G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Lalek w Pil?nie i filia w Lipinach

Przyje?d?aj?c do Muzeum Lalek w Pil?nie na ul. Grodzk? 24, ka?dy znajdzie dla siebie co? ciekawego, niezale?nie od wieku! Otó?, co u nas ciekawego mo?na zobaczy?? Wystawa w Muzeum Lalek sk?ada si? z trzech ekspozycji:
Pierwsza z nich to lalki ?wiata. To niezwyk?a wystawa pozwala nam uzmys?owi? ró?norodno?? zwyczajów, strojów i kultur innych narodów za pomoc? lalek niekiedy bardzo starych i z bardzo odleg?ych stron ?wiata. Wystawa ma na celu rozszerzenie wiedzy o tradycjach i folklorze innych pa?stw. Powsta?a z potrzeby przybli?enia ?wiata tak dzieciom jak i doros?ym. Bogactwo strojów i egzotyka lalek rozwija wyobra?ni? i zmys? estetyczny.

Muzeum Lalek Filia w Lipinach

Druga cz??? wystawy s? to lalki wykonane w Pracowni Artystycznej "KASIA" w strojach regionalnych i historycznych oraz zestaw lalek s?u??cych jako pomoce naukowe. Lalki Polskie w strojach regionalnych i historycznych s? wykonywane z naturalnych surowców tkanin jak: ceramika, drewno, tkanina, z zachowaniem tradycyjnych technik. Wiernie odzwierciedlaj? stroje ludowe. Ró?norodno?? tkanin i dodatków stanowi o odr?bno?ci poszczególnych regionów kraju. W tej cz??ci wystawy znajduj? si? pomoce naukowe do szkó? /klasy m?odsze/ i przedszkoli takie jak: zestawy kukie?ek do teatrzyków, marionetki, pacynki, przywodz?ce na my?l dzieci?stwo wywo?uj?ce u?miech i nostalgi?. Integraln? cz??ci? wystawy stanowi? poszczególne manufaktury, w których zwiedzaj?cy mog? zapozna? si? z procesem powstawania lalek oraz rekwizytów uzupe?niaj?cych strój lalki. Pozwala zobaczy? ile trudu, wysi?ku i serca nale?y w?o?y? by powsta?a niepowtarzalna lalka.

Muzeum Lalek Filia Lipiny

" NA BABCINYM STRYCHU", bo tak nazywa si? nasza kolejna ekspozycja, doro?li przypominaj? sobie jak b?d?c dzieckiem ?wiat bajki by? taki realny a ma?ym dzieciom nie pozwala wyrosn?? z tego ?wiata magicznego.
A to wszystko za spraw? "KOPCIUSZKA", w tej bajce spe?niaj? si? najskrytsze marzenia biedna dziewczyna zostaje ?on? ksi?cia.
"KOPCIUSZEK" to literatura ?wiatowej klasyki dzieci?cej. Na tej bajce wychowywali si? nasi dziadkowie, rodzice i my. Sceny te malowane s? ?wiat?em na podk?adzie s?owno - muzycznym. Zawarte w bajkach mora?y mog? stanowi? kanw?, na której w szkole mo?na rozbudowa? potrzebne w danym momencie w?tki dobro? i uczciwo?? zawsze zwyci??a. Z wystawy tej wynikaj? równie? inne przes?ania, jak konfrontacja bajkowej fikcji, nierealnego ?wiata z codzienno?ci?.
Je?eli kto? na w?asnej skórze zechce do?wiadczy? jak trudny to fach to zapraszamy niech usi?dzie i popracuje razem z nami. A co z tego wyniknie to ka?dy sam przekona si? na miejscu. Oferowane warsztaty pozostawiaj? swobod? wyboru. Mo?na pracowa? w pracowni lalkarskiej i szy? pacyny oraz w pracowni ceramicznej pu?ci? wodze fantazji. Nale?y pami?ta?, ?e jest praca twórcza i by? mo?e mamy w sobie jakie? talenty, o które nigdy by si? nie ujawni?y gdyby nie wizyta w naszym muzeum.

Muzeum Lalek Filia Lipiny Lalki Japo?skie

Zafunduj sobie wycieczk? do naszej Filii przy trasie E-4 4 km. od Muzeum Lalek w stron? Krakowa. Tam historia miesza si? ze wspó?czesno?ci?, a to za spraw? naszych kolejnych wystaw tj. "PIASTOWIE" i nasze najnowsze dzie?o wystawa naszych "S?AWNYCH POLITYKÓW''. O szczegó?ach dowiedz si? na miejscu! W ogrodzie och?oniesz po tych wra?eniach przechadzaj?c si? po zamku ?pi?cej Królewny, Wiosce Krasnali domu Babci i Czerwonego Kapturka, a w Gospodzie u Wied?my skosztujesz Wied?mowych przysmaków niedrogo a bardzo smacznie.
Wst?p: Dzieci: 8 z?.
Doro?li 10 z?
Bilet rodzinny 20 z?.

Muzeum Lalek Filia Lipiny

Je?eli wybierzesz si? na wycieczk? po Pil?nie to pos?uchasz ciekawej legendy, poznasz herb naszego miasta i odwiedzisz Sanktuarium Matki Bo?ej Pocieszenia u Ojców Karmelitów. Szanowny turysto nie zapomnij kupi? lalki, która b?dzie mi?ym wspomnieniem z pobyty w naszym Muzeum Lalek w Pil?nie. Pozdrawiamy i zapraszamy.

Otwarte:
Muzeum Lalek
Poniedzia?ek - sobota godz.7.30-15.30
Filia Muzeum Lalek
Poniedzia?ek -niedziela godz. 9.00 -18.00
Zg?oszenia grup zwiedzaj?cych / powy?ej 10 osób/ przyjmowane s? pod nr tel. (14) 6721321 , 6722436

Muzeum Lalek powsta?o na bazie istniej?cej od 1981 roku Pracowni Artystycznej "KASIA" specjalizuj?cej si? w lalkarstwie. Muzeum posiada du?? kolekcj? lalek z ca?ego ?wiata w tym du?y zbiór lalek japo?skich. Uzupe?nieniem ekspozycji lalek s? stare nieraz bardzo rzadkie sprz?ty kultu religijnego i codziennego u?ytku.
Wyj?tkow? ofert? muzeum jest mo?liwo?? zapoznania si? z cyklem wytwarzania lalek drewnianych, tekstylnych, ceramicznych i porcelanowych w pracowni wg starych nieraz nawet XIX wiecznych technologii. Kultywowanie przez pracowni? tradycyjnego r?kodzielnictwa w gin?cych specjalno?ciach stanowi jeden z najwa?niejszych elementów w realizacji procesów dydaktycznych dla placówek o?wiatowych (szko?y, przedszkola, domy kultury.)

Muzeum Lalek Filia Lipiny

Aktualnie udost?pnione dla zwiedzaj?cych s? zbiory lalek z ca?ego ?wiata, lalek polskich regionalnych i historycznych oraz wystawa - spektakl "Na babcinym strychu". Muzeum posiada równie? wystawy, które ze wzgl?du na brak powierzchni wystawienniczej wypo?ycza innym placówkom muzealniczym. Muzeum otwarte jest: od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7.00 - 14.00 ze wzgl?du na mo?liwo?? obejrzenia procesu powstawania lalek w pracowni. W przypadku zg?oszenia grup istnieje mo?liwo?? zmiany godzin.
Ceny biletów: dzieci 3 z? (zwiedzanie pracowni i wystaw oraz spektakl), doro?li 5 z?.
Istnieje mo?liwo?? zakupu drobnych upominków - wyrobów pracowni. Rezerwacji nale?y dokona? na nasz adres, lub poczt? elektroniczn?.

CENNIK:
FILIA LIPINY Skansen i Gospoda u Wied?my
CENNIK AKTUALNY OD 15.09.2004 DO 30.01 2005
Zwiedzanie Muzeum Lalek w Pil?nie (cena + 7 VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 4 z?
Od 01.12 do 28.02 - 3 z?
Od 01.03 do 30.04 - 4 z?
Od 01.05 do 30.06 - 6 z?

Zwiedzanie Muzeum Lalek w Pil?nie Filia Lipiny 228 Skansen w miniaturze (zwiedzanie wystaw cena + 7 % VAT:)
Od 15.09 do 15.04 - 5 z?
Od 15.09 do 15.04 - 3 z?
Od 16.04 do 30.06 - 6 z?
Od 16.04 do 30.06 - 4 z?
Lekcje muzealne w ci?gu ca?ego roku
1.Warsztaty tkackie
- grupowe: (cena + 7 VAT:)
- indywidualne:
Od 15.09 do 30.06 - 10 z?
Od 15.09 do 30.06 - 20 z?
2.Zaj?cia w pracowni ceramicznej (cena + 7% VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 6 z?
Od 01.12 do 28.02 - 5 z?
Od 01.03 do 30.04 - 6 z?
Od 01.05 do 30.06 - 7 z?
(w cen? wliczona jest przesy?ka prac dzieci do szko?y)
3. Nauka wykonywania kwiatów z bibu?y (cena + 7%VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 5 z?
Od 01.12 do 28.02 - 4 z?
Od 01.03 do 30.04 - 5 z?
Od 01.05 do 30.06 - 6 z?
4. R?kodzielnicze wykonywanie lalek teatralnych w pracowni lalkarskiej pacynek lub kukie?ek
- grupowe: (cena + 7% VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 5 z?
Od 01.12 do 28.02 - 4 z?
Od 01.03 do 30.04 - 5z?
Od 01.05 do 30.06 - 6 z?

- indywidualne (cena + 7% VAT:)
Od 15.09 do 30.11 -10 z?
Od 01.12 do 28.02 - 9 z?
Od 01.03 do 30.04 -10 z?
Od 01.05 do 30.06 -11 z?
5.Lekcje muzealne zwi?zane z obrz?dami Wielkanocy i Bo?ego Narodzenia

Ozdoby z kartonu, bibu?y, koralików (cena + 7 %VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 5 z?
Od 01.12 do 28.02 - 4 z?
Od 01.03 do 30.04 - 5 z?
Od 01.05 do 30.06 - 6 z?
Ozdoby z ceramiki cena (cena + 7 %VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 6 z?
Od 01.12 do 28.02 - 5 z?
Od 01.03 do 30.04 - 6 z?
Od 01.05 do 30.06 - 7 z?
6. Zaj?cia dramowe (cena + 7% VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 6z?
Od 01.12 do 28.02 - 5z?
Od 01.03 do 30.04 - 6 z?
Od 01.05 do 30.06 -7 z?
7. Wycieczka po Pil?nie (cena + 7% VAT:)
Od 15.09 do 30.11 - 2 z?
Od 01.12 do 28.02 - 2 z?
Od 01.03 do 30.04 - 2 z?
Od 01.05 do 30.06 - 3 z?

Muzeum Lalek Filia Lipiny - Skansen

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs