G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe po?o?ona jest w po?udniowo – wschodniej cz??ci województwa podkarpackiego w Kotlinie Kro?nie?skiej, stanowi?cej ?rodkow? cz??? Do?ów Jasielsko – Sanockich. Na po?udnie od Kotliny Kro?nie?skiej ci?gn? si? Garby Iwonicko – Rymanowskie, które wraz z Górami Dukielskimi stanowi? stref? przej?ciow? pomi?dzy Do?ami Jasielsko – Sanockimi, a ?rodkow? cz??ci? Beskidu Niskiego. Gmina graniczy od pó?nocy z Krosnem i gmin? Kro?cienko Wy?ne, od wschodu z gmin? Haczów i Rymanów, od po?udnia z gmin? Iwonicz Zdrój i Dukla, od zachodu z gmin? Chorkówka. Powierzchnia gminy wynosi ogó?em 5134,36 ha. Tereny gminne nale?? do jednych z najmniej zalesionych obszarów w powiecie kro?nie?skim. Wi?kszy kompleks le?ny znajduje si? w pó?nocno-wschodniej cz??ci gminy, na terenie wsi Targowiska. Przez teren gminy przep?ywaj? rzeki Jasio?ka i Lubatówka, oraz potoki Iwonicki i Bado?. Obszar Gminy Miejsce Piastowe po?o?ony jest na terenie pozostaj?cym pod wp?ywem zarówno wilgotnych mas powietrza pochodz?cych z pó?nocy kraju, jak i suchych mas z g??bi kontynentu euroazjatyckiego. Ca?a gmina znajduje si? w strefie klimatu górskiego i podgórskiego. Gmina posiada bardzo dobre warunki komunikacyjne. W Miejscu Piastowym krzy?uj? si? dwie drogi krajowe:
• droga krajowa 28 relacji: Wadowice - Nowy S?cz Jas?o - Krosno
- Sanok - Przemy?l
• droga krajowa nr 9 i mi?dzynarodowa nr E- 371 relacji: Radom -Rzeszów - Domaradz - Miejsce Piastowe - Barwinek
Najbli?sze drogowe przej?cie graniczne w Barwinku odleg?e jest o 30 km od Miejsca Piastowego. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa: Targowiska - Sanok - Zagórz (powi?zanie w w??le kolejowym w Zagórzu z granicznymi przej?ciami kolejowymi w ?upkowie /S?owacja/ i Kro?cienku /Ukraina) oraz Targowiska - Krosno - Jas?o (powi?zanie w w??le Jas?o z lini? kolejow? relacji Jas?o - Rzeszów i Jas?o - Strórze). Linie te umo?liwiaj? bezpo?rednie po??czenia kolejowe w uk?adzie ponad regionalnym z miastami: Warszawa, Kraków, ?od? Kaliska, Kielce, Katowice. Tereny gminy stanowi? doskona?e miejsce wypadowe do zwiedzania zabytkowego Krosna, znanych w Polsce uzdrowisk – Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju, Odrzykonia, gdzie znajduje si? rezerwat skalny „Prz?dki” i ruiny zamczyska „Kamieniec”, skansenu w Bóbrce, b?d?cego kolebk? polskiego przemys?u naftowego. W Miejscu Piastowym ?ywio?owo rozwija si? kult S?ugi Bo?ego ks. Bronis?awa Markiewicza oraz kult maryjny Matki Boskiej Fatimskiej. Z tego powodu Miejsce Piastowe jest corocznie odwiedzane przez dziesi?tki tysi?cy pielgrzymów. W 1997 r. modli? si? tutaj papie? Jan Pawe? II podczas swojej pi?tej pielgrzymki do Polski.

Materia?y przekazane przez Urz?d Gminy Miejsce Piastowe. Zapraszamy tak?e na strone www.miejscepiastowe.pl
  1. Miejsce Piastowe - Informacje Ogólne
  2. Historia Gminy Miejsce Piastowe
  3. Miejscowo?ci Gminy Miejsce Piastowe
  4. Agroturystyka, Noclegi
  5. Zabytki Gminy Miejsce Piastowe
1. Historia Gminy Miejsce Piastowe
Gmina Miejsce Piastowe po?o?ona jest w po?udniowo-wschodniej cz??ci województwa podkarpackiego w Kotlinie Kro?nie?skiej na powierzchni 51 km2. ?lady dzia?alno?ci cz?owieka na tych terenach si?gaj? okresu paleolitu i neolitu. Dowodem tego s? liczne znaleziska i wykopaliska. Silne by?y tu tak?e wp?ywy rzymskie. W VIII w. n.e. ziemie naszej gminy zamieszkiwa?o plemi? L?dzian. Ci?g?e zmiany przynale?no?ci pa?stwowej, raz do Polski piastowskiej, raz do Rusi Rurykiewiczów, nie wp?ywa?y korzystnie na rozwój osadnictwa. O?ywienie gospodarcze nasze tereny zawdzi?czaj? Kazimierzowi Wielkiemu, dzi?ki któremu tak Miejsce Piastowe jak i pozosta?e wsie lokowane by?y na prawie niemieckim. Ju? wtedy niema?e znaczenie mia?y szlaki handlowe wyznaczane przez królów polskich kupcom udaj?cym si? na wschód oraz na po?udnie -Traktem W?gierskim, stanowi?cym dzi? mi?dzynarodow? drog? z Rzeszowa przez Prze??cz Dukielsk? na po?udnie Europy. Wojny, nawiedzaj?ce Polsk? od ko?ca XV w., upadek gospodarczy pa?stwa, rabunkowa gospodarka dzier?awców królewskich oraz cz?ste kl?ski ?ywio?owe, g?ód i epidemie chorób, dotykaj?ce tereny naszej gminy w czasie zaboru austriackiego, spowodowa?y regres gospodarczy oraz zmniejszenie ruchu na szlakach handlowych.
Po zniesieniu pa?szczyzny w 1848 r. dosz?o do rozdrobnienia gospodarstw i rozwarstwienia spo?ecznego wsi. Od 1854 r. nast?pi? rozwój przemys?u naftowego. Powsta?y szyby naftowe w Targowiskach, Rogach, G?owience, ???anach. W Targowiskach wybudowano destylarni? ropy naftowej i ko?cz?cy si? tam ropoci?g. Pod koniec XIX w. przez teren gminy przeprowadzono lini? kolejow?, ze stacj? w Targowiskach. Rozwija?o si? rzemios?o. W Rogach organizowano targi i jarmarki. Tam te? zacz?? rodzi? si? ruch ludowy. Pocz?tek XX w. spowodowa? rozwój o?wiaty, powsta?y nowe szko?y, biblioteki i czytelnie. Mieszka?cy naszej gminy brali liczny udzia? w walkach I wojny ?wiatowej, wojny polsko-ukrai?skiej i polsko -bolszewickiej, co dzi? upami?tniaj? pomniki i pami?tkowe tablice. Pocz?tkowy rozwój zatrzymany zosta? jednak przez kolejny kryzys gospodarczy. Wybuch II wojny ?wiatowej i wkroczenie wojsk niemieckich do Miejsca Piastowego spowodowa?o, ?e ju? jesieni? 1939 r. Miejsce Piastowe sta?o si? jednym z pierwszych o?rodków konspiracji zbrojnej w powiecie kro?nie?skim, pod nazw? Or?a Bia?ego. Od 1944 r. w okolicach Miejsca Piastowego stacjonowa?y wojska sowieckie. Efektem tego by?y prze?ladowania i aresztowania w ?rodowisku akowskim, kontynuowane potem przez UBP. Byli ?o?nierze podziemia zmuszeni byli do ukrywania si? i zmian miejsca zamieszkania. Lata powojenne przynios?y odbudow? zniszcze? wojennych, a nast?pnie nowe inwestycje: przemys?owe, us?ugowe, rolnicze. Wybudowano nowe szko?y, domy ludowe, domy stra?aka i inne obiekty u?yteczno?ci publicznej. W 1973 r. reaktywowano samorz?d terytorialny. Powsta?a nowa Gmina Miejsce Piastowe obejmuj?ca do dzi? 9 wsi (G?owienk?, ???any, Miejsce Piastowe, Ni?n? ??k?, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocank? i Zalesie), w których mieszka 13 306 osób. S?siaduje ona bezpo?rednio z miastem Krosnem oraz gminami Kro?cienko Wy?ne, Haczów, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla i Chorkówka. Istnieje tutaj 6 o?rodków zdrowia, 5 aptek. Dzia?a 8 jednostek OSP. Na terenie gminy znajduje si? 8 szkó? podstawowych, 2 gimnazja i jedna szko?a ?rednia. Dzia?alno?? kulturalna rozwijana jest przez Gminny O?rodek Kultury, Gminn? Bibliotek? Publiczn? oraz jej filie, teatr amatorski i inne. W ramach GOK-u dzia?aj? liczne zespo?y artystyczne. W ka?dej wsi znajduj? si? domy ludowe, rozwija si? te? sport w ramach klubów i zrzesze? sportowych. Pr??nie rozwija si? handel i dzia?alno?? gospodarcza. Na granicy Targowisk i ???an po?o?one jest lotnisko zapasowe Aeroklubu Podkarpackiego w Kro?nie. 9 czerwca 1997 r. l?dowa? tu papie? Jan Pawe? II udaj?cy si? do Dukli celem odwiedzenia relikwii b?. Jana z Dukli, którego dzie? pó?niej kanonizowa?, ko?cz?c tym samym swoj? pi?t? pielgrzymk? do Polski. Gmina rozpocz??a tak?e wspó?prac? partnersk? z gminami ze S?owacji, W?och, Ukrainy, Rumunii i W?gier dzi?ki realizacji licznych projektów finansowanych s? ze ?rodków pochodz?cych z Unii Europejskiej lub fundacji, które wspieraj? tego rodzaju akcje.


2. Miejscowo?ci Gminy Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe
Pierwsza wzmianka o dawno istniej?cej wsi pochodzi z 1358 r. W tym roku Kazimierz Wielki nada? miejscowo?ci przywilej lokacyjny. Obecnie Miejsce Piastowe stanowi siedzib? w?adz gminy i po?o?one jest 6 km od Krosna. W centrum wsi krzy?uj? si? wa?ne arterie komunikacyjne stanowi?ce odwieczne trakty handlowe. Wie? liczy 1983 mieszka?ców, za? jej powierzchnia to 732 ha. We wsi znajduje si? urz?d gminy, Gminne Centrum Informacji, szko?a podstawowa, gimnazjum, Michalicki Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych, urz?d pocztowy, komisariat policji, bank, dom kultury, gminna biblioteka, internat, OSP, Dom Macierzysty Zgromadzenia Ksi??y Michalitów, Dom Centralny S.S. Michalitek. Znajduj? si? tu liczne ma?e zak?ady pracy, sklepy, warsztaty us?ugowe i resteuracja. Miejsce Piastowe s?ynie z kultu S?ugi Bo?ego ks. Bronis?awa Markiewicza, za?o?yciela Zgromadzenia Ksi??y Michalitów (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny). Jest tak?e miejscem kultu maryjnego Matki Boskiej Fatimskiej. Wszystko to powoduje, ?e miejscowo?? jest licznie odwiedzana przez pielgrzymów. W Miejscu Piastowym jest wiele ciekawych miejsc i zabytków zas?uguj?cych na zwiedzenie, np.:
•  Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a - Na Górce
•  Grobowce ks. Br. Markiewicza i Anny Kaworek (wspó?za?o?ycielki sióstr Michalitek)
•  Ko?ció? parafialny w Miejscu Piastowym z XIX w
•  dwór Trzecieskich z ko?ca XVII w. (obecnie mieszcz?cy internat)
•  budynki Zgromadzenia S.S. Michalitek,
•  zabytkowe kapliczki i inne.
 
G?owienka
Wie?, pierwotnie nosz?ca nazw? Glovinka, powsta?a równocze?nie z Krosnem, oko?o 1340 r. Pierwsze pisane o niej wzmianki pochodz? z 1445 r. Jest oddalona od Krosna o 4 km. U zarania swego istnienia by?a w?asno?ci? królewsk?, stanowi?c? wyposa?enie wójtostwa miasta Krosna. Po?o?ona jest w dolinie rzeki Lubatówki na powierzchni 733 ha. Zamieszkuje j? 2265 mieszka?ców. We wsi znajduje si? szko?a podstawowa, dom ludowy, biblioteka, przedszkole, parafia rzymskokatolicka, o?rodek zdrowia, OSP, klub sportowy. Ju? w XVIII w. stwierdzono wyst?powanie na terenie G?owienki z?ó? ropy naftowej. We wsi zachowa?y si? nieliczne stare drewniane chaty, g?ównie z pocz?tku lat mi?dzywojennych XX w. oraz przydro?ne kapliczki. W G?owience wci?? ?ywa jest ludowa tradycja, któr? kultywuje Zespó? Ta?ca Ludowego "Pogórzanie" 
 
???any
Pocz?tki wsi nie s? znane, po raz pierwszy wspomniano o niej w 1427 r. Wiadomo te?, ?e stanowi?a ona w?asno?? królewsk?. ???any po?o?one s? w kotlinie nad potokiem Olszyny, zwanym lokalnie Badoniem. Powierzchnia miejscowo?ci zajmuje 319 ha. We wsi mieszkaj? 1631 osoby. Na miejscu znajduje szko?a podstawowa, przedszkole, dom ludowy, OSP, parafia rzymskokatolicka, o?rodek zdrowia. Istniej? tu ma?e firmy, warsztaty us?ugowe i sklepy. ???any po?o?one s? w bezpo?rednim s?siedztwie arterii komunikacyjnych, m.in. dawnego Traktatu W?gierskiego. Zachowa?y si? tu zabytkowe przydro?ne kapliczki i pozosta?o?ci po kopalni ropy naftowej "Szcz??? Bo?e". 
 
Ni?na ??ka
Pierwsze informacje o Ni?nej ??ce, po?o?onej u brzegów Jasio?ki, pochodz? z 1227 r. Osada ta nale?a?a wówczas do opactwa cystersów z Koprzywnicy. Na po?udnie od wsi wznosi si? Rogowska Góra i Grodzisko. Miejscowo?? liczy 322 osoby i rozci?ga si? na powierzchni 211 ha. Miejscowo?? nie ma w?asnej szko?y ani przedszkola. Posiada natomiast OSP i dom ludowy. Dzieci ucz?szczaj? wi?c do szko?y w s?siedniej Wrocance. Wie? nale?y tak?e do parafii rzymskokatolickiej w Bóbrce. W ostatnich czasach wzniesiono tu niedu?y filialny ko?ció?. Najwi?ksz? inwestycj? budowlan? wsi by?o wybudowanie mostu na Jasio?ce ??cz?cego Ni?na ??k? z Wrocank?.

Rogi
Ta du?a wie? zaludniona by?a ju? w okresie rzymskim (I - IV w. n.e.) i we wczesnym ?redniowieczu, czego dowodem s? liczne wykopaliska archeologiczne. Pierwszym pisanym ?ród?em dotycz?cym Rogów jest jest przywilej króla Kazimierza Wielkiego z 1348 r. wydany Piotrowi, so?tysowi z Ko?aczyc, któremu monarcha sprzeda? so?ectwo królewskiej wsi Rogi. Rogi po?o?one s? w dolinie rzeki Lubatówki na po?udniowej kraw?dzi Garbów Iwonicko - Rymanowskich. Wie? usytuowana jest pomi?dzy lesistym wzniesieniem - Lasem Garbi?skim, a Rogowsk? Gór? (lokalnie zwan? Kochanówk?). Rogi, o powierzchni 1087 ha, zamieszkiwane s? przez 2468 mieszka?ców. Jest tu szko?a, przedszkole, biblioteka, dom ludowy, OSP, klub sportowy - posiadaj?cy stadion. Wie? znana jest z pr??nie rozwijaj?cych si? warsztatów produkcyjnych i us?ugowych oraz sklepów. Nadal na terenie Rogów wydobywa si? rop? naftow?. Z zabytków na uwag? zas?uguj? drewniany ko?ció? z XV w., kapliczki z XIX i pocz?tku XX w., kilka starych domów z prze?omu XIX i XX w. Zachowa?y si? tu tak?e ?lady po zamku, pó?niej dworze, fosy nape?nione kiedy? wod? oraz dworska oficyna.

Targowiska
Najwcze?niejsza wiadomo?? o tej osadzie pochodzi z 1365 r. By?a to osada handlowa o charakterze miejskim, okre?lana jako oppidum - miasteczko. Kazimierz Wielki wyznaczy? przez Targowiska drog? mieszczanom kro?nie?skim na W?gry i na Ru?. Targowiska stanowi?y w?asno?? królewsk? b?d?c? w zarz?dzie starostów sanockich. W XV w. spad?o znaczenie tej miejscowo?ci jako osady targowej, w efekcie czego osada przekszta?ci?a si? w wie?. Targowiska po?o?one s? w dolinie potoku Olszyny na powierzchni 1175 ha. Zamieszkiwane s? przez 2244 mieszka?ców. Jest to dobrze zagospodarowana wie? - posiada gimnazjum, szko?? podstawow?, przedszkole, dom ludowy, bibliotek?, OSP, o?rodek zdrowia, aptek? i klub sportowy posiadaj?cy w?asny stadion. W II po?. XIX w. powsta?a tu stacja kolejowa. Wci?? rozwijaj? si? tu ma?e zak?ady pracy, warsztaty us?ugowe i sklepy. W Targowiskach warto zobaczy? dwór z XVII w., drewniany, modrzewiowy ko?ció? z XV w., kaplic? grobow? Go?aszewskich z XIX w., liczne kapliczki i figury przydro?ne z ko?ca XIX i XX w. Zachowa?y si? tu pozosta?o?ci po destylarnii ropy naftowej.
 
Widacz
Jest to wioska wydzielona z Targowisk. So?ectwem jest od 1978 r. na mocy uchwa?y Nr II/12/78 Gminnej Rady Narodowej w Miejscu Piastowym z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie podzia?u obszaru wsi Targowiska na so?ectwa. W 1992 r. obszar so?ectwa zosta? powi?kszony przez przy??czenie cz??ci obszaru wsi Wróblik Królewski z Gminy Rymanów (os. Kotówka). Samodzieln? wiosk? jest od 1996 r. na podstawie uchwa?y Nr XV/94/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. Rady Gminy Miejsce Piastowe. Widacz oddziela od Zalesia niedu?y obszar le?ny, który jest pozosta?o?ci? porastaj?cych ten teren lasów gr?dowych. Jest to wie? obejmuj?ca obszar 155 ha, na których mieszka 719 mieszka?ców. Miejscowo?? ta posiada szko?? podstawow?, przedszkole, klub sportowy, OSP, dom ludowy, sklepy i warsztaty us?ugowo - produkcyjne.

Wrocanka
Miejscowo??, po?o?ona na prawym brzegu Jasio?ki, rozci?ga si? na przestrzeni 593 ha. Zamieszkuje j? 1200 osób. Wioska ta nale??ca do klucza podkro?nie?skich królewszczyzn, po raz pierwszy pojawia si? w ?ród?ach w 1424 r. Osada ta cz?sto by?a zastawiana i dzier?awiona przez królów. Miejscowo?? ta ju? w XVI w. posiada?a w?asny samorz?d i s?d, sk?adaj?cy si? z ?awy przysi?g?ych. Wspó?cze?nie wie? posiada now?, okaza?? szko??, przedszkole, klub sportowy, dom ludowy, bibliotek?, OSP, sklepy i warsztaty us?ugowe. Zobaczy? warto tutaj drewniany, zabytkowy ko?ció? z XVIII w., kilka starych chat, przydro?ne kapliczki, neogotycka kaplica ?w. Rozalii oraz mogi?a zastrzelonych przez Niemców: Stanis?awa Steca i Jana Drubka.

Zalesie
Miejscowo?? jest przysió?kiem wsi Targowiska. Samodzielnym so?ectwem jest od 1978 r. na mocy uchwa?y Nr II/12/78 Gminnej Rady Narodowej w Miejscu Piastowym z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie podzia?u obszaru wsi Targowiska na so?ectwa. Od 1998 r. obszar so?ectwa Zalesie zosta? powi?kszony przez przy??czenie przysió?ka Kolonia z Gminy Haczów. Zalesie oddziela od Targowisk potok Flusy. Zalesie jest najmniejsz? miejscowo?ci? naszej gminy. Jej obszar to 141 ha, za? liczba mieszka?ców nie przekracza 474 osób. Mimo to Zalesie posiada szko?? podstawow?, przedszkole, dom ludowy, warsztaty produkcyjno - us?ugowe i sklepy  


3. Agroturystyka, Noclegi
Gospodarstwo Teresa Czelny
Oferuje turystom 4 dwuosobowe pokoje, 2 ?azienki, salon w samodzielnym domu dla go?ci. W sumie tury?ci mog? skorzysta? z 8 miejsc noclegowych ca?orocznych i sezonowych. Ka?dy pokój wyposa?ony jest w radio i telewizor. Go?cie maj? mo?liwo?? sami sporz?dza? sobie posi?ki w oddzielnej kuchni lub korzysta? z oferty gospodarzy, u których mo?na zakupi? produkty z gospodarstwa i którzy zapewniaj? pe?ne wy?ywienie (?niadania, obiady i kolacje). Gospodarstwo po?o?one jest w miejscowo?ci Wrocanka, gdzie mo?na sp?dzi? czas w cichej i spokojnej atmosferze. Najwi?kszymi atrakcjami w gospodarstwie s? pieczenie barana, spacery i wycieczki po??czone z obserwacj? przyrody, w?dkowanie, boisko, plac zabaw dla dzieci, basen, rowery.
Adres:
Teresa Czelny
Wrocanka 204
38 - 455 G?owienka
tel. (013) 43 115 59

Gospodarstwo "Chatka u Tadka"
Oferuje 6 miejsc noclegowych ca?orocznych i sezonowych. Pokoje go?cinne znajduj? si? w domu letniskowym. Gospodarstwo po?o?one jest w miejscowo?ci Rogi. Dom, w którym mie?ci si? gospodarstwo pochodzi z 1893 r. Oryginalna zabudowa wn?trz, szereg tradycyjnych mebli i urz?dze? domowych i pi?kne drewniane rze?by tworz? niezapomnian? atmosfer?. Dom po?o?ony jest na 1,5 ha dzia?ce, poro?ni?tej drzewami, przez któr? przep?ywa rzeczka Lubatówka. Sprzyja to aktywnemu wypoczynkowi (jogging, piesze i rowerowe wycieczki, w?dkarstwo, jazda konna, bryczki, kuligi, boisko). Z gospodarstwa mo?na szlakami turystycznymi lub polnymi ?cie?kami doj?? do Iwonicza Zdroju lub Rymanowa Zdroju.
Adres:
Marzena Parylak - Paszek
Rogi 385,
38-430 Miejsce Piastowe

Gospodarstwo SPORT CHATA
Po?o?one jest w miejscowo?ci Wrocanka nad rzek? Jasio?k?, w bezpo?rednim s?siedztwie lasu, na 4 ha dzia?ce. Go?cie maj? do dyspozycji samodzielny drewniany dom sk?adaj?cy si? z 5 czteroosobowych pokoi, pokoju kominkowego, obszernego holu, kuchni i 3 ?azienek. Dodatkowymi atrakcjami s? 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki, ?cianka do nauki gry w tenisa oraz sala gimnastyczna w starej stodole (80 m2). Na terenie gospodarstwa istnieje mo?liwo?? organizowania ogniska i grila. Gospodarstwo "SPORT CHATA" jest wymarzonym miejscem dla amatorów czynnego wypoczynku.
Adres:
Witold Zatorski
Wrocanka 202
38 - 455 G?owienka
tel. (013) 43 115 64

Gospodarstwo "Bernadeta Stec"
Oferuje do dyspozycji go?ci dwa samodzielne mieszkania. W pierwszym: "Nad Sklepem" znajduje si? 12 miejsc noclegowych w pokojach dwu i czteroosobowych, kuchnia z wyposa?eniem, oraz salon i 2 ?azienki. Dodatkowo go?cie maj? mo?liwo?? skorzystania z komputera i Internetu. Z kolei drugi, otoczonym du?ym ogrodem dom, posiada 6 miejsc noclegowych w pokojach dwu i czteroosobowych oraz wyposa?on? kuchnie i ?azienk?. W ogrodzie jest miejsce na grila i ognisko, mo?na w nim tak?e rozbi? namiot. Gospodarstwo po?o?one jest w miejscowo?ci Wrocanka. Pobliska rzeka daje mo?liwo?? k?pieli w upalne dni i po?owu ryb. Gospodarstwo dysponuje rowerami, co daje turystom mo?liwo?? wycieczek po terenie. Gospodarze organizuj? rowerowe wycieczki szlakiem cerkiewnej i ko?cielnej architektury drewnianej.
Adres:
Bernadeta Stec
Wrocanka ul. D?uga 106
38- 455 G?owienka
tel. (013) 43 118 50

Stacja Paliw P?ynnych „TARGOPAL”
Oferuje 8 pokoi noclegowych (w tym 2 jednoosobowe pokoje oraz 6 – dwuosobowych). Ka?dy pokój posiada ?azienk?. W czterech pokojach znajduj? si? telewizory. Go?cie mog? skorzysta? tak?e ze znajduj?cej si? na terenie stacji restauracji, w której mog? si? sto?owa?.
Hotel TARGOPAL
Targowiska-Zalesie 5c,
38 – 430 Miejsce Piastowe
tel (013) 435-34-76,013 435-39-65
Faks: 013 435-39-65

Internat Michalickiego Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych – mie?ci si? w zabytkowym murowanym dworze z XVIII w., który po?o?ony jest w malowniczym parku. Oferuje 60 miejsc noclegowych oraz mo?liwo?? skorzystania ze sto?ówki.

Internat Michalickiego Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Dworska 14 b
tel. (13) 43 530 73

Gastronomia:
1. Karczma „Pod Ko?ami” – Bogus?awa Trze?niowska, ul. Miodowa 79, 38-455 G?owienka,
2. Bar „Promar” Maria Prorok Targowiska 89, 38-430 Miejsce Piastowe,
3. Bar „Pod ?wierkami” Miros?aw Uliasz Rogi 461, 38-430 Miejsce Piastowe,
4. Bar, „Janter” Jan Wdowiarz Rogi 336 a, 38-430 Miejsce Piastowe,
5. Bar „Ogrodowy” Maria Moskal ul. Kro?nie?ska 89, 38 – 430 Miejsce Piastowe,
6. „Bar Relax” – Jan Skwara ul. Szkolna 14a, 38-430 Miejsce Piastowe,
7. PUB NOVELLUS ul. Kro?nie?ska 1 38-430 Miejsce Piastowe,
8. „Pizzeria Lastoria” w Miejscu Piastowym ul. Kro?nie?ska 1, 38-430 Miejsce Piastowe


4. Zabytki Gminy Miejsce Piastowe
W gminie przewa?aj? zabytki o charakterze sakralnym – g?ównie ko?cio?y, krzy?e i kapliczki przydro?ne. Znale?? tu mo?na zabytki architektury ludowej, obiekty ma?ej architektury oraz nieliczne zabytki techniki – zwi?zane z wydobywaniem na terenie gminy ropy naftowej.
Miejsce Piastowe
- Ko?ció? Zgromadzenia ?w. Micha?a Archanio?a – Na Górce w stylu neogotycko –  roma?skim wzniesiony w latach 1932 – 1935,
- budynki Zgromadzenia S.S. Michalitek,
- grobowce ks. Markiewicza i A. Kaworek (wspó?za?o?ycielki sióstr Michalitek),
- Ko?ció? parafialny pochodz?cy z XIX w., wybudowany w stylu neogotyckim
- zabytkowy dwór murowany z XVIII w. (obecnie mieszcz?cy internat),
- zabytkowe kapliczki.
G?owienka
- zachowa?y si? tu nieliczne stare drewniane chaty, g?ównie z pocz?tku lat mi?dzywojennych XX w.,
- przydro?ne kapliczki,
???any
- zachowa?y si? tu zabytkowe przydro?ne kapliczki i pozosta?o?ci po kopalni ropy naftowej „Szcz??? Bo?e”,
Rogi
- na uwag? zas?uguj? drewniany ko?ció? parafialny p.w. ?w. Bart?omieja z 1600 r., wybudowany w stylu gotyckim z dobudowan? do niego wie?yc? dzwonn? i murowan? zakrysti? z XVII w. w stylu podkarpackiego baroku.
- kapliczki z XIX i pocz?tku XX w.,
- kilka starych domów z prze?omu XIX i XX w.
- zachowa?y si? tu tak?e ?lady po zamku, pó?niej dworze, fosy nape?nione kiedy? wod? oraz dworska oficyna,
Rogowski Szlak Rowerowy – g?ówn? atrakcj? szlaku s? kapliczki szafkowe z figurami ?wietnych d?uta rogowskiego rze?biarza J?drzeja Skowronka (1870 – 1919), drewniane domy z oryginalnie wygi?tymi zdobieniami dolnej kraw?dzi ?cian szczytowych oraz rozleg?e panoramy. Wi?cej o szlaku na stronie internetowej: www.rogi.pl
Targowiska
- warto zobaczy? dwór z XVII w.,
- drewniany, modrzewiowy ko?ció? z XV w.,
- kaplic? grobow? Go?aszewskich z XIX w.,
- liczne kapliczki i figury przydro?ne z ko?ca XIX i XX w.
- pozosta?o?ci po destylarnii ropy naftowej,
Wrocanka
- kilka starych chat,
- przydro?ne kapliczki,
- neogotycka kaplica ?w. Rozalii,
- mogi?a zastrzelonych przez Niemców: Stanis?awa Steca i Jana Drubka,
- na uwag? zas?uguje drewniany, zabytkowy ko?ció? p.w. Wszystkich ?wi?tych z 1770 r.,


.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs