G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Miasto Sanok

Sanok, to miasto po?o?one w po?udniowo-wschodniej cz??ci województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg wiod?cych z Przemy?l, Rzeszowa i Krosna w g??b Bieszczadów. Roz?o?y?o si? ono w malowniczej dolinie Sanu, u stóp Gór S?onnych stanowi?cych pogórze Bieszczadów. Najstarsza cz??? miasta le?y na stromym wzgórzu, którego kulminacyjn? jest Góra Parkowa o wysoko?ci 364 m npm. Sanok liczy niespe?na 42 000 mieszka?ców i 38 km2 powierzchni. Sanocka komunikacja autobusowa umo?liwia dotarcie do wi?kszo?ci Bieszczadów, pogórza i wschodniej cz??ci Beskidu Niskiego. Sanok posiada du?a i ró?norodn? baz? noclegow? (pola namiotowe, schroniska, domy wycieczkowe, hotele, kwatery prywatne.) dostosowan? do potrzeb ka?dego turysty. Istniej? w mie?cie równie? liczne obiekty sportowe, z których najwa?niejsze to: sztuczny tor jazdy szybkiej, sztuczne lodowisko, zespó? p?ywalni, dwa stadiony sportowe. W budowie jest hala widowiskowo - sportowa z lodowiskiem jedna z najnowocze?niejszych w Polsce. W pobliskim Karlikowie dzia?a orczykowy wyci?g narciarski klubu „Stal-Sanok”. Najwi?ksze zak?ady przemys?owe to: Fabryka autobusów „Autosan” S.A., Zak?ad Górnictwa Nafty i Gazu, STOMIL S.A.

Dzi?kujemy Urz?dowi Miasta Sanoka za przekazanie materia?ów promocyjnych i zapraszamy na oficjaln? stron? Sanoka: www.Sanok.pl
  1. Historia Sanoka
  2. Kalendarium historyczne
  3. Ziemia sanocka
  4. Znani Sanoczanie
  5. Zabytki, Muzea ...
  6. Trasa rowerowa - Rowerem po szlaku ikon
  7. Szlak Ikon w Dolinie Sanu i Os?awy
  8. Bieszczady
  9. Informacja turystyczna
  10. Noclegi w Sanoku, gastronomia.
1. Historia Miasta Sanoka
Nad Sanem wij?cym si? po?ród zalesionych gór powsta?a przed wiekami osada, która od rzeki wzi??a nazw? Sanok. Ju? w po?owie XII w. by? to gród obronny i wa?ny o?rodek administracyjny. Rol? t? pe?ni? tak?e w wiekach pó?niejszych. Ukszta?towanie terenu i warunki geograficzne mia?y niew?tpliwie wp?yw na to, ?e Sanok, ju? od przesz?o 800 lat wpisany jest w histori? Podkarpacia. Najstarsza pisana informacja o Sanoku pochodzi z czasów, gdy ziemia ta nale?a?a do ksi???t ruskich. Jest ni? wzmianka w kronikach ruskich - Latopisie Hipackim, mówi?ca, ?e w roku 1150 król w?gierski Gejza II "przeszed? góry i wzi?? gród Sanok i posadnika jego i wiosek w Przemyskiem wiele zaj??." Oznacza to,?e na przestrzeni pomi?dzy granic? a Przemy?lem, by? to najwa?niejszy gród obronny oraz o?rodek ruskiej w?adzy administracyjnej nad grodem i przynale?nym do? obszarem. Latopis jeszcze dwukrotnie informuje nas o Sanoku; w roku 1205 wzmiankuje o odbytym tutaj spotkaniu króla w?gierskiego z rusk? ksi??niczk?, a w 1231 o udaniu si? jednego z ksi???t ruskich do: " Sanoka - Worot Uhorskich" W 1339 r. jeszcze za czasów przynale?no?ci do Rusi Halickiej, Sanok otrzyma? przywilej lokacyjny na "prawie magdeburskim". Wyda? go 20 stycznia 1339 r. ksi??? halicki Jerzy II Trojdenowicz, pochodz?cy z mazowieckiej linii Piastów. Prowadzone w ostatnich latach prace archeologiczne na wzgórzu zamkowym i podsanockim wzgórzu Fajka, nie tylko potwierdzaja ?ród?a pisane lecz przesuwaj? dat? powstania grodu daleko wstecz a? po wiek IX. Na Fajce, wzgórzu, które prawdopodobnie w przesz?o?ci by?o dawnym Sanokiem, odnale?ione zosta?y pozosta?o?ci dawnej ?wi?tyni i cmentarza oraz liczne ozdoby i enkolpiony w typie kijowskim. Znalezione zosta?y równie? 2 pi?cz?cie Wielkiego Ksi?cia Kijowskiego Ruryka Ru?cis?awowicza z 2 po?. XII w. Po roku 1340 Kazimierz Wielki przy??czy? do Polski Ru? Halick? a 25 kwietnia 1366 r. potwierdzi? prawa miejskie Sanoka. W owym czasie Sanok sta? si? stolic? jednostki administracyjnej o nazwie Ziemia Sanocka, która wesz?a w sk?ad Województwa Ruskiego obejmowa?a ona tereny; od ?róde? Sanu na p?d.i wsch. po B?a?ow? na p?n. i Krosno na zach. W sanockim zamku mia? siedzib? urz?d grodzki i ziemski, ze starost? na czele. W mie?cie dzia?a?y równie? s?dy: grodzki, ziemski i wy?szy s?d prawa niemieckiego dla ca?ej Ziemi Sanockiej. W XVI stuleciu dokonano staraniem Miko?aja Wolskiego, przebudowy istniej?cego, gotyckiego zamku, na panuj?cy wówczas styl renesansowy.

Pomimo licznych przebudów oraz zniszczenia skrzyde? zachowa? si? on w tym kszta?cie do dzi?. Prowadzone obecnie prace archeologiczne ukaza?y wygl?d zamku z czasów kazimierzowskich. Przewidywana jest rekonstrukcja cz??ci zabudowa? zamkowych i wie?y obronnej. W sanockim ko?ciele farnym bra? ?lub w roku 1417 z Elzbiet? Granowsk? - W?adys?aw Jagie??o. Przy ko?ciele istnia?a szko?a parafialna. Ucz?szczali do niej synowie mieszczan sanockich i okolicznej szlachty, z których liczni studiowali pó?niej na Uniwersytecie Jagiello?skim. Najwi?ksi z nich to: Grzegorz z Sanoka wybitny humanista oraz Jan Grodek - dziewi?ciokrotny rektor U.J. w latach 1540-1552.

Sanok stanowi? uposa?enie wdowie królowych, st?d te? przez wiele lat zamieszkiwa?a w sanockim zamku, po ?mierci W?adys?awa Jagie??y, Zofia Holsza?ska. Za? o zas?ugach królowej Bony dla miasta, ?wiadczy w??czenie herbu Sforzów (w?? po?ykaj?cy Saracena) do herbu miasta. Okres od po?owy XIV do po?owy XVI wieku uchodz? za najpomy?lniejsze w dziejach miasta. Od ko?ca XVI w. rozpocz?? si? powolny upadek Sanoka. Przyczyni?y si? do tego w du?ej mierze po?ary, z których najwi?kszy - w 1566 r. zniszczy? miasto tak dalece, ?e ocala? jedynie zamek, ko?ció? franciszkanów, 5 domów i górne przedmie?cie. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Austriacy zastali miasto tak zniszczone, ?e nie znalaleziono jednego cho?by budynku w takim stanie, by nadawa? si? na siedzib? starostwa, tote? przeniesiono je do pobliskiego Leska. Powróci?o ono do Sanoka w roku 1798, otrzymuj?c na siedzib? budynek z którego usuni?to szpital. Dopiero w 1812 r. cyrku? zosta? przeniesiony do wyremontowanego budynku zamku.

W 1848 roku, w okresie Wiosny Ludów, powsta?a w Sanoku Rada Narodowa Obwodu Sanockiego i zorganizowa?a si? Gwardia Narodowa Ziemi Sanockiej. Ok. 1845 r. powsta? w Sanoku kotlarski warsztat rzemie?lniczy za?o?ony przez Walentego Lipi?skiego i Mateusza Beksi?skiego. W roku 1886 zosta? on przemianowany na zak?ad przemys?owy. Kazimierz Lipi?ski (syn Walentego) za?o?y? w kilka lat pó?niej Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Budowy Maszyn i Wagonów w Sanoku i w latach 1894-95 przyst?pi? do budowy fabryki na terenie dzielnicy Posada Olchowska. Tradycje tej fabryki kultywuje obecnie Sanocka Fabryka Autobusów "Autosan". Ogromne znaczenie dla rozwoju o?wiaty i kultury w XIX w. mia?o za?o?enie w 1848 r. drukarni, przez Karola Pollaka. W roku 1855 wydrukowano pierwszy zeszyt "Biblioteki Polskiej" redagowany przez Kazimierza Józefa Turowskiego. W roku 1861 Pollak za?o?y? ksi?garni? i wypo?yczalni? ksi??ek. Du?e znaczenie dla rozwoju miasta mia?o wybudowanie w 1872 r. linii kolejowej z Chyrowa przez Zagórz i ?upków na W?gry oraz w 1884 r. wykonanie odcinka z Zagórza przez Sanok, do Jas?a. W okresie pierwszej wojny ?wiatowej Sanok znacznie ucierpia? w wyniku dzia?a? wojennych oraz epidemii cholery. Pierwszego listopada 1918 r. z gmachu Soko?a wysz?y pierwsze polskie patrole i nast?pi?o przej?cie w?adzy przez Polaków. W okresie mi?dzywojennym Sanok wzbogaci? si? o Fabryk? Gumy, Fabryk? Akumulatorów "Warta", o?wietlenie elektryczne, wodoci?gi, cz??ciowo gaz oraz szereg innych inwestycji. W roku 1934 powsta?o Muzeum Ziemi Sanockiej. 9 wrze?nia 1939 r. miasto zaj??y oddzia?y niemieckie. Do 22 czerwca 1941 r. Sanok by? miastem granicznym, gdy? rzek? przebiega?a granica pa?stwowa pomi?dzy Generalnym Gubernatorstwem a Zwi?zkiem Radzieckim. W 1940 r. przyst?piono do organizacji siatki podziemnych si? zbrojnych. Przez Sanok prowadzi?y w latach 1940-42 trasy kurierskie na W?gry, prowadzone by?y równie? przez AK liczne akcje dywersyjne. 9 sierpnia 1944 r. wkroczy?y do Sanoka oddzia?y radzieckie. Wojna przynios?a miastu spore zniszczenia, szczególnie w przemy?le. Dla Sanoka trwa?a ona jednak d?u?ej ni? do czasu, wyparcia oddzia?ów niemieckich. Przybra?a charakter wojny domowej pomi?dzy ukrai?skim podziemiem a oddzia?ami MO, SB i Wojska Polskiego. Trwa?a ona do 1948 r. Nios?a za sob? spustoszenie i zniszczenia wsi Ziemi Sanockiej. Jej ostatnim dramatycznym akordem by?a "Akcja Wis?a" przesiedlaj?ca ukrai?sko j?zyczn? ludno?? sanocczyzny na ziemie odzyskane.


2. Kalendarium Historyczne
Lata 1150 - 1510
IX w. istnienie osady obronnej na pobliskim wzgórzu Fajka1150 Pierwsza pisana wzmianka o mie?cie w Latopisie Hipackim - wyprawa króla w?gierskiego Gejzy II. 1205 Informacja w Latopisie Halickim o spotkaniu ruskiej ksi??nej Anny z królem w?gierskim Andrzejem. 1231 Inormacja o tym, ?e Ksi??e Aleksander, walcz?c z bojarem W?adys?awem Jurijowiczem, schroni? si? do "Sanoka wrót w?gierskich".
1231 - Inormacja o tym, ?e ksi??e Aleksander, walcz?c z bojarem W?adys?awem Jurijowiczem, schroni? si? do "Sanoka wrót w?gierskich", sk?d nast?pnie uciek? na W?gry.
1339 - 20 stycznia Sanok otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim, wystawiony we W?odzimierzu Wo?y?skim przez ksi?cia halickiego Jerzego II Trojdenowicza. Wójtem zostaje Bartko z Sandomierza.
1340 - ?mier? ksi?cia Jerzego II i pocz?tek wojny o sukcesj? na tronie halickim,
1344 - Ziemia Sanocka zostaje przy??czona do Polski.
1366 - 25 kwietnia Kazimierz Wielki potwierdza prawa miejskie Sanoka.
1368 - Przywilej królewski na organizowanie o?miodniowego jarmarku zaczynaj?cego si? w pi?tek, przed zielonymi ?wi?tkami.
1377 - Sprowadzenie Franciszkanów do Sanoka, przez W?adys?awa Opolczyka.
1384 - Przeniesienie Franciszkanów do nowego klasztoru w obr?bie murów miejskich.
XV w. Na pocz. wieku - stanowienie drugiego jarmarku w ?wi?to NMP 8 wrze?nia.
1407 - Urodzi? si? Grzegorz z Sanoka - najwi?kszy, polski humanista.
1417 - 2 maja W?adys?aw Jagie??o bierze ?lub z El?biet? Granowsk? w ko?ciele farnym w Sanoku.
1464 - Rozporz?dzenie królewskie, nakazuj?ce zar?banie przej?cia z Sanoka do Humennego przez Prze??cz ?upkowsk?.
1470 - Wielki po?ar miasta. Zniszczeniu uleg?a wi?kszo?? zabudowy.
1477 - Zmar? Grzegorz z Sanoka.
1487 - Fundacja szpitala dla ubogich w opuszczonych zabudowaniach po Franciszkanach, którzy przenie?li si? w obr?b murów miejskich.
1498 - Po?ar trawi?cy du?? cz??? miasta.
1510 - Zygmunt I daje mieszczanom pozwolenie na przeprowadzenie wodoci?gu przez grunty królewskie, wykorzystanie dochodów z tego przedsi?wzi?cia na potrzeby miasta etc.

Lata 1514 - 1848
1514- Kolejny, wielki po?ar miasta Zygmunt Stary zwalnia mieszczan z podatków na 12 lat a z czopowego na cztery lata i nadaje trzeci jarmark. 1523 Rozpocz?cie rozbudowy i przebudowy zamku sanockiego przez starost? Miko?aja Wolskiego, ze stylu gotyckiego na renesansowy.(Zako?czono w 1548 r.) 1549 Po?ar miasta trawi cz??? zabudowy. 1553 Król Zygmunt August wystawi? akt fundacyjny nowej cerkwi prawos?a
1523 - Rozpocz?cie rozbudowy i przebudowy zamku sanockiego przez starost? Miko?aja Wolskiego, ze stylu gotyckiego na renesansowy.(Zako?czono w 1548 r.)
1549 - Po?ar miasta trawi cz??? zabudowy.
1553 - Król Zygmunt August wystawi? akt fundacyjny nowej cerkwi prawos?awnej.
1566 - Po?ar niszczy wi?kszo?? zabudowy miejskiej, pozosta? zamek, klasztor franciszkanów, 5 domów i górne przedmie?cie.
1602 - Zatwierdzenie aktu oddania Jerzemu Mniszchowi tenuty (dzier?awy) kro?nie?skiej przez Zygmunta III. (Wydzielenie ze starostwa grodzkiego, sanockiego, niegrodowego starostwa kro?nie?skiego); rozpocz?cie budowy klasztoru franciszka?skiego w stylu barokowym, uko?czono w 1640 r.
1606 - Po?ar miasta.
1620 - Po?ar miasta.
1657 - Siedmiogrodzkie wojska Rakoczego wkraczaj? do Sanoka.
1680 - Po?ar ko?cio?a farnego
1687 - Po?ar miasta.
1723 - Utworzenie w Sanoku kolegium mansjonarzy,
1772 - Wojska austriackie zajmuj? Sanok.
1779 - Rozbiórka cz??ci zamku.
1782 - 11 listopada, po?ar strawi? 70 domów mieszcza?skich, ratusz i ko?ció? farny.
1784 - Rozpocz?cie budowy klasycystycznej cerkwi (obecnie katedralna), uko?czono w 1789 r.
1791 - Rozbiórka przedmiejskiej cerkwi NMP na rozkaz Gubernium.
1783 - 28 lutego, po?ar miasta, sp?on?? równie? ko?ció? farny.
1845 - Powsta? kotlarski warsztat rzemie?lniczy za?o?ony przez Walerego Lipi?skiego i Mateusza Beksi?skiego.
1848 - W okresie Wiosny Ludów powstaje w Sanoku Rada Narodowa Obwodu Sanockiego i Gwardia Narodowa Ziemi Sanockiej.

Lata 1848 - 1983
1848 - Za?o?enie drukarni przez Karola Pollaka.
1855 - Wydrukowano pierwszy zeszyt "Biblioteki Polskiej" redagowany przez Józefa Turowskiego.
1861 - Karol Pollak za?o?y? ksi?garni? i wypo?yczalnie ksi??ek.
1872 - Wybudowanie linii kolejowej z Chyrowa do ?upkowa przez Zagórz,
1874 - Rozpocz?cie budowy nowego ko?cio?a farnego, uko?czono w 1878 r.
1875 - Rozpocz?cie budowy siedziby starostwa, zako?czono w 1880 r.
1884 - Wybudowanie linii kolejowej z Zagórza do Krakowa przez Sanok.
1886 - Warsztat kotlarski Lipi?skiego i Beksi?skiego zostaje przemianowany na zak?ad przemys?owy a w kilka lat pó?niej na Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Budowy Maszyn i Wagonów w Sanoku.
1894 - przyst?piono do budowy fabryki Lipi?skiego na Posadzie.
1918 - 1 listopada, z gmachu "Soko?a" wysz?y pierwsze polskie patrole i nast?pi?o przej?cie w?adzy przez Polaków.
1934 - Powsta?o Muzeum Ziemi Sanockiej.
1939 - 9 wrze?nia - Sanok zosta? zaj?ty przez oddzia?y niemieckie
1940 - przyst?piono do organizacji siatki podziemnych si? zbrojnych.
1941 - 22 czerwca, Oddzia?y niemieckie przekraczaj? granic? na Sanie rozpoczynaj?c wojn? ze Zwi?zkiem Radzieckim.
1944 - 9 sierpnia do Sanoka wkroczy?y oddzia?y radzieckie.
1947 - przeprowadzono wysiedlenie ludno?ci ukrai?skoj?zycznej znane pod nazw? Akcja Wis?a.
1974 - 14 marca ukaza? si? pierwszy numer "Gazety Sanockiej - Autosan".
1975 - 1 czerwca wprowadzono nowy podzia? administracyjny kraju, Sanok znalaz? si? w województwie kro?nie?skim.
1975 - pierwsza wystawa prac Z. Beksi?skiego w Muzeum Historycznym w Sanoku.
1977 - 1 lutego wydzielono z terytorium Sanoka miasto Zagórz.
1980 - 29 wrze?nia W SFA "Autosan" utworzony zosta? Komitet Za?o?ycielski Niezale?nych Zwi?zków Zawodowych, daj?c pocz?tek zak?adowej "Solidarno?ci".
1983 - 6 wrze?nia, zostaje utworzona prawos?awna diecezja przemysko-nowos?decka, której siedzib? zostaje Sanok.

Lata 1986 - 1994
1986 - 27 kwietnia zosta? ods?oni?ty pomnik Grzegorza z Sanoka, na placu przed Bibliotek? Publiczn?.
1986 - Turniej Miast : Sanok - Boles?awiec - impreza TVP
1989 - 15-17 grudnia odby?a si? impreza kulturalna pod nazw? "Promocje Adama Didura" która da?a nast?pnie pocz?tek "Dniom Muzyki Wokalnej im. Adama Didura" organizowanym corocznie.
1990 - 27 maja Wybory do Rad Gmin, wed?ug nowej ustawy o samorz?dzie
1990 - 27 sierpnia utworzony zosta? Urz?d Rejonowy w Sanoku, obejmuj?cy swym dzia?aniem teren ca?ych Bieszczadów.
1992 - 1-15 marca odby? si? pierwszy Collage teatralny , organizowany nast?pnie przez SDK corocznie.
1994 - 2 lipca po?ar w skansenie, w wyniku którego sp?on??o 14 obiektów.
1994 - 12 maja podpisano umow? partnersk? z niemieckim miastem Reinheim.
1994 - 27-30 odby?y si? w Sanoku II Mistrzostwa ?wiata w Wyciskaniu Le??c.


3. Ziemia Sanocka
Okolice Sanoka to teren malowniczy i zró?nicowany geograficznie i kulturowo. Na po?udniowy wschód rozci?gaj? si? Bieszczady, b?d?ce najwi?ksz? atrakcj? turystyczn?.S? one jedynym skrawkiem Karpat Wschodnich, znajduj?cym si? na terenie naszego kraju. O ich najwi?kszej urodzie decyduj? rozleg?e po?oniny, zaczynaj?ce si? ju? na wysoko?ci ok. 1200 m npm., gdzie ko?czy si? pi?tro regla dolnego. Ze szczytów po?onin wystaj? poszarpane grzebienie skalne, tworz?c niepowtarzalne widoki. Najwy?szym szczytem naszych gór jest Tarnica – 1346 m npm., Roztacza si? z niej pi?kna panorama na ca?? polsk?, ukrai?sk? i s?owack? cz??? Beskidów, a i dalej, na Vikorlat, Bor?aw?, Gorgany i inne pasma. Od po?onin, w kierunku pó?nocnym i zachodnim, góry obni?aj? si?, a bezkresny las ogarnia ca?e ich stoki. Niegdy? by? to ludny kraj, w dolinach t?tni?o ?ycie a na po?oninach pasterze wypasali byd?o. Wieczorami ?piewali, grali na fujarkach i tr?bitach, a echo nios?o ich g?os dolinami, po wsiach po polskiej i w?gierskiej stronie. Niestety wojny nie oszcz?dza?y tej ziemi. W czasie „Wielkiej Wojny” na wiele miesi?cy zamar? tu front austriacko-rosyjski, a przechodz?ce na przemian wojska pustoszy?y wsie i miasteczka. Druga wojna ?wiatowa przesz?a przez t? cze?? kraju jakby nieco ?agodniej, lecz trwa?a d?u?ej, a jej skutki pozostawi?y trwa?y ?lad na tej ziemi oraz w ?wiadomo?ci jej mieszka?ców. W latach 1944-74 toczy?a si? tu krwawa walka pomi?dzy oddzia?ami Wojska Polskiego, Milicji, UB i NKWD a ukrai?sk? Armi? Powsta?cz? oraz, szczególnie na pogórzu, oddzia?ami WiN i NSZ. Przeprowadzone przez ówczesne w?adze akcje wysiedle?cze, a zw?aszcza tzw. „Akcja Wis?a” doprowadzi?y do spustoszenia i wyludnienia Ziemi Sanockiej, a w szczególno?ci Bieszczadów. Po wojnie nap?yn??a tu nowa ludno?? z ca?ego kraju, a na bezpa?skiej ziemi zacz??y powstawa? liczne Pa?stwowe Gospodarstwa Rolne, w tym, najwi?ksze – nale??ce do kombinatu „Igloopol – D?bica”. Po przemianach politycznych 1989 r. zmieni?o si? równie? oblicze Bieszczadów. PGR-y upad?y, ?mudny proces dostosowania si? do nowej rzeczywisto?ci. W ostatnich latach powsta?y tutaj liczne pensjonaty, hotele, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne itd. ?wiadcz?ce wysoki a cz?sto nawet bardzo wysoki poziom us?ug. Bior?c pod uwag? niekwestionowane walory turystyczne tego terenu, czyste powietrze, surow? przyrod?, pi?kne krajobrazy, malownicz? architektur? drewnianych cerkiewek i Zalew Soli?ski, który wraz z jeziorem Myczkowskim tworzy prawdziwy raj dla amatorów sportów wodnych, nale?y s?dzi?, ?e turystyka stanie si? g?ównym czynnikiem wp?ywaj?cym na rozwój ekonomiczny sanocczyzny. Lecz Ziemia Sanocka to równie? wschodnia cze?? Beskidu Niskiego, równie „dzikiego” jak Bieszczady. Za? na granicy Beskidu i Bieszczadów, w przepi?knej dolinie Os?awy, zachowa?a si? enklawa stosunkowo zwartej ludno?ci ?emkowskiej, która w tym rejonie cz??ciowo unikn??a wysiedle? a wiele rodzin powróci?o z wygnania po 1956 r. Zachowa?a ona bogat? i oryginaln? kultur? materialn? i duchow?, b?d?c? niew?tpliwie atrakcj? turystyczn?. Sanocczyzna to równie? urocze pasmo Gór Slonnych i Pogórza Przemyskiego (b?d?cych pogórzem Bieszczadów) gdzie w?ród le?nych ost?pów ?atwo spotka? wilk czy nied?wiedzia, a przez grzbiet S?onnch Gór prowadz? najd?u?sze i jedne z najpi?kniejszych widokowo serpentyny, na których odbywaj? si? coroczne samochodowe rajdy górskie. Tu te?, w wiosce Ulcz, le??cej w dolinie wij?cego si? jak w?? Sanu, stoi na stromej górze, najstarsza, drewniana cerkiew w Polsce, pochodz?ca z 1510 r. Na zachód od Sanu rozci?ga si? pasmo Pogórza Dynowskiego, które jest pogórzem dla Beskidu Niskiego. Stoki gór s? tu ?agodniejsze a wsie ludne i bogate. Tu bowiem wysiedlenia by?y niewielkie a i bli?ej jest miast i g?ównych dróg wiod?cych w kierunku Krakowa, Rzeszowa i Warszawy. Podobnie jest na terenie ci?gn?cych si? w?sk? nitk? od Sanoka po Gorlice tzw. Do?ów Jasielsko-Sanockich, obni?enia, które odziela Beskid Niski od pogórzy. Wiedzie nimi g?ówna droga na zachód, przez najbogatsze miasta Podkarpacia: Krosno i Jas?o oraz dwa s?ynne uzdrowiska: Rymanów i Iwonicz. Jak zatem Pa?stwo widz?, opisa? pi?kna ziemi naszej nie sposób, szczególnie na kartkach tak ma?ej publikacji, to te? zach?camy szczerze do przyjazdu i przekonania si? na w?asne oczy, ?e pi?kniejszej krainy po prostu nie ma.


4. Znani Sanoczanie
S?awni ludzie zwi?zani z Sanokiem i Ziemi? Sanock? .
Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-77) najwi?kszy polski humanista, propagator idei renesansu, arcbp lwowski, dzia?a? na dworze Jagiellonów , by? równie? wychowawc? synów Jana Hunyadego . Za?o?y? miasteczko Dunajów pod Lwowem gdzie stworzy? o?rodek ?ycia umys?owego.
Sebastian z Felsztyna (zm. w 1543r.) pierwszy nauczyciel muzyki w Akademii Krakowskiej oraz twórca szko?y muzycznej w Sanoku, z której wyszli m.in. kompozytorzy: Marcin ze Lwowa i Wac?aw z Szamotu?.
Jan Grodek syn sanockiego burmistrza, dziewi?ciokrotny rektor UJ w latach 1540-1552.
Zygmunt Kaczkowski (1825-96) poeta, powie?ciopisarz, publicysta i dzia?acz narodowy.Mieszka? w Cisnej a nast?pnie w Bere?nicy . autor szeregu powie?ci historycznych: "Bracia ?lubni", "Starosta ho?obucki", "Grób Nieczui", "Graf Rak", "Olbrachtowi Rycerze" i innych. Jednak?e najwi?ksz? s?aw? zdoby? dzi?ki powie?ci pt. "Ostatni z Nieczujów".
Karol Pollak (1818-80) publicysta, za?ozyciel "Biblioteki Polskiej"
Aleksander Fredro (1793-1876) najwybitniejszy polski komediopisarz
Wincenty Pol (1807-77) wybitny poeta, geograf, profesor UJ. Od 1832r. przebywa? na sanocczy?nie. Prowadzi? badania geograficzne i etnograficzne w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Napisa?: "Strachy", "Gaw?da o Panu Ksawerym" i "Mohort". zacz?? pisa? "Geografi? Polski".
Jan Kanty Podolecki poeta, publicysta, t?umacz, dzia?acz spo?eczny i narodowy. Dzieci?stwo sp?dzi? w Lesku, w maj?tku Wincentego Krasickiego a po jego ?mierci , przeniós? si? wraz z rodzicami do Rzepedzi. Tu mieszka? przez kolejne 20 lat, badaj?c kultur?, ?emków i prowadz?c dzia?alno?? spo?eczno-polityczn?. Jego dzia?a, które zachowa?y si? do naszych czasów to:" Elegia na ?mier? wieszcza z Miodobrodu Tymona Zaborowskiego", poemat "W?adys?aw Warne?czyk i powie?? "Hnatowe Berdo".
Józef Turowski - publicysta, poeta i dzia?acz patriotyczny - zas?yn?? przede wszystkim jako wydawca (w raz z Karolem Pollakiem)"Biblioteki Polskiej" . zwi?zany by? z sanokiem, gdzie pracowa? jako nauczyciel oraz z ?ubraczem, gdzie o?eniwszy si? osiad?, zajmuj?c si? gospodarstwem. Swoje utwory publikowa? g?ównie w pismach "Dniestrzanka' i "S?owianin".
Maria Czerkawska - poetka mieszkaj?ca we dworze w Bezmiechowej
Zdzis?aw Beksi?ski urodzony w 1929r w Sanoku, jeden z najznamienitszych, wspó?czesnych malarzy europejskich, obecnie mieszkaj?cy w Warszawie.
Marian Pankowski wybitny literat, którego dzie?a znane s? na ca?ym ?wiecie,
Julian Krzy?anowski - s?ynny filolog autor wielu prac naukowych.
Adam Fastnacht - wybitny historyk, badacz dziejów miasta i Ziemi Sanockiej
Ihor Antonycz ur. Bielance k. Gorlic, ucz?szcza? do sanockiego gimnazjum im. Królowej Zofii. Jeden z najwybitniejszych, wspólczesnych poetów ukrai?skich.
Janusz Szuber - jeden z najwybitniejszych, wspó?czesnych poetów polskich.
Iwan Rus?enko - ?emkowski poeta, malarz i kompozytor. (1890-1960r.) chodzi? do sanockiego gimnazjum
Michaj?o Werbicki - (1870-1948) wybitny, kompozytor ukrai?ski ur. w Uluczu, autor muzyki do hymnu Ukrainy
Iwan Filipczak - ur. w Lisznej, jeden z najwybitniejszych ukrai?skich pisarzy XX w. - historyk-beletrysta.
Iwan Rusenko - ur. w Polanie k. Krosna, wybitny ?emkowski poeta i prozaik, autor ?ekowskiej gramatyki.
Adam Didur - jeden z najwi?kszych, polskich basów, twórca Opery ?l?skiej ur. w Woli S?kowej


5. Muzea i Zabytki w Sanoku
Warto przeczyta? tak?e o Szlaku Ikon w Dolinie Sanu i Os?awy

Miejskie obiekty zabytkowe

Zamek w Sanoku - gotycki zamek kazimierzowski, postawiony w miejscu dawnego, ruskiego grodu, przebudowany w latach 1523-48 na styl renesansowy. Boczne skrzyd?a uleg?y zniszczeniu w XIX w.Aktualnie na Zamku sta?e ekspozycje.

Budynek tzw. Zajazdu zbudowanego w latach 1775-99r. - siedziba dyrekcji Muzeum Historycznego.

Katedralna Cerkiew Prawos?awna pw. ?w. Trójcy z 1784r. w stylu klasycystycznym, we wn?trzu pe?ny ikonostas z XIX w barokowe o?tarze boczne z I po?owy XVIII w. oraz XVII wieczna ikona Matki Boskiej z Dzieci?tkiem.

Ko?ció? i klasztor OO. Franciszkanów z lat 1632-40, barokowy, pó?niej przebudowywany, we wn?trzu pó?nobarokowe o?tarze oraz obraz Matki Boskiej Ziemi Sanockiej.

Ratusz miejski z XVIII, przebudowywany w pó?niejszych latach. Na elewacji frontowej zegar, herb miejski i god?o pa?stwowe

Budynek dawnego Starostwa - z lat 1875-80, obecnie Urz?d Miasta. Na fasadzie herb Ziemi Sanockiej.

Ko?ció? farny pw. Przemienienia Pa?skiego z lat 1874-87, zbudowany po po?arze poprzedniej, starszej budowli. W prawej nawie renesansowa p?yta nagrobna Sebastiana Lubomirskiego, przeniesiona z poprzedniego ko?cio?a.

Dom Mansjonarzy z XVII w. Fundacji kanonika przemyskiego Franciszka Go?li?skiego, postawiony obok nieistniej?cego ju? ko?cio?a farnego p.w. Archanio?a Micha?a.

XVIII i XIX w. zabudowa mieszcza?ska starówki.

Secesyjna willa rodziny Zaleskich - XIX w.

Drewniana cerkiew greko-katolicka z 1844 r. - dz. Olchowce. Obecnie u?ytkowana przez ko?ció? rzymsko-katolicki, we wn?trzu cz??ciowo zachowane wyposa?enie cerkiewne z XVIII i XIX w.

Pierwszy w Polsce pomnik dobrego wojaka Szwejka - "?aweczka ze Szwejkiem"

Sanockie muzea
Muzeum Historyczne
ul. Zamkowa 2,
tel. 013-4630609
Godziny otwarcia: 1 czerwca - 30 pa?dziernika: 9:00-17:00
1 listopada - 31 maja: 9:00-15:00
Prezentuje: Muzeum Ikon, Galeria Zdzis?awa Beksi?skiego oraz: ekspozycja sztuki wspó?czesnej (m.in. Tadeusz Makowski, Józef Pankiewicz, Marian Kruczek, Józef Jarema Jan Cybis), liturgicznej sztuki obrz?dku ?aci?skiego, zbiory archeologiczne, sztuka pokucka i inne.

Skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego - Bia?a Góra
e-mail: skansen@bieszczady.pl
Prezentuje najcenniejsze obiekty architektury wiejskiej z terenów zamieszka?ych przez grupy etniczne: Bojków, ?emków, Dolinian, Pogórzan wschodnich i zachodnich.

Sta?e ekspozycje muzealne w Sanoku
Muzeum Ikon
Zbiór ikony karpackiej (pocz?wszy od XV wieku), jeden z najwi?kszych w kraju. 270 ikon z ok. 700 posiadanych przez Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, jest wystawionych w pomieszczeniach sanockiego zamku.
Oprócz ikon prezentowane s? równie? chor?gwie cerkiewne i sprz?ty liturgiczne (w sumie ponad 120 eksponatów).

Malarstwo Zdzis?awa Beksi?skiego
Najwi?kszy zbiór prac Zdzis?awa Beksi?skiego, urodzonego w Sanoku potomka starego, sanockiego rodu. Prace prezentowane s? przez Muzeum Historyczne w salach zamku tzw. zajazdu i tworz? ca?o?? dorobku malarza, na który sk?adaj? si? obrazy z lat 1950-2000 oraz grafiki komputerowe.

Sztuka ko?cio?a zachodniego
Prezentuje malarstwo, rze?b? i paramenty liturgiczne zwi?zane ze ?wi?tyniami obrz?dku ?aci?skiego. Muzeum Historyczne.

Malarstwo portretowe - XVII-XIX w
Sta?a ekspozycja Muzeum Historycznego prezentuj?ca malarstwo portretowe od XVII do XIX w. Portrety osobisto?ci poprzez pochodzenie, zajmowane pozycje, piastowane godno?ci oraz zwi?zki rodzinne zwi?zanych z Ziemi? Sanock?.

Ceramika pokucka.
Najwi?kszy w Polsce zbiór cennej ceramiki pokuckiej (360 eksponatów). Ta niepowtarzalna pó?majolika pochodz?ca z Karpat Wschodnich wyrabiana przez ludno?? Pokucia (Hucu?ów) przekazana zosta?a do muzeum przez Aleksandra Rybickiego.

Zabytki archeologiczne i historyczne
Wystawa eksponatów archeologicznych i historycznych zwi?zanych z histori? Sanoka i Ziemi Sanockiej. Muzeum Historyczne.

Wystawa Ikon
Sta?a wystawa ikon, znajduj?cych si? w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przy ul. Rybickiego 3, otwarta w pa?dzierniku 1998 r.


6. Rowerem po Szlaku Ikon
Ogólna charakterystyka szlaku
Sanok – Mi?dzybrodzie – Liszna – Tyrawa Solna – Mrzyg?ód – H?omcza – ?odzina – Witry?ów – Ulucz – Dobra Szlachecka – Kreców – Siemuszowa – Ho?uczków – Wujskie – Sanok.
- dystans 70 km
- asfalt 25.4 km ( 39,6 %)
- szuter, drogi o nawierzchni kamienistej 9,2 km ( 10.1 %)
- ?cie?ki i drogi le?ne 35,3 km ( 50,3 %)
- czas jazdy podawany jest bez odpoczynków 6:35 min, dla s?abiej je?d??cych (8:10 min)
- ??czna suma wzniesie? wynosi 1195,3 metrów
- trasa w ca?o?ci jest dost?pna w miesi?cach od V-X
- odleg?o?ci podane s? z dok?adno?ci? do 0.1 km na podstawie wskaza? licznika autora. Trzeba mie? ?wiadomo??, ?e pomiary poszczególnych osób mog? si? w pewnym stopniu ró?ni?. Powodem mo?e by? ró?ne wyskalowanie liczników, ró?na technika jazdy, prowadzenie roweru, czy wreszcie zboczenie z trasy – np. do sklepu.
- opis podzielony jest na cztery cz??ci, prócz ko?ca pierwszej, wszystkie pozosta?e ko?cz? si? i zaczynaj? w miejscach ?atwo dost?pnych i s? to wsie.
Pod ka?dym wzgl?dem ciekawa trasa przyk?adowej wycieczki. Do?? d?ugi dystans, urozmaicony teren i rodzaje nawierzchni oraz trudna momentami trasa mo?e by? doskona?ym sprawdzianem mo?liwo?ci naszych i sprz?tu. To je?eli chodzi o sam? jazd?. Szukaj?cy wra?e? estetycznych znajd? podczas niej pi?kne widoki, ciekawe zabytki (g?ównie dawne cerkwie), pomniki natury (Orli Kamie?) oraz nieska?on? przyrod?. Szlak przechodzi przez kilka wsi w dolinie Sanu o ciekawej rysach historii.. Przyk?adem jest Ulucz, z którego pochodzi twórca ukrai?skiego hymnu ”Szcze ne wmer?a Ukraina”, kompozytor Micha? Werby?ky.
Przede wszystkim z uwagi na dystans i ilo?? proponowanych miejsc do zwiedzania, wskazane jest aby przejechanie ca?ego szlaku roz?o?y? na dwa dni. Sugerowane etapy:
Sanok – Dobra Szlachecka 36.4 km, czas – 3:20 (4:10)
Dobra Szlachecka – Sanok 33.6 km, czas – 3:15 (4:00)
Poniewa? opisany szlak jest oznakowany (kolor niebieski), nale?y korzysta? z oznacze? jako punktów orientacyjnych.

OPIS TRASY
1.1 Sanok - Orli Kamie? (510m n.p.m.)
9.8 km › 30 m ? 264 m ^ czas- 52 min (1:10 min)
0.0 km, 0:00 Sanok. Jazd? rozpoczynamy sprzed budynku Muzeum Historycznego na ul. Zamkowej, nast?pnie skr?camy w prawo na ulic? A. Mickiewicza, przeje?d?amy skrzy?owanie z sygnalizacj? ?wietln? na wprost i dalej ulica ta zaprowadzi nas przed most Bia?o Górski.
1.7 km, 0:08 Przeje?d?amy most na rzece San za którym po lewej mijamy lotnisko sanitarne, a w prawo odbija droga asfaltowa, która prowadzi do Parku Etnograficznego. My jedziemy prosto i po dwustu metrach z drogi asfaltowej skr?camy w lewo na drog? kamienist?, wiod?c? pocz?tkowo mi?dzy domostwami, a nast?pnie obok p?yty lotniska sanitarnego. Dalej droga prowadzi nas do dawnej murowanej cerkwi stoj?cej na stromym brzegu. Ten odcinek jest bardzo ?atwy.
4.2 km, 0:15 Od cerkwi wje?d?amy w las, rozpoczyna si? podjazd droga le?n?, stokami Góry Krzy?, pocz?tkowo ?atwy lecz z biegiem metrów coraz ci??ej. Fragmenty s? na tyle strome, ?e trzeba prowadzi? rower. Pomimo wznosz?cego si? terenu s? kilkudziesi?ciometrowe zjazdy na których nieco mo?na odetchn?? i tak docieramy do szczytu góry Krzy? (457 m n.p.m.) i dalej 250 metrowy zjazd doprowadza nas do grani, na której znajduje si? drewniany krzy? z dat? 1863 r. Latem 2001 roku, zosta? postawiony nowy obok starego niszczej?cego.
7.5 km, 0:35 Dalej nieco ?agodniej ale ca?y czas w gór? drog? le?n?, i nast?pnie znów stromo. Konieczne jest wyprowadzanie roweru ok. 100 m, dalej ju? lekkim podjazdem docieramy do szczytu oznaczonego tylko s?upkiem wysoko?ciowym (518 m n.p.m.).
8.3 km, 0:45 Ze szczytu pierwszy powa?niejszy zjazd ok. 300 m, pocz?tkowo nieco trudny lecz po chwili ?atwy drog? le?n?. Ko?cz?c zjazd kolejny raz zsiadamy z roweru aby podej?? kilkana?cie metrów, zauwa?ymy równie? oznaczenia szlaku czerwonego który podchodz?c od Bia?ej Góry z??czy? si? z naszym szlakiem. St?d do szczytu Orlego, dystans pokonujemy troch? na rowerze i troch? prowadz?c, przed samym szczytem po lewej a nast?pnie po prawej stronie ?cie?ki znajduj? si? wychodnie piaskowcowe, z pewno?ci? spora atrakcja tej cz??ci trasy.
1.2 Orli Kamie? – Witry?ów
18.4 km › 601 m ? 309 m ^ czas – 1:56 (2:15)
9.8 km, 1:05 Szczyt - Orli Kamie? ( 510 m n.p.m.)
W tym miejscu na prawo odchodzi ??cznikowy szlak ?ó?ty do Sanoka-Olchowiec i dalej do dworca PKP i PKS, natomiast nasz szlak razem z czerwonym odchodzi mocno w lewo i w dó? ok. 150 m. Nast?pnie lekki krótki podjazdu i dalej do wsi Liszna ju? tylko w dó?. Pierwsze 200 m bardzo stromo i trudno szczególnie po deszczu nawet zaawansowani technicznie rowerzy?ci mog? mie? k?opoty z opanowaniem roweru, a ma?o wprawni kolarze ten odcinek powinni pokona? schodz?c z rowerem. Dalej drog? szutrow? doje?d?amy do pocz?tku wsi Liszna i przecinaj?c drog? asfaltow? znajdujemy si? znów na szutrze. Po prawej stronie mijamy le?niczówk? za któr? szlak czerwony odchodzi w prawo i pod??a grani? S?onnych Gór, a my kontynuujemy podjazd w?wozem na obrze?u lasu. Robi si? nieco trudniej z uwagi na wystaj?ce ska?y i ruchome kamienie, które wyp?ukiwane s? w czasie deszczu. Docieramy na skraj lasu, ko?czy si? te? podjazd.
11.8 km Z tego miejsca rozpo?ciera si? wspania?y widok na wie? Liszna i dolin? Sanu. Po chwili odpoczynku ruszamy dalej, droga le?na szeroka w miar? p?asko, lecz gdzieniegdzie du?e ka?u?e z wod? poniewa? t?dy ?ci?gane jest drzewo do wioski.
12.4 km, 1:20 Ze szlaku odbijamy w lewo i po ok. 400 m docieramy na szczyt Góry Moczarki (584 m n.p.m.). Wracamy t? sam? ?cie?k? do miejsca zboczenia ze szlaku i dalej ju? praktycznie w dó? a? do wsi Tyrawa Solna drog? le?n? pocz?tkowo ?agodnie a po kilkuset metrach bardzo stromo, gdzie na odcinku ok. 800 ró?nica wysoko?ci wynosi ok. 190 metrów. Ten odcinek jest najtrudniejszy je?eli chodzi o zjazdy na ca?ym szlaku. Dla tych którzy maj? doskonale opanowany rower jest to spora atrakcja natomiast pocz?tkuj?cy i s?abo radz?cy sobie z rowerem powinni ten odcinek fragmentami przeby? sprowadzaj?c rower z uwagi na wyp?ukiwane deszczówk? ska?y i powstaj?ce rowy, ruchome kamienie i wystaj?ce korzenie. Po tak ciekawym zje?dzie ju? lekko w dó? drog? polna docieramy do cerkwi, spod której asfaltem w lewo jedziemy w kierunku mostu na rzece San i nast?pnie za mostem skr?camy w prawo, docieramy do rynku dawnego miasteczka Mrzyg?ód. Warto chwil? odpocz?? pod pomnikiem W?adys?awa Jagie??y, uzupe?ni? napoje i prowiant.
19.0 km, 1:55 Z rynku ruszamy dalej drog? asfaltow? w kierunku wsi H?omcza i na wysoko?ci o?rodka zdrowia z g?ównej drogi odbijamy w prawo. Po stu metrach asfaltem skr?camy w lewo na krótki odcinek kamienistej drogi, która prowadzi do cerkwi . St?d kierujemy si? prosto w dó? i wje?d?amy ponownie na g?ówn? drog?, z której po chwili odbijamy na lewo w kierunku wsi ?odzina. Po 400 metrach podjazdu asfaltem skr?camy ponownie w lewo ale ju? na drog? poln?. Przed nami rozpo?ciera si? Góra Przys?up, na któr? niestety musimy si? wdrapa? na piechot? z rowerem. Podej?cie jest trudne bo brak wyra?nej ?cie?ki a trawa g?sta i wysoka. (Mo?na omin?? to spore podej?cie wybieraj?c drog? asfaltow? prowadz?c? do ?odziny. Jest to propozycja dla nieco s?abszych fizycznie, lecz niestety przy tym rozwi?zaniu tracimy mo?liwo?? obserwacji okolicy ze szczytu góry Przys?up).
23.2 km, 2:15 Góra Przys?up (445 m n.p.m.) Widok jaki oferuje to wzniesienie, rekompensuje ca?y trud wniesiony w zdobycie góry. Przepi?kny widok z ka?dym niemal?e kierunku, w szczególno?ci na dolin? Sanu z rozsianymi stawami w Mrzyg?odzie i H?omczy. Równie? dzi?ki dobrym ci?gom powietrznym w tym rejonie, góra s?u?y ludziom uprawiaj?cym paraglaiding i lotniarstwo. Ze szczytu ?cie?k? nieco w prawo zje?d?amy w kierunku granicy lasu i dalej le?n? drog? ca?y czas w dó? docieramy do drogi kamienistej prowadz?cej do pocz?tku wsi ?odzina. Teraz ju? prost? asfaltow? drog? w dó? wioski aby po ok. 1100 metrach docieramy do kolejnej cerkwi, przy której ko?czy si? asfalt. Tu? za cerkwi? skr?camy w lewo i ju? w lesie ?cie?k? o ciekawym technicznym charakterze i niewielkim nachyleniu, zje?d?amy do potoka, za którym kolejny krótki podjazd a nast?pnie podej?cie do granicy lasu. Przed nami rozleg?a polana a raczej pola uprawne, my kierujemy si? na wprost aby ponownie znale?? si? w lesie i dalej drog? le?n? generalnie w dó? prócz krótkich podjazdów a? do pierwszych domostw wsi Witry?ów. Tutaj wje?d?amy na drog? kamienist? nieco do góry ok. 250 m podjazdu po którym nast?puje ?agodny zjazd i na wyra?nym skrzy?owaniu bardo mocno odbijamy w prawo nadal drog? kamienist? doje?d?amy do k?adki na rzece San.
1.3 Witry?ów (wisz?ca k?adka na Sanie) – Ho?uczków (krzy?ówka)
24.1 km ›261 m ? 156 m ^ czas – 1:50 (2:10)
28.2 km, 2:55 K?adka, któr? przeprawiamy si? na drug? stron? Sanu, dostarczy nam nielada atrakcji a to z powodu jej fatalnego stanu. Jest sporo dziur spowodowanych próchniej?cymi deskami ale, gdzie niegdzie jest po?atane i na dobr? spraw? przejazd tak? k?adk? w granicach siedmiu, o?miu metrów nad lustrem wody z pewno?ci? podnosi poziom adrenaliny. Za k?adk? wje?d?amy ponownie na drog? kamienist? i dalej szutrow?. Jest niespotykanie p?asko, bo jedziemy dawnym rozlewiskiem rzeki. Aktualnie po obu stronach drogi znajduj? si? pola uprawne.
35.4 km, 3:10 Z szutrówki skr?camy w prawo na asfalt to ju? wie? Ulucz, jest nadal p?asko. Po lewej stronie znajduje si? wzniesienie o nazwie D?bnik na którym stoi od 1510 roku, drewniana cerkiew. Warto doda? i? jest to najstarszy tego typu obiekt w Polsce i w ka?dej chwili mo?na j? zwiedzi? poniewa? klucze do obiektu ma Pani Genowefa Filip mieszkaj?ca na pocz?tku wsi pod nr 16. Mijamy Ulucz i nadal przyjemnie drog? w miar? p?ask? zmierzamy do wsi Dobra.
36.4 km, 3:20 Skrzy?owanie w Dobrej, przy którym znajduje si? kolejna cerkiew, obecnie ko?ció? filialny rzymsko–katolicki. Skr?camy w lewo i rozpoczyna si? podjazd oko?o 500 metrowy a nast?pnie przy ko?cowym przystanku PKS odbijamy w prawo, wje?d?aj?c na drog? kamienist? ca?y czas mamy pod gór?.
37.2 km, 3:30 Ko?czy si? droga kamienista a my zag??biaj?c si? w las, napotykamy nieco ?agodniejszy podjazd.
38.7 km, 3:40 Jad?c w miar? szerokim duktem le?nym (nadal ?agodny podjazd), mijamy po prawej stronie niewielk?, murowan?, malowan? na bia?o kapliczk?.
40.2 km, 3:45 Koniec podjazdu ,skr?camy w lewo i po ok. 150 metrach zjazdu mijamy kolejna kapliczk?. Z tego miejsca ju? na dobre rozpoczyna si? podjazd stokami góry Ostry Dzia?. Fragmentami nawet najmocniejsi zejd? z roweru a szczególnie po deszczu, gdy? droga któr? pod??amy s?u?y tak?e do zwo?enia drzewa.
42.7 km, 4:10 Szczyt o nazwie Ostry Dzia? (418 m n.p.m.), nie jest wyra?nie oznakowany, a wskazania co do wysoko?ci odczytali?my z mapy, któr? mamy przy sobie. Od tego szczytu rozpoczynamy zjazd szerok?, dobrze utwardzon? drog?, miejscami ten odcinek nieco si? wyp?aszcza.
44.5 km, 4:18 Wyje?d?amy na skraj lasu, po lewej stronie pola uprawne. To znak, ?e kolejna wie? ju? niedaleko. Po stu metrach skrajem lasu zag??biamy si? ponownie w las kontynuuj?c zjazd drog? le?n?, nieopodal miejsca po dawnej, krecowskiej cerkwi i starego cmentarzyska.
45.7 km, 4:23 Z lasu wyje?d?amy na drog? szutrow? w Krecowie i tu skr?camy w prawo. Jad?c dalej po lewej stronie mijamy domostwa, dalej droga prowadzi szerok?, równ? szutrówk? wzd?u? potoku Rogatka.
48.0 km, 4:30 Wie? Pi?a, wraz z zabudowaniami pojawi? si? równie? asfalt, którym docieramy do Siemuszowej.
49.9 km, 4:40 Skrzy?owanie z drog? drugorz?dn? w Siemuszowej, na którym kierujemy si? w lewo na most na ??cz?cy brzegi Tyrawki. Dalej sporo lepsz? szos? udajemy si? w kierunku Ho?uczkowa wzd?u? wspomnianej Tyrawki, która towarzyszy nam po lewej stronie.
1.4 Ho?uczków – Sanok
17.7 km › 471,3 m ? 466,3 m ^ czas – 1:50 (2:15)
52.3 km, 4:50 Kolejne skrzy?owanie tym razem w Ho?uczkowie, na którym skr?camy w prawo na nieco w??sz? drog? asfaltow? która zaczyna si? mocno wznosi?. Przed nami w ca?ej okaza?o?ci prezentuje si? Góra S?onna, na któr? za kilka minut b?dziemy si? „wdrapywa?”. W odleg?o?ci 900 metrów od skrzy?owania, z którego podje?d?amy, po prawej stronie znajduje si? kolejna z atrakcji szlaku ikon, parafialna cerkiew grecko-katolicka pw. ?w. Paraskewii, zbudowana w 1858 r. Obecnie jest u?ytkowana jako ko?ció? rzymsko-katolicki.
Dalej jeszcze 200 metrów asfaltem i przy ko?cu zabudowa? nasz szlak skr?ca w prawo na ??k?. Tu zaczyna si? podej?cie. ?cie?ka jest zaro?ni?ta wysok? traw? i stromo?? podej?cia daje si? mocno we znaki tym s?abszym i mocniejszym.
53.8 km, 5:10 Zatrzymujemy si? na skraju lasu. Kilkuminutowy wypoczynek jak najbardziej wskazany po trudach podej?cia i ten wspania?y widok na wsie w dolinie, Tyrawa Wo?oska, Ho?uczków i pasma górskie.
Wypocz?ci mo?emy rusza? dalej w g??b lasu, tu ju? mo?na próbowa? wsi??? na rower i kontynuowa? podjazd w kierunku szczytu Góry S?onnej. Po 700 metrach le?n? ?cie?k? szlak którym pod??amy, schodzi si? ze szlakiem czerwonym, w tym miejscu ?cie?ka zamienia si? w drog? le?n?.
55.3 km, 5:25 Góra S?onna (639 m n.p.m.) Osi?gn?li?my szczyt, który w zasadzie si? nie wyró?nia w tym terenie. Jedziemy dalej troch? kr?t? drog? bardzo powoli wznosz?c? si? a? po 800 metrach mijamy kolejny szczyt (659,5 m n.p.m.) tym razem bez nazwy i oznaczony tylko s?upkiem wysoko?ciowym. Uwag? przykuwa pi?kny bukowy las. Po 300 metrach omijaj?c szczyt Grzbietu S?onnego (668 m n.p.m.), szlaki rozchodz? si?, czerwony odbija na prawo w kierunku Lisznej, natomiast my szlakiem ikon kierujemy si? na lewo w kierunku p?n.-zach. Teraz ju? tylko w dó? le?nym duktem stanowi?cym granic? pomi?dzy lasem bukowym a jod?owym. Zjazd ciekawy. Ka?dy przemierzaj?cy szlak bezpiecznie lecz zachowaniem ostro?no?ci mo?e go pokona?.1200 metrowy zjazd w lesie za nami. Jeszcze 300 metrów i docieramy do drogi w górnej cz??ci wsi Wujskie.
58,6 km, 5:40 Przecinaj?c drog? jedziemy na wprost w granicach 300 metrów jeszcze p?asko drog? kamienist?. Docieraj?c do granicy lasu rysuje si? przed nami dosy? ci??ki podjazd na pasmo Granickiej drog?, któr? ?ci?gane jest drzewo z lasu. Po chwili jednak robi si? stromo i nawet osoby o zaci?ciu sportowym zmuszone s? do opuszczenia siode?ka. Tak docieramy do lekkiego wyp?aszczenia. Mo?na spokojnie wsi??? na rower i peda?owa? dalej. Teren do z?udzenia przypomina odcinek szlaku pomi?dzy Orlim Kamieniem a Liszn?. Krótkie zjazdy i podjazdy ale lekko wznosz?c si? docieramy do szczytu
59,6 km, 6:00 Góra Granicka (575 m n.p.m.). Znajduje si? tu pi?kna wychodnia piaskowa. Podobnych elementów krajobrazu w okolicy jest niewiele i warto wykona? pami?tkow? fotografi?. Dalej ju? nieco stromszy zjazd ?cie?k?, szlak dochodzi do granicy Rezerwatu Przyrody „Polanki”. Jedziemy dalej wzd?u? granicy i po 300 metrach oznaczenia rezerwatu odchodz? w lewo a my jedziemy dalej w dó? i teraz ju? drog? le?n?. Nagle odbijamy w prawo na jeszcze stromsz? ok. 100 metrowej d?ugo?ci ?cie?k? która znów wprowadzi?a nas w ?agodniejsz? drog? nieco pokr?con? i b?otnist? z licznymi g??bokimi koleinami powsta?ymi na skutek u?ywania ci??kiego sprz?tu do zwózki drzewa. Nale?y uwa?a? aby nie wjecha? w tak? ka?u?? bo rower mo?e pogr??y? si? w niej a? po piasty i wyci?gni?cie maszyny mo?e przysporzy? k?opotów. Trzymaj?c si? tej drogi, wyje?d?amy na skraj lasu, jest ju? niemal p?asko a przed nami wida? ju? pierwsze zabudowania Sanockiej dzielnicy Olchowce.
63.7 km, 6:15 Droga szutrowa, na któr? wjechali?my przechodzi obok cmentarza (po prawej stronie), tu? za cmentarzem ju? bardzo komfortowo bo nasze ko?a tocz? si? po asfaltówce.
65.1 km, 6:20 Jeste?my przy ko?ciele rzymsko-katolickim, a dawnej cerkwi parafialnej p. w. Wniebowst?pienia Pa?skiego. Tu skr?camy w prawo na g?ówn? drog? prowadz?c? do centrum Sanoka. Po oko?o kilometrze docieramy do skrzy?owania, na którym zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo, w kierunku wsi Liszna.
Teraz przed nami krótki podjazd i ?agodny zjazd. W tym miejscu zje?d?amy z oznakowanego szlaku. Nast?pnie po prawej mijamy gospodarstwa domowe, za którymi na ?uku drogi w prawo, odbijamy w lewo na drog? utwardzon?, która lekko pnie si? zakr?tami w gór?. Droga, na któr? wjechali?my, stanowi wyra?n? granic? lasu, jest równie? doskona?ym miejscem do podziwiania panoramy Sanoka.
Jad?c dalej troch? kr?t? drog? przeje?d?amy przez niewielki mostek, kilkadziesi?t metrów za nim po lewej stronie uwidacznia si? nam kapliczka a za ni? ruiny dawnego sanatorium. Do ko?ca wycieczki pozosta?o ju? niewiele, trzymaj?c si? nadal tej drogi, mijaj?c po lewej ogródki dzia?kowe, dotarli?my do drogi asfaltowej, która po kilkuset metrach dowioz?a nas do bram Parku Etnograficznego, który bogactwem obiektów zach?ci nas do zwiedzenia.

Tekst: Maksymilian Dr??ek

7. Bieszczady
Ciekawostki o Bieszczadach  
W po?udniowo - wschodniej cz???i województwa podkarpackiego rozci?gaj? si? lesiste i bezludne góry nazywane Bieszczadami. Geograficznie ograniczaj? si? one do najwy?szych po?udniowych pasm, reszta za? omawianego terenu - cz??? pó?nocna wchodzi w sk?ad Gór Sanocko - Turcza?skich. Jednak w okresie powojennym zwyk?o si? mianem Bieszczady nazywa? wszystko to, co le?a?o na po?udnie i wschód od podsanockiej stacji kolejowej Zagórz. Tutaj ko?czy?y swój bieg poci?gi jad?ce z ca?ego kraju, tu rozpoczynano w?drówk? przez te owiane tajemniczo?ci? i legendami góry. Dlatego te? powsta?o poj?cie turystycznych granic Bieszczadów, tj. od po?udnia i wschodu granica pa?stwowa ze S?owacj? i Ukrain?, od zachodu dolina Os?awy i Os?awicy - innymi s?owy linia kolejowa z Zagórza do ?upkowa, za? od pó?nocy Dolina Sanu, Olszanicy i Strwi??a, a zatem linia kolejowa z Zagórza do Ustrzyk Dolnych i Kro?cienka.

Bieszczady s? jedynym skrawkiem Karpat Wschodnich, znajduj?cym si? na terenie naszego kraju. O ich urodzie decyduj? w najwi?kszym stopniu po?oniny, zaczynaj?ce si? ju? na wysoko?ci 1150 m n.p.m., gdzie ko?czy si? pi?tro regla dolnego. Ze szczytów po?onin wystaj? poszarpane grzebienie skalne tworz?c niepowtarzalne widoki. Najwy?szym szczytem tych gór jest Tarnica o wysoko?ci 1346 m n.p.m. Roztacza si? z niej wspania?a panorama na ca?e polskie, ukrai?skie i s?owackie Bieszczady, a dalej na Vihorlat, Gorgany, Bor?aw? i inne pasma.

Poczynaj?c od po?onin w kierunku pó?nocnym i zachodnim Bieszczady obni?aj? si?, a bezkresny las ogarnie ca?e ic stoki i szczyty, pozostawiaj?c tylko co pewien czas wspania?e polany widokowe. Jeszcze w po?owie minionego stulecia by? to ludny kraj, w dolinach wi?y si?wioski, a na po?oninach pasterze wypasali byd?o. Wieczorami ?piewali, grali na fujarkach i tr?bitach, a echo nios?o ich g?os dolinami, pomi?dzy ospa?e strzechy cha?up. Niestety losy nie pszcz?dzi?y tej ziemi. W czasie "Wielkiej Wojny" na wiele miesi?cy zamar? tutaj front austriacko - rosyjski, a przechodz?ce na przemian wojska pustoszy?y wsie i miasteczka. Druga wojna ?wiatowa przesz?a przez te góry nieco ?agodniej, lecz trwa?a d?u?ej, a jej skutki pozostawi?y trwa?y ?lad na tej ziemi oraz w ?wiadomo?ci mieszka?ców. Oto bowiem w Europie ?wi?towano tu zaczyna?a si? na dobre krwawa wojna domowa pomi?dzy  oddzia?ami Wojska Polskiego , Milicji, UB i NKWD a Ukrai?sk? Armi? Powsta?cz? oraz oddzia?ami Win i NSZ. Walkom tym towarzyszy?y wysiedlenia do Zwi?zku Radzieckiego. Finalnym aktem bratobójczych walk by?a Akcja Wis?a, przeprowadzona przez ówczesne w?adze, która doprowadzi?a do spustoszeni a i wyludnienia tych terenów. Po wojnie nap?yn??a tu nowa ludno?? a na bezpa?skiej ziemi zacz??y powstawa? liczne Pa?stwowe Gospodarstwa Rolne. Po przemianach politycznych 1989 r. zmieni?o si? równie? oblicze Bieszczadów.


8. Informacja turystyczna Sanok, Bieszczady
Sanok
• Wydzia? Rozwoju i Promocji Miasta
Urz?d Miejski, Rynek 1, tel.: 465 28 28, 463 08 90
e-mail: umsanok@ks.onet.pl

• Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty”
ul. Rynek 1 Wydzia? Promocji UM, tel.: 465 28 28, 461 82 17
http://www.bieszczady-przewodnicy.pl
e-mail: karpaty@wp.pl

• Oddzia? PTTK „Ziemia Sanocka”
ul. 3-Maja 2, tel.: 46 321 71, 46 325 12
e-mail: pttksanok@wp.pl

• PTTK Bieszczadzkie Schroniska i Hotele
ul. Mickiewicza 29, tel.: 46 310 13, 46 314 39, 46 301 23
e-mail: bsih-pttk@wp.pl

• Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku
ul. Grzegorza z Sanoka 2
tel.: 46 44 533
e-mail: turystyka.sanok@pbp.com.pl

Cisna
• Gminne Centrum Informacji Turystycznej
tel.: 468 64 65
www: www.cisna.pl,
e-mail: informacja@cisna.pl

Koma?cza
• Centrum Informacji i Promocji Turystycznej
tel.: 467 70 76
e-mail: cpiit@komancza.regiony.pl

• Galeria Informacyjno-Promocyjna „Latarnia Wagabundy”
Tel.: 467 75 29, tel. kom.: 0500 177 872
http://www.latarnia.pl,
e-mail: latarnia@latarnia.pl

Lesko
• Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
Rynek (obok Ratusza), tel.: 469 66 95
e-mail: lesko@gminy.pl

• GGG Oddzia? „Bieszczady”
Plac Pu?askiego 1, tel.: 469 72 66, 469 80 10
e-mail: gggbiesz@poczta.onet.pl

Lutowiska
• O?rodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN
tel.: 461 03 50, 461 01 66, fax: 461 03 51
http://www.oie.bdpn.pl
e-mail: oie@oie.bdpn.pl

• Gminne Centrum Informacji Turystycznej
tel.: 461 0013 wew. 42
http://www.itlutowiska.prv.pl/
e-mail: gci@lutowiska.pl

Pola?czyk
• Centrum Informacji Turystycznej
Urz?d Gminy w Pola?czyku, tel.: 470 30 28
e-mail: goksit@esolina.pl

Ustrzyki Dolne
• Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji
Rynek 16, tel.: 471 11 30, fax: 471 16 69
http://cit.ustrzyki-dolne.pl/
e-mail: informacja@cit.ustrzyki-dolne.pl

• Informacja Turystyczna BdPN
ul. Be?ska 7, tel.: 461 10 91
www: http://www.bdpn.info/,
e-mail: dyrekcja@bdpn.info

9. Sanok - noclegi i gastronomia
NOCLEGI W SANOKU
Hotel SANVIT
38-500 Sanok, ul. ?azienna 1
Telefon: (013) 46-550-88
E-mail: biuro@sanvit.sanok.pl
Hotel posiada restauracj?, kawiarni?, sale konferencyjne, saun?, silowni?, grot? soln?, zabiegi terapeutyczne.

Agroturystyka Bykowce k/Sanoka
Bykowce, ul. Sanowa 15
Telefon: (013) 46-24-150
Zapraszamy do malowniczej wsi po?o?onej w dolinie Sanu w otoczeniu Gór S?onnych przy trasie Sanok-Przemy?l. W?a?ciciel Antoni Pelc.

Agroturystyka "U Hanki"
Mrzyg?ód 89, 38-503 Mrzyg?ód
Telefon: 013 46 27 218, kom. 698 754 722
E-mail: hanka20@vp.pl
www.bieszczady.pl/uhanki
Zapraszamy do gospodarstwa "U Hanki" do miejscowo?ci Mrzyg?ód - dawniej miasteczka, obecnie wsi letniskowej po?o?onej nad malownicza rzek? San...

Dom Sportowca "B?onie"
Ul. Królowej Bony 4
Telefon: (013) 46-314-93 46; 46-302-57
76 miejsc noclegowych,
schronisko (27 miejsc)

Dom Turysty PTTK
ul. Mickiewicza 29
Telefon: (013) 463-10-13, 463-14-39
E-mail: dom_turysty@wp.pl
www.domturysty.bieszczady24.pl
Hotel posiada 140 miejsc noclegowych, restauracj?, strze?ony parking.

Domki Turystyczne "Camp" Bia?a Góra
ul. Bia?a Góra
Telefon: (013) 46-328-18, 0-605-607-855
camp_sanok@poczta.onet.pl
75 miejsc noclegowych w domkach campingowych.

Hotel "Autosan-Sanlux"
Ul. Lipi?skiego 116
Telefon: (013) 46-506-40
sanlux@ks.onet.pl
Hotel **; 58 miejsc noclegowych

Hotel "Jagiello?ski"***
ul. Jagiello?ska 49
Telefon: (013) 46-312-08, 46-412-94
hoteljagielonski@interia.pl
Hotel posiada restauracj?, bar, monitorowany parking. Hotel dysponuje 45 miejscami

Hotel "Pod Trzema Ró?ami"**
ul. Jagiello?ska 13
Telefon: (013) 46-309-22
trzyroze@ooh.pl
Hotel na 65 miejsc noclegowych. Restauracja, pizzeria. Obok strze?ony parking.

Noclegi "RELAKS"
38-500 Sanok
ul. S?owackiego 41
tel. 013 46 38 707 , kom. 0503 541 059

O?rodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny "SOSENKI"
ul. Gajowa 35
telefon: 509 433 515, (013) 46-419-39, 46-445-21
E-mail: owr.sosenki@interia.pl
96 miejsc noclegowych

Schronisko PTSM
Ul. Konarskiego
telefon: (013) 4630925
60 miejsc noclegowych, sezonowo

Gastronomia
Cukiernie i ciastkarnie
Cukiernia "Adam Pierz" ul. Grzegorza 10 Podgórze 9 TEL (13) 4637401 Robotnicza 5 TEL (13) 4640405 Cukiernia "Jerzy Kogut" ul. Langiewicza 10 Telefon: (013) 46-42-455, 46-47-550 ul. Grzegorza 4 Piekarnia-Cukiernia. Szelc Halina i Szelc Andrzej ul. Jagiello?ska 60 TEL (13) 4643313

Bary, jad?odajnie
Bar Pawilon Gastronomiczny Ul. Bia?ogórska 12 Bar Piwny "Pod winogronem" ul. Padlewskiego 11 Bar Przedmie?cie Ul Przemyska 26 Bar szybkiej obs?ugi Ul. Lipi?skiego 26 Telefon: 46-419-04 Bar "Piknik" ul. Lipi?skiego Bar "Rudera" Ul. Podgórze 4 Telefon: 46-360-92 Bar "Ry?" ul. Dworcowa 1 Bar "Smak" Ul.

Jedzenie na telefon
Jedzenia na telefon "Pizza OK" ul. Robotnicza 11 Telefon: 46-435-64 Jedzenie na telefon Pizzeria "Palermo" ul. Jagielo?ska 13 Telefon: (013) 4630223 Jedzenie na telefon Pizzeria "Blue Pink Pizza" ul. Dworcowa 4 Telefon: (013) 4640282 Jedzenie na telefon Pizzeria "Capri" ul. Kochanowskiego 25 Telefon: (013) 4644124 Jedzenie na telefon Pizzeria "Palermo" Ul. Ko?ciuszki

Kawiarnie
Kawiarnia "D?browianka" ul. Krakowska 102 Kawiarnia Pijalnia Piwa "U Lacha" Ul. Sadowa 6 A Kawiarnia PUB "Skrzypek" Ul.B?onie 1 Kawiarnia w hotelu "Sanvit" ul. ?azienna 1 Telefon: (013) 46-550-88 E-mail: biuro@sanvit.sanok.pl WWW: www.sanvit.sanok.pl Kawiarnia "Bankrut" ul. Kopernika 10 Kawiarnia "Basia" ul. Kochanowskiego

Restauracje
Restauracja "Karczma" Rynek 12 Telefon: 0-603-936-908, Restauracja "Wenecja" ul. Mickiewicza 3 TEL (13) 4640322 PUB Restauracja "HORN" tel. 013 46 420 15 godziny otwarcia 11-24 Rynek 1

Pizzerie
Pizza na telefon - Klub "KINO" u. Mickiewicza 13 Telefon: 464-51-40 Pizzeria "Soprano" ul. Traugutta 11 TEL. 464 -888-71 Pizzeria "Palermo" ul. Jagielo?ska 13 Telefon: 13 46 302 23 Ko?ciuszki 34 TEL (13) 4643979 Pizzeria "Blue Pink Pizza" ul. Dworcowa 4 Telefon: (013) 4640282 "Latino Greco" ul.?ydowska 1 TEL (13) 4642885

Pozosta?e
Drink -Bar"Pod D?bami" ul.Dmowskiego 7 TEL (13) 4637760 Drink -Bar "Daniel" Ul. Jab?oni 6 Drink-Bar "AFRI" Ul. Stró?owska Klub "Kino" ul. Mickiewicza 11 Telefon: 46-45-140, 46-45-141 Mini BAR Ul. Lipi?skiego 76 Pijalnia Piwa"Wojtek" Ul. Krakowska 104 Telefon: 46-419-32 Pub "Pani Ka" ul. 2 Pu?ku Strzelców Podh

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs