dotychczas w zakresie ochrony ?rodowiska. W ca?ej gminie funkcjonuj? wodoci?gi, kanalizacja, sie? gazowa, ?cieki odprowadzane s? do oczyszczalni ?cieków. Na terenie gminy zorganizowano odbiór odpadów sta?ych, mieszka?ców wyposa?ono w pojemniki na odpady. Na terenie gminy i w jej s?siedztwie nie ma wi?kszych zak?adów uci??liwych dla ?rodowiska. Przeprowadzone dotychczas analizy gleby, wody i materia?u ro?linnego wykaza?y ni?sz? od dopuszczalnych zawarto?? sk?adników szkodliwych dla zdrowia. Gmina posiada rezerwy dobrej wody pitnej. Wszystko to ?wiadczy o dobrym stanie ?rodowiska naturalnego na terenie gminy.
Na terenie gminy znajduj? si? z?o?a gazu ziemnego eksploatowane przez Sanocki Zak?ad Górnictwa Nafty i Gazu. Bogactwem naturalnym gminy s? równie? zasoby czystej wody podziemnej, które bez uzdatniania zasilaj? sie? wodoci?gow? 7 miejscowo?ci gminnych i jednej miejscowo?ci z gminy Ro?wienica.
Na terenie gminy wyst?puje wiele zabytków. Z pewno?ci? warto zobaczy?:
1. Du?y park z pa?acem, holenderia i oran?eri? i budynkiem gospodarczym, zaprojektowany przez znanego arch. Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. W sk?ad zespo?u pa?acowo-parkowego wchodz?:
o pa?ac w stylu klasycystycznym z wyra?nymi wp?ywami romantyzmu
o holenderia i oran?eria
o park z kilkusetletnimi drzewami, m.in. d?b licz?cy sobie 450 lat o obwodzie pnia 6m.
2. Ko?ció? parafialny p.w. Micha?a Archanio?a (1880-1895) proj. przez Juliana Zachariewicza
3. XIX - wieczne domy
4. Dawna karczma i folwark
5. We wsi Siennów zachowa? si? zabytkowy zespó? pa?acowo- dworski z XVII w.; w jego sk?ad wchodzi: murowana oficyna (1674), pozosta?o?? murów obronnych i pi?kny, krajobrazowy park z XVIII wieku oraz ko?ció? drewniany z 1676 r. przebudowany w 1841 (uwaga! Koniecznie warto obejrze? dwa, dobrze zachowane obrazy malowane al fresco w zakrystii)
6. Z terenu Ma?kówki pochodzi du?a liczba znalezisk archeologicznych, m.in.:
o przedmioty br?zowe (1200-800 r. p.n.e.)
o najstarsze, napotkane tutaj szcz?tki cz?owieka z m?odszej epoki kamiennej
o denar Marka Aureliusza z 165 r. n.e., co potwierdza tez? prowadzenia w tamtych czasach handlu dalekosi??nego na tych terenach
7. Z Zarzecza pochodz? znane osoby , m. in.:
o Ignacy Morski (XVIII/XIX w) - szambelan króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego
o Józef Dzieduszycki (1776-1848) - za?o?yciel Biblioteki Poturzyckiej
o W?odzimierz Dzieduszycki (1825-1899) - za?o?yciel Muzeum Przyrodniczego we Lwowie
o Izabela Cywi?ska - by?a Minister Kultury i Sztuki
o Piotr Nowina - Konopka - polityk
o Maria Fleszarowa- Muskat - pisarka
ATUTY GMINNE:
1. Bardzo korzystne po?o?enie w stosunku do aglomeracji miejskich (Przeworsk - 9 km, Jaros?aw - 11 km)
2. Korzystne warunki do produkcji zdrowej ?ywno?ci
3. Zabytkowy pa?ac wraz z parkiem, stanowi?cy Centrum Kulturalne Gminy oraz lasy daj? szans? agroturystyki, organizowaniu kolonii, obozów jak i indywidualnych pobytów turystów
4. Rozwini?te sadownictwo i uprawy warzyw stwarzaj? mo?liwo?ci powstania zak?adu przetwórstwa owocowo-warzywnego
5. Korzystne warunki glebowe pozwalaj? na intensywna upraw? ro?lin (g?ównie pszenicy i buraków cukrowych) i osi?gania wysokich plonów
6. Wysoka ?wiadomo?? spo?ecze?stwa i w?adz lokalnych umo?liwia podj?cie szerokiej wspó?pracy z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi inwestycjami w tym regionie
7. Ci?g?y rozwój budownictwa jednorodzinnego (jedno z osiedli od niedawna posiada w?asn?, nowoczesn? kot?owni? fluidyzacyjn?) zach?ca ludno?? do osiedlania si? na tym terenie
8. Gmina posiada du?e rezerwy dobrej jako?ciowo wody pitnej; funkcjonuje tutaj nowoczesna oczyszczalnia ?cieków.
9. Wszystkie szko?y maja zainstalowane ogrzewanie gazowe oraz posiadaj? nowoczesne sale komputerowe.
10. Du?e osi?gni?cia w aktywno?ci mieszka?ców. Zarzecze jest gmin? o najbardziej rozwini?tej infrastrukturze i nale?y do czo?owych gmin wiejskich w kraju..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs