G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

Zbiory zgromadzone w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach licz? 7431 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii, numizmatyki i malarstwa. Pochodz? one w wi?kszo?ci z darów dzia?aczy i sympatyków PTTK, cz??ciowo z zakupów. Z dawnych przedwojennych zbiorów zachowa?o si? niestety niewiele. Muzeum ma do dyspozycji dziewi?? pomieszcze? o ??cznej powierzchni ok. 250 m2. Ekspozycja sta?a sk?ada si? z pi?ciu dzia?ów: przemys?u naftowego, etnograficznego, artystyczno-historycznego, przyrody i archeologii.

Muzeum Regionalne PTTK Gorlice im. Ignacego ?ukasiewicza
Adres:
38-300 Gorlice
ul. W?ska 7/9 ,
tel. (018) 52-26-15

Muzeum prowadzi:
Zarz?d Oddzia?u PTTK
38-300 Gorlice
ul. Pi?sudskiego 1
tel. (018) 52-16-88 lub 52-15-91

Muzeum mie?ci si? w zabytkowej kamienicy zbudowanej w latach 1780-1790, nale??cej wówczas do kaflarza Micha?a Grabca vel Grabczy?skiego. W czasie II wojny ?wiatowej budynek uleg? cz??ciowej dewastacji, odrestaurowano go po wojnie ze ?rodków miasta i PTTK.
My?l zorganizowania muzeum w Gorlicach zrodzi?a si? jeszcze w okresie mi?dzywojennym. W 1919 roku z inicjatywy miejscowych dzia?aczy spo?ecznych, g?ównie Józefa Baruta, Jana Benisza oraz ksi?dza Bronis?awa ?wieykowskiego zorganizowano wystaw? pami?tek z czasów I wojny ?wiatowej. Du?e zas?ugi dla tej idei mia?o równie?, powsta?e w tym czasie. Towarzystwo Upi?kszania Miasta Gorlic i Okolicy. Z jego inicjatywy w 1935 roku, w 20-lecie bitwy pod Gorlicami, zorganizowano nast?pn? wystaw? upami?tniaj?c? wydarzenia z okresu I wojny ?wiatowej. Na skutek wybuchu II wojny ?wiatowej nie uda?o si? zrealizowa? planów utworzenia muzeum. Po wojnie, w latach pi??dziesi?tych, zacz?to ponownie rozwa?a? mo?liwo?? realizacji dawnych planów. Spraw? zainteresowali si? dzia?acze PTTK, g?ównie Józef Barut, Konstanty Laskowski oraz Alfred Wac?awski. Dzi?ki ich staraniom, w 1952 roku, Urz?d Miasta Gorlic przekaza? miejscowemu Oddzia?owi PTTK zabytkow? kamieniczk? przy ul. W?skiej. Od 1977 roku placówka nosi imi? Ignacego ?ukasiewicza, które nadano jej w czasie Ogólnopolskiego Sejmiku Muzealnego w Gorlicach.

W muzeum tym na uwag? zas?uguj? przede wszystkim muzealia zwi?zane z histori? rozwoju przemys?u naftowego w rejonie Gorlic, gdzie ok. 1800 roku powstawa?y pierwsze w ?wiecie kopalnie ropy naftowej, tzw. kopanki, oraz oryginalne urz?dzenia i narz?dzia pracy Ignacego ?ukasiewicza. W dziale artystyczno-historycznym bardzo interesuj?ce s? zabytki zwi?zane z okresem I wojny ?wiatowej, w tym g?ównie bitwy pod Gorlicami stoczonej w 1915 roku przez po??czone si?y austriacko-w?gierskie i niemieckie z wojskami rosyjskimi. Muzeum organizuje tak?e wystawy czasowe prezentuj?ce twórczo?? miejscowych artystów amatorów, ciekawe zbiory kolekcjonerów oraz zbiory innych muzeów w kraju.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs