G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Jaros?awski

Szanowni Pa?stwo, Powiat jaros?awski to region wielu szans na sukces w biznesie. Strategiczne po?o?enie w kontek?cie wspó?pracy ze Wschodem, dobrze rozwini?ta infrastruktura techniczna, znaczny potencja? produkcyjny i ?yczliwy klimat dla inwestorów, to tylko niektóre z naszych atutów. Ziemia Jaros?awska to oczywi?cie nie tylko miejsce do inwestowania, ale tak?e do wypoczynku. Pi?kny krajobraz wzbogacaj? wysokiej klasy zabytki architektury ?wieckiej i sakralnej w których cz?sto rozbrzmiewa muzyka mistrzów. Zach?cam wi?c do odwiedzenia naszego powiatu i zapewniam, ?e wizyta ta pozostawi wiele niezapomnianych wra?e?. Wi?cej informacji mo?na uzyska? u Pani Halina Dryla - naczelnik Wydzia?u Promocji, Gospodarki Powiatu i Ochrony ?rodowiska, tel. 016 624 62 36 i na stronie powiatu www.Starostwo.Jaroslaw.pl

Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w Jaros?awiu za przekazanie materia?ów. Zapraszamy na stron?: www.starostwo.jaroslaw.pl
  1. Po?o?enie
  2. Historia
  3. Gospodarka
  4. Walory ?rodowiska
  5. Turystyka
  6. Kultura
  7. Noclegi
1. Po?o?enie
Powiat jaros?awski po?o?ony jest w po?udniowo – wschodniej cz??ci Polski, w województwie podkarpackim. Le?y on na strategicznym szlaku komunikacyjnym- kolejowym i drogowym, przy mi?dzynarodowej trasie E – 40 oraz przysz?ej  autostradzie A - 4 Niemcy – Ukraina. Wschodnia cz??? powiatu pokrywa si? na d?ugo?ci 7 kilometrów z  granic? ukrai?sk?.
W powiecie znajduje si? jedno z  najnowocze?niejszych przej?? granicznych Korczowa – Krakowiec, z nowym terminalem towarowym, a tak?e punktem kontroli fitosanitarnej, co umo?liwia sprawn? komunikacj? mi?dzy  pa?stwami. Powiat jaros?awski obejmuje obszar  1024 m2 , na którym zamieszkuje ok. 122 ty? mieszka?ców. Terytorialnie  powiat podzielony jest na 9 gmin wiejskich: Ch?opice, Jaros?aw, Laszki, Paw?osiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Ro?wienica, Wi?zownica oraz 2 miasta: Jaros?aw i Radymno.2. Historia
W dolinie Sanu pierwsi osadnicy pojawili si? 5000 - 1800 lat p.n.e. Obszar ten przed powstaniem pa?stwa Piastów zamieszkiwa?o plemi? L?dzian, którego terytorium do swego pa?stwa do??czy? Boles?aw Chrobry. Przez trzy kolejne stulecia region stanowi? sporny teren mi?dzy Polsk? a Rusi? - by ostatecznie za spraw? Kazimierza Wielkiego - znale?? si? w granicach pa?stwa polskiego. Pierwszy okres regionu przypada w?a?nie na XIV w., rozwin??y si? wówczas handel i rzemios?o, a centrum administracyjno - gospodarcze stanowi? powsta?y prawdopodobnie w VIII - X w. Jaros?aw. Kupcy jaros?awscy utrzymywali kontakty z wieloma miastami w kraju i za granic?, na targach handlowano wszystkim, od byd?a po zamorskie przyprawy. W czasach I Rzeczpospolitej Jaros?aw nale?a? do ziemi przemyskiej i województwa ruskiego, w sk?ad którego wchodzi?a te? ziemia sanocka, lwowska , halicka i che?mska. W XV wieku ziemia przemyska dzieli?a si? na 11 powiatów (districtus), w tym powiat jaros?awski, natomiast w wieku XVI ju? tylko na 4 : przemyski wraz z przeworskim, samborski, drohobycki i stryjski.
W wyniku I rozbioru Polski (1772 r.) - województwo ruskie wesz?o w sk?ad Austrii i jej nowoutworzonej prowincji Galicji i Lodomeni. W 1773 roku Galicj? podzielono na 6 cyrku?ów i 59 okr?gów, a Jaros?aw zosta? miastem okr?gowym. Nale?a? wówczas do cyrku?u samborskiego wraz z okr?gami w Przemy?lu, Dubiecku, Sanoku, Lesku, Piskorowicach, Drohobyczu i Stryju.
W kolejnym roku zosta?a zmodyfikowana struktura terytorialna Galicji na wzór austriacki, pozostawiono nadal 6 cyrku?ów, ale zmniejszono do 19 liczb? okr?gów. Jaros?aw zatem dalej nale?a? do cyrku?u samborskiego ale podporz?dkowany zosta? okr?gowi przemyskiemu. Nowy podzia? administracyjny wprowadzony zosta? patentem z dnia 22 marca 1782 roku. Znosi? on dotychczasow? dwustopniowo?? struktury terytorialnej kraju. W miejsce okr?gów wprowadzono 18 cyrku?ów podleg?ych bezpo?rednio Guberni we Lwowie. Jaros?aw pozosta? w cyrkule przemyskim. Cyrku?om podlega?y dominia czyli jednostki administracyjne z?o?one ze zwartych kluczy dóbr nale??cych do jednego w?a?ciciela. W?a?ciciel ten sprawowa? niepodzieln? w?adz? jako tzw. Zwierzchno?? Gminna. W 1853 roku wprowadzono ponownie dwustopniowo?? w?adz administracyjnych: 16 starostw obwodowych i 176 urz?dów powiatowych. Jaros?aw awansowa? do rangi stolicy powiatu, w ramach obwodu przemyskiego. By? równie? powiatem s?dowym dla Sieniawy, Pruchnika i Radymna. Potrzeba rozdzia?u administracji od s?downictwa leg?a u podstaw nowej ustawy administracyjnej z 1867 roku. Utworzono wówczas 74 urz?dy powiatowe, a roku nast?pnym przemieniono je na starostwa powiatowe. Jaros?aw sta? si? siedzib? starostwa powiatowego i podlega?y mu 3 miasta i 109 gmin.
W 1900 roku powiat jaros?awski liczy? 133 103 ha 58 arów i 69 m2 powierzchni, a teren ten zamieszkiwa?o 136 573 mieszka?ców tym 66 165 wyznania rzymsko-katolickiego oraz 13 994 izraelickiego. W tym kszta?cie powiat jaros?awski przetrwa? do zako?czenia wojny polsko-radzieckiej. Ustaw? z dnia 5 grudnia 1920 r. utworzono w po?udniowo-wschodniej Polsce 4 województwa - krakowskie, lwowskie, stanis?awskie i tarnopolskie. Województwo lwowskie dzieli?o si? na 27 powiatów, w tym powiat jaros?awski. Ostatecznie kwesti? ustroju prawno-administracyjnego uregulowano w Konstytucji z 17 marca 1921 r. Stanowi?a ona, ?e dla celów administracyjnych Polska zostanie podzielona na województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie. W 1931 roku powiat jaros?awski liczy? ju? 148 028 ludno?ci.
W wyniku przegranej wojny z Niemcami (1939 r.) Polska utraci?a niepodleg?o??. Dekretem Adolfa Hitlera z dnia 12 pa?dziernika 1939 roku na terenie ?rodkowej i po?udniowo-wschodniej Polski utworzono tzw. Generalne Gubernatorstwo, podzielone na 4 dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski. Jaros?aw pozosta? siedzib? powiatu i znalaz? si? w dystrykcie krakowskim.
Po II wojnie ?wiatowej, moc? Manifestu PKWN og?oszonego 22 lipca 1944 r. uchylono podzia? administracyjny wprowadzony przez okupanta i przywrócono w zasadzie struktur? terytorialn? z okresu II Rzeczpospolitej. Z cz??ci by?ego województwa lwowskiego , która pozosta?a w granicach Polski utworzono województwo rzeszowskie. W jego sk?adzie znalaz? si? powiat jaros?awski z?o?ony z trzech miast : Jaros?awia, Radymna i Sieniawy oraz 12 gmin : Adamówki, Sieniawy, Radawy, Wi?zownicy, Laszek, M?ynów, Jaros?awia - wsi, Muniny, Radymna - wsi, Ch?opic, Ro?wienicy i Pruchnika.
W 1950 roku dokonano nowego podzia?u administracyjnego kraju na 17 du?ych województw i 5 miast wydzielonych oraz na 392 powiaty, w tym 78 miejskich i 2365 gmin. Jaros?aw pozosta? miastem powiatowym, jednak?e z powodu migracji znacznie zmniejszy?a si? liczba ludno?ci do 95 857 osób.
W 1954 roku wydzielono z powiatu jaros?awskiego odr?bn? jednostk? administracyjn? - powiat Radymno, który przetrwa? do 1961 roku. Równocze?nie z gmin zbiorowych utworzono gromady. W sk?ad powiatu Radymno wesz?y takie gromady jak: Ostrów, ?owce, Micha?ówka, Du?kowice, M?yny, Stubno, Laszki, Kalników, Kobylnica Wo?oska, Mi?kisz Nowy, Or?y, Kaszyce, Trójczyce, Wietlin i miast Radymno.
W tym czasie powiat jaros?awski liczy? 27 gromad - Adamówka, Bobrówka, Bystrowice, Cieplice, Cieszacin Wielki, Ch?opice, Czerce, Jod?ówka, Kramarzówka, Le?achów, Majdan Sieniawski, Munina, Paw?osiów, Pe?kinie, Pruchnik, Radawa, Rokietnica, Rozbórz D?ugi, Ro?wienica, Szówsko, Tulig?owy, W?gierka, Wi?zownica, Wierzbna, Wólka Pe?ki?ska, Wylewa, Zapa?ów oraz miasta Jaros?aw i Sieniawa.
W 1961 roku, po likwidacji powiatu radymia?skiego w??czono do powiatu jaros?awskiego nast?puj?ce gromady : Du?kowice, Laszki, ?owce, M?yny, Ostrów, Wietlin oraz miasto Radymno. Nast?pnie gromad? ?owce i wie? Zamiechów przy??czono do Ch?opic, a w sk?ad nowoutworzonej gromady Sko?oszów wesz?y wsie Lutków, Ostrów, Zab?otce i Zamojsce.
1 stycznia 1969 roku gromad? Wólka Pe?ki?ska w??czono do Pe?ki?, a gromady w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnie do Paw?osiowa. W ten to sposób powiat jaros?awski obejmowa? 3 miasta i 24 gromady z?o?one z 107 wsi i liczy? 113 659 mieszka?ców.
28 maja 1975 r. Sejm zatwierdzi? ustaw? o zmianie Konstytucji PRL, która zlikwidowa?a powiaty i wprowadzi?a dwustopniowy podzia? administracyjny kraju na województwa i gminy. Utworzono 49 ma?ych województw. Dawne województwo rzeszowskie podzielono na 4 jednostki administracyjne -rzeszowskie, tarnobrzeskie, kro?nie?skie i przemyskie, a Jaros?aw w??czono do województwa przemyskiego. W 1990 roku Jaros?aw sta? si? siedzib? rejonu, któremu podlega?o 9 gmin : Ch?opice, Jaros?aw, Laszki, Paw?osiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Ro?wienica i Wi?zownica.
Od 1 stycznia 1999 r. znów obowi?zuje trójstopniowy podzia? administracyjny i Jaros?aw jest miastem powiatowym w Województwie Podkarpackim. Jego obszar wynosi aktualnie 1029 km2 i jest znacznie mniejszy ni? w okresie Galicji i PRL, kiedy to do powiatu jaros?awskiego nale?a?a Sieniawa i jej okolice.


3. Gospodarka
Powiat jaros?awski to teren rolniczo - przemys?owy, z przemys?em skoncentrowanym w Jaros?awiu. Intensywny rozwój przemys?u w tym regionie rozpocz?? si? po II wojnie ?wiatowej. Dominuj?c? ga??zi? przemys?u jest przetwórstwo rolno - spo?ywcze, co wynika z rolniczego charakteru powiatu. Najwa?niejsze firmy i inwestorzy:
• Owens - Illinois Polska S.A. - Huta Szk?a Jaros?aw;
• LU Polska S.A.;
• Zak?ady Mi?sne "Soko?ów" S.A. Oddzia? Jaros?aw;
• Lear Corporation Polska.
Liczba podmiotów gospodarczych dzia?aj?cych w powiecie stanowi 7,8% wszystkich firm zarejestrowanych w województwie podkarpackim, a ich szeroki profil produkcyjno - us?ugowy oraz wsparcie instytucji otoczenia biznesu pozytywnie wp?ywa na ich kondycj? finansow?. W gospodarce powiatu dominuje sektor prywatny. Do najbardziej dynamicznie rozwijaj?cych si? sektorów w gospodarce powiatu zalicza si? handel. Znaczne o?ywienie odnotowuje si? w procesie powstawania ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw handlowych, dla których s?siedztwo z Ukrain? tworzy sprzyjaj?cy klimat rozwojowy. Na terenie powiatu funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec Obszar Przemys?owy Jaros?aw, obejmuj?ca obszar 9,2 ha, z czego do zagospodarowania pozostaje w Jaros?awiu ok. 5 ha i w gm. Laszki 2 ha.


4. Walory ?rodowiska
Powiat Jaros?awski zalicza si? do regionów bardzo atrakcyjnych turystycznie. Urozmaicony krajobraz, rozleg?e kompleksy le?ne bogate w zwierzyn?, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat, brak uci??liwych dla ?rodowiska inwestycji oraz bogaty dorobek kultury materialnej i duchowej, stwarza wyj?tkowe warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Przep?ywaj?ca przez powiat rzeka San dzieli go na cz??? prawobrze?n? ni?sz? - Ni? Nadsanowy z cz??ci? P?askowy?u Tarnogrodzkiego i cz??? lewobrze?n? wy?sz?, odcinaj?c? si? wyra?n? kraw?dzi? od doliny Sanu wy?yn? przykarpack?, zwan? Pogórzem Rzeszowskim, tworz?c obszar o ?agodnych wzgórzach wysoko?ci 300 - 400 m. Najwy?sze wzniesienie (433 m n.p.m.) znajduje si? w punkcie po?o?onym na po?udnie od Jod?ówki w gminie Pruchnik. Bezpo?rednie s?siedztwo obszarów nizinnych i podgórskich stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, turystyki konnej, w?drówek pieszych i rowerowych. Na amatorów k?pieli, sportów wodnych i w?dkarstwa czeka 70-hektarowy zalew w Radymnie, powsta?y w miejscu dawnej ?wirowni, z krystalicznie czyst? wod?. Spor? atrakcj? turystyczn? jest wypoczynkowa wie? Radawa, ze swoistym, unikatowym mikroklimatem oraz ?cie?k? przyrodniczo – dydaktyczn?: „?apajówka – Radawa”. ?cie?ka powsta?a w 1999 roku, dzi?ki staraniom pracowników Nadle?nictwa Radymno. Przeznaczona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, a jej podstawowy przebieg wyznacza nasyp dawnej kolejki w?skotorowej, wybudowanej prawdopodobnie w 1914 roku przez rodzin? Czartoryskich. D?ugo?? ?cie?ki wynosi 3,5 km, a czas jej przej?cia ok. 2,5 godziny. Na jej trasie rozlokowano 10 przystanków wyposa?onych w tablice informacyjne. Kompleks le?ny, przez który przebiega ?cie?ka, znajduje si? w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego w 1987 roku. Na wypoczynek zapraszaj? równie? okoliczne wsie. Gospodarstwa agroturystyczne oferuj? przyjezdnym tani pobyt, zdrow? ?ywno?? w?asnej produkcji, a przede wszystkim kontakt z przyrod? - w?drówki po malowniczych trasach, przeja?d?ki konne, w?dkowanie. Doskona?e tereny ?owieckie bogate w zwierzyn? (sarny, jelenie, dziki, zaj?ce i dzikie ptactwo) to gratka dla amatorów polowa?.


5. Turystyka, zabytki, szlaki turystyczne, zwiedzanie
Urozmaicony krajobraz, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, rozleg?e kompleksy le?ne zasobne w zwierzyn?, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat oraz bogaty dorobek kultury materialnej i duchowej sprawia, ?e powiat jaros?awski jest wyj?tkowo predysponowany do rozwoju turystyki i agroturystyki. Obecno?? obok siebie obszarów nizinnych i podgórskich, przep?ywaj?ca przez powiat rzeka San, dziedzictwo kulturowe – to idealne warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej, specjalnej oraz wypoczynkowej – turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, sportów wodnych, turystyki konnej, w?drówek pieszych i rowerowych. Korzystny mikroklimat, ?ród?a wód mineralnych w po??czeniu z zalesionymi wzgórzami – to znakomita szansa dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Bogata historia i lata ?wietno?ci tych ziem znajduj? odzwierciedlenie w ró?norodno?ci obiektów zabytkowych szczególnie w budownictwie sakralnym, czy tez zespo?ach parkowo-dworskich i rezydialnych. Jedn? z g?ównych atrakcji turystycznych jest stolica powiatu miasto Jaros?aw. Malowniczo po?o?ony na wzgórzu, niegdy? le??cy na wa?nym szlaku handlowym. Jaros?aw to miasto bogate w dobra kultury materialnej. Przesz?o 150 nieruchomo?ci zosta?o uj?tych jako prawnie chronione dobra kultury. Do najcenniejszych z nich nale??:

• Rynek w  Jaros?awiu – zachowana do dzi? zabudowa rynku pochodzi z okresu miedzy XVI a XVIII wiekiem. Oprócz kamienicy Orsettich na szczególna uwag? zas?uguje okaza?y, neorenesansowy Ratusz, czterokondygnacyjny gmach z wie?? zegarow?, o wystroju architektonicznym zwie?czonym attyk? - obecny budynek powsta?  w XVII w. Pochodz?ca z prze?omu XVI i XVII w. Kamienica Rydzikowskich - stanowi najlepiej zachowany dom z wiat? i podcieniami. W kamienicy znajduje si? wej?cie do podziemnej trasy turystycznej. Trasa posiada d?ugo?? oko?o 150 m i schodzi na g??boko?? 8,5 m. Kamienica królowej Marysie?ki - obszerny pi?trowy budynek z krytym podwórcem i Wielk? Izb? zbudowany  w 1 po?owie XVII w.  przebudowany w XIX w.

• Kamienica Orsettich - Muzeum – pocz?tki budowli si?gaj? XVI w. Budynek ozdobiony pi?kn? attyk? i podcieniem nale?y do najcenniejszych zabytków doby renesansu w Polsce. Obecnie siedziba Muzeum, do którego  pierwsze obiekty zwi?zane z histori? Jaros?awia zacz?to gromadzi? ju? na pocz?tku XX wieku. Oficjalnie, Kamienica go?ci zabytki muzealne Ziemi Jaros?awskiej od 1945 roku. Posiada 2 wystawy sta?e, tj. „Historia miasta Jaros?awia” i „Wn?trza mieszcza?skie”.

• Podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego -  Podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego znajduje si? w kamienicy Rynek 14. Z inicjatywy prof. Feliksa Zalewskiego w listopadzie 1962 r. pojawi?a si? w Jaros?awiu 7 – osobowa ekipa Przedsi?biorstwa Robót Górniczych w Bytomiu, która przyst?pi?a do pierwszych prac zabezpieczaj?cych Starówk?. Podziemia znajdowa?y si? w bardzo z?ym stanie technicznym, niektóre wyrobiska nie posiada?y obudów ceglanych, inne obudowane by?y cz??ciowo /odcinkowo/ lub w ca?o?ci, mocno by?y nadwer??one i wymaga?y natychmiastowych wzmocnie?. Grozi?o to zawaleniem sklepie? i kolejnymi katastrofami budowlanymi. Odkrywane nowe podziemne korytarze wzbudza?y coraz wi?ksz? ciekawo?? spo?ecze?stwa miasta. Wychodz?c naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu spo?ecze?stwa, postanowiono udost?pni? cz??? s?ynnych ju? w ca?ym kraju jaros?awskich podziemi do zwiedzania. Wybór pad? na ciekawy uk?ad korytarzy pod kamienica rynek 16 / obecnie nr 14/. 1.06.1984r. nast?pi?o otwarcie trasy. Udost?pniona do zwiedzania d?ugo?? trasy wynosi 180 m, za? ró?nica poziomów 8,5m.

• Opactwo ss. Benedyktynek – wzgórze wyniesione prawie 30 m ponad dolin? rzeki zajmuje obszar oko?o 6 ha  Hojno?? ksi??nej Anny Ostrogskiej – ówczesnej w?a?cicielki miasta sprawi?a, ?e na wzgórzu stan?? klasztor i ko?ció?, gdzie pos?ug? Bogu i ludziom pe?ni? siostry zakonne ze zgromadzenia ?w. Benedykta zwane benedyktynkami.

• Kamienica Królowej Marysie?ki (Rynek 11) - I po?owa XVII wieku. W?asno?? wójta Olbrachta Rubinowskiego, potem Zamojskich. Po ?mierci Jana (Sobiepana) Zamoyskiego przesz?a w posiadanie Sobieskich. Po znacznym zrujnowaniu w XVIII wieku przebudowana w pocz?tkach XX wieku. Obecnie pe?ni funkcj? kamienicy mieszkalno-us?ugowej.

• Kamienica Rydzikowska (Rynek 14) z Podziemn? Tras? Turystyczn? - XVI/XVII wiek najlepiej zachowany typ tzw. kamienicy jaros?awskiej z charakterystycznym zamkni?tym krytym dziedzi?cem zwanym "wiat?" i podcieniem. Kamienica posiada dwukondygnacyjne piwnice i chodniki podziemne o ??cznej d?ugo?ci oko?o 160 m., w których zlokalizowana jest Podziemna Trasa Turystyczna im. Feliksa Zalewskiego.

• Kamienica Mieszcza?ska Rynek 6 - XVI/XVII wiek. Typowy przyk?ad ?redniowiecznego domu handlowego bogatego kupiectwa. W 1636 roku w?asno?? ówczesnych jaros?awskich aptekarzy Gruszewiczów. W 1656 r. w czasie "potopu szwedzkiego" przebywa? w niej król szwedzki Karol Gustaw, a w 1711 r. Car Rosji Piotr I. W "wielkiej izbie" znajduje si? cenna ?redniowieczna polichromia przedstawiaj?ca sceny pasyjne.

• Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela i dawne Kolegium Jezuitów z wie?? zegarow? (Pl. Ks. Piotra Skargi). Fundacja Zofii z Odrow??ów Tarnowskiej z 1571 r. realizowana przy organizacyjnej pomocy ksi?dza Piotra Skargi. Do dzisiaj zachowany jest ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela zbudowany w latach 1582-1594 (obecnie Kolegiata p.w. Bo?ego Cia?a), jedno skrzyd?o z czworobocznego Kolegium Jezuitów z 1580 r. (obecnie pom. parafii) i wie?a zegarowa z 1611 roku.

• Synagoga (Pl. Bó?nic) - Zbudowana w latach 1810 - 1811 (obecnie Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa).

• Relikty Bramy Krakowskiej i murów obronnych z XVI wieku (ul. Grodzka) zachowana dolna kondygnacja Bramy (zaadaptowana na restauracj?), z fragmentami murów obronnych i chodnikami kontrminowymi.

Przebywaj?c w okolicach Jaros?awia nie sposób omin?? miejscowo?ci:
• Pruchnik  -   w Rynku mie?ci si? bardzo rzadka zabudowa – 40 dziewi?tnastowiecznych, drewnianych domów o charakterystycznych podcieniach, Muzeum Parafialne, dwie kapliczki, tzw. Tatarskie s?upy,  zbudowane z kamieni,  pochodz?ce z XVI w.
• Ch?opice – Sanktuarium Matki Bo?ej Pocieszenia- ko?ció? o konstrukcji drewnianej z XVII w. wraz z przyleg?? kaplic?, w podziemiach której mie?ci si? krypta w?a?cicieli Ch?opic. Fundatorem ko?cio?a by? Jan III Sobieski.
• Pe?kinie Wygarki (Gmina Jaros?aw) – zespó? pa?acowo- parkowy dawnej rezydencji Czartoryskich, obecnie Dom Pomocy Spo?ecznej. Pod koniec XVI w. Kostkowie posiadali tu murowany dwór, wzniesiony w latach 1575 –1590, który potem by? wielokrotnie przebudowany i przekszta?cany. W latach 1661 –1724 powsta?a nowa bardziej okaza?a budowla, zw. Zamkiem.
• Wysock (Gmina Laszki)  - barokowy pa?ac Czartoryskich od 1961 r. mieszcz?cy  Dom Pomocy Spo?ecznej  otoczony parkiem, gdzie znajduj? si? pi?kne starodrzewy.

Godne polecenia s? równie? zabytki sztuki cerkiewnej (m.in. Jaros?aw, Chotyniec, M?yny), czy te? znane sanktuaria (w ko?ciele o.o. Dominikanów w Jaros?awiu, Jod?ówce czy Tulig?owach) licznie odwiedzane przez p?tników i turystów.

Proponowane szlaki turystyczne, ?cie?ki przyrodnicze:
?cie?ka Przyrodniczo – Dydaktyczna: „?apajówka – Radawa” dla turystyki pieszej i rowerowej.
?cie?ka zosta?a utworzona w 1999 r. dzi?ki staraniom nadle?nictwa Radymno. Przeznaczona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, a jej podstawowy przebieg wyznacza nasyp dawnej kolejki le?nej Czartoryskich. Na trasie ?cie?ki rozlokowanych jest 10 przystanków wyposa?onych w tablice informacyjne. Kierunek zwiedzania wyznaczaj? bia?o – niebieskie znaki malowane na drzewach, o zmianie kierunku sygnalizuj? strza?ki. D?ugo?? ?cie?ki wynosi 3,5 km, czas przej?cia wynosi ok. 2,5 godz. Prezentowana ?cie?ka pozwala na zapoznanie si? z interesuj?cymi zbiorowiskami le?nymi Lasów Sieniawskich, funkcjonowaniem lasu jako miejsca bytowania licznych gatunków ro?lin i zwierz?t, jego roli w przyrodzie i podstawowych i podstawowych zasadach zagospodarowania przez le?ników. Dodatkowo ?cie?ka umo?liwia zapoznanie si? z niektórymi elementami bogatej historii tych terenów. ?cie?ka biegnie przez lasy porastaj?ce teren miedzy Radaw? a Wi?zownic?, stanowi?ce po?udniow? cz??? tzw. Lasów Sieniawskich.

Szlaki piesze:
Szlak górski 2- dniowy
1 dzie? wyjazd autobusem z Jaros?awia do Rokietnicy - trasa:
Rokietnica – Tulig?owy – Wola W?gierska – Helusz – Kramarzówka
(nocleg); 18 km
2 dzie? – trasa: Kramarzówka – Poprzeczka – Jod?ówka – Wola Rzepli?ska – ?wiebodna – Pruchnik; 20 km. Przyjazd z Pruchnika do Jaros?awia.

Szlak nizinny 2 – dniowy
1 dzie? – wyjazd z Jaros?awia do Radymna – trasa:; Radymno – Du?kowice (Fort) – Wysock – Bobrówka (nocleg); 25 km,
2 dzie? – trasa: Bobrówka – Olchowa –Piwoda – Koniaczów –Surochów –Jaros?aw; 26 km.

Szlak „3 dni rowerem po ziemi jaros?awskiej”
1 dzie? (50 km): Jaros?aw – Wi?zownica – Radawa – Mo?odycz – Surmaczówka – Zapa?ów – Ryszkowa Wola – Laszki ,
2 dzie? (53 km): Laszki – Mi?kisz Stary – Du?kowice (Fort) – Radymno – ?owce – Zamiechów – Dobkowice – Tapin – Wola W?gierska – Helusz,
3 dzie? (53 km):
Helusz – Kramarzówka – Pruchnik – Jod?ówka – Rzeplin – Cz?stkowice – Zarzecze – Cieszacin – O?a?sk – Wierzbna – Ujezna – Pe?kinie – Jaros?aw.

Szlak wielodyscypilnowy
1 dzie? (rower 50 km): Jaros?aw – Radymno – Du?kowice (Fort) – Wysock – Ryszkowa Wola – Zapa?ów – Surmaczówka.
2 dzie? (kajak 20 km) Surmaczówka – rzek? Lubaczówk? przez Radaw? – Manasterz – rzek? San do Nielepkowic

Szlak kajakowy
1 dzie?: Radymno – rzek? San przez Jaros?aw do Manasterza,
2 dzie?:; z Manasterza rzek? Lubaczówk? do Radawy.

Szlaki jaros?awskie
I
– Rynek: ratusz, muzeum, podziemna trasa turystyczna, cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pa?skiego, kolegiata pw. Bo?ego Cia?a, ko?ció? pw. ?w. Miko?aja i ?w. Stanis?awa (d. Opactwo Benedyktynek), ko?ció? pw. ?w . Ducha
- kamienice secesyjne ul. Kraszewskiego i s?owackiego, ko?ció? pw. Trójcy ?wi?tej (klasztor OO. Franciszkanów – Reformatów), stary Cmentarz, Bazylika Matki Bo?ej Bolesnej (klasztor OO. Dominikanów).
II
– Bazylika Matki Bo?ej Bolesnej, ko?ció? pw. Trójcy ?wi?tej, ko?ció? pw. ?wi?tego Ducha, kolegiata pw. Bo?ego Cia?a, Cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pa?skiego, ko?ció? pw. Chrystusa Króla, klasztor SS. Niepokalanek.

Szlak dworski
Jaros?aw – Paw?osiów – Ch?opice – Wi?ckowice – Tyniowice – W?gierka – Rokietnica.

6. Kultura
Na terenie Jaros?awia funkcjonuj? m.in.
1. Muzeum Kamienica Orsettich w Jaros?awiu - http://www.jaroslaw.pl/muzeum
2. Miejski O?rodek Kultury
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaros?awiu im. A. Fredry
4. Powiatowe  Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej
5. Szko?a Muzyczna I-go st. im. Fryderyka Chopina
6. Miejski O?rodek Kultury,  Kino "Ikar"
7. Katolickie Centrum Kultury
8. "Galeria Przedmiotu" PSOUU – www.kolo.jaroslaw.info
9. Wojskowy O?rodek Kultury przy Garnizonie Jaros?aw
10. Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji – www.mosir.jaroslaw.pl   

W ramach prac tych podmiotów prowadzona jest dzia?alno?? zarówno z m?odzie??, grupami hobbystów, jak równie? funkcjonuj? zespo?y muzyczno - wokalne, taneczne, chóry, orkiestra d?ta. Z racji obecno?ci plastyków funkcjonuj? w ramach MOK równie? dwie galerie sztuki. Do stowarzysze? aktywnie uczestnicz?cych w ?yciu kulturalnym miasta mo?na zaliczy? Stowarzyszenie Mi?o?ników Jaros?awia z oddzia?em w Krakowie, Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jaros?awiu. Ta mocno rozbudowana sie? o?rodków kultury stwarza bardzo dobre warunki do pracy oraz rozwoju ?rodowiska kultury. Bogaty i ró?norodny folklor regionu znajduje swoje odbicie w dzia?alno?ci zespo?ów ludowych, kultywuj?cych obrz?dy dawnej wsi. Na sta?e do kalendarza imprez wpisa?y si? nast?puj?ce wydarzenia kulturalne:
• Festiwal muzyki dawnej „Pie?? Naszych Korzeni”
Coroczny festiwal organizowany w Jaros?awiu przez „Stowarzyszenie Muzyka Dawna” które,  korzystaj?c z d?ugoletnich kontaktów z najlepszymi ?wiatowymi zespo?ami w tej dziedzinie ma nadziej? uczyni? z Jaros?awia wa?ny europejski o?rodek studiów i praktyki muzyki dawnej. Impreza ??czy pasje wielu grup muzyków z Polski i innych zak?tków ?wiata. Publiczno?? jaros?awska mia?a okazj? oklaskiwa? artystów m.in. z Czech, Gruzji, Grecji, Francji, Kanady, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, W?och czy Wielkiej Brytanii. Do Jaros?awia przyje?d?aj? nie tylko muzycy, ale tak?e antropolodzy, kulturoznawcy, teolodzy, filozofowie, s?owem humani?ci w szerokim tego s?owa znaczeniu, zainteresowani praktyczn? debat? nad tradycj? jako sposobem ?ycia.  O randze przedsi?wzi?cia stanowi jego unikalno?? w skali europejskiej oraz szeroki odbiór medialny. Mimo tego, ?e prezentowana muzyka „dawna” wykonywana g?ównie z u?yciem instrumentów znanych w ?redniowiecznej Europie, mo?e by? uznana za niszow?, to dzi?ki patronom medialnym (telewizja publiczna i radio, najwi?kszy portal internetowy) jest ona znana szerokiej grupie odbiorców.
• Jarmark S?owia?skich Zespo?ów Folklorystycznych
Jest to jedna z najwi?kszych cyklicznych imprez kulturalnych odbywaj?cych si? na terenie powiatu jaros?awskiego. Jej formu?a zak?ada wspóln? zabaw? ca?ych rodzin przy koncertach ??cz?cych folklor z ró?nych regionów „s?owia?skiej  Europy” z muzyk? rozrywkow?. G?ówne imprezy odbywaj? si? na jaros?awskim rynku starego miasta, cho? korowody uczestników Jarmarku podkre?laj?cych swoje korzenie kulturowe widoczne s? na ulicach ca?ego miasta. W ubieg?ych latach w imprezie udzia? wzi??y zespo?y z Bia?orusi, Ukrainy, Czech i S?owacji.
• Mi?dzynarodowy Przegl?d Dzia?alno?ci Artystycznej z Terenów Przygranicznych
Celem tej  imprezy, odbywaj?cej si? w So?nicy - Gmina Radymno, s? spotkania osób i ?rodowisk o podobnej kulturze, korzeniach i tradycji, które dzieli jedynie granica pa?stwa. Przegl?d, trwaj?cy zazwyczaj 3 dni, odbywa si? w Domu Kultury w So?nicy w Gminie Radymno, gdzie prezentowany jest nie tylko folklor, lecz równie? dorobek m?odych zespo?ów teatralnych oraz chórów z Polski, Ukrainy i S?owacji. Liczne imprezy kulturalne, wystawy i przegl?dy teatralne daj? mo?liwo?? sp?dzenia wolnego czasu zgodnie z upodobaniami. Melomanów zapraszaj? organizatorzy Jaros?awskiego Jarmarku Muzyki Dawnej „Pie?? Naszych Korzeni”, a amatorów muzyki country zaprasza „Festiwal Muzyki Country”.


7. Noclegi Jaros?aw
- Zajazd „Polonez" Tuczempy, tel. + 48 16 623 00 18
- Hotel Restauracja „Asticus” Jaros?aw ul. Rynek 25 tel. + 48 16 623 13 44
- Hotel Restauracja „Hetman” Jaros?aw ul. Tarnawskiego 18, tel. + 48 16 621 43 95
- Hotel Restauracja „Hestal”,  Kruchel Pe?ki?ski 72 tel. + 48 16 621 59 48
- Hotel Restauracja „Mak” Makowisko 18 tel. + 48  16 621 58 33
- Hotel „Turkus” ul. Sikorskiego 5, tel. + 48 16 621 56 58
- Hotel Senator ul. 3 Maja 96, tel. + 48 16 621 14 02
- Dom Noclegowy „Ellen” Maleniska 26 tel. + 48  16 621 20 68
- Motel „Pegaz” ul. 3 Maja 94B tel. + 48  16 621 79 95
- Zajazd „U Rafa?a” Koniaczów 33A tel. + 48  16 621 49 45
- Bursa Mi?dzyszkolna w Jaros?awiu ul. Reymonta 1 tel. + 48 16 621 25 63
- O?rodek Rolniczego Szkolenia Kursowego w Radymnie tel. + 48 16 6281332
- Dom Pielgrzyma ul. Cerkiewna 3, tel. + 48 16 621 56 64.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs