G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Muzeum Historyczne w Sanoku

Muzeum prezentuje zbiory:
- Sztuki cerkiewnej
- Sztuka sakralna Ko?cio?a Katolickiego
- Portrety
- Ceramika pokucka
- Sztuka wspó?czesna
- Zbiory archeologiczne
- Zbiory historyczne
- Wystawy czasowe
- Galeria Beksi?skiego

Czynne:
od 1.10. do 31.10. i od 1.04. do 16.06.
pon. 8.00 - 10.00
wt. i ?r. 9.00 - 17.00
pozosta?e dni tygodnia 9.00 - 15.00

od 2. 11. do 31.03.
pon., czw., pt. 8.00 - 15.00
wt. i ?r. 9.00 - 17.00
sob., niedz. 9.00 - 15.00

od 16.06. do 30.09.
pon. 8.00 - 10.00
pozosta?e dni tygodnia 9.00 - 17.00

Uwaga ! od 15 pa?dziernika do 15 maja zwiedzanie ekspozycji w zamku mo?liwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub w kasie biletowej.

ADRES:
UL. ZAMKOWA 2,
38 - 500 SANOK,
TEL./FAX (013) 46 306 09

Strona www: www.muzeum.sanok.pl

Sztuka ludowa.
W zbiorach muzeum znajduje si? te? do?? poka?na ilo?? malarstwa, grafiki, rze?by i obrazów na szkle artystów ludowych. Do pi?kniejszych dzie? nale?y niewielki krucyfiks z dwoma anio?kami, a tak?e kilka rze?b przedstawiaj?cych Chrystusa Frasobliwego. W?ród obrazów olejnych na uwag? zas?uguje malowana niezwykle syntetycznie i dekoracyjnie ?w. Zofia z córkami. Rzadko pokazywany na ekspozycjach czasowych jest zbiór drzeworytów ludowych.
 
Sztuka sakralna Ko?cio?a Katolickiego
Zbiory sztuki sakralnej ko?cio?a katolickiego nie s? zbyt bogate i nie pozwalaj? na pe?ny przegl?d. Pochodz? one z dawnych ko?cio?ów i kapliczek g?ównie z diecezji przemyskiej. S? to dzie?a anonimowych artystów, cho? by? mo?e przysz?e badania pozwol? przynajmniej niektóre z nich zwi?za? z konkretnymi warsztatami.

Zbiory historyczne
Zbiory Dzia?u Historycznego za?o?onego w 1966 r. s? ró?norodne i bogate. Posiadamy m.in. numizmaty, militaria oraz bogaty zbiór t?oków piecz?tnych od XIX do XX w. Archiwum gromadzi dokumenty, fotografie i afisze ukazuj?ce przede wszystkim histori? Sanoka i ziemi sanockiej.
Niew?tpliwie najliczniejsz? grup? stanowi? monety, a w?ród nich najcenniejsza i zarazem najstarsza znaleziona na terenie Polski - z?ota moneta celtycka, datowana na II w. p.n.e. Jest to stater typu Nike, b?d?cy wiernym na?ladownictwem monet Aleksandra Macedo?skiego. Na awersie przedstawiona jest g?owa Pallas Ateny w he?mie korynckim, za? na rewersie posta? Nike, bogini zwyci?stwa oraz napis w j?zyku greckim. Stan zachowania monety jest bardzo dobry. Moneta ta zosta?a znaleziona w 1965 r. w Trepczy k/Sanoka. Oprócz niej posiadamy jeszcze przesz?o 50 monet antycznych, g?ównie rzymskich.
 
Kolekcj? uzupe?nia ponad 2 tysi?ce monet i banknotów z ró?nych okresów i ró?nych krajów. W?ród banknotów ciekawostk? stanowi? pierwsze polskie pieni?dze papierowe - bilety skarbowe z okresu Insurekcji Ko?ciuszkowskiej. Na osobn? uwag? zas?uguje skarb sk?adaj?cy si? ze 1007 srebrnych monet szwedzkich i polskich z XVI i XVII w. Znaleziony on zosta? w Tarnawie Dolnej k/Sanoka. Najstarsz? monet? jest szel?g lenny Albrechta z 1530 r., natomiast najm?odsz? pó?torak dla Szwecji bity w Elbl?gu z 1633 r. 
 
Zbiory archeologiczne
reprezentowane s? przez zabytki trzech epok pradziejowych: kamienia, br?zu, ?elaza, a tak?e historycznego okresu ?redniowiecza. Zabytki pozyskiwane by?y w trakcie bada? wykopaliskowych, penetracji terenu, b?d? ofiarowane przez znalazców ?wiadomych ich warto?ci naukowej -jedynych ?róde? poznania twórczej dzia?alno?ci cz?owieka, nie opisanej ?adnym alfabetem historii.
 
Ceramika pokucka
Bogat? kolekcj? w Muzeum Historycznym stanowi spory, bo licz?cy ponad 360 eksponatów, zbiór ceramiki pokuckiej. Jest to dar przekazany przez Aleksandra Rybickiego w latach 1979/80. Cz?owiek ten utkwi? w pami?ci jako barwna posta? kolekcjonera, mi?o?nika sztuki i zabytków. To dzi?ki niemu mamy mo?liwo?? udost?pnienia tego najwi?kszego zbioru ceramiki w Polsce, ukazuj?cego ró?norodno?? form artystycznych zabytków i specyficzny klimat Pokucia.

Zbiory sztuki cerkiewnej
Kolekcja sztuki cerkiewnej stanowi g?ówny cz?on zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Licz?ca oko?o 1500 numerów inwentarza, zawiera jedn? z najwi?kszych w polskich zbiorach muzealnych grup? ikon (700 sztuk), krzy?y cerkiewnych o?tarzowych i procesyjnych, chor?gwi malowanych na p?ótnie, szat, paramentów i ksi?g liturgicznych. Eksponaty pochodz? z obszaru po?udniowo-wschodniej Polski, a ?ci?lej z terenów na wschód od Nowego S?cza po granic? z Ukrain?, od po?owy XV wieku obj?tego osadnictwem wo?osko-ruskim. W ci?gu dwustu lat trwaj?cej migracji, z liczebn? przewag? Rusinów, znacznie zatar?y si? ró?nice kulturowe obydwu grup etnicznych. Wspólny sta? si? j?zyk, od pocz?tku ??czy?a je prawos?awna religia i obrz?dek. Cz?ste i nieuzasadnione gramatycznie u?ywanie s?owa: "?em" (tylko, ale), da?o pocz?tek rozpowszechnionej w XIX wieku nazwie: ?emkowie i ca?ego obszaru przez nich zamieszka?ego: "?emkowszczyzna".
Zbiór sanocki gromadzono przed wojn? w dwóch muzeach: w powsta?ym w 1930 roku Ukrai?skim Muzeum "?emkiwszczyna" z siedzib? w budynku plebani cerkwi greckokatolickiej i w powo?anym w kwietniu 1934 roku, polskim Muzeum Ziemi Sanockiej, którego ekspozycj? prezentowano na parterze renesansowego zamku. W ci?gu kilku lat niezak?óconej dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej obydwa muzea zebra?y po kilka tysi?cy eksponatów. Pierwsze miesi?ce wojny w historii polskiego muzeum zaznaczy?y si? ogromnymi stratami w liczbie zbiorów. W po?owie 1940 roku w wyniku stara? dyrektora muzeum "?emkiwszczyna" Leona Getza, przeniesiono eksponaty ukrai?skiego muzeum do zamku, po??czono ze zbiorami polskiego muzeum, zmieniaj?c jednocze?nie nazw? na Ukrai?skie Muzeum "?emkiwszczyna" w Sanoku. Z ko?cem wojny, w czerwcu 1944, Niemcy wywie?li kilkaset najcenniejszych eksponatów, zniszczeniu uleg?y równie? ksi?gi inwentarzowe. Po wojnie pozosta?e zbiory obydwu muzeów zosta?y upa?stwowione, a dla najliczniejszej grupy eksponatów sztuki cerkiewnej utworzono odr?bny dzia? i ekspozycj? ikon w zamkowych salach odrodzonego Muzeum Ziemi Sanockiej. W wyniku przesiedle?czych akcji miejscowej ludno?ci wyznania greckokatolickiego, w pierwszych powojennych latach (1944-47) pozyskano wiele zabytków niszczej?cych w opuszczonych cerkwiach. Najliczniejsz? grup? stanowi?y ikony z miejscowo?ci Weremie?, Smolnik, Witry?ów, Dobra Szlachecka, P?tna, P?onna, Ulucz, i Wysowa. Zabezpieczane zbiory przechowywano w dwóch sk?adnicach muzealnych w Bieczu i w Sanoku, a pod koniec lat pi??dziesi?tych, ostatecznie przeniesiono do Muzeum Ziemi Sanockiej, które w 1968 roku zmieni?o swoj? nazw? na Muzeum Historyczne. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzaj?cych ciesz? si? ikony, które udost?pniano wielokrotnie na wystawach czasowych w kraju i zagranic? mi?dzy innymi w Holandii i w Niemczech. W du?ym wyborze reprezentuje je obecna, sta?a ekspozycja w zamku poszerzona o pozosta?e zabytki sztuki cerkiewnej z kolekcji naszego muzeum.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs