G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Kolejka w?skotorowa "Bieszczadzka Ciuchcia"

Uwaga: Cennik oraz rozk?ad jazdy znajduje si? poni?ej.

Bieszczadzka kolejka w?skotorowa Nowy ?upków-Moczarne
Historia budowy kolejki si?ga ko?ca XIX wieku. Pierwotny plan zak?ada? wybudowanie koleji normalnotorowej stanowiacej boczne odga??zienie lini kolejowej Medzilaborce-Zagórz /wybudowanej w latach 1922-1874 r./. Plany jednak uleg?y zmianie i oko?o 1890 roku rozpocz?to budow? linii w?skotorowej na trasie ?upków-Majdan. Odcinek ten oddano do u?ytku w roku 1898. W miejscu gdzie rozpoczyna?y si? tory powsta?a nowa osada i stacja kolejowa Nowy ?upków.
Nad pracami budowlanymi czuwa? in? Albin Zazula z niedalekiego Jaros?awia. Przy budowie zosta?o zatrudnionych 300 robotników, w tym spora grupa robotników pochodz?ca z W?och, którzy byli doskona?ymi fachowcami w dziedzinie budowy kolei w warunkch górskich. Budow? finansowa?a specjalnie zawi?zana Spó?ka Akcyjna do Budowy i Eksploatacji Kolei Lokalnej Nowy ?upków-Cisna, z udzia?em przedsi?biorców austriackich i zarz?du miasta Lwowa. Kolej administracyjnie podlega?a Dyrekcji Kolei Austriackich we Lwowie.
Kolejka kursuj?ca na trasie Nowy ?upków-Majdan /26 km/ bardzo szybko zacz??a przynosi? zyski wynikaj?ce z transportu drewna. Plany zwi?zane z eksploatacj? gospodarcz? bieszczadzkich lasów spowodowa?y, ?e podj?to decyzj? o budowie nast?pnych linii i ich odga??zie?.. W latach 1900-1904 inna spó?ka prywatna wybudowa?a kolejny odcinek kolejki prowadz?cy z Majdanu przez Cisn? do Beskidu w dol.potoku Smerek /12 km/ Wzd?u? trasy wybudowano 42 mosty o wys. do 25 m. Jednocze?nie wybudowano krótkie odga??zienie z Majdanu do Roztok Górnych.
W czasie dzia?a? wojennych w latach 1914-1915 kolejka zosta?a znacznie zniszczona. Uruchomiono j? ponownie w 1916 roku. Kolejny raz kolejka zosta?a powa?nie zniszczono i zdewastowna podczas tragicznego wrze?nia 1939 roku. W 1942 roku okupacyjne w?adze niemieckie przyst?pi?y do jej modernizacji i ponownego uruchomienia.
Po zako?czeniu II wojny ?w.kolejki nie u?ytkowano ze wzgl?du na walki prowadzone w Bieszczadach z oddzia?ami UPA.
W 1948 roku kolejka zosta?a przekazana w administracj? lasów pa?stwowych , a w 1950 roku ponownie j? uruchomiono, prowadz?c przy tym dzia?ania modernizacyjne. W 1963 roku uruchomiono przewozy pasa?erskie na odcinku z ?upkowa do Majdanu. W 1964 roku uko?czono budow? nowego odcinka od Majdanu przez Cisn?, Kalnic?, Wetlin? do uroczyska Moczarne /Górna Solinka - ob.teren ?cis?ej ochrony BdPN/ wyd?u?aj?c tras? kolejki z ?upkowa do Moczarnego do 73 km. W latach 1954-1959 uruchomiono równie? nowy odcinek kolejki na trasie Rzeped?-Duszatyn-Smolnik /16 km/ tworz?c tu po??czenie z kolejk? ?upków-Majdan, trasa ta zosta?a uruchomiona ze wzgl?du na Zak?ad Drzewny w Rzepedzi. W latach 60-tych kolejka przewozi?a blisko 160 000 m3 drzea oraz 30 000 osób. Kryzys ekonomiczny w latach 80-tych spowodowa? likwidacj? niektórych odcinków kolejki. W latach 1990-91 usta?y ca?kowicie przewozy towarowe, a 1995 roku równie? pasa?erskie. Dopiero starania w?adz lokalnych, wojewódzkich, turystów i zawi?zanie si? Fundacji Kolejki doprowadzi?y do ponownego jej uruchomienia w 1997 roku dla potrzeb turystyki bieszczadzkiej. W 2002 roku kolejka kursow?a na trasie: Majdan-Cisna-Do??yca-Przys?up-Majdan oraz na trasie : Majdan-Balnica-Wola Michowa-Majdan.


Bieszczadzka kolejka w?skotorowa Ustrzyki Górne-Sokoliki Górskie
Dzisiaj po kolejce pozosta?y tylko nieliczne ?lady mostów, nasypów czy wiaduktów. G?ówny szlak wybudowano w latach 1900-1904, ale w miar? post?pu eksploatacji lasów w tym zak?tku Bieszczadów budowano równie? boczne odga??zienia m.in.z Beniowej przez Negrylów do Sianek czy z Bukowca do Potaszni, które funkcjonowa?y przez kilka lat, po czym je rozbierano. Trasa g?ówna liczy?a 60,5 km i wiod?a z Ustrzyk Górnych przez Bere?ki, Pszczeliny, Stuposiany, Muczne Tarnawe do Sokolik Górskich, gdzie ??czy?a si? z lini? kolejow? /normalnotorow?/ Lwów-Sianki. Kolejka by?a na poszczególnych odcinkach w?asno?ci? szeregu udzia?owców, g?ównie w?ascicieli lasów. W okresie wzmo?onej eksploatacji lasów w tym regionie /lata 1919-1930/ kolejka przewozi?a 500 m3 drewna dziennie a tak?e niewielk? ilo?? osób. Na skutek wielkiego kryzysu, który spowodowa? równie? spadek op?acalno?ci gospodarki le?nej kolejka zosta?a rozebrana w latach 1933-1934 W latach 1955-1956 in? Adam Kocowski opracowa? na zlecenie Ministerstwa Le?nictwa i Przemys?u Drzewnego projekt budowy 80 km linii kolejek le?nych na odcinku Górny San-Uherce /po??czenie z kolej? normalnotorow?/ Projektu nigdy nie zrealizowano

Rozk?ad jazdy
Bieszczadzkiej Kolejki Le?nej w roku 2004

Stacja Majdan

Cisna

Do??yca

Przys?up

Godz. odjazdu

godz. odjazdu

godz. odjazdu

godz. przyjazdu 

10

10,15 à

10,30 à

11,10

godz. przyjazdu

godz. odjazdu

godz. odjazdu

godz. odjazdu

12,40

ß 12,25

ß12,10

ß 11,30

CENNIK:
Majdan – Przys?up
Bilet normalny: 10.00 z?
Bilet ulgowy: 7.00 z?

Majdan – Przys?up – Majdan
Bilet normalny: 17.00 z?
Bilet ulgowy: 11.00 z?

Na trasie Majdan – Przys?up – Majdan poci?g kursuje codziennie od 01.07 – 31.08.2004r.,natomiast w okresie 01.05 – 30.06. 2004r. i 01.09. 2004r. kursuje tylko w dni wolne od pracy.


Trasa:
Majdan – Wola Michowa – Majdan

Stacja Majdan

Balnica

Wola Michowa

godz. odjazdu

godz. odjazdu

godz. przyjazdu

13.00  à

13.45 à

14.25

godz. przyjazdu

godz. odjazdu

godz. odjazdu

 16.10

 ß15.25

 ß14.45

Cennik:
Majdan – Wola Michowa
Bilet normalny: 13.00 z?
Bilet ulgowy: 9.00 z?

Majdan – Wola Michowa – Majdan
Bilet normalny: 21.00 z?
Bilet ulgowy: 15.00 z?

Na trasie Majdan – Wola Michowa – Majdan poci?g kursuje od 01.07 do 31.08.2004r. w dni wolne od pracy.


Trasa:
Majdan – Balnica – Majdan

Stacja Majdan

Balnica

godz. odjazdu

godz. przyjazdu

à13.00

13.45

godz. przyjazdu

godz. odjazdu

14.45

ß 14.00

CENNIK:
Majdan – Balnica
Bilet normalny: 8 z?
Bilet ulgowy: 6 z?

Majdan – Balnica – Majdan
Bilet normalny: 13.00 z?.
Bilet ulgowy: 9.00 z?

Na trasie Majdan – Balnica – Majdan poci?g kursuje od 01.07 – do 31.08. 2004r od   poniedzia?ku do pi?tku (z wyj?tkiem ?wi?t).


.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs