G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Muzeum Skansen Przemys?u Naftowego w Bóbrce k. Krosna

Adres:
38-458 Chorkówka
Tel. (013) 4333 489, (013) 4333 478
Otwarte w godzinach:
1.V - 30.IX: 9.00 - 17.00
1.X - 30.IV: 7.00 - 15.00

Bóbrka - Kolebka przemys?u naftowego
Skansen - Muzeum Przemys?u Naftowego im. Ignacego ?ukasiewicza w Bóbrce jest obiektem unikalnym w skali ?wiatowej. Na tym skrawku polskiej ziemi narodzi?a si? ga??? przemys?u, która w II po?owie XIX w. popchn??a ?wiat w kierunku niebywa?ego dot?d rozwoju cywilizacyjnego.
Jest rzecz? niezaprzeczaln?, ?e podwaliny pod ten niespotykany rozwój da? Polak Ignacy ?ukasiewicz, a Polska sta?a si? kolebk? przemys?u naftowego.
?yjemy w epoce dynamicznego rozwoju nauki i techniki. W wyniku tego technologie i konstrukcje tradycyjne wypierane s? sukcesywnie przez nowe generacje. A przecie? te tradycyjne budowle, maszyny i urz?dzenia s? niepodwa?alnymi dowodami ci?g?o?ci rozwoju nauki i techniki, stanowi? dorobek wielu pokole? naukowców i przemys?owców.
Ocali? od zniszczenia i zapomnienia, zgromadzi? i otoczy? opiek? rzeczowe dokumenty rozwoju przemys?u naftowego, wyeksponowa? i pokaza? m?odym pokoleniom, ca?emu polskiemu spo?ecze?stwu ogromny naukowy i przemys?owy dorobek polskich nafciarzy - taka idea le?a?a u podstaw zorganizowania Skansenu - Muzeum Przemys?u Naftowego. Cel ten najlepiej móg? by? spe?niony na terenie czynnej do dzi?, najstarszej w ?wiecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce
Zachowa?y si? tam bowiem autentyczne obiekty i dokumenty - ?wiadectwa historii rozwoju przemys?u naftowego od jego narodzin po dzie? dzisiejszy.
Idea budowy Muzeum powsta?a jeszcze za ?ycia I. ?ukasiewicza, pod koniec XIX w. Doczeka?a si? realizacji w 1960 roku, kiedy to z okazji Jubileuszu 1000-lecia Pa?stwa Polskiego powo?any zosta? Komitet Opieku?czy Budowy Skansenu Naftowego. W 1972 r. SITPNiG wykupi?o od prywatnych w?a?cicieli oko?o 20 ha terenu, na którym zlokalizowano Muzeum, od tego czasu sta?o si? jego hipotecznym w?a?cicielem. Budowa otoczona zosta?a opiek? zak?adów ca?ego sektora naftowego, pod patronatem Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Ministerstwa Przemys?u Chemicznego

Bóbrka

oraz podlegaj?cych im zjednocze?.
Muzeum po?o?one jest w?ród lasów, w malowniczym terenie, w odleg?o?ci ok. 12 km od Krosna, 6 km od Dukli i 15 km od przej?cia granicznego w Barwinku. Le?y na szlaku turystycznym:
- Dukla (Muzeum Historyczne)
- Dolina ?mierci - ok. 5 km od Dukli
- ?arnowiec (Muzeum Marii Konopnickiej)
- Krosno (Muzeum Okr?gowe - najwi?ksza w Europie kolekcja lamp naftowych)
- Czarnorzeki - skalny rezerwat przyrody "Prz?dki"  Odrzyko? - Zamczysko  Kamieniec z XIV w., tocz?cy si? tam spór rodowy da? A. Fredrze temat do napisania komedii "Zemsta".
Na ok. 20 ha ogrodzonego obszaru rozlokowane s? ekspozycje górnictwa naftowego, gazownictwa, przemys?u rafineryjnego i dystrybucji produktów naftowych. Znajduj? si? tu autentyczne obiekty zabytkowe, b?d?ce ?wiadectwem rodowodu polskiego przemys?u naftowego:
- Obelisk kamienny wzniesiony przez I. ?ukasiewicza, upami?tniaj?cy za?o?enie kopalni "oleju skalnego" w 1854 roku.
- Dwa czynne szybiki naftowe (kopanki) "Franek" i "Janina" oraz kilka zapadlisk szybików z lat rozwoju kopalni (1854-1880).
- Osiem zabytkowych drewnianych budynków z XIX w., w których mie?ci?y si? warsztaty mechaniczne, ku?nia, kot?ownie, kieraty pompowe, magazyny, pomieszczenia administracyjne i mieszkalne.
- Czynne otwory wiertnicze z lat 1890-tych.
- Sieci transmisji do nap?du pomp wg??bnych, stare systemy ropoci?gów i zbiorniki do magazynowania ropy.
- Trzy wiertnice z masztami i wie?ami do g??bokiego wiercenia obrotowego (1000-5000 m).
- Siedem wiertnic przewo?nych z masztami do wiercenia udarowego ?rednich g??boko?ci (ok. 800 m).
- Urz?dzenia do napowierzchniowego wyposa?enia otworów ropnych i gazowych.
- Ró?norodne typy stalowych i drewnianych "kiwaków" do nap?du pomp wg??bnych.
- Trzy pompy z wszelkimi rodzajami narz?dzi i sprz?tu do wierce? i eksploatacji otworów ropnych i gazowych.
- Unikalne pompy, spr??arki gazowe, silniki i kot?y parowe.
- Ró?norodne typy urz?dze? wyci?gowych (windy obróbcze) do operacji technicznych w otworach ropnych.
- Znajduj? si? tu równie?, z pietyzmem odtworzone na podstawie dokumentacji, pierwowzory takich urz?dze?, jak:
- Model starego szybiku (kopanki).
- Wiertnica do r?cznego wiercenia udarowego.
- Wiertnica udarowa systemu kanadyjskiego, nap?dzana maszyn? parow? (lokomobil?).
- Wiertnica udarowa szarpakowo-linowa typu "Bitków".
- Wiertnica udarowa konstrukcji polsko-kanadyjskiej do g??bokich wierce?. Wn?trze wiertnicy adaptowane jest do organizowania konferencji, wystaw okoliczno?ciowych i imprez towarzyskich. Znajduje si? tu sala restauracyjna i kawiarniana z zapleczem kuchennym i sanitariatami.
W odrestaurowanym budynku administracyjnym, zbudowanym przez I. ?ukasiewicza, znajduj?cym si? w centrum Muzeum, w siedmiu pomieszczeniach prezentowane s?:
- Pami?tki zwi?zane z I. ?ukasiewiczem.
- Galeria portretów - karykatur ludzi nafty.
- Rekwizyty, symbole tradycji naftowej.
- Mapy, zbiory geologiczne, rdzenie i skamieliny.
- Plan kopalni Bóbrka z 1879 roku.
- Modele, fotografie i rysunki obrazuj?ce rozwój techniki wiertniczej i eksploatacyjnej.
- Kolekcja sztandarów, medali okoliczno?ciowych, zbiory filatelistyczne ekspozycje Europolgazu, wizytówki muzeów USA i Norwegii.
- Jedna z najwi?kszych w kraju kolekcji lamp naftowych.
- Obok domu otoczonego ogrodem - parkiem znajduje si? popiersie I. ?ukasiewicza umieszczone na cokole z marmuru. W pobli?u wzniesiony zosta? budynek - pierwowzór górskiej stacji benzynowej Centrali Produktów Naftowych, przed którym eksponowane s? unikalne oryginalne dystrybutory paliw z pocz?tkowych lat rozwoju stacji benzynowych. Wewn?trz budynku znajduje si? ekspozycja zabytkowych urz?dze? i aparatury, m. in.:
- Modele urz?dze? do magazynowania i transportu produktów naftowych.
- Urz?dzenia do oznaczania liczby oktanowej paliw.
- Kilka rodzajów liczników pomiarowych.
- Stoiska z produktami naftowymi.
- Aparatura do oznaczania w?a?ciwo?ci fizycznych i chemicznych produktów naftowych.
- Unikalne urz?dzenia, w jakie wyposa?one by?y laboratoria zak?adów rafineryjnych.
- Modele i fotografie dawnych rafinerii nafty.

Szyb

Na terenie Muzeum, w zabytkowym domu "Naftusia" znajduj? si? pokoje go?cinne. S? tak?e pomieszczenia dla obs?ugi i konserwacji zabytków oraz zak?ad us?ugowy produkcji pami?tek.
Muzeum posiada bogate archiwum dokumentów w postaci orygina?ów ksi??ek, czasopism, map, albumów z fotografiami, akcji spó?ek naftowych, dokumentacji i rysunków urz?dze? i narz?dzi wiertniczych, od pocz?tkowego okresu rozwoju przemys?u naftowego do czasów dzisiejszych. Znajduj? si? tu równie? kserokopie unikalnych r?kopisów i reprodukcje dokumentów z okresu studiów, pracy zawodowej i spo?ecznej I. ?ukasiewicza, a tak?e wielu osób - pionierów przemys?u naftowego.
W Muzeum redagowane jest czasopismo naukowo-historyczne "Wiek Nafty".
Muzeum posiada pracowni? poligraficzn?, wyposa?on? w dobrej jako?ci sprz?t komputerowy, która ?wiadczy równie? us?ugi na zewn?trz. Bie??co rozwijana jest akcja informacyjna i propagandowa o historii przemys?u naftowego. Nakr?cono kilka ciekawych filmów wideo o Muzeum i przemy?le naftowym, w tym nagrodzony przez Krajow? Rad? Radiofonii i Telewizji film pt. "Ignacy ?ukasiewicz", wydano kilka wersji folderów i reklamówek.
Na terenie Muzeum, a tak?e poza jego granicami, organizowane s? wystawy okoliczno?ciowe, przedstawiaj?ce rodowód polskiej nafty i  ludzi, którzy przemys? ten tworzyli.
Muzeum Naftowe to obiekt, który jest rzeczowym argumentem naszego pierwsze?stwa w historii ?wiatowego przemys?u naftowego. M?ode pokolenia uczy? si? tu b?d? poszanowania tradycji, w my?l stów historyka dziejów ojczystych Kazimierza Wóycickiego:
"Starej przesz?o?ci nie godzi si? mie?  w poniewierce, bo kto poniewiera swoj? przesz?o?ci? - nie mo?e budowa? pomy?lnej przysz?o?ci

Informacji u?yczy? Pan Adam Koz?owski.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs