G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Cmolas

Strona niniejsza stanowi zaproszenie do odwiedzenia naszej gminy, a tak?e jest suwenirem dla tych, którzy zechc? sp?dzi? z nami ciekawe chwile.
Mieszka?cy gminy to ludzie ?yczliwi i pracowici, ?yj?cy w zgodzie z natur?, maj?cy bardzo du?y szacunek do tradycyjnych warto?ci. W gminie jest spokojnie, bezpiecznie, coraz ?adniej estetyczniej i czy?ciej. Urzekaj?ca jest sielsko?? krajobrazu, przestrze?, b??kit nieba, ziele? lasów i ??k, zw?aszcza dla ludzi, którzy poszukuj? kontaktu z natur?, potrzebuj? ciszy i spokoju. Ka?dego roku przyje?d?a coraz wi?cej pielgrzymów i turystów odwiedzaj?c Sanktuarium Przemienienia Pa?skiego w Cmolasie. Istniej? wszelkie warunki, aby nasza gmina sta?a si? gmin? agroturystyczn?. Tworzymy mo?liwo?ci rozwoju rekreacji i czynnego wypoczynku. Kryta p?ywalnia, zalewy i zbiorniki wodne, boiska i hale sportowe, warunki do jazdy konnej. Organizujemy kwatery agroturystyczne z mo?liwo?ci? organizowania pobytów dla indywidualnych wczasowiczów, rodzin, a tak?e ca?ych turnusów, kolonii i letnisk, a nawet pielgrzymek. Zapraszamy, bo oprócz ciszy i pi?kna mieszka tutaj wielu serdecznych i ciekawych ludzi, których warto pozna? i porozmawia? z nimi.
Gmina Cmolas ??czy w sobie to, co prawdziwie polskie, czyli serdeczno?? i go?cinno??, szacunek do rodziny, pracy i przyrody z tym co jest nowoczesne i niezawodne aby lepiej funkcjonowa? we wspó?czesnym ?wiecie. Nasza ma?a gmina jest otwarta na cz?owieka. Poruszaj?c si? po stronie, odczuj? Pa?stwo, ?e jest to gmina ?ywa i rozwijaj?ca si?. Ma te? niepowtarzaln? atmosfer?. Nie sposób nie zapami?ta? tej gminy, nale?y j? odwiedzi?. Serdecznie zapraszam.

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy w Cmolasie za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.Cmolas.pl
  1. Historia Gminy Cmolas
  2. Po?o?enie i miejscowo?ci
  3. ?rodowisko przyrodnicze
  4. Sport i rekreacja
  5. Agroturystyka, Noclegi, Wypoczynek
1. Historia Gminy Cmolas
Historia
Historia osadnictwa jest bardzo dawna. Najstarsz? wsi? w naszym regionie jest Cmolas. Jan D?ugosz wymienia w kronikach "Cmolas wie? nowo lokowan? na surowym korzeniu w posiad?o?ci dziedzicznej Jana Tarnowskiego, w której jest ko?ció? pod wezwaniem ?w. Stanis?awa". Równ? mo?e wiekiem, lecz bez porównania mniejsz? by?a Trz?sówka. W 1472 r. powstaje parafia w Cmolasie. Wsi? znan? ju? w tamtym czasie by?y Ostrowy Tuszowskie, powsta?e z nadania króla Zygmunta Augusta w 1536 r. Za? parafia powsta?a tam w 1563r. Okres ten mo?na okre?li? jako rozwój osadnictwa i kszta?towanie poszczególnych miejscowo?ci.

?ycie by?o nieroz??cznie zwi?zane z natur? i lasem. Mieszka?cy zajmowali si? upraw?, hodowl? i ?owiectwem. W oparciu o surowiec jakim by?o drewno rozwin??o si? rzemios?o wiejskie, a poszczególne wsie specjalizowa?y si? w ró?nych ga??ziach rzemie?lniczych. W Cmolasie rozwija?o si? stolarstwo. Mieszka?cy Jagodnika i Ostrów Baranowskich specjalizowali si? w bednarstwie. W Trz?sówce rozwija?o si? ko?odziejstwo, w Por?bach Dymarskich wytapiano w dymarkach z rudy darniowej surówk? ?elaza. W Cmolasie rozwija?o si? garncarstwo, a w Ostrowach Tuszowskich wyrób kafli i wypalanie ceg?y. By?o w ka?dej wiosce kilku dobrych kowali i cie?li. Jak za tym wida? miejscowo?ci gminy Cmolas maj? bogate tradycje rzemie?lnicze, rzemios?o jest uprawiane do dnia dzisiejszego.

Wiek XIX mo?na oceni? jako zmagania z egzystencj? po?ród lasów, ale te? wzrost ?wiadomo?ci i aktywno?ci mieszka?ców wsi. Powstawa?y pierwsze kó?ka rolnicze, stra?e ogniowe, biblioteki, zacz?to budowa? nowe i rozbudowywa? ju? istniej?ce szko?y. Zmieni?o si? oblicze u progu XX wieku dzi?ki pracy organizacyjnej na wsi.

Pocz?tek wieku XX dawa? nadziej? dla przeludnionych wiosek. Tak? szans? sta?a si? emigracja do krajów Europy zachodniej i obu Ameryk. Dopiero po wybuchu I wojny ?wiatowej nast?puje szybki rozwój wsi naszego regionu. Odzyskanie niepodleg?o?ci przynosi organizacj? ruchu ch?opskiego. Historyczn? jest wizyta ówczesnego premiera i przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa w Cmolasie. II wojna ?wiatowa nie przynios?a wielkich zniszcze?, ale zabra?a wielu mieszka?ców. Po wojnie ludzie wracaj? do normalnego ?ycia z nowymi nadziejami. Podejmuj? si? pracy na roli, bo takie by?y mo?liwo?ci. Dopiero lata 60-te przynosz? powstanie pierwszych zak?adów produkcyjnych i przemys?owych w okolicznych miastach.

Pierwszym wielkim osi?gni?ciem w gminie staje si? elektryfikacja zako?czona w latach 60-tych. Kolejnym osi?gni?ciem jest budowa kolei ?elaznej przebiegaj?cej przez Cmolas. Zatrudnienie w zak?adach okolicznych tworzy grup? dwuzawodowców i podnosi standard ?ycia. Wie? staje si? zamo?niejsza. Rozwija si? budownictwo murowane. Powstaj? pierwsze zak?ady pracy i spó?dzielnie na terenie gminy. W 1973 r. Rolnicza Spó?dzielnia Produkcyjna w Trz?sówce oraz Zak?ad Ceramiki Budowlanej w Hadykówce, Zak?ady Drobiarskie w Cmolasie. W roku 1983 - 84 powstaje Zak?ad Uzdatniania Wody w Cmolasie, lata 80 i 90 to budowa wodoci?gów i gazyfikacji, budowa du?ych kompleksów szkó? i O?rodków Zdrowia w Cmolasie i Ostrowach Tuszowskich.

Kolejnym wielkim osi?gni?ciem jest budowa oczyszczalni ?cieków w Cmolasie i kanalizacji sanitarnej w Cmolasie, Hadykówe oraz w Trz?sówce.

W 1994 r. powsta? Zak?ad Przetwórstwa Owoców "Cmol - Frut" w Cmolasie co daje pocz?tek upraw owoców. Jest pocz?tkiem zmian w rolnictwie. W sumie w gminie funkcjonuje ok. 160 podmiotów gospodarczych. Gmina powoli tworzy w?asn? stref? gospodarcz?. Od 1997 r. powstaje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas dzia?aj?ce na rzecz rozwoju gminy Cmolas i szukaj?ce sposobów ?agodzenia bezrobocia w okresie restrukturyzacji. Od 1998r. powstaje O?rodek Przedsi?biorczo?ci, który prowadzi dzia?alno?? szkoleniow? i doradcz? dla bezrobotnych, poszukuj?cych pracy i przekwalifikowania. Szkolenia kszta?tuj? my?l ekonomiczn?, zw?aszcza w?ród m?odzie?y. Zostaj? uporz?dkowane zagadnienia o?wiaty, powstaje Publiczne Gimnazjum w Cmolasie, niemal ka?da szko?a posiada w?asn? pracowni? komputerow?. Pod koniec XX wieku gmina posiada pe?n? automatyczn? ??czno?? telefoniczn? i bardzo dobry zasi?g telefonii komórkowej. Zmienia si? diametralnie wizerunek i estetyka. Gmina staje si? coraz bardziej zadbana i o przyjaznym otoczeniu. Powstaj? pierwsze gospodarstwa agroturystyczne.

Kolejny etap to budowa krytej p?ywalni i powstanie O?rodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, powsta?o 7 boisk pi?karskich, 3 hale sportowe i 5 klubów pi?ki no?nej. Rozwija si? ?ycie kulturalne i ?rodowiskowe. Powstaje wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych i ?rodowiskowych. Rozwija si? ?ycie artystyczne. W Cmolasie budowany jest budynek O?rodka Kultury. Od 5 lat wydawana jest gazeta gminna "Panorama Gmina Cmolas". Powsta?a rozg?o?nia radiowa w Cmolasie "Twoje Radio Cmolas". Gmina Cmolas wchodzi w XXI wiek aktywnie i zapewne powstanie jeszcze wiele dobrych rozwi?za? spo?ecznych, inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na miar? oczekiwa? mieszka?ców. Gmina Cmolas jest dobrym przyk?adem tworzenia "Ma?ej Ojczyzny".2. Po?o?enie i miejscowo?ci
Gmina Cmolas po?o?ona jest w po?udniowo - wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim powiat Kolbuszowa, przy drodze krajowej nr 9 (Radom - Rzeszów). Jej powierzchnia ogólna wynosi 13.406 ha, z czego grunty orne zajmuj? 3864, ??ki i pastwiska 2826, lasy 5889 ha. Le?y ona w Kotlinie Sandomierskiej, w obr?bie P?askowy?u Kolbuszowskiego. Jest to teren równinny. Najwy?sze wzniesienie - Z?ota Góra (ok. 250 m n.p.m.) znajduje si? we wsi Ostrowy Tuszowskie. Krajobraz tych okolic tworz? ?agodne pagórki, p?ytkie doliny rzek i potoków, wydmy piaskowe, ??ki, obszary bagienne, pola uprawne, rozliczne lasy i zagajniki. G?ówn? rzek? gminy jest Przyrwa - dop?yw ??gu, a oprócz niej Jamnica, Babulówka, Werynia oraz kilka mniej wa?nych ju? potoków. Gmina Cmolas to 8 miejscowo?ci: Cmolas, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Por?by Dymarskie, Toporów, Trz?sówka.3. ?rodowisko przyrodnicze
Wi?kszo?? obszaru gminy Cmolas wchodzi w sk?ad Mielecko - Kolbuszowsko - G?ogowskiego oraz Soko?owsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. St?d te? mo?e zaskoczy? niezwykle nastrojowy i przepi?kny pejza? tych okolic. Lasy stanowi? oko?o 42% powierzchni gminy. S? to przewa?nie lasy sosnowe z domieszk? d?bu i brzozy. Wyst?puj? w?ród nich g?ównie: ja?owiec, jarz?bina, ?urawiec i kruszyna, za? runo tworz? m.in. wid?ak gwia?dzisty, wrzos, macierzanka, go?dzik piaskowy, kostrzewa owcza, borówka brusznica, m?cznica lekarska, ukwap dwupienny. Spotka? mo?na te? pojedyncze okazy modrzewia. W Ostrowach Baranowskich znajduje si? rezerwat przyrody Ja?wiana Góra, obejmuj?cy las mieszany z jod??, d?bem, ?wierkiem i klonem.
Godny uwagi jest równie? park podworski w Trz?sówce  to nast?pny przyk?ad chronionego prawnie okazu starodrzewia. W lasach gminy ?yj? m.in. jele? europejski, borsuk, sarna, kuna le?na, wydra, lis czy dzik.4. Sport i rekraacja
Sport i rekreacja

Gmina Cmolas ma coraz atrakcyjniejsz? baz? sportow?. Najwi?ksz? atrakcj? jest kryta p?ywalnia o wym. 12 x 25 m, wzbogacona o 41 m zje?d?alni?. Kryta p?ywalnia funkcjonuje w ramach O?rodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Jest czynna codziennie w godz. od 700 do 2200. Atrakcyjne ceny biletów, dobry dojazd, parking, kawiarnia "Gabrysia", Informacja (0 17) 744 54 54.

 
O?rodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie rozpocz?? dzia?alno?? w maju 1999 roku. Dzia?alno?? ta polega na udost?pnianiu osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym korzystanie z pe?nowymiarowej (25m x 12,5m) p?ywalni krytej. G??boko?? basenu wynosi 1,37m do 1,80m (dla dzieci zamontowany zosta? specjalny podest wyp?ycaj?cy basen do 0,85m). Otwarty jest w godzinach od 700 do 2200.
W ramach pracy basenu organizowane s?:
•    wej?cia dla osób indywidualnych,
•    kursy p?ywania,
•    zaj?cia szkolne w ramach wychowania fizycznego,
•    nauka p?ywania dla szkó? i zak?adów pracy,
•    obozy szkoleniowe (okres ferii zimowych i wakacji),
•    prywatne lekcje nauki p?ywania,
•    zawody p?ywackie.
Od lipca 2002 roku uatrakcyjniono p?ywalni? o nowoczesn? 41m zje?d?alni? wodn?.
tel./fax 7445454, tel. 7441544,
e-mail owircmolas@pro.onet.pl
Cennik
1.    Dni powszednie
- bilet normalny - 4,50 z?./godz.
- bilet ulgowy - 3,50 z?./godz.
Soboty, niedziele i ?wi?ta
- bilet normalny - 5,50 z?./godz.
- bilet ulgowy - 4,50 z?./godz.
2.    Wynajm p?ywalni dla szkó?:
- wynajem basenu bez instruktora - 120,00 z?./godz.
- wynajem basenu z 2 instruktorami - 163,00 z?./godz.
- wynajem basenu z 3 instruktorami - 184 z?./godz.
Dla zak?adów pracy, instytucji i stowarzysze?:
- wynajem basenu bez instruktora - 140,00 z?./godz.
- wynajem basenu z 2 instruktorami - 183,00 z?./godz.
3.    Kurs p?ywania - grupowy
- 20-godzinny kurs p?ywania na wszystkich stopniach zaawansowania - 110,00 z?. od osoby.
4.    Indywidualne lekcje nauki p?ywania:
- 20 z?./godz. od osoby + bilet wst?pu,
- 25 z?./godz. 2 osoby + bilet wst?pu.
5.    Karnety wielogodzinne:
Ulgowy (dzieci szkolne, studenci z legitymacj?),
- 10 godz. - 30,00 z?. + 5 z?. kaucji za kart?,
- 20 godz. - 55,00 z?. + 5 z?. kaucji za kart?.
Normalny
- 10 godz. - 40,00 z?. + 5 z?. kaucji za kart?,
- 20 godz. - 75,00 z?. + 5 z?. kaucji za kart?
Kluby sportowe:
•    "Tempo" Cmolas
Prezes klubu - Marian Pos?uszny
•    "Vigor" Trzesówka
Prezes klubu - Stanis?aw Czachor
•    "Ostrovia" Ostrowy Baranowskie
Prezes klubu - Zbigniew Parys
•    "Florian" Ostrowy Tuszowskie
Prezes klubu - Jaros?aw Rzeszutek
•    "Ceramika" Hadykówka
Prezes klubu - Józef Urban
Dzia?aj? równie? 2 Uczniowskie Kluby Sportowe w Cmolasie i Trz?sówce.
 
Obiekty sportowe
7 pe?nowymiarowych boisk pi?karskich w tym 2 w Cmolasie, 3 hale sportowe, planowana budowa 2 nast?pnych, szkolne boiska do gier zespo?owych. Przewidywana jest równie? budowa kortu tenisowego (krytego).
 

5. Agroturystyka, noclegi, wypoczynek.
Agroturystyka
Miejscowo?ciami agroturystycznymi mo?na nazwa? Por?by Dymarskie, wioska po?o?ona po?ród lasów na polanach, 6 km drogi od Cmolasu.
Halina Kusik Por?by Dymarskie 115 domek w ogrodzie, pokoje z kuchni?, ?azienka wy?ywienie, stawek dla dzieci, zwierz?ta domowe, tel. (0 17) 283 72 08.
Józefa i Józef Hopek - Por?by Dymarskie 168 domek przy lesie pokoje, kuchnia, ?azienka, staw z mo?liwo?ci? w?dkowania, drugi staw z mo?liwo?ci? p?ywania ?ódk?, plac zabaw dla dzieci, (0 17) 283 72 18.

Oba gospodarstwa to znakomita mo?liwo?? wakacji dla rodzin z dzie?mi, mo?liwo?? organizowania weekendów i spotka? towarzyskich w zaciszu i spokoju.
Ponadto w Por?bach Dymarskich hodowla koni Pana Andrzeja Wilka.


Mo?liwo?? jazdy kucykami, obs?uga imprez plenerowych. Posiada bryczk? z mo?liwo?ci? wykorzystania na uroczysto?ciach weselnych. Wspania?ym prze?yciem s? przejazdy bryczk? zaprz??on? w 2 pi?kne konie traktami le?nymi. Posiada równie? pi?kne sanie. Istnieje mo?liwo?? zorganizowania sanny w zimie.
Du?? atrakcj? jest równie? Domek My?liwski, zarz?dzany przez Ko?o ?owieckie z Majdanu. Wspania?a sala my?liwska z du?ym kominkiem. Na zewn?trz du?y plac z ?awkami pod d?bem. Znakomita mo?liwo?? organizowania spotka? przy kominku i ognisku.

W budynku plebani organizowane s? spotkania m?odzie?owe.
W Por?bach Dymarskich organizowane s? plenery i wystawy malarskie.
Znakomite tereny do organizacji wycieczek rowerowych po tajemniczych drogach le?nych, spacerów, zbierania jagód i grzybów. Panuje tu niezwyk?a, wr?cz niespotykana cisza i korzystny dla zdrowia mikroklimat.

Atrakcyjne agroturystycznie s? równie? Ostrowy Tuszowskie. Du?e obszary le?ne. Szczególnie polecamy wycieczki po lesie. Mo?liwo?? obserwacji zwierzyny i spacerów le?nych w lesie gminnym nad którym piecz? sprawuje Pan Marian Czachor. Bardzo zadbany z wieloma atrakcjami przyrodniczymi, jak budki l?gowe, l?gi ?mij, zwierzyna z mo?liwo?ci? spotkania nawet dzika i szkó?ki ró?nych gatunków drzew. Zachowane ?lady walk partyzanckich. Pomnik w lesie.
Zak?adane s? stawy hodowlane, pasieki, szkó?ki, tradycja zbioru zió?, lasy obfite w jagody, maliny i grzyby. Tutaj znajduje si? pierwsza hodowla strusi w gminie.
Ostrowy Baranowskie wioska rozrzucona na du?ej przestrzeni. Tutaj znajduje si? rezerwat przyrody "Ja?wiana Góra". Wchodz?c w g??b tego lasu mo?na odczu? pot?g? pierwotnej puszczy jaka tutaj niepodzielnie kiedy? panowa?a. Ostrowy oferuj? warunki pod rozwój budownictwa rekreacyjnego, wypoczynkowego i mieszkalnego.

D?brówka. Zbiornik retencyjny, wybieg dla koni, wioska o niesamowitej atmosferze, jakby czas si? zatrzyma?, a maj?cy niezwykle du?o uroku otaczaj?cej zewsz?d przyrody. Znakomite tereny pod budownictwo mieszkalne i weekendowe. Tereny, które daj? mo?liwo?? tworzenia wielu nowych atrakcji. Mienie komunalne do zagospodarowania 9 ha.
Toporów to ma?a wioska po?ród lasów, urok starej wsi polskiej z przemi?ymi i ?yczliwymi mieszka?cami. Mo?liwo?? organizowania obozów sprawno?ciowych i harcerskich..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs