G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Lubaczowski

Powiat lubaczowski zajmuje przygraniczne, pó?nocno – wschodnie tereny województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrain?, za? od pó?nocy z województwem lubelskim. Po?o?ony jest malowniczo w obr?bie dwóch makroregionów geograficznych; Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia powiatu wynosi 1310 km2 i zamieszkuje go oko?o 60 tys. mieszka?ców. W sk?ad powiatu wchodzi 8 gmin: Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec Zdrój, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Charakterystyczne po?o?enie powiatu, z dala od du?ych aglomeracji miejskich i liczne bogactwa naturalne sprawiaj?, ze klimat tej ziemi jest wyj?tkowy i specyficzny, a okoliczne tereny nastawione g?ównie na rolnictwo i turystyk?. 
  1. Walory Turystyczne
  2. Atrakcje Turystyczne i Zabytki
  3. Pa?ace i Dwory
  4. Ko?cio?y i Cerkwie
  5. Agroturystyka, Noclegi
  6. Urz?dy i Instytucje
1. Walory Turystyczne
Granice powiatu lubaczowskiego obejmuj? interesuj?ce rejony geograficzne, które staj? si? celem zainteresowania coraz wi?kszej rzeszy turystów grupowych i indywidualnych. Tu bowiem le?y P?askowy? Tarnogrodzki z Lasami Sieniawskimi i Puszcz? Solsk?, gdzie mo?na spotka? zwierzyn? ?own? i chronion?, rzadkie gatunki ptaków, gadów i ro?lin. Rzeki obfituj?ce w wiele gatunków ryb, dzi?ki oczyszczalniom ?cieków s? coraz czystsze, o czym ?wiadczy wyst?powanie w nich raków i ryb typowych dla rzek górskich. Mo?na te? spotka? ?eremia bobrów. Dla turystów najciekawszy jest rejon Roztocza. Pó?nocn? cz??? powiatu zajmuje Po?udnioworoztocza?ski Park Krajobrazowy. W?ród atrakcji warto wymieni? prze?om Tanwi, tworz?cy szereg wapiennych progów, zwanych szumami. Roztocze Wschodnie i cz??? ?rodkowego charakteryzuje si? najwy?szymi wzniesieniami w granicach Polski – D?ugi Goraj o wysoko?ci 391 m n.p.m. i nieco ni?sze – Wielki Dzia? i Kr?g?y Goraj. Roztocze w granicach powiatu cechuje znaczne zalesienie, si?gaj?ce 60 %. Bogate ?rodowisko przyrodnicze uzupe?niaj? liczne zabytki architektury sakralnej i pa?acowej -  niektóre spo?ród nich to prawdziwe per?y. Nale?y do nich niew?tpliwie oryginalny zespó? cerkiewny w Radru?u- zabytek klasy „0” (XVI – XVII w), pa?ac w Narolu (XVIII w), drewniana cerkiew w Gorajcu (XVI w), dwory obronne (najstarszy w Wielkich Oczach) i kurhany. Godne uwagi s? tutejsze cerkwie (w cz??ci zmienione na ko?cio?y), zarówno te stare, drewniane, jak i nowsze, murowane, b?d?ce ozdob? wielu miejscowo?ci. Wszystkie te walory s? dost?pne dla turystów - dotarcie do ró?nych zak?tków ziemi lubaczowskiej umo?liwia linia kolejowa i dobra siec dróg i po??cze? autobusowych.

2. Pa?ace i Dwory
Nowe Sio?a (gmina Cieszanów)
W Nowym Siole podziwia? mo?emy ruiny XVII - wiecznego murowanego dworu, który w przesz?o?ci pe?ni? funkcje obronne. Zbudowano go na rzucie wyd?u?onego prostok?ta. Od frontu wida? by?o portyk i wsparty na czterech filarach taras. W XIX w. budynek przebudowano, a w czasie II wojny ?wiatowej uleg? cz??ciowemu zniszczeniu. Ruiny dworku ortacza du?y park z prze?omu XVIII i XIX wieku. Przed fasad? frontow? rozci?ga si? du?y trawnik, tzw. parter ogrodowy. Park porasta starodrzew, wokó? którego zachowa?y si? resztki bastionowej fortyfikacji z XVII wieku, na któr? sk?adaj? si? fosy i wa?y obronne.Na terenie wsi Nowe Sio?o znajduje si? te? murowana cerkiew, któr? wybudowano w 1907 r. Z jej dawnego wyposa?enia do czasów obecnych zachowa? si? stary ikonostas.

Horyniec (gmina Horyniec Zdrój)
Pa?ac Poni?skich. Wzniesiony zosta? w 1-szej po?owie XIX w. przez Poni?skich jako okaza?a rezydencja magnacka, w miejsce dawnego dworu Telefusów z 2-giej po?owy XVII w. W latach 1905-1912 pa?ac zosta? b. gruntownie przebudowany przez arch. Teodora Talowskiego, w wyniku, której utraci? po raz 1-szy charakter stylowy. Po spaleniu w 1946r. przez UPA pa?ac by? ruin? do pocz?tku lat 50-tych. Najpierw zosta? odremontowany na siedzib? dyrekcji PGR, a w latach 60-tych zaadoptowany na sanatorium Zwi?zku Zawodowego Metalowców, w wyniku, których utraci? ca?kowicie cechy stylowe.Budynek pa?acowy zbudowany jest na rzucie litery H, na któr? sk?adaj? si?: 1-pi?trowy (z u?ytkowym poddaszem) korpus ?rodkowy i 2-pi?trowe skrzyd?a boczne. Na osi poprzecznej korpusu ?rodkowego znajduje si? 2-pi?trowy ryzalit z 4-kolumnowym portykiem wej?ciowym. Pa?ac nakryty jest uk?adem dachów 2-spadowych z pokryciem z dachówki ceramicznej. Wystrój skrzyde? bocznych i ryzalitu wej?ciowego wykonany jest z surowych ciosów kamiennych, z profilowanymi z tynku opaskami okiennymi. Korpus ?rodkowy jest otynkowany z gzymsami wie?cz?cymi po?rednimi i opaskami okiennymi.

Wielkie Oczy (gmina Wielki Oczy)
Dawny szlachecki dwór obronny jest usytuowany na niewielkim wzniesieniu przy drodze prowadz?cej na wschód do Wólki ?mijowskiej. Budynek wzniesiony jest na rzucie litery "H", kiedy? jedno- a obecnie dwukondygnacyjny, z wy?sz? wie?? po?rodku. Obecnie mie?ci siedzib? w?adz gminnych. Dwór zosta? zbudowany na pocz?tku XVII w. przez Mohy?ów jako pomniejsza drewniana fortalicja lub wie?a mieszkalno-obronna. Obszar otoczony fortyfikacjami by? stosunkowo du?y w porównaniu z cz??ci? mieszkaln?. Mo?na przypuszcza?, ?e powodem tego by?a ch?? obj?cia umocnieniami rozrzuconych zabudowa?, a tak?e drogi przechodz?cej przez ?rodek majdanu. W zwi?zku z w??czeniem wielkoockiego dworu w system obronny Ma?opolski (mia? wespó? z innymi broni? Bramy Przemyskiej w ?rodkowym biegu Sanu) zosta? on w latach 1656-1660 przerobiony i rozbudowany przez nowego w?a?ciciela, Andrzeja Modrzejowskiego. Ze wzgl?du na fakt, ?e kolejni w?a?ciciele Wielkich Oczu posiadali swe rezydencje w innych o?rodkach swoich fortun, nie troszczyli si? oni zbytnio o dwór wielkoocki i w XVIII wieku przesta? on pe?ni? funkcj? dawnej siedziby, po czym podupad? i by? wykorzystywany na cele przemys?owe. Na prze?omie XIX i XX wieku mie?ci?a si? tu gorzelnia, a potem tak?e m?yn. W nocy z 19 na 20 lipca 1944, w trakcie ataku oddzia?u UPA na Wielkie Oczy, budynek zosta? zrujnowany i cz??ciowo spalony.

Narol (gmina Narol) - Pa?ac ?osiów
Wzniesiony w stylu barokowo - klasycystycznym, z ko?ca XVIII w. Narolu, pa?ac z ?wier?kolistymi galeriami i dwoma pawilonami, murowany. Brama g?ówna, dwie bramy boczne, park geometryczny.

Oleszyce (gmina Oleszyce)
Rynek z ratuszem wzniesiony przez Adama Sieniawskiego w 1727 r.

Ruda Ró?aniecka (gmina Narol)
Pa?ac murowany z prze?omu XIX-XX wieku, obecnie Dom Pomocy Spo?ecznej

Lubaczów (gmina Lubaczów)
Pozosta?o?ci zamku murowanego z XVI/XVII w. wraz z fortyfikacjami.


3. Ko?cio?y i Cerkwie
KO?CIOLY
Wielkie Oczy (gmina Wielkie Oczy) - Ko?ció? p.w. Niepokalanego Pocz?cia NMP oraz ?w. Andrzeja Aposto?a z ko?ca XVII w., w którym znajduje si? obraz Matki Bo?ej Pocieszycielki Strapionych z 1613 r. koronowany 10.06.1997 r.

?ukawiec (gmina Wielkie Oczy) - modrzewiowy ko?ció?ek p.w. Trzech Króli zbudowany w 1756 r

Lubaczów (gmina Lubaczów) - ko?ció? parafialny ?w. Stanis?awa, neogotycki, wzniesiony w latach 1898-1899. W nim znajduje si? cudowny obraz Matki Bo?ej ?askawej z 1598 r., przeniesiony ze Lwowa.

Oleszyce (gmina Oleszyce) - ko?ció? parafialny p.w. Narodzenia NMP i Wszystkich ?wi?tych, murowany, wzniesiony z fundacji Jana Ramsza w 1517r

Cieszanów (gmina Cieszanów) - ko?ció? parafialny p.w. ?w. Wojciecha z 1800 r. z barokowym wystrojem wn?trza.

Stary Dzików (gmina Stary Dzików) - ko?ció? parafialny p.w. ?w. Trójcy, murowany, barokowy, wzniesiony w 1781 r. z fundacji ksi?cia Adama Czartoryskiego

Lipsko (gmina Narol) - ko?ció? parafialny p.w. ?w. Andrzeja Aposto?a, murowany, pochodz?cy z drugiej po?owy XVIII w.

Narol (gmina Narol) - ko?ció? parafialny p.w. Narodzenia Naj?wi?tszej Marii Panny, murowany, klasycystyczny, wzniesiony w latach 1790-1804 przez F. A. ?osia

Horyniec Zdrój (gmina Horyniec Zdrój) - ko?ció? p.w. Niepokalanego Pocz?cia NP Marii z II po?. XVII w., wybudowany w stylu pó?nego baroku.

CERKWIE
WOLA WIELKA (gmina Narol)
We wsi znajduje si? dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki NMP wzniesiona w 1775 r. Oko?o 1844 r. rozbudowana (m. in. dobudowano zakrysti?). ?wi?tyni? przebudowano w latach 90. XIX w. (m.in. czworoboczn? kopu?? zr?bow? znad nawy zast?piono o?miopo?aciow? kopu?a sferyczn?, powi?kszono zakrysti?). Od 1994 r. cerkiew nie u?ytkowana. Obok cerkwi usytuowana jest wolnostoj?ca dzwonnica z XVIII w. Budowla posiada typowy dla cerkwi ruskich plan trójdzielny z dominuj?c? naw? i dwoma mniejszymi pomieszczeniami na osi pod?u?nej.

GORAJEC (gmina Cieszanów)
We wsi znajduje si? dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP (od 1947 r. kaplica rzym.-kat.), wzniesiona w 1586 r. Pocz?tkowo posiada?a bry?? jednokopu?ow? oraz zapewne niewielk? dzwonnic? nad babi?cem. W 1816 r. wzniesiono nowe sanktuarium, a w 1835 r. nowy babiniec. ?wi?tyni? znacznie przekszta?cono przed 1903 r. (naw? rozszerzono o otwarte do niej boczne ramiona). W latach 1992-2001 przeprowadzono generalny remont obiektu (m.in. dokonano rekonstrukcji ?cian nawy). Wewn?trz na szczególn? uwag? zas?uguje pierwotna ?ciana ikonostasowa z polichromi?. Obecna dzwonnica z 1860 r. zosta?a przeniesiona z Majdanu Sieniawskiego w 1994 r.

RADRU? (gmina Horyniec Zdrój)
We wsi znajduje si? zespó? z?o?ony z cerkwi p.w. ?w. Paraskewy i wolnostoj?cej dzwonnicy, wzniesionych zapewne w XVI w. oraz murowanej kostnicy z XIX . Ca?o?? obwiedziona jest kamiennym murem z po?. XIX w. W 1648 r. cerkiew ozdobiono polichromi?. Remontowana w III ?w. XVIII w. (m.in. rozebrano istniej?c? nad babi?cem dzwonnic?) a nast?pnie w 1832 i 1845 r. Po 1947 r. przej?ta zosta?a przez Skarb Pa?stwa. W latach 1964-1966 zespó? gruntownie remontowany. Cerkiew w Radru?u, wzniesiona przez zawodowych mistrzów wykorzystuj?cych do?wiadczenia ciesielstwa pó?nogotyckiego, nale?y do najcenniejszych ?wi?ty? drewnianych na terenie Polski.

BORCHÓW (gmina Oleszyce)
We wsi dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Niepokalanego Pocz?cia NMP wybudowana w 1781 r. Na prze?omie XIX i XX w. podwy?szono babiniec i umieszczono w nim chór ?piewaczy. W 1924 r. do babi?ca dostawiono ganek. Po II wojnie ?wiatowej, do ko?ca lat 60. XX w. obiekt nie by? u?ytkowany. Od 1971 r. pe?ni funkcj? rzymskokatolickiej kaplicy filialnej. W latach 80. i 90. XX w. ?wi?tyni? gruntownie remontowano. ?wi?tynia reprezentuje tradycyjny uk?ad przestrzenny z pó?niejszymi modyfikacjami planu i bry?y.

CHOTYLUB (gmina Cieszanów)
We wsi znajduje si? cerkiew greckokatolicka p.w. Przenaj?wi?tszej Bogurodzicy Pokrow, wzniesiona (lub przebudowana) w 1888 r.;(od 1947 r. ko?ció? rzym.-kat. pw. Opieki NMP). Na prze?omie lat 60. i 70. XX w. remontowana, a w 1986 r. rozbudowana (przedsionek). We wn?trzu zachowa? si? m.in. ikonostas pi?ciorz?dowy z XVII-XVIII w. ?wi?tynia reprezentuje tradycyjny uk?ad przestrzenny z pó?niejszymi modyfikacjami planu i bry?y.

?UKAWIEC (gmina Wielkie Oczy)
Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. ?w. Dymitra M?czennika, wzniesiona w 1701 r. Przebudowana w 1923 r. (m.in. wzniesiono nowy babiniec z przedsionkiem, a do sanktuarium dobudowano zakrysti?). W latach 60. XX w. zmieniona na magazyn. W 1987 r. uszkodzona w wyniku po?aru. Remont z odtworzeniem pierwotnego wygl?du cz??ci zachodniej przeprowadzono w latach 1990-1994. Obecnie nieu?ytkowana. Obiekt nale?y do grupy tradycyjnych ?wi?ty? drewnianych Ko?cio?a Wschodniego. Jej uk?ad przestrzenny – plan trójdzielny i jednokopu?owa bry?a wyra?nie nawi?zuje do najstarszych cerkwi drewnianych z XVI-XVII w.

CEWKÓW (gmina Stary Dzików)
We wsi znajduje si? dawna cerkiew greckokatolicka p.w. ?w. Dymitra wzniesiona w 1840 r. Na prze?omie XIX i XX w. wn?trze nowej ?wi?tyni pokryto polichromi?. Po II wojnie ?wiatowej, przyj?ta na Skarb Pa?stwa, dlatego z powodu braku opieki szybko uleg?a zrujnowaniu. Cerkiew reprezentuje pó?n?, XIX-wieczn? faz? rozwoju cerkiewnej architektury drewnianej. Tradycyjny uk?ad przestrzenny zosta? zmodyfikowany przez d??enie do ujednolicenia przestrzeni wn?trza i zwi?kszenia roli skrajnych pomieszcze? w ukszta?towaniu bry?y ?wi?tyni.


4. Agroturystyka, Noclegi, Hotele
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE NA TERENIE POWIATU LUBACZOWSKIEGO
JERZY BIRNBACH
ul. Rolna 9, 37-620 Horyniec
tel. (0 16) 631 33 19
Atrakcyjnie, niedaleko lasu po?o?ony budynek mieszkalny. W pobli?u dziewicza i pi?kna przyroda - teren Po?udnioworoztocza?skiego Parku Krajobrazowego, rezerwat przyrody, ?cie?ka dydaktyczna i szlaki turystyczne. W czasie niepogody mo?na posiedzie? przy kominku i przeczyta? pras? lub ksi??k? z domowej biblioteczki, albo zagra? w gry planszowe równie? dost?pne dla go?ci.

BO?ENA i LESZEK CZURY?OWIE
Podlesina 19, 37-610 Narol
tel. 0 607 101 263
Swoj? ofert? kieruj? go?cinni gospodarze do rodzin z ma?ymi dzie?mi. Gospodyni jest wykwalifikowan? przedszkolank? i z przyjemno?ci? ?wiadczy opiek? nad dzie?mi. Gospodarstwo po?o?one jest na skraju lasu i w niedalekiej odleg?o?ci od stawów rybnych. Na deszczowe dni kwaterodawczyni poleca nauk? wytwarzania przedmiotów z korzeni drzew.

MARIA FASZCZOWA
ul. Rolna 2a, 37-620 Horyniec
tel. (0 16) 631 30 61
Dom po?o?ony w bliskim s?siedztwie uzdrowiska. Wypoczynek w tym gospodarstwie poleca si? mi?o?nikom pieszych w?drówek, historykom, przyrodnikom oraz wszystkim tym, którzy chc? poprawi? stan swojego zdrowia i skorzysta? z zabiegów w miejscowym uzdrowisku. Gospodarze umilaj? czas turystom organizuj?c ogniska z pieczeniem barana.

JAN G?AZ
Wola Wielka 62, 37-610 Narol
(0 16) 631 74 22
Gospodarstwo polecane jest mi?o?nikom przyrody i historii, w pobli?u jest wiele miejsc do zwiedzania. W pobli?u s? ?cie?ki dydaktyczne i zabytki historyczne

JANINA HA?UCHA
ul. Mickiewicza 20, 37-620 Horyniec
tel. (0 16) 631 33 17
Pokoje go?cinne zlokalizowane s? w budynku mieszkalnym po?o?onym w niedalekiej odleg?o?ci od rzeki i lasu. Obok noclegów gospodarze proponuj? turystom zwiedzanie okolicy pieszo lub rowerami, wieczorami za? wspólne ogniska z pieczeniem kie?basy. W produkty do sporz?dzania posi?ków mo?na zaopatrzy? si? w gospodarstwie, za? w inne artyku?y spo?ywcze w pobliskim sklepie.

MICHA? JUZWA
ul. Krótka 1a, 37-620 Horyniec
tel. (0 16) 631 32 51,
lub (0 84) 627 57 30
kom. 0609715631
Do korespondencji:
ul. Kamienna 19/40
22-400 Zamo??
Budynek mieszkalny po?o?ony w miejscowo?ci uzdrowiskowej. Okolica bogata w zabytki historyczne. Nieska?ona i bogata przyroda. Wypoczynek w tym gospodarstwie poleca si? wi?c mi?o?nikom przyrody oraz wszystkim tym osobom które chc? poprawi? stan swojego zdrowia. Oprócz noclegów gospodarz proponuje wspólne ogniska z pieczeniem kie?basy, za? w deszczowe dni mo?na skorzysta? z podr?cznej biblioteczki. Przy budynku znajduje si? parking dla zmotoryzowanych.

CZES?AW KOSSAK
D?biny 42, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 70 38
Gospodarstwo o wielokierunkowej formie produkcji rolnej, po?o?one w niedalekiej odleg?o?ci od lasu, w pobli?u stawy rybne. Przy gospodarstwie boisko do gry w siatkówk?. Go?cinni gospodarze proponuj? swoim turystom zbiór runa le?nego, wycieczki po okolicy oraz wspólne ogniska z pieczeniem barana. Przy gospodarstwie znajduje si? boisko do gry w siatkówk?. W budynku mieszkalnym oprócz pokoi go?cinnych znajduje si? sklep spo?ywczy.

TERESA KUDYBA
Podlesina 1, 37-610 Narol
Malowniczo niedaleko lasu po?o?one gospodarstwo. Niew?tpliw? atrakcj? jest mo?liwo?? obserwowania kunsztu tworzenia obrazów (pejza?y, martwej natury i in.). Ponadto mo?na st?d równie? wybra? si? po runo le?ne lub pow?dkowa? w pobliskim stawie.

MARIA i JAN KUDYBOWIE
Huta Ró?aniecka 63, 37-613 Ruda Ró?aniecka
tel. (0 16) 631 97 63
Go?cinni gospodarze oferuj? wypoczynek zarówno we w?asnym domu, jak i na dwóch polach namiotowych. Jedno z pól znajduje si? nad rzek? Tanew, drugie za? pod lasem w pobli?u gospodarstwa. Gwarantujemy przyjemny wypoczynek w czystym ?rodowisku naturalnym.

JANINA KULIK
?ukawica 34, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 73 63
Gospodarstwo po?o?one jest w pobli?u lasu, w czystym ?rodowisku naturalnym. Kwaterodowaczyni w deszczowe dni proponuje nauk? malowania psianek i uk?adania suchych bukietów. Gospodarze zapraszaj? na wypoczynek g?ownie turystów g??boko religijnych, zainteresowanych zwiedzaniem miejsc kultu religijnego.

WERONIKA KUREWICZ
ul. Sobieskiego 11, 37-620 Horyniec Zdrój
0 503 994 014
Gospodarstwo utworzone na bazie o?rodka wypoczynkowego w pobli?u zalewu oraz lasu, posiada funkcjonuj?cy bar, kawiarni?. Poleca si? mi?o?nikom przyrody, spacerów, oraz k?pieli.

ALEKSANDER MAMCZUR
?ukawica 14, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 70 72
Gospodarstwo po?o?one w bliskim s?siedztwie rzeki Tanew. Bardzo ciekawa oferta wypoczynku. Obok atrakcji zwi?zanych z samym gospodarstwem, mo?na tu zapozna? si? z produkcj? kominków i kocio?ków ogniskowych - kwaterodawca jest ich producentem. Proponuje si? tak?e turystom wycieczki po bardzo ciekawej okolicy oraz w?dkowanie we w?asnych stawach rybnych. W deszczowe dni mo?na poprawi? swoj? kondycj? w istniej?cej si?owni.

MARIA P?AZIO
?ukawica 92, 37-610 Narol
(0 16) 631 73 56
Wypoczynek w tym gospodarstwie poleca si? mi?o?nikom przyrody, zwolennikom d?ugich wycieczek, mo?liwo?? zaopatrzenia w ?ywno?? na miejscu, bardzo dobra baza noclegowa.

STANIS?AW PROCAJ?O
Radru? 1, 37-620 Horyniec
tel. (0 16) 631 30 13
Gospodarstwo specjalizuje si? w organizacji ró?nych imprez. Latem proponuje przeja?d?ki bryczkami, jazd? konn?, w?dkowanie we w?asnych stawach. Zim? gospodarz organizuje kuligi. Nie dysponuje pokojami go?cinnymi.

BOLES?AW REBIZANT
Wola Wielka 148, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 71 65
Bardzo dobre warunki do wypoczynku w ciszy i spokoju. Oprócz podstawowych us?ug dodatkowe atrakcje: wspólne wyprawy do lasu po runa le?ne lub na polowanie, zwiedzanie okolicznych zabytków a wieczorow? por? wspólne ogniska z pieczeniem szasz?yków lub kie?basek. Smaczne, zdrowe posi?ki sporz?dzone g?ównie z produktów z w?asnego gospodarstwa.

ZBIGNIEW REBIZANT
Wola Wielka 147, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 72 16
Wygodnie i funkcjonalnie urz?dzony w stylu my?liwskim dom i mi?a atmosfera s? gwarancj? udanego wypoczynku w tym gospodarstwie. Mo?liwo?? codziennego obcowania z przyrod?, czystym powietrzem i lasem. Gospodarz jest le?niczym, mo?na wiec wspólnie polowa? lub uda? si? po zbiór runa le?nego. Bardzo smaczna, oryginalna kuchnia.

MARIAN ROGOWSKI
?ukawiec 182
37-626 ?ukawiec
tel. 0 502 646 187
Gospodarstwo po?o?one w pi?knym miejscu oddalonym od wsi. Posiada doskona?e warunki do wypoczynku i biesiadowania. Polecane szczególnie dla my?liwych i mi?o?ników ?owienia ryb.

ADAM SOBCZUK
Szczutków 77, 37-600 Lubaczów
(0 16) 632 60 89
Malowniczo po?o?one gospodarstwo ze stawem rybnym. Gospodarstwo poleca si? mi?o?nikom je?dziectwa i w?dkarstwa. Mo?na te? skorzysta? z baru, posiada pokoje z ?azienkami, wyposa?one w tv satelitarn?.

KRYSTYNA STROJNA
D?bków 116, 37-600 Lubaczów
tel. (0 16) 632 03 75
Ofert? swojego gospodarstwa kieruj? gospodarze g?ównie do rodzin z dzie?mi. Zapewniony kontakt z natur? i zwierz?tami domowymi. Dla ch?tnych mo?liwy udzia? w pracach gospodarskich. Smaczne, zdrowe posi?ki sporz?dzane s? z produktów z w?asnego gospodarstwa.

WIES?AW SZEREMETA
Huta Stara
Adres do korespondencji
ul. Warszawska 61/14, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 71 93 lub 0 601 169 753
Go?cinna i serdeczna atmosfera zach?ca do pobytu w tym gospodarstwie. Cisza, dziewicza przyroda, bardzo wiele atrakcji przyrodniczych i historycznych. Dodatkow? atrakcj? s? konie u?ytkowane zarówno do jazdy pod siod?em, jak i do przeja?d?ek bryczka le?nymi drogami. Zim? gospodarz organizuje kuligi.
HELENA SZYK
Nowa Grobla 112, 37-631 Nowa Grobla
tel. (0 16) 631 61 29
Gospodarstwo po?o?one w s?siedztwie lasu, zapewnia doskona?e warunki do wypoczynku w ciszy i spokoju. Oprócz podstawowych us?ug oferuje dodatkowe atrakcje: wyprawy do lasu po runa le?ne lub na polowania.

JANINA WASZEK
ul. Wa?owa 16, Lipsko, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 71 06
To gospodarstwo szczególnie poleca si? mi?o?nikom przyrody - w pobli?u atrakcj? jest ??ka z unikaln? ro?linno?ci? stanowi?c? u?ytek ekologiczny. Dobre warunki do wypoczynku dla osób starszych i rodzin z dzie?mi, zapewniona opieka medyczna.

JÓZEF, JAN WASZEK
ul. Wa?owa 19, Lipsko, 37-610 Narol
tel. (0 16) 631 75 47
Tury?ci, którzy oczekuj? ciszy i spokoju oraz pragn? poprawi? stan swojego zdrowia powinni skorzysta? z wypoczynku w tym gospodarstwie. W?a?ciciel - renomowany masa?ysta ?wiadczy us?ugi masa?u klasycznego.

BARBARA WA?NA
ul. My?liwska 132, 37-620 Horyniec
tel. (0 16) 631 32 84
Gospodarstwo po?o?one jest w bliskim s?siedztwie uzdrowiska, w czystym ?rodowisku naturalnym, dlatego te? poleca si? go turystom zamierzaj?cym poprawi? stan swojego zdrowia. W trakcie wycieczek pieszych lub rowowych mo?na zwiedzi? wiele interesuj?cych miejsc, w jakie obfituje najbli?sza okolica.

JERZY WA?NY
Huta Ró?aniecka 75, 37-613 Ruda Ró?aniecka
(0 16) 631 96 47
Gospodarstwo po?o?one na skraju Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, go?cinna i serdeczna atmosfera zach?ca do wypoczynku w tym gospodarstwie. W pobli?u kamienio?omy i inne atrakcje do zwiedzania.

WALDEMAR WOLANIN
Podlesina 27, 37-610 Narol
Gospodarstwo to poleca si? turystom oczekuj?cym ciszy i spokoju. Go?cinni gospodarze proponuj? zbiór runa le?nego, mi?o?nikom przyrody za? zwiedzanie pobliskich, dziewiczych terenów z bogat? flor? i faun?.

FRYDERYK ZABORNIAK
Kowalówka 1, 37-611 Cieszanów
tel. (0 16) 631 21 31
Gospodarstwo po?o?one jest przy jednej z g?ównych tras komunikacyjnych (Przemy?l - Zamo??). W budynku oprócz pokoi mie?ci si? mini zajazd. Mo?na tu zaopatrzy? si? w ?wie?e owoce, warzywa i miód, za? w nabia? u s?siednich rolników.

EWA ZUCHOWICZ
"Polanka"
Polanka Horyniecka,
37-620 Horyniec
tel. 0 90 683 822
W?ród lasu po?o?ony oryginalny budynek mieszkalny. Do dyspozycji go?ci konie pod siod?o. Zim? kwaterodawczyni urz?dza kuligi. Latem mo?na pospacerowa? le?nymi drogami lub wzi?? udzia? w zbiorze runa le?nego, wieczorami sp?dzi? czas przy ognisku. W przypadku niepogody mo?na skorzysta? z gry w tenisa sto?owego.

BAZA HOTELOWA

Szkolne Schronisko M?odzie?owe przy Zespole Szkó?
ul. Zielona, 37-630 Oleszyce
tel. (016) 631-58-88,

O?rodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Dukat"
ul. Mickiewicza 8, 37-620 Horyniec Zdrój
tel. (016) 631-32-65

Dom Wczasowy "Ceramik"
ul. Zdrojowa 3, 37-620 Horyniec Zdrój
tel. (016) 631-30-97,

Centrum Rehabilitacji Rolników
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój
tel. (016) 631-30-58,

P.P. "Uzdrowisko Horyniec"
ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec Zdrój
tel. (016) 631-31-50,

Sanatorium "Metalowiec"
ul. Sobieskiego 3, 37-620 Horyniec Zdrój
tel. (016) 631-30-44,

Zajazd "My?liwski"
ul. My?liwska 14, 37-620 Horyniec Zdrój
tel. (016) 631- 31-04,

Zak?ad Gastronomiczno-Hotelarski Flis Stefan,
ul. Legionów 2, 37-620 Horyniec Zdrój,
tel. (016) 631-31-14,

Motel "Jawa"
ul. Skorupki, 37-611 Cieszanów
tel. (016) 631-12-27.


5. Instytucje i Urz?dy
URZ?DY
Urz?d Miasta Lubaczów
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-80-10,
fax (016) 632 11 91

Urz?d Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
tel. (016) 631-10-76,
fax (016) 631 14 40

Urz?d Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. (016) 631-70-90,
fax (016) 631 71 04

Urz?d Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
tel. (016) 631-50-10,
 
Urz?d Gminy Horyniec Zdrój
Al. Przyja?ni 5, 37-620 Horyniec,
Tel/fax (016) 631-34-55,

Urz?d Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-16-84,
fax (o16) 632 26 56

Urz?d Gminy Stary Dzików
ul. Ko?ciuszki, 37-632 Stary Dzików
tel/fax (016) 631-80-50

Urz?d Gminy Wielkie Oczy
ul. Le?na 2, 37-627 Wielkie Oczy
tel/fax (016) 631-01-26,

Urz?d Skarbowy
ul. Sobieskiego 6, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-93-00,

Powiatowy Urz?d Pracy
ul. Ko?ciuszki, 37-600 Lubaczów
tel.(016) 632-13-86.

INSTYTUCJE KULTURY
Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie,
ul. Kard. Stefana Wyszy?skiego 31, 37-600 Lubaczów,
tel/fax (016) 632 11 26

Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-18-02,
 
Miejski Dom Kultury
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-14-97,

Miejski O?rodek Sportu
ul. Rynek 4, 37-600 Lubaczów,
tel (016) 632 29 79

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Ko?ciuszki 18, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632-14-27,

Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Rynek 25, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632-12-34

INNE INSTYTUCJE
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej
ul. Kard. Stef. Wyszy?skiego 31, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-11-26

Niezale?ne Forum Prywatnego Biznesu
ul. Rynek 25, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-28-10,

Stra? Graniczna
ul. Kard. Wyszy?skiego 25, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-02-00,

PZU S.A. Inspektorat
ul. Unii Lubelskiej 6, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-15-39,

Zak?ady Gazownicze
ul. Handlowa 4, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-15-40,

Komenda Powiatowa Policji
ul. S?owackiego 14 37-600 Lubaczów
tel.(016) 632-83-99,

Komenda Powiatowa Stra?y Po?arnej
ul. Sobieskiego 13, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632- 21-83,

S?d Rejonowy w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-16-02,

Szpital Powiatowy w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
tel.(016) 632-16-00,
 

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs