G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat D?bicki

Powiat d?bicki po?o?ony jest w zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego na pograniczu dwóch krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Rzeka Wis?oka - przep?ywaj?ca przez powiat d?bicki - rozgranicza w po?udniowym skrawku Kotliny Sandomierskiej: P?askowy? Tarnowski od P?askowy?u Kolbuszowskiego, za? w pó?nocnym skrawku Pogórza Karpackiego: Pogórze Ci??kowickie od Pogórza Strzy?owskiego.
Powiat graniczy od zachodu z powiatem tarnowskim i d?browskim, od pó?nocy - z mieleckim, od wschodu - z ropczycko-s?dziszowskim, od po?udniowego wschodu - ze strzy?owskim, od po?udnia - z jasielskim. 
 
 1. Geografia, Po?o?enie
 2. Z Kart Historii
 3. Zabytki - Powiat D?bicki
 4. Noclegi, Agroturystyka
 5. Parki, Rezerwaty, Szlaki Turystyczne
 6. Rekreacja i Wypoczynek
 7. Miasto D?bica
 8. Gmina Pilzno
 9. Gmina Brzostek
 10. Gmina Czarna
 11. Gmina D?bica
 12. Gmina Jod?owa
 13. Gmina ?yraków
1. Geografia, Po?o?enie
Po?o?enie powiatu na szlaku komunikacyjnym: kolejowym i drogowym (trasa E-4) sprawia, i? spe?nia on wa?n? rol? zarówno w krajowym jak i mi?dzynarodowym systemie komunikacyjnym. W przysz?o?ci przez powiat d?bicki przebiega? b?dzie autostrada A-4. Kotlin? Sandomiersk? buduj? utwory mioce?skie pokryte utworami czwartorz?dowymi. Podstawowym budulcem Pogórza Karpackiego jest flisz karpacki. Z budow? geologiczn? zwi?zane jest wyst?powanie surowców mineralnych: kruszywa naturalnego, wód mineralnych, gazu ziemnego, ropy naftowej. Wyst?puj? równie? bogate zasoby wód geotermalnych. Ponad 24% powierzchni powiatu pokryte jest lasem. Przez powiat przep?ywa rzeka Wis?oka nale??ca do dorzecza górnej Wis?y. Parki krajobrazowe po?o?one na terenie gmin Brzostek, D?bica i Jod?owa (m.in. park krajobrazowy Pasma Brzanki), stanowi? przed?u?enie ?a?cucha parków krajobrazowych ci?gn?cych si? w obr?bie ni?szej cz??ci Karpat, a? po okolice Przemy?la.
Rezerwaty przyrody, które wyst?puj? w powiecie na terenach gmin Brzostek (rezerwat Kamera, D?borzyn), Czarna (rezerwat Torfy w G?owaczowej i Stary Jawornik) i Pilzno (rezerwat florystyczny S?otwina w Polesiu Machowskim) reprezentuj? ró?norodno?? i bogactwo ?rodowiska przyrodniczego.
Na terenie wszystkich gmin powiatu d?bickiego znajduj? si? obszary chronionego krajobrazu.
W wody podziemne bogate s? gminy, przez które przep?ywa rzeka Wis?oka oraz gminy, w których znajduj? si? utwory tzw. Rynny Podkarpackiej (Pilzno, Czarna).
W XIX w. w miejscowo?ci Latoszyn istnia?o uzdrowisko zaliczane do najlepszych w Polsce. W 1932 r. powsta?y w tu nowoczesne ?azienki /Zak?ad Zdrojowo- K?pielowy / oraz pensjonaty dla kuracjuszy. Podczas II wojny ?wiatowej ?azienki zosta?y zniszczone. Przeprowadzone w 1998 roku badania wykaza?y, ?e w Latoszynie wci?? istniej? bogate zasoby wód mineralnych, okre?lanych jako siarczanowo- wapniowe i siarczkowe.
  


2. Z Kart Historii
Najstarszym miastem w powiecie d?bickim jest Pilzno. Najwcze?niejsze znane ?ród?o pisane wymieniaj?ce nazw? osady Pilzno datowane jest na rok 1105. Jest to tzw. „Dokument Idziego” - opata cystersów w Ty?cu. Korzystne po?o?enie na skrzy?owaniu szlaków handlowych wiod?cych z Rusi Czerwonej i nizin w?gierskich wymusi?o szybki rozwój osady, przekszta?caj?c j? w wa?ny w?ze? handlowy do tego stopnia, ?e król Kazimierz Wielki w roku 1354 nada? jej magdeburskie prawo miejskie i obdarzy? licznymi przywilejami. W tym te? roku Pilzno sta?o si? królewszczyzn? (w?asno?ci? Skarbu Królestwa Polskiego).
Pierwsze wzmianki o D?bicy pochodz? z 1293 roku, kiedy to osada z nadania ksi?cia Leszka Czarnego trafi?a w r?ce zas?u?onego w bojach rodu Gryfitów. Jego potomek ?wi?tos?aw Gryfita w latach 1358-1372 przeprowadzi? lokacj? miasta D?bicy. W 1367 r. opat tyniecki Jan zezwoli? Jakubowi synowi Stefana na przeprowadzenie lokacji miejskiej Brzostku. Podobny przywilej otrzyma? w 1394 r. od W?adys?awa Jagie??y Stanis?aw z Saspolina. Król zezwoli? na za?o?enie miasta zwanego Ma?ym Brzostkiem po?o?onego w s?siedztwie miasta opackiego (w okresie pó?niejszym Ma?y Brzostek sta? si? przedmie?ciem, a w XVIII w. osobn? wiosk? nazwan? Nawsiem). 
W XV wieku D?bica z okolicznymi wsiami wchodzi?a w sk?ad s?dowego powiatu pilzne?skiego w granicach województwa sandomierskiego. Na ten okres przypada dynamiczny rozwój gospodarki folwarczno-pa?szczy?nianej. Uzyskanie przez Polsk? dost?pu do morza umo?liwi?o szybki rozwój uprawy zbo?a, które dorzeczem Wis?oki sp?ywa?o do Wis?y.  W 1772 r. po dokonaniu I rozbioru Polski ziemie powiatu pilzne?skiego znalaz?y si? pod zaborem austriackim w ramach Królestwa Galicji. W pierwszych latach zaboru wybudowano wa?ny  trakt cesarski od Bielska poprzez Pilzno, D?bic? i dalej do Lwowa. W 1850 r. D?bica sta?a si? siedzib? powiatu s?dowego. W 1867 znalaz?a si? w powiecie s?dowym z siedzib? w Pil?nie, a pó?niej w powiecie ropczyckim. W 1856 r. do D?bicy dotar?a z Krakowa linia kolei ?elaznej, co sta?o si? wa?nym czynnikiem rozwoju ziemi d?bickiej.
Za czasów II Rzeczypospolitej po okresie zniszcze? wojennych oraz po przesz?o 100 latach braku kontaktów handlowych Galicji z pozosta?ymi prowincjami kraju przyst?piono do procesu uprzemys?owienia regionu w ramach Centralnego Okr?gu Przemys?owego (COP). Dynamiczny rozwój gospodarczy ziemi d?bickiej zadecydowa? o tym, i? w 1935 r. D?bica sta?a si? siedzib? w?adz powiatowych (wygrywaj?c rywalizacj? z Ropczycami), obejmuj?c? swym zasi?giem m.in. Ropczyce i Pilzno. W 1934 r. Brzostek sta? si? gmin? jednostkow? wiejsk?.  Utworzono wtedy tak?e gmin? Brzostek II obejmuj?c? okoliczne wioski. W 1954 r. zosta?a zlikwidowana gmina Brzostek I. 
Pomy?lny i szybki rozwój gospodarczy regionu w dwudziestoleciu mi?dzywojennym kontynuowany by? równie? po zako?czeniu II wojny ?wiatowej. Do 1955 r. istnia? du?y powiat d?bicki, który tego? roku podzielono na dwa mniejsze: d?bicki i ropczycki. Do 31 maja 1975 roku powiat d?bicki obejmowa? 594 km² i mieszka?o na jego terenie 77,8 tys. osób. W powiecie znajdowa?y si? dwa miasta: Pilzno i D?bica oraz pi?? gmin: Brze?nica, Czarna, D?bica, Pilzno i ?yraków. W wyniku nowego dwustopniowego podzia?u administracyjnego kraju, wprowadzonego 1 czerwca 1975, teren ca?ego powiatu d?bickiego w??czony zosta? do nowo utworzonego województwa tarnowskiego.
Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku utworzony zosta? powiat d?bicki, w sk?ad którego wchodz?: miasto D?bica, miasto i gmina Pilzno oraz gminy: Brzostek, Czarna, D?bica, Jod?owa, ?yraków.
 


3. Zabytki - Powiat D?bicki
BRZOSTEK
• dwory szlacheckie w Kleciach, Przeczycy, Smar?owej i Zawadce Brzosteckiej,
• kamieniczki mieszcza?skie z XVIII w.  na rynku w Brzostku,
• murowana karczma z ko?ca XVIII w. w Brzostku,
• murowany, neoklasyczny ko?ció? parafialny w Brzostku pw. Znalezienia Krzy?a ?wi?tego wzniesiony w latach 1814-1816,
• neogotycki ko?ció? parafialny w Siedliskach Bogusz wzniesiony w latach 1908-1912,
• neogotycka ?wi?tynia w Przeczycy wzniesiona w latach 1904-1906,
• drewniany ko?ció? parafialny w Gorzejowej,
• kapliczki w Brzostku, Siedliskach Bogusz, Przeczycy, Smar?owej i Gorzejowej,
• cmentarze wojskowe z okresu I i II wojny ?wiatowej.
 
CZARNA
• Dwór pa?ac w Przyborowie z 1918 roku wg projektu Stanis?awa Witkiewicza w stylu zakopia?skim wraz z parkiem o pow. 14,2 ha..
• Dworek my?liwski i park podworski z XIX w. w Chotowej-S?upie
 
GMINA D?BICA
• Sanktuarium Matki Boskiej Zawadzkiej
• XVIII-wieczna karczma  w Zawadzie
• zabytkowy ko?ció? z XVII w. na cmentarzu w Pustyni, 
• kapliczka cmentarna w Brze?nicy
• Zamczysko-Okop w Braciejowej, pozosta?o?? grodu z XIII w.
• Wzgórze ?mierci Pustków
 
MIASTO D?BICA
• Ko?ció? ?w. Jadwigi z XVI w. przebudowany w latach 1558-1650 i 1705-1721, restaurowany w latach 1978-1980.
• Synagoga z drugiej po?owy XVIII w. przebudowana i adaptowana jako obiekt handlowy ok. 1960 r.
• Dwór na przedmie?ciu Wolica z drugiej po?. XIX w.
• Park Dworski z pierwszej po?owy XIX w.

PILZNO
• Ko?ció? gotycki ?w. Jana Chrzciciela z XIV w. w Pil?nie
• Klasztor klasycystyczny z 1848 r. O. Karmelitów w Pil?nie
• Kamieniczki w Rynku z I po?. XIX w. w Pil?nie
• Dwór z XVIII w. w Parkoszu
• Ko?ció? Narodzenia N.M.P. z XVI w.  w Dobrkowie
• Ko?ció? ?w. Marcina z 1664 r w Zwierniku
• Ko?ció? ?w. Bart?omieja z 1485 r. w ??kach Górnych
• Cmentarz wojskowy z I wojny ?w. w Pil?nie, ??kach Górnych, S?otowej i Parkoszu
• Ko?ció? ?w. Trójcy z 1779 r. w Machowej
 
JOD?OWA
• Drewniany ko?ció? ?w. Stanis?awa Biskupa z XVII w.  i Sanktuarium Dzieci?tka Jezus w otoczeniu starodrzewu lipowego
• Klasycystyczna dzwonnica z XVII w.
• Dwór w D?borzynie z pocz?tku XIX w.
• Cmentarze wojenne z I wojny ?wiatowej.
• Cmentarz ?ydowski w Jod?owej-Wisowej
• Stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki br?zu we wsi D?bowa.
 
?YRAKÓW
• Dwór w Korzeniowie


4. Parki, Rezerwaty, Szlaki Turystyczne
Rezerwaty przyrody:
•  Rezerwat "Torfy" o powierzchni 11,79 ha, po?o?ony w Chotowej - Gmina Czarna,
•  Rezerwat "S?otwina" o powierzchni 3,3 ha po?o?ony w dolinie Potoku Machowskiego na terenie miejscowo?ci Podlesie Machowskie - Gmina Pilzno,
•  Rezerwat "Kamera" o powierzchni 37,62 ha po?o?ony we wsi Smar?owa - Gmina Brzostek

Parki krajobrazowe:
•  Park Krajobrazowy Czarnorzecko - Strzy?owski obejmuj?cy cz??? lasów Le?nictwa Brzostek i Kamienica - Gmina Brzostek,
•  Park Krajobrazowy Pasma Brzanki - swoim pó?nocno-wschodnim zasi?giem obejmuje lasy wsi D?bowa i Jod?owa - Gmina Jod?owa.

Szlaki turystyczne:
•  Zielony - z Grabin przez rezerwat "Torfy", Chotow?, Machow?, rezerwat "S?otwina" do Podlesia Machowskiego (szlak pe?ni funkcj? ?cie?ki przyrodniczo-dydaktycznej i jest pod opiek? Nadle?nictwa D?bica), d?ugo?? 18 km,
•  Zielony - z D?bicy przez Gumniska, Ka?u?ówk?, Po?omi? do Jaworza Dolnego, d?ugo?? 16 km,
•  Niebieski - z D?bicy przez Gumniska, Braciejow?, Kamieniec, Grudn? Górn?, Brzeziny do Klonowej Góry - jest to najd?u?szy szlak przebiegaj?cy przez tereny Nadle?nictwa D?bica, ok. 30 km,
•  Niebieski - (16 km) i ?ó?ty (9 km) z D?bicy przez Koz?ów, Brze?nic?, Pustków, Królow? Gór?, Wol? Brze?nick? do Zawady,
•  ?ó?ty - z Zawady przez Lubzin? do Ropczyc, d?ugo?? 14 km.

Oprócz oznakowanych szlaków turystycznych istnieje szereg tras nie oznakowanych, które nadaj? si? i s? wykorzystywane do w?drówek pieszych, jak równie? turystyki rowerowej. Kolorytu poszczególnym szlakom i trasom w?drówek dodaje urozmaicony krajobraz rolno-le?ny.

Inne szlaki:
•  ?cie?ka przyrodniczo-le?na "Bluszcze" o d?ugo?ci 3,5 km, z?o?ona z o?miu przystanków, z których ka?dy po?wi?cony jest odr?bnym zagadnieniem z dziedziny le?nictwa, ekologii, gospodarki komunalnej i historii. Czas przej?cia trasy: ok.2,5 godz. Etapy w?drówki: przystanek I - "Góra ?mierci" miejsce martyrologii; przystanek II - gospodarstwo szkó?karskie; przystanek III - k?cik przyrodniczy; przystanek IV - staw ?ródle?ny; przystanek V - ochrona gatunkowa ro?lin; przystanek VI - gospodarka ?owiecka i ochrona fauny; przystanek VII - domek my?liwski; przystanek VIII - wysypiska ?mieci.
•  Szlak architektury drewnianej - z D?bowej przez Jod?ow?, Zawadk? Brzosteck?, Pilzno, Machow?, ??ki Dolne, Budy?, Parkosz, D?bic?, Zawad? do Ropczyc.
•  Szlak partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu D?bica - o d?ugo?ci 15 km, czas przej?cia pieszo: ok. 5 godz. Szlak prowadzi przez 10 punktów, oznaczonych tablicami: I - Szko?a w Gumniskach; II - Ko?ció? w Gumniskach; III - Cmentarz w Gumniskach; IV - Le?niczówka Berdech; V - Klabachówka; VI - Jar nieopodal gajówki Klabachy; VII - Krzy? Jab?onowski; VIII - Ka?u?ówka; IX - Zbor?ilówka; X - Krzy? "Miecza"


5. Rekreacja i Wypoczynek
Rekreacja i Wypoczynek:
• Wyci?g narciarski: obiekt znajduje si? w miejscowo?ci Stobierna. Stok o d?ugo?ci 500 metrów posiada o?wietlenie, u podnó?a stoku parking na kilkadziesi?t samochodów. Obiekt otwarty w sezonie zimowym od 9.00 do pó?nych godzin wieczornych.
• Kompleks obiektów sportowych
ul. Pi?sudskiego 19, 39-200 D?bica, tel. (0-14) 681-42-10
kryty basen, kryte lodowisko, korty tenisowe, stadion, hala sportowa, si?ownia.
• Zespó? obiektów sportowych
ul. Ko?ciuszki 32, 39-200 D?bica, tel. (0-14) 681-41-8
kort tenisowy, boisko pi?karskie z bie?ni?, hala sportowa, boisko do koszykówki
• Zespó? basenów odkrytych
ul. Sobieskiego 14, 39-200 D?bica, tel. (0-14) 681-24-30
basen, boisko do siatkówki pla?owej, kort asfaltowy
• Klub Je?dziecki "MILTON"
ul. ?wi?tos?awa 182a, 39-200 D?bica
• Stowarzyszenie Turystyki Konnej; AZYL DLA KONI
Brzozowe Ranczo, ul. Wielopolska 207a
• O?rodek Wypoczynkowo - Rekreacyjny "Ja?owce"
Koz?ów 12 c obok D?bicy, tel. (0-14) 681-10-00
zalew, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego
• O?rodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy "Grand"
Chotowa 87 c, tel. (0-14) 676-29-82
zalew, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego
• O?rodek Przygotowa? Pi?karskich im. Kazimierza Górskiego
Strasz?cin, tel. (0-14) 681-82-44
zalew, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego, stadion, korty tenisowe


6. Miasto D?bica
D?BICA jest miastem o ponad 600. letniej historii. Pierwsza wzmianka o osadzie wzmiankowanej jako Dambicha pochodzi z roku 1293. W 1358 r. król Kazimierz Wielki zezwoli? ?wi?tos?awowi Gryficie na lokacj? miasta na prawie ?redzkim. Historia miasta przeplatana jest okresami rozkwitów i upadków. Po?ary, konflikty narodowo?ciowe, pl?drowanie przez obce wojska, zabór austriacki, dwie wojny ?wiatowe przynosi?y miastu kolejne zniszczenia i upadek gospodarczy. Dzi? D?BICA - prawie 50 tysi?czne miasto - stanowi wa?ny o?rodek przemys?owy. Posiada rozwini?ty przemys? gumowy, chemiczny, metalowy i spo?ywczy. W mie?cie funkcjonuje wiele placówek o?wiatowo-wychowawczych. W?adze miasta od wielu lat organizuj? sta?e imprezy kulturalne, które wros?y w histori? D?bicy, m.in.: Mi?dzynarodowy Dzie? Poezji Dzieci?cej, Dni D?bicy - trzydniowe ?wi?to miasta, Ogólnopolski Konkurs Literacki, Mi?dzynarodowy Turniej Ta?ca Towarzyskiego, Dni Kultury Chrze?cija?skiej.
W?adze miasta D?bicy oraz go?cinni d?biczanie oferuj? turystom:
miejskie obiekty sportowe: 2 sztuczne lodowiska, baseny k?pielowe, w tym 1 kryty o wymiarach 50m x 21m, który jest jednym z trzech w Polsce basenów o pe?nych wymiarach, umo?liwiaj?cym rozgrywanie zawodów mi?dzynarodowych. Hale basenów i lodowiska w po??czeniu z Domem Sportu i Rehabilitacji, hotelem wraz z restauracj? i kortami tenisowymi, stadionem lekkoatletycznym i pi?karskim umo?liwiaj? organizowanie wielu imprez sportowych od szczebla szkolnego do mi?dzynarodowego. D?bica ma do?wiadczon? w organizacji imprez sportowych kadr?. W o?rodku sportowym w pobliskim Strasz?cinie goszcz? niemal stale narodowe reprezentacje w ró?nych dyscyplinach sportowych. Baza tego o?rodka , a równie? o?rodków wypoczynkowych w Chotowej i Jaworzu Dolnym, a tak?e kilka ciekawych tras turystycznych, sta?y si? podstaw? rozwijanej w rejonie  miasta dzia?alno?ci rekreacyjnej, z której korzystaj? setki d?biczan. Dzia?alno?? ta tradycyjnie wpisana jest jako powinno?? do statutów klubów. Poniewa? samorz?dowe w?adze miejskie przej??y spor? cz??? obiektów sportowych, dzia?alno?? ta jest wspierana równie? z miejskiego bud?etu
 
Z obiektów zabytkowych warto zobaczy?:
• Ko?ció? pw. ?w. Jadwigi z XVI w. przebudowany w latach 1558-1650 i 1705-1721, restaurowany w latach 1978-1980.
• Synagog? z drugiej po?owy XVIII w. przebudowan? i adaptowan? jako obiekt handlowy ok. 1960 r.
• Dwór na przedmie?ciu Wolica z drugiej po?. XIX w.
• Park Dworski z pierwszej po?owy XIX w.


7. Gmina Pilzno
Centralne po?o?enie miasta w?ród 17. so?ectw, uczyni?o Pilzno swoistym centrum administracyjnym, o?wiatowym, handlowym i komunikacyjnym. To ostatnie powsta?o na bazie dawnych szlaków handlowych. Trasy komunikacyjne zbiegaj?ce si? z Radomy?la Wielkiego, Czarnej-Skrzyszowa, Ryglic-Jas?a, Brzostka, Tarnowa i Rzeszowa stworzy?y w obecnych czasach transportu samochodowego dogodne warunki do rozwoju handlu i wytwórczo?ci. Codziennie przez centrum gminy Pilzno przeje?d?a ponad 10 tys. samochodów daj?c mo?liwo?? reklamy i zbytu wytworzonych produktów (maszyny rolnicze, meble, przetwory mi?sne)i ?wiadczonych us?ug. Gmina Pilzno posiada korzystne warunki klimatyczno-glebowe do uprawy ziemniaków. Od dawna znana jest z produkcji dobrej jako?ci ?ywca wieprzowego przerabianego przez Zak?ady Mi?sne w D?bicy, które by?y g?ównym eksporterem bekonu i szynki do USA, Kanady i Anglii. W obecnym czasie na tej bazie surowcowej powsta?y dwie ubojnie w Pil?nie. W zwi?zku z zaprzestaniem tuczu trzody chlewnej ziemniakami, pozostaje du?a nadwy?ka tego surowca do przetworzenia. Zarz?d Miejski w Pil?nie jest bardzo zainteresowany rozwojem przetwórstwa rolno-spo?ywczego, pod którego potrzeby udost?pni tereny budowlane, moce produkcyjne na stacji uzdatniania wody i na oczyszczalni ?cieków. Po?o?enie gminy na skraju Pogórza Ci??kowickiego oraz rozpoczynaj?cego si? P?askowy?u Tarnowskiego z malowniczym prze?omem Wis?oki w Jaworzu Górnym, stwarza bardzo atrakcyjne warunki rekreacyjno-wypoczynkowe. Budowa zbiornika na rzece Wis?oce w Strzegocicach przez „Kruszgeo” Rzeszów w ramach rekultywacji wyrobisk po?wirowych, uczyni nasz region jeszcze bardziej atrakcyjnym.  


8. Gmina Brzostek
Gmina Brzostek po?o?ona jest przy drodze krajowej 992 ??cz?cej Pilzno z Jas?em. Dzieli si? na 19 jednostek administracyjnych. Malownicze krajobrazy, ciekawe ukszta?towanie terenu i czyste powietrze sprzyjaj? rekreacji i wypoczynkowi.  
G?ównymi walorami ?rodowiskowymi gminy s?:
• oznakowane szlaki turystyczne przez masyw Liwocza - Pogórze Cie?kowickie oraz pasmo Klonowej Góry – Pogórze Strzy?owskie, 
• rezerwaty przyrody: Kamera i D?borzyn, 
• akwen wodny ze stanic? ryback? w Kleciach, 
• czyste potoki, których ?ród?a znajduj? si? na zboczach wzgórz otaczaj?cych Brzostek, 
• kompleksy le?ne wyst?puj?ce szczególnie w pó?nocno-wschodniej cz??ci gminy, stwarzaj? doskona?e warunki odbywania wycieczek pieszych i rowerowych, spacerów, 
• cenne parki podworskie otaczaj?ce zabytkowe dwory oraz stare drzewostany przy ko?cio?ach i cmentarzach parafialnych.
Osobliwo?ci? przyrodnicz? gminy jest 600. letni d?b szypu?kowy w Januszkowicach oraz k?okoczka po?udniowa – krzew ciep?olubny wyst?puj?cy w kompleksie lasów wsi Smar?owa. Prócz walorów krajobrazowych w Brzostku i jego okolicach spotkamy liczne zabytki ?wiadcz?ce o bogatej historii regionu. Wiele z nich obj?tych jest ochron? konserwatorsk? i znajduje si? w rejestrze zabytków. Do najciekawszych i wartych obejrzenia nale??: 
• dwory szlacheckie znajduj?ce si? w Kleciach, Przeczycy, Smar?owej i Zawadce Brzosteckiej, 
• kamieniczki mieszcza?skie pochodz?ce z XVIII w. po?o?one przy rynku w Brzostku, 
• murowana karczma z ko?ca XVIII w. znajduj?ca si? w Brzostku, tak?e liczne zabytki architektury sakralnej oraz miejsca pami?ci narodowej: 
• murowany, neoklasyczny ko?ció? parafialny w Brzostku pw. Znalezienia Krzy?a ?wi?tego wzniesiony w latach 1814-1816, 
• neogotycki ko?ció? parafialny w Siedliskach Bogusz wzniesiony w latach 1908-1912, 
• neogotycka ?wi?tynia w Przeczycy wzniesiona w latach 1904-1906, 
• drewniany ko?ció? parafialny w Gorzejowej, 
• kapliczki w Brzostku, Siedliskach Bogusz, Przeczycy, Smar?owej i Gorzejowej,
• cmentarze wojskowe z okresu I i II wojny ?wiatowej.


9. Gmina Czarna
Gmina Czarna po?o?ona w zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego, jest najbardziej na zachód wysuni?t? gmin? powiatu d?bickiego. W jej sk?ad wchodzi 14 so?ectw. Przebiega przez ni? linia kolejowa Kraków-Przemy?l. 36% powierzchni gminy (po?udniowa i zachodnia cz???) zajmuj? lasy i s? one chlub? naszego terenu. W?ród nich znajduj? si? rezerwaty przyrody: w G?owaczowej „Rezerwat Torfy”, w miejscowo?ci Stary Jawornik – rezerwat „Stary Jawornik”, gdzie ochronie podlega ro?linno?? torfowisk po?o?onych w?ród le?nych wydm. Osobliwo?ci? torfowisk jest owado?erna rosiczka okr?g?olistna. W lasach wyst?puj? stawy, naturalne siedlisko ptactwa wodno-b?otnego. Na po?udniowym pograniczu gminy projektowany jest nast?pny rezerwat przyrody. W miejscowo?ci ?d?ary jest aleja d?bowa – pomnik przyrody. W?ród okazów drzew – 600. letni d?b o obwodzie 680 cm. W?ród lasów sosnowych, w miejscowo?ci Chotowa po?o?ony jest o?rodek wypoczynkowy ze sztucznym zalewem o powierzchni 6 ha, w którym oprócz k?pieli mo?na korzysta? z kajaków i rowerów wodnych. W sezonie letnim organizowane s? tu kolonie letnie, wczasy (komfortowe i estetycznie urz?dzone domki kempingowe). Teren gminy obfituje w du?? ilo?? dróg i ?cie?ek le?nych – idealnych do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych. Czarna jest gmin? typowo rolnicz? specjalizuj?c? si? w uprawie ziemniaka sadzeniaka i ziemniaka jadalnego. Wszystkie miejscowo?ci gminy s? zgazyfikowane, prawie w ka?dym domu znajduje si? telefon. Gmina mo?e si? poszczyci? doskona?? baz? o?wiatow? - nowe szko?y, nowe sale gimnastyczne.


10. Gmina D?bica
Gmina wiejska D?bica malowniczo po?o?ona na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego we wschodniej cz??ci powiatu d?bickiego, od po?udnia i wschodu otacza miasto D?bic?. Przez gmin? przebiega trasa mi?dzynarodowa i magistrala kolejowa Kraków-Przemy?l, a przez jej pó?nocn? cz??? przebiega? b?dzie autostrada. W jej sk?ad wchodzi 17 so?ectw. Wspania?e warunki klimatyczne zw?aszcza po?udniowej cz??ci gminy, lasy z ca?ym bogactwem runa le?nego, pagórkowaty, poprzecinany licznymi potokami i w?wozami krajobraz, 7 parków krajobrazowych obejmuj?cych kilkusetletni starodrzew, zabytki i miejsca pami?ci narodowej, infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz dogodne po??czenia komunikacyjne to tylko niektóre walory turystyczne gminy D?bica. Najwi?ksze skupienie zabytków znajduje si? w miejscowo?ci Zawada, zwan? z tego wzgl?du prawdziw? per?? ziemi d?bickiej. Na szczególn? uwag? zas?uguj?: Sanktuarium Matki Boskiej Zawadzkiej z ?askami s?yn?cym obrazem – miejsce licznych pielgrzymek wiernych, maj?tek ziemski Raczy?skich, XVIII. wieczna karczma do dzi? zach?caj?ca go?ci do wst?pienia. Straszn? pami?tk? po latach okupacji jest „Wzgórze ?mierci” w Pustkowie – obóz zag?ady 15 tys. wi??niów: ?ydów, Rosjan i Polaków oraz polana Ka?u?ówka w Braciejowej, gdzie znajduje si? pomnik ?o?nierzy AK poleg?ych w czasie akcji „Burza” w 1944 roku. Mi?o?nikom historii polecamy równie? zabytkowy ko?ció? z XVII w. znajduj?cy si? na cmentarzu w Pustyni, kapliczk? cmentarn? w Brze?nicy oraz liczne przydro?ne kapliczki i figurki, a mi?o?nikom archeologii Zamczysko-Okop w Braciejowej, pozosta?o?? grodu z XIII w. Turystom odwiedzaj?cym nasz? gmin? polecamy równie?: cztery oznakowane piesze szlaki turystyczne, niedawno oznakowany szlak rowerowy prowadz?cy z Latoszyna terenami górzystymi gminy do miejscowo?ci Zawada, k?pielisko w Koz?owie dysponuj?ce rowerami wodnymi i kajakami, basen k?pielowy w Pustkowie, a w sezonie zimowym wyci?g orczykowy w Stobiernej. Tym, którzy na d?u?ej chcieliby zago?ci? w naszej gminie polecamy ofert? kilkunastu gospodarstw agroturystycznych, baz? noclegow? i sportow? LKS w Pustyni oraz Szko?y Podstawowe w Zawadzie i Pustkowie jako obiekty kolonijne.


11. Gmina ?yraków
Gmina ?yraków po?o?ona jest w po?udniowo-wschodniej cz??ci Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wis?oki, w bezpo?rednim s?siedztwie z D?bic?. Na terenie gminy istniej? i b?d? powstawa? nowe obszary górnicze, zwi?zane z eksploatacj? z?ó? ropy i gazu ziemnego (potwierdzone du?e pok?ady). W pó?nocnej cz??ci gminy znajduj? si? malownicze kompleksy le?ne ze stawami rybnymi, stanowi?ce miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Du?? atrakcj? o znaczeniu ponadgminnym stanowi zlokalizowany w Strasz?cinie O?rodek Rekreacyjno-Sportowy z dwoma doskonale wyposa?onymi hotelami na 120 miejsc noclegowych, domkami kempingowymi, zalewem, kryt? p?ywalni?, trzema pe?no -wymiarowymi boiskami pi?karskimi, ?cie?kami zdrowia, kortami tenisowymi, si?owniami, saun? i restauracj?. Pozosta?o?ci? po czasach minionych s? istniej?ce do dzi? na terenie gminy zespo?y dworsko-pa?acowe. Gmina jest ca?kowicie zgazyfikowana, posiada dwie stacje uzdatniania wody zabezpieczaj?ce potrzeby wszystkich mieszka?ców. Funkcjonuj? dwie oczyszczalnie ?cieków. Gmina dysponuje du?ymi obszarami pod budownictwo jednorodzinne, jak równie? pod inwestycje. Zabezpieczone s? tereny pod budowan? autostrad? Zgorzelec-Medyka, która przebiega? b?dzie przez po?udniow? cz??? gminy.


 


12. Gmina Jod?owa
Gmina Jod?owa po?o?ona jest w pó?nocno-zachodniej cz??ci województwa podkarpackiego, w obr?bie Pogórza Ci??kowickiego. Sk?ada si? z 7 so?ectw. Cz??? gminy le??c? na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki cechuj? wysokie walory ?rodowiska naturalnego - krajobrazowe, przyrodnicze i ekologiczne. Atrakcyjno?? turystyczna wynika przede wszystkim z ukszta?towania terenu - malownicze stoki od 220 do 410 m n.p.m. oraz znacznej lesisto?ci – cenne przyrodniczo lasy zajmuj? 21% powierzchni gminy. Po?udniowymi wierzchowinami przebiega ?ó?ty szlak turystyczny prowadz?cy z Siedlisk w kierunku Bieszczad. Nowe obiekty szkolne z odpowiednim zapleczem i wyposa?eniem, szczególnie w D?bowej i Wisowej, stanowi? doskona?? baz? lokalow? i wypadow?, umo?liwiaj?c uprawianie turystyki krajobrazowej i rekreacji.
 
Walory gminy podnosz? dobrze zachowane obiekty zabytkowe:
• Drewniany ko?ció? ?w. Stanis?awa B-pa z XVII w. z pi?knym wn?trzem i Sanktuarium Dzieci?tka Jezus w otoczeniu starodrzewu lipowego, stanowi?cego pomnik przyrody.
• Klasycystyczna dzwonnica z XVII w.
• Drewniana kapliczka przydro?na w Jod?owej Górnej.
• Dwór w D?borzynie z pocz?tku XIX w.
• Cmentarze wojenne z I wojny ?wiatowej.
• Cmentarz ?ydowski w Jod?owej-Wisowej.
• oraz stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki br?zu we wsi D?bowa.
Warunki do wypoczynku i rekreacji stwarza równie? czyste, ekologiczne ?rodowisko oraz poziom infrastruktury. Oddalenie od o?rodków miejskich i zgazyfikowanie gminy sprawia, ?e py?y i gazy przemys?owe oddzia?ywuj? na ?rodowisko w minimalnym zakresie. Rozleg?y teren gminy pokrywa sie? dróg o nawierzchni ?wirowej i bitumicznej, co u?atwia komunikacj? przez ca?y rok i umo?liwia uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej.


.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs