G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Rzeszowski

Jednym z g?ównych atutów powiatu rzeszowskiego jest jego po?o?enie w centralnej cz??ci po?udniowo - wschodniej Polski, na skrzy?owaniu uk?adów komunikacyjnych ??cz?cych pó?noc z po?udniem i wschód z zachodem, w bliskiej odleg?o?ci od granic z Ukrain? i S?owacj?.  Powiat rzeszowski zajmuje obszar bardzo zró?nicowany pod wzgl?dem warunków naturalnych. Cz??? pó?nocna ma charakter równinny, cz??? po?udniowa zdecydowanie wy?ynny. Teren powiatu obejmuje bowiem zarówno obszary P?askowy?u Kolbuszowskiego, Pradoliny Podkarpackiej, zaj?te w znacznej cz??ci przez Dolin? Wis?oka oraz Pogórza Rzeszowskiego, b?d?cego typow? wy?yn? lessow?. Najbardziej na po?udnie wysuni?ta cz??? powiatu nale?y do Pogórza Dynowskiego

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.powiat.rzeszow.pl

  1. Informacje ogólne
  2. Rolnictwo
  3. Kultura i Turystyka
  4. Walory krajobrazowe
  5. Szlaki turystyczne i trasy rowerowe
  6. Historia
  7. Zabytki
  8. Gminy Powiatu i ich atrakcje
1. Informacje ogólne

Powiat Rzeszowski zajmuje bardzo zró?nicowany pod wzgl?dem warunków naturalnych obszar. Cz??? pó?nocna ma charakter równinny, cze?? po?udniowa - zdecydowanie wy?ynny. Teren powiatu obejmuje wi?c zarówno obszary P?askowy?u Kolbuszowskiego Pradoliny Podkarpackiej, zaj?te w znacznej cz??ci przez Dolin? Wis?oka oraz Pogórza Rzeszowskiego – typowej wy?yny lessowej. Najbardziej na po?udnie wysuni?ta cze?? powiatu nale?y do Pogórza Dynowskiego. Urozmaicone warunki naturalne i sprzyjaj?ce ?rodowisko powodowa?y ju? w odleg?ych czasach prehistorycznych osiedlanie si? tu ró?nych grup ludno?ci. Znajdowane narz?dzia kamienne i ceramika ?wiadcz? o stosunkowo pr??nym osadnictwie w czasach starszej epoki kamienia (IX tysi?clecie p.n.e.). Prowadzone badania archeologiczne ujawni?y bardzo interesuj?cy materia? z epoki neolitu (VIII tysi?clecie  p.n.e.) i br?zu (III tysi?clecie p.n.e.). Niew?tpliwe by?o oddzia?ywanie kultury scytyjskiej i celtyckiej (IV w. n.e.). Zachowa?y si? tak?e liczne dowody na ?cis?e zwi?zki z prowincjami rzymskimi (IV w. n. e.).   Na prze?omie V i VI wieku  przyby?y na ten teren pierwsze grupy ludno?ci s?owia?skiej i na trwa?e go opanowa?y. We wczesnym ?redniowieczu t?dy w?a?nie bieg?a granica mi?dzy wschodni? a zachodni? s?owia?szczyzn?. Burzliwe dzieje polityczne nie omija?y tego terenu. W okresie staropolskim Rzeszów z przyleg?ymi okolicami wchodzi? w sk?ad województwa ruskiego. Po przy??czeniu do monarchii austriackiej po?udniowych ziem podzielonego w wyniku rozbiorów pa?stwa polskiego utworzono cyrku?, czyli okr?g dziel?cy si? na 12 powiatów. Jednym z nich by? powiat rzeszowski. W okresie mi?dzywojennym powiat rzeszowski sta? si? najbardziej na zachód wysuni?tym powiatem woj. lwowskiego. W 1975 r. po podziale administracyjnym kraju wg nowych zasad powiat rzeszowski przesta? istnie?. Zgodnie z za?o?eniami reformy administracyjnej kraju w 1999 r. ponownie powo?ano powiat rzeszowski o charakterze samorz?dowym. Administracyjnie na obszar powiatu sk?adaj? si? tereny 14 gmin, jest wi?c w tym wzgl?dzie najwi?kszym powiatem Podkarpacia. W sk?ad powiatu wchodzi 14 gmin: 1 miejska (Dynów), 4 miejsko-wiejskie (B?a?owa, G?ogów M?p., Soko?ów M?p., Tyczyn), 9 wiejskich (Boguchwa?a, Chmielnik, Dynów, Hy?ne, Kamie?, Krasne, Lubenia, ?wilcza, Trzebownisko). Jednym z g?ównych atutów powiatu rzeszowskiego jest jego po?o?enie w centralnej cz??ci po?udniowo-wschodniej Polski, w bliskiej odleg?o?ci od granic z Ukrain? i S?owacj?. Na terenie powiatu krzy?uj? si? wa?ne mi?dzynarodowe i mi?dzyregionalne szlaki komunikacyjne ??cz?ce pó?noc z po?udniem oraz wschód z zachodem: E4 Zgorzelec-Kraków-Lwów, droga nr 19 Rzeszów-Lublin-Bia?ystok-Suwa?ki, droga nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek. W przysz?o?ci przez teren powiatu przebiega? b?dzie tak?e Autostrada A4 oraz drogi ekspresowe. Du?e znaczenie gospodarcze odgrywaj? równie? szlaki kolejowe oraz port lotniczy w Jasionce przystosowany zarówno do obs?ugi ruchu pasa?erskiego jak i towarowego. O atrakcyjno?ci powiatu stanowi tak?e ró?norodno?? warunków naturalnych, zró?nicowanie powiatu pod wzgl?dem kulturowym, gospodarczym oraz historycznym. Powiat rzeszowski jest jednym z najdynamiczniej rozwijaj?cych si? powiatów ziemskich Podkarpacia. Usytuowanie w pobli?u du?ego miasta Rzeszowa oraz aktywno?? mieszka?ców sprawia, ?e w powiecie przybywa z roku na rok coraz wi?cej nowych firm oraz osiedli mieszkaniowych.2. Rolnictwo

Powiat rzeszowski ma rolniczo – przemys?owy charakter gospodarczy. Sytuacja ta ma wp?yw na produkcj? rolnicz? powiatu, prowadzon? zarówno na glebach o bardzo dobrej jako?ci (okolice Boguchwa?y), jak i na glebach s?abych (Kamie?, Soko?ów Ma?opolski, G?ogów Ma?opolski). Ca?y powiat posiada stosunkowo dobre warunki przyrodnicze, istotne dla produkcji rolniczej. Najlepsz? przestrze? produkcyjn? posiadaj? gminy Boguchwa?a oraz ?wilcza i Tyczyn, a najs?absz? gminy Soko?ów Ma?opolski, G?ogów Ma?opolski i Kamie?. W strukturze bonitacyjnej grunty klasy I-IV stanowi? 70% powierzchni, co umo?liwia upraw? wszystkich ro?lin.
Powierzchnia u?ytków rolnych powiatu stanowi 60,3%. Pod wzgl?dem udzia?u u?ytków rolnych w powierzchni ogólnej powiat rzeszowski zajmuje, wspólnie z powiatami przeworskim i ?a?cuckim, pierwsze miejsce w województwie. Tak wysoki udzia? u?ytków stwarza dobre warunki do wysokiej produktywno?ci. W rolnictwie dominuje sektor prywatny. W?ród powierzchni zasiewów najwi?cej, bo 67% zajmuj? zbo?a. Na kolejnych miejscach plasuje si? powierzchnia upraw ziemniaka (21%) i ro?lin pastewnych (4%). W?ród zbó? najwi?kszy area? stanowi? zasiewy pszenicy. Mimo blisko?ci du?ego rynku zbytu, jakim jest Rzeszów, uprawa warzyw zajmuje niewielki odsetek produkcji rolnej. Hodowla zwierz?t, podobnie jak produkcja ro?linna, prowadzona jest w g?ównej mierze pod k?tem w?asnych potrzeb gospodarstw rolnych. Du?? szans? dla rolnictwa ze wzgl?du na posiadany potencja?, jest rozwijanie pracoch?onnej produkcji i przetwórstwa rolno-spo?ywczego, ze szczególnym uwzgl?dnieniem ogrodnictwa i wykorzystaniem wysokiej koniunktury na produkty rolnictwa ekologicznego. Czyste ?rodowisko oraz zasoby naturalne pozwalaj? na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznej w tym regionie Polski przy wykorzystaniu naturalnych procesów zachodz?cych w przyrodzie. Rozwijanie produkcji ekologicznej daje ponadto dodatkowe korzy?ci spo?eczno-ekonomiczne w postaci stwarzania nowych miejsc pracy w gospodarstwach rolnych, zwi?kszania dochodów gospodarstw rolnych dzi?ki rosn?cemu zapotrzebowaniu na tzw. zdrow? ?ywno??, powstawanie nowych firm zajmuj?cych si? przetwórstwem, obrotem i dystrybucj? wytworzonych artyku?ów rolnych nawet z mo?liwo?ci? eksportu produktów ekologicznych na rynki Unii Europejskiej.3. Kultura i turystyka

Tereny powiatu rzeszowskiego po?o?one s? na granicy dwóch wyra?nie kontrastuj?cych ze sob? jednostek fizjograficznych: Kotliny Sandomierskiej oraz Pogórza Karpackiego. W cz??ci pó?nocnej powiat pokryty jest licznymi pi?knymi lasami stanowi?cymi pozosta?o?? po?udniowej cz??ci dawnej Puszczy Sandomierskiej, na po?udniu za? wznosz? si? malownicze pagórki Pogórza Dynowskiego.
 Na terenie powiatu wydzielono cztery rezerwaty przyrody, a oko?o jedna trzecia ogólnej jego powierzchni to obszar prawnie chroniony; s? to mi?dzy innymi:
• Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Soko?owsko – Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Rezerwat Przyrody „Mójka: w zachodniej cz??ci wsi K?kolówka
• Rezerwat Przyrody „Wilcze” – pó?nocna strona pasma Wilcze
• Rezerwat „Bór” ko?o G?ogowa M?p.
• Rezerwat „Zab?ocie”
• Brzó?nia?ski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Mielecko – Kolbuszowsko – G?ogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Strzy?owsko – S?dziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Hy?nia?sko Gwo?nicki Obszar Chronionego Krajobrazu
Tury?ci odwiedzaj?cy malowniczo po?o?ony powiat rzeszowski maj? okazj? do aktywnego sp?dzenia czasu przeznaczonego na wypoczynek.  Mi?o?ników koni zapraszaj? o?rodki je?dzieckie, z których najciekawszy mie?ci si? w Zabajce k. Rzeszowa, (k. G?ogowa M?p.). Na zwolenników turystyki pieszej lub rowerowej czekaj? przygotowane i oznaczone szlaki turystyczne. Po trudach pieszych lub rowerowych w?drówek mo?na odpocz?? nad wodami zalewu w Bratkowicach, G?ogowie M?p., Wólce Nied?wiedzkiej lub na terenie basenów Boguchwale i Trzebownisku – Nowej Wsi. Na narciarzy czekaj? wyci?gi narciarskie w Dyl?gówce i Niechobrzu. Niew?tpliw? atrakcj? turystyczn? regionu jest podró? kolejk? w?skotorow?. Wsiadamy do niej w Przeworsku, by powoli przemierza? pi?knie ukszta?towane tereny Pogórza Dynowskiego, przebywa? najd?u?szy w Europie tunel kolei w?skotorowej w Szklarach i ko?czy? podró? w Dynowie. Zach?t? do pozostania w tej cz??ci Podkarpacia jest tak?e ci?gle wzrastaj?ca liczba oraz standard gospodarstw agroturystycznych skupionych m.in. w Podkarpackim Stowarzyszeniu Agroturystycznym „Gospodarstwa Go?cinne” w Boguchwale, czy Stowarzyszeniu Agroturystycznym Regionu „Dolina Strugu”. Ponadto, hotele mieszcz?ce si? w zabytkowych budowlach oferuj? tak?e sale szkoleniowo-konferencyjne, np. Hotel DWÓR OSTOYA w Jasionce czy NOWY DWÓR w ?wilczy. Udzia? w odbywaj?cych si? na terenie powiatu licznych imprezach kulturalnych, równie? o zasi?gu ogólnopolskim, z ca?? pewno?ci? uprzyjemni pobyt w tych stronach.
Po wej?ciu Polski do UE, pojawi?a si? nowa szansa, jak? s? gospodarstwa specjalistyczne i produkcja zdrowej ?ywno?ci. Powiat rzeszowski ma rolniczo – przemys?owy charakter gospodarczy. Dla sporej grupy mieszka?ców ?ród?em utrzymania jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rolnictwo powiatu dostarcza ?ywno?? znacznie czystsz? ekologicznie ni? inne regiony Polski. Produkcji rolnej sprzyjaj? warunki naturalne. Du?? szans? dla rolnictwa jest rozwijanie produkcji przetwórstwa rolno – spo?ywczego,  ogrodnictwa, a równocze?nie oferowanie wypoczynku w gospodarstwie. O aktywno?ci i przedsi?biorczo?ci mieszka?ców  powiatu ?wiadczy fakt, i? na jego terenie pr??nie dzia?aj?  liczne gospodarstwa agroturystyczne a koordynuj? je doskonale funkcjonuj?ce Stowarzyszenia Agroturystyczne takie jak:
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Gospodarstwa Go?cinne” w Boguchwale, Stowarzyszenie Agroturystyczne Regionu „Dolina Strugu” w Chmielniku, czy Zwi?zek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

KULTURA REGIONU
Powiat rzeszowski nale?y do regionów znanych z kultywowania tradycji ludowej. Folklor rzeszowski jest przekazywany m?odemu pokoleniu g?ównie przez dzia?alno?? zespo?ów regionalnych, odtwarzaj?cych dawne zwyczaje i obrz?dy. Jednym z najcz??ciej uprawianych rzemios? wiejskich by?o wikliniarstwo, które przetrwa?o tu d?u?ej ni? w innych regionach kraju. Wyra?ne cechy regionalne ma ludowa plastyka, w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie zachowa?o si? wiele znakomitych pod wzgl?dem artystycznym rze?b i obrazów przedstawiaj?cych Chrystusa, Matk? Bosk? i ?wi?tych. W wielu miejscowo?ciach praktykowany jest zwyczaj wielkanocnych stra?y pe?nionych przy grobie Chrystusa przez m?odych m??czyzn w Kostiumach nawi?zuj?cych do historycznych mundurów wojskowych. Niezwyk?y widowiskiem s? parady stra?y grobowych urz?dzane w okresie Wielkanocnym w pobli?u Ko?cio?ów i pó?niejsze odwiedzanie domów z ?yczeniami ?wi?tecznymi. Kultywowane s? równie? tradycje do?ynkowe: ka?dego roku 15 sierpnia w Katedrze Rzeszowskiej mo?na podziwia? zdumiewaj?ce misternie wplatane wie?ce do?ynkowe pochodz?ce z terenu powiatu rzeszowskiego oraz powiatów s?siaduj?cych.  Promocji lokalnych produktów s?u?? takie imprezy jak np. „Wiklinowe sploty” w Kamieniu-?owisku czy „Starych potraw smak i urok” w B?a?owej. Ponadto ka?da gmina mo?e pochwali? si? organizacj? imprez, które sprzyjaj? kultywowaniu tradycji i obyczajów regionalnych. S? to mi?dzy innymi „Podkarpacka T?cza” organizowana w Dynowie, Regionalne spotkania Gwarowe „Gwarkam” w Kamieniu, „?wi?to Chleba Doliny Strugu” w Tyczynie” i wiele innych. Oprócz firm i ró?nych instytucji sukcesy odnosz? tak?e pojedyncze osoby z terenu powiatu. Do tego grona nale?? m.in. poeci: Stanis?awa Kopiec z Lubeni, ks. Jan Kalinka z Wólki Podle?nej, Mieczys?aw Skotnicki z Tyczyna, rze?biarze i malarze: Bogus?aw K?dzierski z Dynowa, Zofia Bednarz z Kamienia, Krystyna Ziemniak z Budziwoja, Piotr Kida z Górna.4. Walory krajobrazowe

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuni?tych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Rozleg?e kompleksy le?ne, w postaci buczyn i gr?dów, stanowi? dominuj?cy element krajobrazotwórczy. Lasy zajmuj?, bowiem 64 % powierzchni Parku. Najpi?kniejsze lasy jod?owo - bukowe oraz dobrze zachowane naturalne buczyny, mo?na podziwia? w wy?szych partiach Pogórza, w pa?mie Turnicy.
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest po?o?ony na obszarze 48.921 ha. Obszar o charakterze podgórskim z licznymi, niezbyt wysokimi pasmami i wzgórzami, poprzecinany jest potokami. Najwy?sze wzniesienia dochodz? do 430 m n.p.m.
Rezerwat przyrody „Mojka” w zachodniej cz??ci wsi K?kolówka po?o?ony jest na obszarze 285 ha i obejmuje obszar lasów i ?ródle?nych ??k, zasiedlono tu tak?e bobry. Rezerwat posiada charakter faunistyczno-florystyczny.
Rezerwat przyrody „Wilcze” – pó?nocna strona pasma Wilcze po?o?ony jest na obszarze 342 ha. Swoim zasi?giem obejmuje du?e obszary le?ne utrzymane w ich naturalnym charakterze. Mo?na tu spotka? tu buczyny karpackie oraz stare jedliny.
Rezerwat „Bór” ko?o G?ogowa Ma?opolskiego ustanowiony w roku 1996 po?o?ony jest na obszarze 365,43 ha. Jest cennym obiektem przyrodniczym z du?ymi obszarami starodrzewia w wieku od 90 do 120 lat. W poszyciu i runie lasu spotyka si? wiele osobliwo?ci florystycznych, m. in. wawrzynek wilcze?yko, konwalia majowa, podkolan bia?y, bluszcz i barwinek pospolity.
Rezerwat Przyrody „Wielki Las” to Rejon Wielkiego Dzia?u obejmuj?cy 70,75 ha ustanowiony w 1997 roku. Obejmuje obszary le?ne z du?ym udzia?em starodrzewia bukowego.
Rezerwat faunistyczno - florystyczny "Zab?ocie" obejmuje zespó? stawów oraz otaczaj?ce je kompleksy le?ne. Na terenie rezerwatu wyst?puj? obj?te ochron? p?azy i gady, zagro?one wygini?ciem ptaki, a tak?e ro?liny chronione.
Hy?nia?sko-Gwo?nicki Obszar Chronionego Krajobrazu – jest cz??ci? Pogórza Dynowskiego o powierzchni 24 620 ha. Obejmuje swoim zasi?giem gminy Tyczyn, Chmielnik, B?a?owa, Hy?ne oraz Niebylec. Jego cech? charakterystyczn? jest to, ?e obszary le?ne zajmuj? tu zaledwie 32% powierzchni. Na jego obszarze znajduj? si? rezerwaty Mójka – z lasem bukowo-jod?owym i stanowiskiem bobra europejskiego oraz Wilcze – z kompleksem jedliny podgórskiej. Jest ponadto przyk?adem krajobrazu kulturowego, charakterystycznego dla drobnej, rozproszonej w?asno?ci ch?opskiej. Omawiany obszar jest bogaty pod wzgl?dem faunistycznym stanowi?c ostoj? dla rzadkich gatunków zwierz?t takich jak: puchacza Bubo-Bubo, bociana czarnego, salamandry plamistej, motyla górskiego – niepylaka mnemozyny, borsuka, gronostaja, ?asicy, chomika, oraz licznych ptaków drapie?nych w tym: krogulca, myszo?owa. Siedlisko swoje maj? tu równie? zwierz?ta ?owne.
Ska?a magmowa „B??dny Kamie?” w K?kolówce. Na wschodnim ko?cu wsi K?kolówka wystaje z ziemi fragment ska?y, który zosta? uznany za pomnik przyrody. Ska?a ta zwana jest B??dnym Kamieniem lub Diablim Kamieniem. Kszta?tem swym przypomina ona ko?o o ?rednicy 5m. Kamie? ten wystaje nad ziemi? niespe?na 1m, do ko?ca nie wiadomo jak daleko si?ga w g??b. Ska?a ta jest kamieniem niezwykle twardym, magnetycznym, najprawdopodobniej pochodzenia wulkanicznego. Posiada stalow? krystaliczn? barw?.
Wzgórze Wilcze to najwy?sze wzniesienie w pasie ci?gn?cym si? wzd?u? doliny rzeczki Gwo?nica. Zwane tak?e Patri? wznosi si? na 510 metrów n.p.m.
Rzeka San wyp?ywa w Bieszczadach Zachodnich na wysoko?ci oko?o 900 m n.p.m. na terytorium Ukrainy. D?ugo?? Sanu wynosi 443,4 km. San to wymarzona rzeka dla kajakarzy i pontoniarzy. Rzeka na odcinku przep?ywaj?cym przez gmin? Dynów ma górski charakter, dzi?ki czemu tworzy malownicze prze?omy. San w tym rejonie stwarza równie? ?wietne warunki dla w?dkarstwa. Wody Sanu s? niezwykle czyste, podró?ni oprócz k?pieli w przejrzystych wodach Sanu mog? tak?e nasyci? oczy pi?knem ?agodnych stoków Pogórza.
Mielecko-G?ogowsko-Kolbuszowski Obszar Chronionego Krajobrazu – zajmuje fragment P?askowy?u Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-lesnym o powierzchni 50 512 hektarów. Na jego terenie znajduj? si? piaszczyste wydmy, bagna, torfowiska, oraz wody otwarte. G?ównym jego celem jest ochrona walorów wypoczynkowych i krajobrazowych, wyst?puj? tu bowiem liczne gatunki ro?lin rzadkich i chronionych oraz stanowiska l?gowe rzadkich gatunków ornitofauny.5. Szlaki turystyczne i trasy rowerowe

Na terenie gminy g?ogów Ma?opolski wyznaczono 3 szlaki turystyczne:
1. Szlak ?ó?ty – „Dooko?a Rzeszowa”, o ogólnym przebiegu:
Tyczyn – Matysówka – ?w. Roch – S?ocina Górna – Wilkowyja – Za???e – Nowa Wie? k. Jasionki – Stobierna – Wysoka G?ogowska – G?ogów Ma?opolski – Budy G?ogowskie – Bratkowice – D?browa – B??dowa Zg?obie?ska – Zg?obie? – Niechobrz Górny – Mogielnica – Lutory? – Dzia?y Babickie – Wis?oczanka - Zarzecze – Siedliska – Przylasek Pondziwojski – Hermanowa - Tyczyn (120 km).
Szlak ten umo?liwia zapoznanie si? z najatrakcyjniejszymi, pod wzgl?dem turystycznym, terenami np. rezerwat przyrody „Bór”, projektowany faunistyczno – florystyczny „Zab?ocie” oraz interesuj?cym pod wzgl?dem florystycznym kompleks le?ny „Annapol”. W?druj?c tym szlakiem zwiedzi? mo?na tak?e zabytkow? starówk? G?ogowa Ma?opolskiego. W mie?cie tym szlak prowadzi przez zabytkowy rynek i starówk?, a nast?pnie skr?ca na pó?nocny zachód dochodz?c do stawów po?o?onych przy kompleksie le?nym. Le?nymi drogami kieruje si? do parku podworskiego w miejscowo?ci Budy G?ogowskie, a nast?pnie do projektowanego rezerwatu faunistyczno – florystycznego „Zab?ocie”.

2. Szlak ?ó?ty –  o ogólnym przebiegu:
Czudec – Podlas – Por?by - Rezerwat Wilcze – Piek?o – ?ubno – Dynów.
Szlak ten umo?liwia zapoznanie si? z najatrakcyjniejszymi, pod wzgl?dem turystycznym, terenami np. rezerwat przyrody „Wilcze”, wzgórze Wilcze, zabytkowy ko?ció? w miejscowo?ci Piek?o. W?druj?c tym szlakiem zwiedzi? mo?na zabytkowy uk?ad urbanistyczny w Dynowie.

3. Szlak zielony imienia gen. W?adys?awa Sikorskiego, o ogólnym przebiegu:
Bór G?ogowski – Przewrotne – Kolbuszowa – Niwiska – Tuszów Narodowy (74 km).
Szlak ten udost?pnia zwiedzaj?cym m.in. du?y, zwarty kompleks le?ny Nadle?nictwa G?ogów, po?o?ony we wschodniej cz??ci gminy, wraz z atrakcyjnymi terenami rezerwatu „Bór”, a tak?e charakterystyczne dla omawianego obszaru, tereny zagospodarowane rolniczo. Szlak rozpoczyna si? na terenie wspomnianego rezerwatu „Bór”, przy trasie komunikacyjnej Rzeszów – Kolbuszowa. Od tego miejsca pod??a w kierunku wschodnim przez teren rezerwatu, jak i jego otuliny, aby przy drodze le?nej Taj?cina – G?ogów Ma?opolski skr?ci? na pó?noc. Nast?pnie liniami oddzia?owymi i traktami le?nymi dochodzi do drogi Hucisko – Przewrotne. Drog? t? kieruje si? na zachód, przechodz?c przez miejscowo?ci Studzieniec i Przewrotne. Z Przewrotnego szlak pod??a drogami polnymi i le?nymi na pó?nocny zachód, aby na wysoko?ci miejscowo?ci Selwy opu?ci? teren gminy.

4. Szlak niebieski – o ogólnym przebiegu:
G?ogów Ma?opolski – Soko?ów Ma?opolski – Julin (30 km).
Szlak ten udost?pnia zwiedzaj?cym atrakcyjne turystycznie tereny, takie jak du?y zwarty kompleks le?ny Nadle?nictwa G?ogów, tereny zagospodarowane rolniczo, a tak?e zabytki miasta G?ogowa. Szlak rozpoczyna si? w obr?bie g?ogowskiego rynku. Z tego miejsca pod??a w kierunku pó?nocno – wschodnim, dochodz?c do wspomnianego kompleksu le?nego. Nast?pnie drogami le?nymi prowadzi na pó?noc, aby w okolicy Studzie?ca skr?ci? na pó?nocny wschód i opu?ci? teren gminy na wysoko?ci osady Podlas (gmina Trzebownisko).
 
5. ?cie?ka przyrodniczo – edukacyjna w Le?nictwie Annopol ma d?ugo?? 3 kilometry i prowadzi poprzez wzniesienia terenowe znajduj?ce si? w s?siedztwie stawów g?ogowskich. Jaj trasa ma kszta?t p?tli zaczynaj?cej si? i ko?cz?cej na parkingu dla samochodów od ulicy Parkowej. W po?owie trasy w s?siedztwie budynku Nadle?nictwa zorganizowano tzw. „zielon? klas?”, znajduj? si? tutaj ?awki i So?y dla uczniów, tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej oraz wyznaczonej na ognisko. W Le?nictwie Annopol mo?na spotka? wiele gatunków zwierz?t : sarny, jelenie, dziki, lisy, zaj?ce, kuny, borsuki. Przybywa tu tak?e wiele stanowisk b?d?cego pod ochron? bobra.

6. ?cie?ka przyrodniczo – edukacyjna w rezerwacie Bór o d?ugo?ci 4 kilometrów, przebiega przez rezerwat Bór, w którym mo?na zobaczy? mi?dzy innymi barwnika pospolitego, podkolana bia?ego oraz wid?aka ja?owcowego. Na trasie tej znajduj? si? równie? miejsca pami?ci narodowej, Pomnik Ofiar Hitleryzmu po?wi?cony pomordowanym ?ydom i Polakom.

7. ?cie?ka przyrodniczo –dydaktyczna „Kopaniny” w D?brówce Starze?skiej o d?ugo?ci 3 kilometrów przebiega przez teren wyst?powania rzadkich ro?lin tj. wawrzynek wilcze?ko i lilia z?otog?ów, oraz zwierz?t takich jak: kumak górski, orlik krzykliwy oraz bocian czarny

8. Trasy rowerowe w Gminie Lubenia:
a) TRASA Nr 1- ?ó?ta o d?ugo?ci 6,7 kilometrów jest tras? ?atw? z pi?knymi widokami.
Rozpoczynaj?c si? od ko?cio?a w Lubeni, biegnie w stron? kamienio?omu do oddalonego o trzy kilometry miejsca odpoczynku „Pod grzybkiem”, oraz przejazdu drewnianym mostem na rzece Lubenia. Szlak ci?gnie si? do centrum gminy i ko?czy si? w punkcie pocz?tkowym.
b) TRASA NR 2 – zielona jest tras? o d?ugo?ci 15,4 kilometra. Rozpoczynaj?c si? w Lubeni od budynku Piekarni napotyka na swojej trasie mi?dzy innymi drewniany most na rzece Lubenka, punkt widokowy „Trzech Krzy?y” oraz zabytkowy ko?ció? w Straszydlu
d) TRASA NR 4 – br?zowa jest tras? o d?ugo?ci 35 kilometrów, o du?ym stopniu trudno?ci, przeznaczona dla wytrwa?ych rowerzystów. Jest ona bogata pod wzgl?dem bogactwa krajobrazu miejsc. Na jej trasie mo?na zobaczy? m.in. „Ksi??y Lasek”, kaplic? krzy?ow?, stopie? wodny na rzece Lubenka, ko?ció? w Straszydle, strzelnica – kamienio?om w Straszydlu oraz stadnin? koni „Amazonka”.
c) TRASA NR 5 – niebieska jest tras? o d?ugo?ci 12 kilometrów. Rozpoczyna si? w Siedliskach, a na jej trasie mo?na spotka? tor speedwayowy, stopie? wodny na rzece Lubenka, stadion sportowy oraz bar „Le?ny”.

9. Trasy rowerowe w Gminie Chmielnik i Krasne:
Szlak rowerowy zielony przebiega przez takie miejscowo?ci jak: Chmielnik, Potoki, Kamieniec, Matysówka, Budy, góra Magdalenka, Wypychów, Chmielnik.
10. Trasy rowerowe w Gminie Boguchwa?a:
Szlak rowerowy niebieski przebiega przez: Rzeszów Staroniw?, Kielanówk?, Nosówk?, Zg?obie?, Wole Zg?obie?sk?, Zimn? Wod?, Lutory?, Sadzawki, rezerwat Lisi? Gór?, wzd?u? Wis?oka szlakiem czerwonym do Rzeszowa.

11. ?cie?ka ekologiczna „Trzciana – Olszyny” zlokalizowana jest w dolinie rzeki Mrowla. Trasa ta, o d?ugo?ci 5 kilometrów zbudowana jest z dwóch p?tli; ma?ej – 8 przystankowej oraz du?ej 10-o przystankowej. Wzd?u? niej mo?na spotka? rzadkie ro?liny chronione takie jak barwnik pospolity, storczyk szerokolistny, ?nie?yczka przebi?nieg i pióropusznik strusi.6. Historia

Zró?nicowane warunki naturalne i sprzyjaj?ce ?rodowisko powodowa?y ju? w odleg?ych czasach osiedlanie si? tu ró?nych grup ludno?ci. Znajdowane narz?dzia krzemienne i ceramika ?wiadcz? o stosunkowo pr??nym osadnictwie w czasach starszej epoki kamienia (IX tys. p. n. e.). Prowadzone badania archeologiczne ujawni?y bardzo interesuj?cy materia? z epoki neolitu (VIII tys. p. n. e.) i br?zu (III tys. p. n.e.).
Niew?tpliwe by?o oddzia?ywanie kultury scytyjskiej i celtyckiej (IV w. n. e.). Zachowa?y si? tak?e liczne dowody na ?cis?e zwi?zki z prowincjami rzymskimi (IV w. n. e.). Na prze?omie V i VI wieku przyby?y na ten teren pierwsze grupy ludno?ci s?owia?skiej i na trwale go opanowa?y. We wczesnym ?redniowieczu t?dy w?a?nie bieg?a granica mi?dzy wschodni? a zachodni? S?owia?szczyzn?. Z czasów Kazimierza Wielkiego notuje si? pierwsze wzmianki historyczne dotycz?ce Rzeszowa, Lubeni, Tyczyna i innych miejscowo?ci. Ten?e król darowa? w 1354 r. Janowi Pakos?awicowi w?o?? rzeszowsk? (okr?g administracyjny) i miasto Rzeszów. Okres panowania Jagiellonów to czasy wzgl?dnego spokoju i rozkwitu tych ziem. W pocz?tkach XVII wieku w rejonie rzeszowskim istnia?y dwa wielkie zespo?y dóbr - rzeszowski, nale??cy do Miko?aja Spytka Lig?zy, a pó?niej do Lubomirskich oraz tyczy?ski, b?d?cy kolejno w posiadaniu Pileckich, Kostków i Branickich. Burzliwe dzieje polityczne Polski nie omija?y tego terenu. W okresie staropolskim Rzeszów z przyleg?ymi okolicami wchodzi? w sk?ad województwa ruskiego. Po przy??czeniu do monarchii austriackiej po?udniowych ziem podzielonego w wyniku rozbiorów pa?stwa polskiego, utworzono cyrku?, czyli okr?g dziel?cy si? na 12 powiatów. Jednym z nich by? powiat rzeszowski. W okresie mi?dzywojennym powiat rzeszowski sta? si? najbardziej na zachód wysuni?tym powiatem województwa lwowskiego. W 1935 r., po reformie administracyjnej, w jego sk?ad wchodzi?o 5 miast: Rzeszów, B?a?owa, G?ogów, Strzy?ów i Tyczyn oraz gminy wiejskie: B?a?owa, Czudec, G?ogów, Hy?ne, Niebylec, Rac?awówka, S?ocina, Strzy?ów, ?wilcza, Trzebownisko i Tyczyn. Powiat rzeszowski, z uwagi na trudn? sytuacj? wsi, rozdrobnienie gruntów i bezrobocie, by? w latach 1936 - 1937 scen? gwa?townych ch?opskich strajków i demonstracji. Po II wojnie ?wiatowej w granicach istniej?cego nadal powiatu rzeszowskiego zasz?a istotna zmiana, wydzielono powiat strzy?owski z siedzib? w Strzy?owie. W 1975 r. po podziale administracyjnym wg nowych zasad, powiat rzeszowski przesta? istnie?. Zgodnie z za?o?eniami reformy administracyjnej kraju w 1999 r. ponownie powo?ano powiat rzeszowski o charakterze samorz?dowym.7. Zabytki

W ?ród zabytków kultury materialnej z terenu powiatu rzeszowskiego na wyró?nienie zas?uguj? stare pa?ace i dworki. Malowniczo po?o?one, w otoczeniu parków i lasów, daj? ?wiadectwo ?wietno?ci starych rodów.   
Do wyró?niaj?cych si? zabytków z terenu powiatu rzeszowskiego nale??:
- zabudowy rynków miejskich w G?ogowie M?p., Tyczynie, B?a?owej, Dynowie i Soko?owie M?p.,
- spichlerz w Zg?obniu (XVI w.),
- ruiny zamku w D?brówce Starze?skiej (XVI w.),
- pa?ac rodziny Wodzickich w Tyczynie  otoczony parkiem z pi?knym starodrzewiem (II po?. XIX w.),
- pó?nobarokowy pa?ac wzniesiony przez Teodora Konstantego Lubomirskiego w Boguchwale (I po?. XVIII w.),
- dawny dworek my?liwski rodziny Okocimskich w Kamieniu (XIX w.),
- zespó? dawnego pa?acu Lubomirskich w ??ce (XVI w.),
- Sanktuarium Maryjne w Borku Starym (ko?ció? zbudowany w latach 1684 – 1726, klasztor wzniesiony w latach 1712 – 1738), Niechobrzu, Hy?nem i Chmielniku,
- Kaplica my?liwska pw. ?w. Huberta w Mi?ocinie (XVIII w.),
- kirkuty w Soko?owie M?p., Tyczynie, Dynowie. 

Zabytkowe parki dworskie i pa?acowe
??ka
- Zabytkowy park w ??ce otacza barokowy pa?ac Lubomirskich. W jego obr?bie oprócz zabudowa? podworskich znajduj? si? ?lady obwarowa?, spichlerz, stajnie oraz brama z XVIII wieku. 
Przewrotne – Zabytkowy park podworski w Przewrotnem jest dawnym parkiem krajobrazowym otaczaj?cym dwór z XIX w. 
D?browa – W miejscowo?ci D?browa znajduje si? zabytkowy park otaczaj?cy dwór z XIX w. 
Boguchwa?a – Zabytkowy park dworski w Boguchwale zosta? za?o?ony w XVIII w. w stylu francuskiego ogrodu geometryczno-krajobrazowego
Babica – Zabytkowy park podworski w Babicy, otacza dwór Jarochowskich z prze?omu XIX oraz XX wieku.
Tyczyn – W Tyczynie, wokó? zespo?u pa?acowego wzniesionego w latach 1862-1869 przez Wodzickich znajduje si? park krajobrazowy. Na jego powierzchni licz?cej oko?o 11 hektarów znajduj? si? dwa 400-letnie d?by b?d?ce pomnikami przyrody
Bachórz – Zabytkowy park dworski w Bachórzu maj?cy status parku krajobrazowego z XVIII-XIX wieku, jest elementem zespo?u podworskiego. W tzw. d?binie po?o?onej w?ród nadsa?skich ??k znajduje si? kopiec – mauzoleum rodziny Skarzy?skich, obecnie zdewastowany. 
D?brówka Starze?ska – Zabytkowy park krajobrazowy w D?brówce Starze?skiej obecnie zniszczony z drzewostanem z XVIII i XIX wieku, nale?y do grupy parków podworskich. W jego obr?bie znajduje si? neoroma?ska kaplica z ko?ca XIX wieku wkomponowana w nowy ko?ció?.

Zabytkowe zespo?y podworskie i pa?acowe
Pó?nobarokowy, cz??ciowo zachowany Pa?ac Lubomirskich w Boguchwale, zosta? wzniesiony w po?owie XVIII wieku wykorzystuj?c mury wcze?niejszego dworu obronnego z XVII w. Ostatni? w?a?cicielk? omawianego obiektu by?a Wanda Kuszycka, która przekaza?a go na rzecz Fundacji Naukowo-Rolniczej.
Dawny Zespó? Pa?acowy Grabi?skich w Czudcu zosta? wzniesiony w drugiej po?owie XVIII w. W drugiej po?owie XIX wieku zosta? przebudowany i powi?kszony.
Dwór w Trzcianie zosta? wzniesiony pod koniec XIX w. i poddany przebudowie w 1959 roku. Obecnie mie?ci si? w nim Technikum Rolnicze.
Pa?ac Barokowy w ??ce zosta? wzniesiony przez Lubomirskich na prze?omie XVII i XVIII wieku wed?ug projektu Tylmana z Gameren, w miejscu dawnego dworu obronnego Kostków datowanego na XVI w. Poddany przebudowie w latach 1763-76, w roku 1818 zosta? przekszta?cony na manufaktur? sukiennicz?. W 1818 roku rodzina Potockich przekaza?a go na cele dobroczynne. Na terenie zabudowa? znajduj? si? ?lady obwarowa?, spichlerz, stajnie oraz brama z XVIII wieku.
Dwór Rudnej Wielkiej z pierwszej po?owy XIX wieku w jest obecnie otoczony parkiem krajobrazowym.
Dwór Jarochowskich w Babicy zosta? wzniesiony na prze?omie XIX i XX wieku. Urodzi?a si? w nim Maria Jarochowska (1918-1975), pisarka, autorka m.in. „Dziadowskiej mi?o?ci”. Obecnie znajduje si? w nim Dom Pomocy Spo?ecznej.
Dwór w B?a?owej wybudowany na prze?omie XVIII oraz XIX, po przebudowie w 1977 roku zosta? zniekszta?cony. By? to budynek drewniany, o mniejszym obrysie ni? obecnie, z piwnicami wykonanymi z kamienia. Obecny dwór zwi?zany jest z nabyciem dóbr b?a?owskich przez Wincentego Skrzy?skiego herbu Zaremba od Flemmingów w 1835 r. Wokó? zabudowa? znajduje si? park.
W miejscowo?ci D?brówka Starze?ska znajduj? si? ruiny zamku wzniesionego przez Stadnickich w drugiej po?owie XVI wieku. Rozbudowany w pierwszej po?owie XVII wieku by? zamieszka?y do roku 1945, kiedy to zosta? zniszczony przez UPA. Obecnie znajduj? si? tam pozosta?o?ci jednego skrzyd?a z dwoma basztami (królowej Bony i Firleja) oraz fragmenty murów. Ca?o?? otacza zniszczony park krajobrazowy z drzewostanem z XVIII-XIX wieku oraz neoroma?sk? kaplic? z ko?ca XIX wieku, stanowi?ca cz??? nowego ko?cio?a.
Na Zespó? Podworski w Bachórzu sk?adaj? si?: park krajobrazowy z XVIII i XIX wieku, dwór z pierwszej po?owy XIX wieku oraz oficyna dworska z XIX wieku.
Klasycystyczny Dworek w Hy?nym – zosta? wzniesiony na prze?omie XVIII i XIX wieku. Obecnie odrestaurowany mie?ci w swoich murach szko?? podstawow?. W jego wn?trzu znajduje si? Izba Muzelana po?wi?cona gen. W?adys?awowi Sikorskiemu. Wokó? dworku znajduj? si? pozosta?o?ci parku.
Dawny Dwór Renesansowy w Zg?obniu to najstarszy obiekt zabytkowy gminy Boguchwa?a. Zosta? odkryty stosunkowo niedawno, wcze?niej by? kilkakrotnie przebudowywany i dlatego na pierwszy rzut oka pozbawiony jest cech stylowego dawnego dworu. Budowa tego renesansowego domu datowana jest na lata 70-te XVI w. i wi??e si? z osob? Anny z Sieniawy Jordanowskiej, która zosta?a wtedy w?a?cicielk? wsi. Pod koniec XVIII dwór zostaje przebudowany na spichlerz.
Neoklasycystyczny Dwór w Zg?obniu tzw.  “nowy dwór” pochodzi z ko?ca XVIII lub pocz. XIX wieku. Zbudowany zosta? przez rodzin? Straszewskich. Otoczony jest pieknym starodrzewiem.
Zespó? Dworski w Nosówce na który sk?adaj? si?: dwór, czworak, spichlerz oraz dawny budynek gorzelni - datowany jest na II po?. XIX w. W tym samym miejscu znajduje si? krzy? w starodrzewiu z ko?ca XIX w.
Zespó? Dworski w Jasionce – aktualnie mieszcz?cy hotel „Ostoja”zosta? zbudowany przez rodzin? Morskich w pierwszej po?owie XIX wieku. Budowla w typie romantycznym powsta?a prawdopodobnie przy udziale znakomitych architektów tej epoki - Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. W 1887 r. Jedrzejowiczowie dokonali rozbudowy dworu wg planów arch. Tadeusza Stryje?skiego. W otoczeniu dworu znajduje si? park krajobrazowy z XIX w. Jego ozdob? jest okaza?y plafon klonolistny maj?cy w obwodzie 500 cm.
Zespó? pa?acowo-parkowy i folwark w Tyczynie po?o?ony jest przy wje?dzie do miasta od strony Rzeszowa, przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Parkowej, na wzniesieniu góruj?cym nad okolic?. Obecny, pi?trowy dwór - nazywany pa?acem - zosta? zbudowany w latach 1862-69 przez hr. Ludwika Wodzickiego. W 1881 r. dobudowano do? od strony pó?nocnej pawilon go?cinny, a w 1982 r. - oficyn?, po??czon? z pawilonem oraz przebudowano pa?ac. Przy pó?nocnej elewacji znajdowa? si? niezachowany taras, natomiast pomi?dzy pa?acem, pawilonem a oficyn? mie?ci?a si? oran?eria z wewn?trzn? studni?, zdobiona na naro?nikach metalowymi elementami dekoracyjnymi w postaci agaw w donicach (po II wojnie uleg?a niestety ca?kowitemu zniszczeniu i zosta?a rozebrana). Zachowany do dzisiaj wystrój zewn?trzny pa?acu z ko?ca XIX w. - okre?lany jako eklektyczny (??cz?cy wiele wcze?niejszych stylów architektonicznych) - posiada g?ównie elementy neogotyckie. Zarówno pa?ac, jak i otaczaj?cy go park, obj?te s? ochron? konserwatorsk? i od 1968 r. wpisane do rejestru zabytków.
Dwór w Przewrotnem jest obiektem w stylu klasycystycznym wybudowanym przed 1832 rokiem. Stanowi go budowla parterowa, murowana, wzniesiona na planie prostok?ta i nakryta czterospadowym dachem z powiekami. Wej?ciow? fasad? zdobi d?ugi, pi?cioosiowy, wg??biony portyk, wsparty na sze?ciu kolumnach. Wszystkie okna oraz drzwi otaczaj? listwowe obramowania. Ca?? budowl? obiega szerokie belkowanie z kostkowym gzymsem. Przed dworem stoi kamienna figura ?w. Antoniego z 1912 roku, zachowa?y si? te? pozosta?o?ci betonowej lodowni z lat 20-tych minionego wieku oraz staw.
Drewniany budynek Gminnego O?rodka Kultury w Hy?nem - Dawny Urz?d Gminy - wybudowany zosta? w latach 1935 - 1937 wed?ug projektu so?tysa wsi - Janika; drewniany, na kamiennej podmurówce dwukondygnacyjny, podpiwniczony, szalowany, dach czterospadowy z lukarnami. Obecnie mie?ci Gminny O?rodek Kultury i obiekty us?ugowe.
Zespó? pa?acowy w ??ce z prze?omu XVII i XVIII wieku mie?ci si? w dwunastohektarowym parku, który oblany jest wod?. Jest to pa?ac o wiekowej i bogatej historii, który liczy ponad 400 lat.  Zamieszkiwany by? nie tylko przez polskie ale i czeskie rody. Ostatnimi w?a?cicielami pa?acu byli pa?stwo Potoccy herbu „PILAWA", którzy traktowali pa?ac wy??cznie jako rezydencj? letni?. Ordynat Alfred Potocki nabywaj?c pa?ac ??cki, nie bardzo wiedzia? co z nim zrobi?. W 1848 roku pa?ac przekszta?ci? na fabryk? sukna, która dzia?a?a do 1854 roku, popadaj?c w coraz to wi?ksz? ruin?. Po zamkni?ciu tej fabryki pa?ac zosta? przekazany córce Zofii jako wiano ?lubne, która wysz?a za Austriaka Dietrichsteina. Nie maj?c potomstwa, Zofia postanowi?a w pa?acu za?o?y? Zak?ad dla Dziewcz?t z ordynacji ?a?cuckiej, by przygotowa? je do ?ycia jako przyk?adne gospodynie domowe.
Zak?ad dla Dziewcz?t powsta? 1854 roku i prowadzony by? przez osoby cywilne. Zak?ad dla dziewcz?t by? prowadzony do po?owy roku 1954, czyli równe 100 lat. W tym to roku w?adze komunistyczne zabra?y dzieci biedne i osierocone, które zosta?y rozlokowane w ró?nych Domach Dziecka by?ego województwa rzeszowskiego, a w miejsce tych?e przywie?li Dzieci Specjalnej Troski.
Zespó? Dworski w Jasionce zbudowany zosta? po 1817 roku z inicjatywy Pani Zofii Czosnowskiej-Oborskiej. Zabytkowy dwór zosta? uratowany przez Pana Józefa i Krzysztofa Rylskich herbu Ostoya. Dwór Ostoya, zwany te? Dworem Jasionowskim, powstawa? w trzech ró?nych etapach, ka?dy z nich mia? za? inny wymiar historyczny. Pierwszy okres mo?na scharakteryzowa? jako stan, kiedy to dwór reprezentowa? klasyczn? i uznan? form? architektoniczn?. Drugi okres uwarunkowany zosta? wzgl?dami praktycznymi, okaza?o si?, bowiem, ?e powi?kszania wymagaj? powierzchnie mieszkalne oraz potrzebne sta?o si? wyizolowanie cz??ci czeladnej - aneks po?udniowo-wschodni, który przylega obecnie do wie?y. Czas budowy owego aneksu datowa? mo?na na trzeci? ?wier? XIX wieku, za? za pewnik przyj?? mo?na, ?e nast?pi?o to po 1849 roku. Inicjatorem rozbudowy by? Pan Henryk J?drzejowicz kupuj?c ów maj?tek od Pa?stwa Doroty i Ignacego Korzeniowskich. Od roku 1887 datowa? mo?emy okres wspó?pracy Pana Stanis?awa Mariana J?drzejowicza z Panem Tadeuszem Stryje?skim. Celem owej wspó?pracy by?a ogólnie poj?ta rozbudowa i powi?kszenie dworu. W trakcie przeprowadzonych prac pozbawiono klatki schodowej romantycznej wie?yczki, przez co dwór zbli?y? si? sw? stylistyk? do modelu pa?acowego. Po zako?czeniu II Wojny ?wiatowej targa?y dworem ró?ne koleje losu, jego dawna ?wietno?? splendor zosta?y zniweczone przez zak?adane tu biura i magazyny. Od roku 1999  znajduje si? tu hotel „OSTOYA”.

Pomniki
Pomnik Grunwaldu w Budziwoju
zosta? wzniesiony w roku 1910, dla uczczenia zwyci?stwa pod Grunwaldem. Zlokalizowany jest na wzniesieniu przy odga??zieniu drogi do Rzeszowa.
Pomnik Grunwaldu z figur? Matki Bo?ej w Tyczynie zosta? wzniesiony z 500 rocznic? zwyci?stwa pod Grunwaldem – „ku pokrzepieniu serc”. Wykonany przez W?adys?awa Janika i ustawiony w 1910 roku zosta? odnowiony w 1994 roku.
Kopiec Niepodleg?o?ci w Trzebosi zosta? usypany 3 kwietnia 1937 roku podczas kilkutysi?cznej manifestacji ch?opskiej – mieszka?ców okolicznych wsi.
Pomnik W?adys?awa Jagie??y zosta? wniesiony w 1910 roku na skwerze w centrum Dynowa.
Schrony Bojowe w Bartkówce s? cz??ci? tzw. Linii Mo?otowa, która powsta?a w latach 1940-1941 na ówczesnej granicy Zwi?zku Radzieckiego i Trzeciej Rzeszy, przebiegaj?cej na rzece San Po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 r. "linia Mo?otowa" nie by?a jeszcze ca?kowicie uko?czona i wyposa?ona w bro?. Niemcy po krótkiej walce j? prze?amali, cz??? bunkrów zdobyli w walce lub wysadzili wraz z za?ogami w powietrze obchodz?c je od ty?u.
Pomnik „Grunwald” w Krasnem znajduje si? w po?udniowej cz??ci wsi, przy g?ównej drodze. Tworzy go figurka Matki Boskiej ustawiona w 1910 r.

Ko?cio?y i kapliczki
Pozosta?o?ci ko?cio?a oraz klasztoru oo. Misjonarzy w G?ogowie Ma?opolskim znajduj? si?  Obiekty te zosta?y ufundowane przez Urszul? Lubomirsk? w XVIII wieku. W ich wn?trzach znajdowa? si? cudami s?yn?cy Obraz Matki Boskiej ?nie?nej (G?ogowskiej). W G?ogowie Ma?opolskim znajduje si? równie? ko?ció? Parafialny budowany w latach1876-1879.
Ko?ció? parafialny w Przewrotnem pod wezwaniem ?w. Antoniego, utrzymany w stylu pó?noklasycznym, pochodzi z XIX wieku. Wn?trze - pó?nobarokowe, z pierwszej po?owy XIX wieku. Za ?cian? prezbiterium, znajduje si? wzniesiona w II po?owie XIX wieku kaplica grobowa Politalskich - dziedziców Przewrotnego. W jej wn?trzu zachowa?a si? jedynie mensa o?tarzowa i murowana tablica epitafijna. Nieopodal znajduje si? równie? XIX wieczna dzwonnica.
Ko?ció? parafialny w Stobiernej zbudowany zosta? w 1891 roku. W jego wn?trzu znajduje si? drewniana ambona w kszta?cie ?odzi rybackiej i cenny pó?nogotycki pos?g Madonny z Dzieci?tkiem z pocz?tku XVI wieku.
Murowany ko?ció? parafialny w Mrowli pod wezwaniem ?w. ?ukasza Ewangelisty, wybudowany zosta? w latach 1896 – 1900 (wg projektu krakowskiego architekta S?awomira Odrzywolskiego) w styl neogotyckim.
Murowany ko?ció? parafialny w Przybyszówce pod wezwaniem ?w. Miko?aja wzniesiony zosta? w latach 1796 – 1806 i rozbudowany w latach 80. XX wieku.
Ko?ció? parafialny pw. ?w. Wawrzy?ca w Trzcianie, murowany, neogotycki, zosta? wybudowany w latach 1897 – 1898. Jego wyposa?enie, w sk?ad którego wchodz? dwa pó?norenesansowe o?tarze z pierwszej po?owy XVII w, datowane jest na XVII i XVIII w.
Ko?ció? w Krasnem pod wezwaniem Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny, zosta? wzniesiony wg projektu Karola Henryka Wiedemanna w latach 1720-1743. Jego wn?trza utrzymane s? w stylu barokowym z XVIII w.
Ko?ció? w Malawie barokowy pod wezwaniem ?w. Marii Magdaleny datowany jest na pierwsz? po?ow? XVIII wieku.
Pó?nobarokowy ko?ció? parafialny w Boguchwale datowany jest na pierwsz? po?ow? XVIII w. Jego plebania wykonana jest w stylu klasycystycznym z XIX wieku.
Ko?ció? parafialny w Tyczynie ?w. Trójcy i ?w. Katarzyny zosta? wzniesiony w XV wieku. W latach 1752-1763 zosta? rozbudowany wed?ug projektu Jana Henryka Klemma o prezbiterium w stylu gotyckim oraz pó?nobarokowy korpus. Wn?trze ko?cio?a utrzymane jest w stylu pó?nobarokowym z XVIII w. Nieopodal znajduj? si? plebania i wikarówka z XVIII w.
Kaplica grobowa Wodzickich w Tyczynie – cz??? cmentarza parafialnego, zosta?a wzniesiona w latach 1877-1885 dzi?ki staraniom hrabiego Ludwika Wodzickiego. Ca?o?? utrzymana jest w stylu neogotyckim. W jej obr?bie znajduje si? rodzinny grobowiec.
Zespó? klasztorny w Borku Starym, w sk?ad, którego wchodzi pó?nobarokowy ko?ció? pod wezwaniem Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Jacka jest znanym sanktuarium Maryjnym. Zbudowany zosta? w latach 1684-1726. W jego o?tarzu g?ównym znajduje si? obraz Matki Boskiej z Dzieci?tkiem (Matki Boskiej Boreckiej) pochodz?cy z XV wieku, dwukrotnie koronowany w latach 1919 oraz 1961. Nieopodal zabudowa? klasztornych znajduje si? ?róde?ko z cudown? wod?.  
Kaplica ?w Anny przy ?ródle w Borku Starym – zosta?a wzniesiona w 1779 roku. Wewn?trz nad g?ównym o?tarzem znajduje si? obraz ukazuj?cy Maryj? jako dziewczynk? z rodzicami. Za kapliczk? znajduje si? cmentarzyk zakonny za?o?ony w roku 1894. Ca?o?? zosta?a ogrodzona w 1999 roku. W kaplicy, co roku odbywa si? cz??? g?ównego odpustu Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny
Ko?ció? parafialny w Chmielniku pod wezwaniem ?w. Bart?omieja (obecnie sanktuarium Maryjne) datowane jest na po?ow? XVIII wieku. Pierwotnie barokowy, zosta? poddany rozbudowie w latach 1980 oraz 1957-58. Wewn?trz znajduje si? obraz Matki Boskiej ?askawej pochodz?cy z po?owy XVI w. koronowany w 1997 roku. 
Ko?ció? parafialny w Dynowie pod wezwaniem ?w. Wawrzy?ca, o architekturze pó?norenesansowej, zosta? wzniesiony na pocz?tku XVII wieku. Pierwsza jego przebudowa nast?pi?a w 1663 roku. W latach 1981 – 1994 zosta? poddany renowacji. Jego wn?trza utrzymane s? w stylu barokowym z prze?omu XVII oraz XVIII wieku. Na sklepieniach umieszczona jest pó?norenesansowa dekoracja stiukowa z XVII wieku. Na ca?o?? sk?ada si? oddzielnie stoj?ca dzwonnica z XVIII w. oraz murowane ogrodzenie z XIX w. z oryginaln? renesansow? bramk? datowan? na XVII w.
Ko?ció? Parafialny w Soko?owie Ma?opolskim p.w. ?w. Jana Chrzciciela  zosta? wzniesiony w latach 1906-1918 wed?ug projektu Jana Sasa Zaburzyckiego Ca?o?? utrzymana jest w stylu neogotyckim. He?m wynios?ej wie?y zosta? zaprojektowany przez Profesora Zina.
Ko?ció? finalny p.w. ?w. Ducha w Soko?owie Ma?opolskim - zosta? wzniesiony w drugiej po?owie XIX wieku, tj. oko?o 1869 roku. Znajduje si? na tzw. Zawalu.
Ko?ció? Parafialny pw. ?w. Bart?omieja w Nienadówce zosta? wzniesiony w latach 1895-1897 wed?ug projektu Franicuszka St??kiewicza. Ca?o?? utrzymana jest w stylu neogotyckim. Wej?cie do ?wi?tyni zdobi? monumentalne drzwi z br?zu ozdobione p?askorze?b? wykonan? w 1977 roku przez Bronis?awa Chromego. Przedstawia ona sceny z okupacji, przez co drzwi nosz? nazw? „Bramy Pami?ci”.
Ko?ció? Parafialny w Górnie znajduje si? w samym centrum miejscowo?ci. Utrzymany w stylu neogotyckim zosta? wzniesiony w latach 1911-1913 wed?ug projektu Jana Sas-Zaburzyckiego.
Drewniany Ko?ció? Parafialny w Wólce Nied?wiedzkiej pod wezwaniem Naj?wi?tszej Maryi Panny zosta? wzniesiony w 1607 roku w Woli ?arczy?skiej, sk?d zosta? przeniesiony w roku 1907. Wn?trze ?wi?tyni utrzymane jest w stylu rokoko, m.in. o?tarze oraz ambona.
Ko?ció? parafialny w B?a?owej pod wezwaniem ?w. Marcina pierwotnie by? zbudowany z drewna. W zwi?zku z pe?nion? przez niego funkcj? obronn? otoczony by? przekopem do rzeki Ryjak. Wskutek cz?stych wylewów ko?ció? uleg? zniszczeniu i oko?o 1822 roku zosta? rozebrany. Drugi ko?ció? by? cz??ciowo drewniany, cz??ciowo murowany. Postawiono go w 1822 r. na wzgórzu, na którym stoi obecny ko?ció?,. W latach 1896-1900 wzniesiono trzeci ko?ció? wg planów Jana Sasa-Zubrzyckiego Na jego wyposa?eniu s? m. in.: obraz Chrystusa Bolesnego, najprawdopodobniej z ko?ca XVIII w., barokowy krucyfiks z XVIII w. oraz barokowy kocio?ek cynowy z XVIII w.
Kaplica cmentarna w B?a?owej zosta?a wzniesiona w 1904 roku w miejscu starej kaplicy. Utrzymana w stylu neogotyckim. DO niedawna kaplic? otacza?y drzewa o ?rednicy pni 50-90cm., obecnie wyci?te.
Budynek plebani w B?a?owej zosta? wzniesiony w 1910 roku. Budynek w ca?o?ci jest murowany.
Ko?ció? Parafialny w Futomie zosta? wzniesiony w latach 1910 - 1912 na miejscu starego. Nowy murowany ko?ció? by? konsekrowany w 1922 r. Wewn?trz zosta?y umieszczone elementy wyposa?enia starego ko?cio?a m.in. konfesjona?y, obrazy. Poni?ej ko?cio?a stoi kapliczka upami?tniaj?ca t? budow?. Na niej umieszczono napis: "Tu sta?a kaplica podczas budowy nowego ko?cio?a. 1912".
Kaplica my?liwska ?w. Huberta w Mi?ocinie zosta?a zbudowana w latach 1741-1746 pod kierunkiem Karola Henryka Wiedemanna, in?yniera wojskowego i nadwornego architekta Lubomirskich, na których to ?yczenie zosta?a wzniesiona. Stan??a obok dworu Lubomirskich. Z czasem przy dworze rozwin??a si? osada, dwór zosta? zniszczony a kaplica pozosta?a. Kaplica jest budowl? barokow?, o bardzo oryginalnym kszta?cie - wzniesiona na planie krzy?a greckiego skrzy?owanego z o?miobokiem. Kaplica nakryta jest kopu?? z latarni?. Jej wn?trze zdobi barwna polichromia o motywach my?liwskich, w odcieniach zbielonej czerni angielskiej wchodz?cej w fiolet. Malowid?o z 1745r. wykonane jest w technice fresku mokrego na ?wie?ym tynku. W apsydzie znajduje si? obraz ?w. Huberta kl?cz?cego przed jeleniem, na kopule za? ?wi?ta Trójca w otoczeniu anio?ów. Ostatnia konserwacja Kaplicy My?liwskiej nast?pi?a w latach 1980-1981 wtedy to w toku prac konserwatorskich przywrócono jej dawn? ?wietno?? i odnowiono zniszczone przez lata malowid?a.
Ko?ció? Parafialny w Wysokiej G?ogowskiej pod wezwaniem M.B. Ró?a?cowej jest dominuj?cym obiektem zabytkowym w tej miejscowo?ci po?o?onym w jej centrum. Murowany, zosta? wzniesiony w 1913 roku. Obok niego znajduje si? cmentarz.
Ko?ció? w Straszydlu zosta? wybudowany w 1740 roku w Lubenii, sk?d zosta? przeniesiony w 1926 roku i cz??ciowo przekszta?cony. Z tego okresu pochodz? murowana zakrystia, pozorne sklepienia i wie?a. Omawiany obiekt to budowla trójdzielna o konstrukcji zr?bowej. Wie?a ko?cio?a jest trzykondygnacyjna z balkonikiem zbudowana na s?up. Ca?o?? ?cian szalowana jest deskami i przykryta dachem jednokalenicowym. We wn?trzu ?wi?tyni znajduj? si? trzy nawy z fazowanymi filarami. Jego o?tarze utrzymane s? w stylu pó?nobarokowym. Ko?ció? zosta? konsekrowany przez biskupa Wac?awa Hieronima Sierakowskiego, co upami?tnia tablica umieszczona w kruchcie pod wie??.
Ko?ció? parafialny w Hy?nem, Narodzenia NMP zosta? wzniesiony w latach 1727-1739. W jego o?tarzu g?ównym znajduje si? obraz Matki Boskiej z Dzieci?tkiem z XVI wieku. Obecnie ko?ció? pe?ni rol? sanktuarium maryjnego. Wed?ug podania w 1924 na wzgórzu ko?cielnym mia?a miejsce bitwa miejscowych ch?opów z Tatarami.
Ko?ció? parafialny w Szklarach zosta? wybudowany w 1905 roku. W latach 1988-1994 zosta? podany przebudowie.  
Kaplica grobowa Starze?skich w D?brówce Starze?skiej – datowana na koniec XIX wieku obecnie jest cz??ci? nowego ko?cio?a parafialnego.
Grobowiec Skrzy?skich w Bachórzu znajduje si? na po?udnie od dworu, w tzw, d?binie po?o?onej w?ród ??k nad rzek? San. Ma on posta? kopca – mauzoleum, obecnie zdewastowany.
Ko?ció? parafialny w Harcie – wzniesiony w latach 1779-1804, zosta? rozbudowany w 1889 roku.
Ko?ció? parafialny w Zg?obniu - wybudowany zosta? w 1741 roku staraniem ksi?cia Teodora Konstantego Lubomirskiego. Obecny wygl?d przybra? w latach 1913-1928 staraniem ówczesnego proboszcza Dzier?y?skiego i parafian. Jego wystrój wewn?trzny zachowuj?cy w elementach cechy wczesnobarokowe, a nawet roma?skie, w czasach przebudowy nabra? kolorytu swoistego neorenesansu. Ko?ció? wyposa?ony jest w cztery o?tarze. Na szczególn? uwag? zas?uguje olejny obraz Chrystusa Ukrzy?owanego znajduj?cy si? w górnej cz??ci nastawy o?tarzowej. Autorem tego obrazu jest nieznany w?oski mistrz z XVI w.
Ko?ció? w Rudnej Wielkiej jest cz??ci? parafii erygowanej w 1912 r., po wydzieleniu z parafii ?wilczy. Ko?ció? ten jest budowl? murowan? pw. ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus, wzniesion? w latach 1928 – 1936.
Ko?ció? parafialny w ?wilczy jest cz??ci? parafii powsta?ej na prze?omie XIV/XV wieku. Do 1912 roku tworzy?o j? 5 miejscowo?ci: ?wilcza z Kamyszynem, Rudna Wielka, Rudna Ma?a (z Rejterad?), Rogo?nica i Woliczka. Do dzisiejszego dnia parafi? tworzy ?wilcza z Kamyszynem oraz Woliczka. Omawiany ko?ció? parafialny pw. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny, wbudowany w latach 1936 – 1959, nosi znamiona stylu neobarokowego,.
Ko?ció? filialny w Malawie p.w. ?w. Marii Magdaleny po?o?ony jest w?ród k?py starych drzew. Od niego nazwano cz??? tamtejszego pasma Pogórza Przemyskiego, a mianowicie pasmo Marii Magdalen. Magdalenka osi?ga wysoko?? 330-395 m n.p.m. Utrzymany w stylu barokowym zosta? wzniesiony na planie prostok?ta w pierwszej po?owie XVIII wieku. Nawa z prezbiterium do którego przylega zakrystia z oratorium znajduje si? na pi?trze.  Ko?ció?ek ?w. Marii Magdaleny posiada kamienne mury z nisko usytuowanymi ma?ymi oknami. Przypuszczalnie okna te s?u?y?y kiedy? jako strzelnice, a sam ko?ció?ek by? pilnie strze?ony.
Zabytkowa kaplica cmentarna w Dynowie datowana na XIX wiek znajduje si? w centralnej cz??ci tamtejszego cmentarza. Obok niej znajduje si? grób pu?kownika napoleo?skiego Jana Kazimierza Kamienieckiego herbu Pilawa, adiutanta ksi?cia Józefa Poniatowskiego.
Ko?ció? parafialny w Woli Rafa?owskiej pw. ?w. Trójcy, zosta? wzniesiony w 1891 roku. Posiada on wysok? wie?? od frontu i oddzielnie stoj?c? dzwonnic?. Pierwotnie w miejscu obecnej ?wi?tyni sta? drewniany ko?ció?, zbudowany w 1587 r. Wewn?trz ?wi?tyni znajduje si? godny uwagi pó?norenesansowy o?tarz g?ówny, w formie tryptyku o nieruchomych skrzyd?ach z obrazami malowanymi na deskach, pochodz?cy z 1613 r. Nieopodal ko?cio?a znajduj? si? pomniki przyrody w postaci starych, wiekowych d?bów i jaworów. Te zabytkowe drzewa stanowi? pozosta?o?ci po dawnym parku dworskim.
Ko?ció? parafialny ?w. Wawrzy?ca w Dynowie wzniesiony na pocz?tku XVII w. z dzwonnic? datowan? na XVIII wiek, otoczony murowanym ogrodzeniem z renesansow? bramk?.
Kosció? parafilalny w ??ce Wie? ??ka wed?ug tradycji powsta?a za czasów Kazimierza Wielkiego. Pierwsze wzmianki si?gaj? 1409 roku. Po?rodku wsi wznosi si? pó?nobarokowy ko?ció? parafialny z 1713 roku. Zosta? on wybudowany zgodnie z projektem pomys?u Jana Chomkiewicza. Budow?  tego ko?cio?a rozpocz??a matka Aleksandra Dominika starosty sandomierskiego, Teofila Ludwika ksi??na Ostrogsko-Zas?awska, ?ona Józefa Karola Lubomirskiego. Budowa jednak zosta?a wstrzymana wraz z ?mierci? ksi??nej. Na nowo budow? podj?? ksi??? Pawe? w 1742 roku, zach?cony zapewne przez drug? sw? ?on? Józef? Mary?, córk? Józefa Karola i Teofili Ludwiki Lubomirskich. Budowa murów wraz z dachem trwa?a dwa lata. Dnia 26 maja 1748 roku biskup Sierakowski dokona? uroczystego aktu konsekracji.
Ko?ció? w Zaczerniu zosta? wybudowany w latach 1803-1806. W ko?ciele znajduje si? 5 o?tarzy oraz 12 g?osowe organy w kolorze orzechowym, poz?acane i ozdobione wazonami.
Ko?ció? w Stobiernej powsta? w 1891 roku. Zwiedzaj?c go warto zwróci? uwag? na drewnian? ambon? w kszta?cie ?odzi rybackiej i cenny pó?nogotycki pos?g Madonny z Dzieci?tkiem.

Miejsca pami?ci narodowej i cmentarze
„Ma?y Katy? Ziemi Soko?owskiej”
– jest miejscem, w którym latem 1944 NKWD likwidowa?o wi??niów obozu w pobliskiej Trzebusce. Szcz?tki 17 ofiar zosta?y tu wykopane w 1990 roku, poczym z?o?ono je do wspólnej mogi?y. W miejscu ty obecnie znajduj? si? dwa krzy?e  i obelisk ku czci pomordowanych ods?oni?ty w 1995 roku.
Cmentarz ?ydowski w Soko?owie Ma?opolskim
– w swoim obr?bie zawiera oko?o 300 nagrobków z XVII-XX wieku.
Cmentarz ?ydowski w Tyczynie zlokalizowany przy ulicy Parkowej zosta? za?o?ony najprawdopodobniej w XVI wieku. W czasie II Wojny ?wiatowej zosta? w 1942 roku zdewastowany przez Niemców. Dopiero w roku 1993 dzi?ki staraniom ówczesnego burmistrza zosta? ogrodzony oraz uporz?dkowany. Do dnia dzisiejszego zachowa?o si? tu kilka kamiennych macew. Wg niektórych na cmentarzu tym jest pochowany ojciec cadyka Elimelecha, za?o?yciela i twórcy podstaw teologicznych jednego z nurtów chasydyzmu.
Pomnik po?wi?cony pomordowanym ?ydom w Borze G?ogowskim znajduje si? w g??bi lasu, nieopodal miejsca zbiorowych mogi? kilku tysi?cy rzeszowskich ?ydów i kilkuset Polaków rozstrzelanych przez okupanta w latach 1942-1944. Pomnik ten znajduje si? w s?siedztwie obelisku postawionego w miejscu zabójstwa wybitnego dzia?acza Ludowego W?adys?awa Ko?dra.
Cmentarz ?ydowski w Dynowie obecnie przypomina park. Mimo zniszcze?, jakie przez lata dokona?a natura, jest niezwyk?y, tajemniczy i niedost?pny. Zachowa? si? tu ma?y budynek, do którego co pewien czas zje?d?aj? ?ydzi w celu medytacji. Wtedy, to szczególnie miejsce jest chronione i zamkni?te dla przeci?tnych mieszka?ców Dynowa i okolic. Ten niezwyk?y park- cmentarz jest uznany za teren prywatny, nieupowa?nieni nie maj? prawa wst?pu na teren ?ydowskich mod?ów.
Pomnik POLEG?YCH PO?WI?CONY POLEG?YM W I WOJNIE SWIATOWEJ W ZACZERNIU - Pomnik Poleg?ych wzniesiony zosta? w 1937 roku. Upami?tniono na nim nazwiska Legionistów poleg?ych w latach 1918 – 1920 oraz pó?niej dopisanych ?o?nierzy z II wojny ?wiatowej – mieszka?ców Zaczernia.
KAPLICA GROBOWA JEDRZEJOWICZÓW - mie?ci si? w Zaczerniu i zosta?a wybudowana w 1892 roku.8. Gminy Powiatu i ich atrakcje

B?a?owa - Pocz?tki osady nie s? znane, pierwsza wzmianka o B?a?owej pochodzi z 1429 r. i zawarta jest w dokumencie dotycz?cym lokalizacji pobliskiej wsi K?kolówka. Podobno istniej?ca pierwotnie w tym miejscu osada mia?a nazywa? si? Z?otowieniec i tradycja wi??e jej powstanie z osob? W?adys?awa Jagie??y. Król, jad?c do Sanoka w 1417 r., zatrzyma? si? w bezimiennej osadzie, a oczarowany widokiem ?anów pszenicy z?oc?cych stoki okolicznych wzgórz, nazwa? j? Z?otowieniec. Nazwa B?a?owa (dawniej B?a?ejowa) wywodzi si? od B?a?a (B?a?eja), zapewne imienia zasad?cy lub pierwszego jej w?a?ciciela. Prawa miejskie otrzyma?a ok. 1770 r., stanowi?a w?asno?? prywatn?. Wa?niejsze obiekty:
• Muzeum Spo?eczne Ziemi B?a?owskiej;
• dwór, pierwotnie klasycystyczny, z prze?omu XVIII i XIX w.;
• neogotycki ko?ció? pod wezwaniem ?w. Marcina
Niedaleko pobliskiej wsi K?kolówka znajduje si? najwy?sze w tej cz??ci Pogórza wzniesienie ''Patria'' - 506 m. W?ród lasów jest po?o?ony rezerwat przyrody Wilcze (342 ha). Trudna dost?pno?? terenu spowodowa?a zachowanie du?ych obszarów le?nych i utrzymanie ich niemal naturalnego charakteru. Spotyka si? tu buczyny karpackie oraz stare jedliny. Zwiedzanie rezerwatu u?atwia szlak turystyczny znakowany kolorem ?ó?tym. W zachodniej cz??ci wsi K?kolówka jest usytuowany rezerwat Mójka (285 ha), obejmuje obszar lasów i ?ródle?nych ??k, zasiedlono tu tak?e bobry. Rezerwat posiada charakter faunistyczno-florystyczny.
Boguchwa?a - Pierwsza wzmianka o wsi, zwanej wówczas Pietraszówka, pochodzi z 1373 r., jej w?a?cicielem by? wówczas Miko?aj Pietraszewski. W 1461 r. wybudowano pierwszy ko?ció? i od tego roku datuje si? istnienie parafii. Wie? cz?sto zmienia?a w?a?ciciela: Lig?zowie, Brzezi?scy, Ustrzyccy. W 1724 r. Pietraszówk? z okolicznymi wsiami naby? ksi??? Lubomirski, uzyska? dla niej prawa miejskie i zmieni? jej nazw? na Boguchwa??. Staraniem Lubomirskich powsta? okaza?y pa?ac, a wie? sta?a si? centrum kompleksu dóbr. W 1773 r. Lubomirscy sprzedali ca?? posiad?o?? Skrzy?skim i oni te? byli jej ostatnimi w?a?cicielami. Wie? s?yn??a z rolnictwa, by?a tutaj gorzelnia, m?yn, piec do wypalania wapna, fabryka porcelany, o?rodek maszynowy. Wa?niejsze obiekty:
• zespó? pa?acowy z I po?. XVIII w.;
• park za?o?ony w XVIII w. w stylu francuskiego ogrodu geometryczno-krajobrazowego;
• XVIII-wieczna kamienna figura ?w. Jana Nepomucena;
• doskonale utrzymany zespó? basenów.
Nieopodal, we wsi Zg?obie?, warto obejrze? dawny spichlerz, pierwotnie dwór obronny, renesansowy z II po?owy XVI w. W Niechobrzu mo?na skorzysta? z wyci?gu narciarskiego ''Zimna Woda''.
Borek Stary - Pierwsza wzmianka pochodzi z 1423 r. i znajduje si? w dokumencie wydanym przez W?adys?awa Jagie??? na rzecz Jana z Giczyna. W 1421 r. powsta?a tutaj parafia. Najcenniejszym obiektem sakralnym w powiecie jest znajduj?cy si? w Borku Starym zespó? klasztorny o.o. Dominikanów. Wg legend w odleg?ych czasach by?o to miejsce kultów poga?skich. Klasztor powsta? dzi?ki fundacji proboszcza tyczy?skiego Macieja z Ramnicy Niwickiego. W 1667 r. osiedlili si? w Borku Starym o.o. Dominikanie i od tego czasu znajduje si? tutaj XIV -wieczny cudowny obraz Matki Boskiej Boreckiej. Nieopodal klasztoru jest usytuowane legendarne ?róde?ko, obok którego mia?a ukaza? si? Matka Boska. Warto obejrze? tak?e kaplic? ?w. Anny z XVIII w. oraz na szczycie wzniesienia zwanego Jasn? Gór? neogotyck? kaplic? N. M. Bolesnej z 1896 r.
Dynów - Pocz?tki powstania miasta nie s? znane. Przypuszcza si?, ?e w okresie ?redniowiecza istnia? tu gród i osada przygrodowa. Dynów wymienia si? pierwszy raz w 1423 r. jako Denow i by? ju? wówczas przypuszczalnie miastem. Lokowany na wa?nym szlaku handlowym, wiod?cym dolin? Sanu, mia? dobre warunki rozwoju; okres szczególnego rozkwitu to prze?om XVI i XVII w. Dynów stanowi? znaczny o?rodek rzemie?lniczy, targowy i handlowy; posiada? prawo odbywania jarmarków. Osobliwym wydarzeniem w dziejach Dynowa by?a hiszpa?ska corrida urz?dzona na rynku miasta w 1603 r. przez Stanis?awa Wapowskiego, z okazji urodzin jego córki. Miasto wielokrotnie zmienia?o w?a?cicieli, by?o te? kilkakrotnie niszczone, m. in. w toku prywatnych, magnackich wojen. Wa?niejsze obiekty:
• pó?norenesansowy ko?ció? parafialny z XVII w.;
• pó?nobarokowa dzwonnica z ko?ca XVIII w.;
• pozosta?o?ci ziemnych obwarowa? miejskich z II po?. XVII w.;
• domy w typie dworków z XVIII i XIX w.;
• dwór z ko?ca XVIII w.;
• pó?nobarokowa kapliczka ?w. Teresy;
• drzewa pomnikowe: 400-letnia lipa, 200-letni d?b.
Niew?tpliw? atrakcj? turystyczn? mo?e by? podró? kolejk? w?skotorow?, której stacj? ko?cow? jest Dynów. Na turystów czekaj? tu miejsca noclegowe i biwakowe, pi?kne kompleksy le?ne i ciekawe widoki na Pogórze Dynowskie i Garby Przedkarpackie. Obok wycieczek pieszych (wiele szlaków turystycznych) pobyt na Dynowszczy?nie sprzyja uprawianiu kajakarstwa, rzeka San tworzy malownicze prze?omy w obr?bie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
G?ogów Ma?opolski - Miasto zosta?o za?o?one przez Krzysztofa G?ow? z Nowosielec na podstawie przywileju wydanego w Przybyszówce 23 IV 1570 r., jego lokacj? potwierdzi? król Stefan Batory specjalnym przywilejem wydanym w 1578 r. Poniewa? nowe miasto powstawa?o do?? powoli, Krystyna z Pniowa, ?ona nie?yj?cego ju? K. G?owy, wyda?a w 1583 r. dokument przyznaj?cy osadnikom nowe przywileje. Od nazwiska za?o?yciela miasto otrzyma?o nazw? G?owów, która pó?niej zosta?a przekszta?cona na G?ogów. Utrwali?a si? ona ostatecznie dopiero w XIX w. Po ostatniej wojnie dodano jej drugi cz?on - Ma?opolski. Wa?niejsze zabytki:
• ratusz wzniesiony przez Lubomirskich w po?owie XVIII w.;
• dwie XVIII-wieczne figury: Matki Boskiej i ?w. Floriana;
• ko?ció? pod wezwaniem ?w. Trójcy z lat 1876 - 1879;
• pomnik ku czci Jana III Sobieskiego;
• nieopodal pomnik pami?ci ?ydów rzeszowskich.
Gmina G?ogów posiada liczne walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Prawie 1/3 jej terenu znajduje si? w regionie chronionego krajobrazu: Soko?owsko-Wilczowolskim i Mielecko-Kolbuszowskim. Du?y obszar lasów obj?ty jest ochron? w rezerwacie Bór, stanowi?cym najlepiej zachowany i po?o?ony najbli?ej Rzeszowa fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej. To cenny obiekt przyrodniczy z du?ymi obszarami starodrzewu w wieku 90 - 120 lat. W poszyciu i runie lasu spotyka si? wiele osobliwo?ci florystycznych, m. in. wawrzynek wilcze?yko, konwalia majowa, podkolan bia?y, bluszcz i barwinek pospolity. Utworzono tak?e rezerwat faunistyczno - florystyczny ''Zab?ocie'' obejmuj?cy zespó? stawów oraz otaczaj?ce je kompleksy le?ne. Na terenie rezerwatu wyst?puj? obj?te ochron? p?azy i gady, zagro?one wygini?ciem ptaki, a tak?e ro?liny chronione. Nieopodal jest o?rodek je?dziecki w Zabajce oraz stadnina koni w Lesnej Woli.
Hy?ne - Wzmiankowane po raz pierwszy w 1436 r., by?o wsi? prywatn?, lokowan? w nie znanym bli?ej czasie na prawie niemieckim. Nazwa wsi ma charakter kulturowy i wywodzi si? przypuszczalnie od s?owa ''chy?a'', oznaczaj?cego cha?up?. Wa?niejsze obiekty:
• klasycystyczny dwór z XVIII w.;
• Izba Pami?ci gen. W?adys?awa Sikorskiego, który w Hy?nem sp?dzi? dzieci?stwo;
• pó?nobarokowy ko?ció? pw. Narodzenia Naj?wi?tszej Marii Panny.
Na po?udnie od centrum pobliskiej wsi Dyl?gówka na zboczu Ostrej Góry (354 m) le?y o?rodek sportów zimowych, mo?na skorzysta? z wyci?gu orczykowego, o?wietlonej i sztucznie na?nie?anej trasy zjazdowej. Dodatkow? atrakcj? okolicy jest kolejka w?skotorowa Przeworsk - Dynów, której torowisko wije si? zakolami wzd?u? rzeczki Szklary. We wsi Szklary - najd?u?szy tunel kolejki w?skotorowej w Europie. Nieopodal Hy?nego, ok. 2 km na po?udnie od drogi Rzeszów - Dyl?gówka, znajduje si? wie? Nieborów, w której w 1934 r. odkryto ?ród?a mineralne. W ci?gu niespe?na roku powsta?o tu wówczas ma?e uzdrowisko, o lokalnym charakterze, niestety okres wojny zniweczy? te dokonania.
Kamie? - Wie? ta jest siedzib? najbardziej na pó?noc wysuni?tej gminy powiatu rzeszowskiego, po?o?ona na obszarze P?askowy?u Kolbuszowskiego. Krajobraz równinny urozmaicaj? lasy i zagajniki b?d?ce pozosta?o?ci? Puszczy Sandomierskiej. Wg tradycji Kamie? zosta? za?o?ony w 1578 r. jako wie? królewska, nale??ca wówczas do parafii w Rudniku. W okresie zaboru austriackiego w 1783 r. na gruntach królewskich folwarku zostali osiedleni koloni?ci. W?ród godnych uwagi obiektów mo?na wymieni? tylko nieliczne stare chaty z zabudowaniami gospodarskimi i kapliczki przydro?ne oraz dworek Okocimskich z prze?omu wieków. Kamie? jest znany z produkcji wikliniarskiej.
Soko?ów Ma?opolski - Powsta? w XIV w. jako osada w?ród rozleg?ej wówczas Puszczy Sandomierskiej. Prawa miejskie uzyska? w 1569 r., lokowany przez Jana z Pilicy Pileckiego. Szybko rozwin??o si? rzemios?o, powsta?y pot??ne cechy rzemie?lnicze. W 1630 r. miasto posiada?o ju? wa?y obronne z fosami (ich fragmenty zachowa?y si? do dzisiaj w ogrodzie pleba?skim). Po zniszczeniu przez Rakoczego w 1657 r. nast?pi? upadek Soko?owa, który trwa? do XIX w., kiedy to Soko?ów sta? si? centrum powiatu. Wielki po?ar w 1904 r. strawi? prawie ca?e miasto. Obecnie jest czterotysi?czn? miejscowo?ci?. Wa?niejsze obiekty:
• zwarta zabudowa z XIX i XX w.;
• cmentarz ?ydowski z nagrobkami z XVIII w.;
• neogotycki ko?ció? pw. ?wi?tego Jana Chrzciciela;
• Spo?eczne Muzeum Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Soko?owskiej;
• w s?siedztwie ko?ció? z 1603 r. w Wólce Nied?wiedzkiej.
Nieopodal znajduje si? malowniczy obszar chronionego krajobrazu oraz zalew ''Nied?wiadek'' w Wólce Nied?wiedzkiej.
Tyczyn - Zosta? za?o?ony na podstawie przywileju króla Kazimierza Wielkiego, wystawionego w 1368 r. Król zezwoli? w nim Bartoldowi zwanemu Tyczner, lokowa? miasto Tyczcin w lasach nad rzek? Bia??. Jako miasto królewskie by? siedzib? tzw. S?du Le?skiego dla so?tysów okr?gu tyczy?skiego. W XV w. posiada? ju? ko?ció? parafialny i szko??. Mieszka?cy zajmowali si?: rolnictwem, r?kodzie?em i handlem, na uwag? zas?uguj? cechy sukienników, p?ócienników, krawców i ku?nierzy. Miasto by?o wielokrotnie niszczone przez wojny i kl?ski ?ywio?owe: najazdy tatarskie, po?ary, zaraz?. Spo?ród licznego grona znacz?cych obywateli Tyczyna warto zapami?ta? wywodz?cego si? z mieszcza?skiej rodziny Jerzego z Tyczyna, poet? i humanist? doby o?wiecenia, sekretarza królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Wa?niejsze obiekty:
• barokowy zespó? ko?cielny II po?owa XIV w. (ko?ció? pw. Wniebowzi?cia N.M.P. i ?w. Katarzyny, plebania, wikarówka);
• zespó? pa?acowo-parkowy;
• zabudowa rynku XVIII w. - XIX/XX w.;
• Spo?eczne Muzeum Regionalne w Tyczynie..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs