G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego

Materialy zebral i opracowal: Tadeusz Blok

 1. Położenie i podział administracyjny
 2. Sieć rzeczna
 3. Szata roślinna
 4. Ukształtowanie powierzchni terenu
 5. Klimat
 6. Gospodarka
 7. Komunikacja
 8. Walory przyrodnicze województwa podkarpackiego
 9. Bibliografia

1. Położenie i podział administracyjny
Województwo podkarpackie utworzone zostało z dniem 1 stycznia 1999 r., to jest z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Województwo powstało z połączenia byłych województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz włączenia do jego obszaru części tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Położone jest w południowo - wschodniej części Polski i zajmuje powierzchnię 17.9 tys.km2, co stanowi 5.7 % powierzchni kraju. Wschodnią granicę województwa stanowi granica państwowa z Ukrainą, południową - granica państwowa ze Słowacją, od zachodu województwo graniczy z województwem małopolskim, od północnego zachodu z województwem świętokrzyskim i od północnego wschodu z lubelskim.

Województwo ma charakter rolniczo - przemysłowy, zamieszkuje go 2 131 368 ludności (w 45 miastach i 2159 miejscowościach wiejskich) tj. ok. 5,5 % ludności Polski. Ludność wiejska liczy 1 259 466 osób (tj. 59 % ogółu ludności), miejska natomiast 871 902 osoby tj. 41 % ogólnej liczby mieszkańców (przy wskaźniku krajowym kształtującym się na poziomie 61,8 %).

Województwo zalicza się do słabiej zaludnionych. Gęstość zaludnienia wynosi 119 osób na 1 km2, przy średniej krajowej wynoszącej 124 osoby na 1 km2. Ludność rozmieszczona jest nierównomiernie - największa gęstość zaludnienia występuje w miastach i całym pasie środkowym województwa, najmniejsza w części południowej i wschodniej. Najludniejszym powiatem jest powiat łańcucki (172 osoby/km2) a najsłabsze zaludnienie występuje w powiecie bieszczadzkim (26 osób / km2).

Pod względem administracyjnym w 2001 roku województwo dzieliło się na 160 gmin, 20 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl).

Od 1 stycznia 2002 roku liczba powiatów powiększyła się o powiat leski z gminami: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina. Stolicą województwa i największym ośrodkiem miejskim jest Rzeszów liczący ponad 162 tys. ludności. Inne miasta z największą liczbą ludności to Stalowa Wola (71,3 tys.), Przemyśl (67,9 tys.), Mielec (64,1 tys.), Tarnobrzeg (51,2 tys.) i Krosno (48,8 tys.).


2. Sieć rzeczna
Rzeki województwa podkarpackiego należą w głównej mierze do dorzecza Wisły i zlewiska Morza Bałtyckiego. Wyjątek stanowi wypływająca w powiecie bieszczadzkim niewielka rzeka Strwiąż, należąca do dorzecza Dniestru, a tym samym do zlewiska Morza Czarnego. Krańcem północno - zachodniej części województwa przepływa rzeka Wisła, do której uchodzą wypływające z Karpat główne rzeki tego regionu: Wisłoka z Ropą, Jasiołką, Wielopolką i Tuszymką oraz San z Wisłokiem i jego dopływami. W rejonie Kotliny Sandomierskiej wypływają Łęg i Trześniówka uchodzące bezpośrednio do Wisły oraz Trzebośnica - lewy dopływ Sanu. Przez północno - wschodnią część województwa przepływają Wisznia i Szkło oraz wypływające z Wału Roztocza Lubaczówka, Tanewi Bukowa - prawe dopływy Sanu.

Przedstawioną sieć rzeczną województwa uzupełnia szereg mniejszych rzek i potoków stanowiących w większości dopływy Wisłoki, Wisłoka i Sanu.


3. Szata roślinna
Szata roślinna województwa podkarpackiego jest bardzo różnorodna i w poszczególnych częściach województwa uzależniona od środowiska geograficznego, klimatu i sposobu użytkowania ziemi.

W północnej części, w rejonie Kotliny Sandomierskiej na piaszczystych glebach występują przeważnie bory sosnowe. Często spotyka się także lasy mieszane i liściaste, w których obok sosny występuje jodła, świerk i modrzew, a z drzew liściastych buk, dąb, grab i brzoza.

Na Pogórzu Karpackim lasy występują głównie w szczytowych partiach wzniesień. Duże kompleksy leśne zachowały się w głównym paśmie Pogórza Ciężkowickiego oraz w całej partii Pogórza Przemyskiego. Występują tu głównie lasy mieszane. W niższych terenach Pogórza rośnie grab, dąb, brzoza i sosna, w wyższych partiach: jodła, świerk i buk. Na całym Pogórzu przeważają lasy jodłowo - bukowe.

Najbardziej różnorodna i bogata szata roślinna występuje w południowej, górzystej części województwa.

W Beskidzie Niskim przeważają lasy mieszane jodłowo - bukowe z domieszką jaworu, jesionu, brzozy i wiązów. Spotyka się także skupiska cisów i modrzewia. W partiach szczytowych występują lasy bukowe.

W rejonie Bieszczadów wyróżnia się trzy piętra roślinne: piętro dolin, piętro regla dolnego i piętro połonin. Brak całkowicie lasów świerkowych regla górnego. Przeważający drzewostan lasów w rejonie Bieszczadów stanowią buk i jodła. W niższych terenach górskich występują lasy jodłowe lub mieszane, w wyższych wyłącznie lasy bukowe, często z domieszką jaworu.


4. Ukształtowanie powierzchni terenu
Województwo podkarpackie obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne. Północną część województwa zajmuje nizina Kotliny Sandomierskiej, część środkową Pogórze Karpackie, natomiast część południową obejmują góry Beskidu Niskiego i Bieszczady. Od strony północno - wschodniej do Kotliny Sandomierskiej przylega fragment pasma wzniesień Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, a od północno- zachodniej Wyżyna Opatowska i Niecka Nidziańska. Z racji swojego położenia obszar województwa podkarpackiego cechuje się znacznym urozmaiceniem rzeźby terenu, różnica między najwyższymi wzniesieniami, a miejscami najniżej położonymi wynosi ponad 1000 m.

Kotlina Sandomierska jest obszarem na ogół wyrównanym, lekko pofałdowanym, o wzniesieniach względnych rzędu kilku do kilkudziesięciu metrów. Pod względem ukształtowania terenu na jej obszarze wyróżnia się kilka oddzielnych krain geograficznych, różniących się znacznie budową i krajobrazem. W północno zachodniej części województwa między Dunajcem a Wisłoką położony jest Płaskowyż Tarnowski. Całą środkową część Kotliny pomiędzy Wisłoką a Sanem zajmuje Płaskowyż Kolbuszowski, zaś między Sanem i wzniesieniami Roztocza występuje Płaskowyż Tarnogrodzki. Między Płaskowyżem Kolbuszowskim a progiem Pogórza zalega szerokie i płaskie obniżenie zwane Pradoliną Podkarpacką o średniej wysokości 190 - 220 m n.p.m.

Pogórze Karpackie zajmuje środkową część województwa, zaczyna się na ogół progiem wzniesionym 150 - 200 m n.p.m. ponad obniżeniami podkarpackimi i tworzy pas wzgórz łagodnych i szerokich wyniesionych do około 350 - 400 m n.p.m. W granicach województwa Pogórze Karpackie dzieli się na Pogórze Ciężkowickie pomiędzy Dunajcem (woj. małopolskie) a Wisłokiem, Pogórze Dynowskie ciągnące się na wschód od doliny Wisłoka po dolinę Sanu i Doły Jasielsko - Sanockie stanowiące rozległe obniżenie oddzielające Beskid Niski od Pogórza.

Beskid Niski stanowi człon Beskidów Zachodnich i rozciąga się od granicy województwa na zachodzie poprzez Przełęcz Dukielską do Przełęczy Łupkowskiej na wschodzie. Stanowią go niewysokie pasma górskie o wysokościach do 850 m n.p.m., ze śródgórskimi obniżeniami.

W części polskiej Karpat Wschodnich w granicach województwa podkarpackiego leży północno - zachodnia część Bieszczadów, która dzieli się na Pogórze Przemyskie i Bieszczady Zachodnie. Pogórze Przemyskie położone jest na wschód od Sanu, Bieszczady Zachodnie rozciągają się od Przełęczy Łupkowskiej na zachodzie do Przełęczy Użockiej na wschodzie. Krajobraz Bieszczadów tworzą głównie pasma wzgórz i gór ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód. Największe wysokości osiągają w szczytach Tarnica 1348 m n.p.m., Halicz 1335 m i Bukowe Berdo 1313 m n.p.m.


5. Klimat
Klimat województwa podkarpackiego związany jest z ukształtowaniem powierzchni i podziałem fizjograficznym. Wyróżnić tu można trzy zasadnicze rejony klimatyczne: nizinny: obejmujący północną część województwa - Kotlina Sandomierska, podgórski: obejmujący środkową część województwa - Pogórze Karpackie, górski: obejmujący południową część województwa - Beskid Niski i Bieszczady.

Nizinny klimat północnej części województwa charakteryzuje się długim upalnym latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna opadów jest tu najniższa w województwie i wynosi od 565 mm w okolicach Tarnobrzega, do 700 mm na Płaskowyżu Kolbuszowskim. W ciągu roku przeważają wiatry zachodnie.

Klimat w rejonie pogórza posiada charakter przejściowy między nizinnym a górskim. Średnia opadów wynosi w części zachodniej 700 - 750 mm, w części wschodniej 750-800 mm. Przeważają wiatry południowo - zachodnie.

Obszar gór cechuje duża ilość opadów wynosząca 800 - 1000 mm. W niektórych partiach Bieszczadów ilość opadów wzrasta nawet do 1150 - 1200 mm. W ciągu roku występują głównie wiatry południowe.

W wielu rejonach województwa, w dolinach i górskich kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi mikroklimatami. Klimat województwa kształtuje się pod dominującym wpływem oddziaływania mas powietrza kontynentalnego. Obszar leżący w Kotlinie Sandomierskiej jest w ciągu całego roku nieco cieplejszy niż Pogórze. Pogórze, a zwłaszcza góry, cechują duże dobowe amplitudy temperatury powietrza i duże opady.


6. Gospodarka
Województwo podkarpackie w porównaniu do innych części kraju charakteryzuje się odmiennymi warunkami gospodarowania, które wynikają ze zróżnicowanych warunków przyrodniczych, społeczno-gospodarczych, ekonomicznych, a także historycznych.

W oparciu o potencjalne warunki i czynniki rozwoju, wykształciły się trzy podstawowe funkcje województwa w gospodarce krajowej: przemysłowa, rolnicza, turystyczno-rekreacyjna oraz funkcje uzupełniające, które spełniają: komunikacja, budownictwo oraz usługi.

Wśród aktywnych ośrodków odgrywających dominującą rolę w rozwoju gospodarczym województwa wymienić należy: Rzeszów, Stalową Wolę, Tarnobrzeg, Krosno, Mielec, Przemyśl, Dębicę, Jarosław i Jasło.

W strukturze gałęziowej przemysłu dominują branże: elektromaszynowa, chemiczna i spożywcza. Ważną rolę odgrywają także: przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny i lekki.

Ważne funkcje w gospodarce województwa spełnia rolnictwo. W porównaniu do reszty kraju ma ono stosunkowo dobre warunki dla swojego rozwoju. Najlepsze warunki do produkcji rolnej występują w pasie środkowym ciągnącym się od Ropczyc przez Rzeszów do Przemyśla, najsłabsze obejmują część południową tj. Beskid Niski i Bieszczady, a także tereny południowo - wschodnie czyli Roztocze.

Stosunkowo czysta ekologicznie rolnicza przestrzeń produkcyjna województwa predestynuje je do rozwoju pracochłonnych kierunków produkcji, w tym zdrowej żywności oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Aktualnie największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach mięsnej, zbożowo - młynarskiej, owocowo - warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. W rolnictwie województwa podkarpackiego dominuje sektor prywatny, o czym świadczy wysoki około 87 % udział gospodarstw indywidualnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Podstawowym problemem w efektywnym rozwoju rolnictwa jest znaczne przeludnienie wsi i bardzo wysokie rozdrobnienie gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni od 1 - 5 ha stanowią ponad 80 % ogólnej ilości gospodarstw rolnych. Największe rozdrobnienie gospodarstw występuje w południowej i wschodniej części województwa. Taka sytuacja rzutuje na relatywnie niską towarowość rolnictwa, co z kolei wpływa na słabą kondycję ekonomiczną gospodarstw. Z tych też względów niezbędne jest tworzenie na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w usługach, rzemiośle i drobnym przetwórstwie oraz agroturystyce. Konieczne wydają się także działania zmierzające do budowy i organizacji rynku rolnego wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę i instytucje związane z jego funkcjonowaniem, a także modernizacja strukturalna rolnictwa.


7. Komunikacja
Istotne znaczenie dla gospodarczego rozwoju województwa posiadają również funkcje uzupełniające tj. komunikacja i budownictwo. Rozwój sieci komunikacyjnej w województwie uwarunkowany jest przede wszystkim położeniem geograficznym. Krzyżują się tu bowiem arterie komunikacyjne, handlowe i transportowe o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym na kierunkach zachód-wschód oraz północ-południe.

Układ najważniejszych powiązań komunikacyjnych w województwie stanowią drogi krajowe o relacjach:
 • Drezno - granica państwa - Wrocław - Kraków - Rzeszów - granica państwa - Lwów (ta oś komunikacji drogowej w przyszłości ma być wzmocniona budową autostrady A4),
 • Jasło - Krosno - Sanok - Przemyśl,
 • Radom - Rzeszów - granica państwa - Koszyce,
 • Rzeszów - Nisko - Lublin - Białystok - granica państwa - Litwa.
Stan techniczny krajowej sieci drogowej jest niezadowalający - tylko 11 % może być uznane za dobrą, niewymagającą żadnych zabiegów technicznych.

W sieci kolejowej największą rolę odgrywają:
 • magistrala kolejowa o znaczeniu międzynarodowym relacji: Drezno - granica państwa - Wrocław - Kraków - Rzeszów - Medyka - granica państwa - Lwów,
 • szerokotorowa linia kolejowa LHS relacji: Śląsk - woj. świętokrzyskie - woj. podkarpackie - woj. lubelskie - granica państwa - Ukraina,

Dla rozwoju komunikacji powietrznej istotne znaczenie ma lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa. Jest to jedyne lotnisko komunikacyjne położone we wschodniej części Polski. Przystosowane jest ono do przyjmowania wszystkich typów samolotów zarówno w komunikacji krajowej jak i międzynarodowej.

W budownictwie, które tradycyjnie było uznawane w rejonie za jeden z najważniejszych sektorów gospodarki - nastąpiło znaczne zmniejszenie jego potencjału. W stosunku do 2000 roku, zanotowano w tym sektorze spadek produkcji sprzedanej o 9,1 %, a zatrudnienia o 14,1%. W 2001 roku w województwie przekazano do użytkowania około 2800 mieszkań - najwięcej w budownictwie indywidualnym i spółdzielczym.

Na podstawie analizy procesów gospodarczych, danych statystycznych i wskaźników społeczno-ekonomicznych można ogólnie stwierdzić, że ekonomiczna pozycja województwa podkarpackiego odbiega od rozwiniętych regionów w kraju, co lokuje go w grupie województw słabiej rozwiniętych.

Istotnym elementem, który może stymulować rozwój gospodarczy i społeczny województwa jest turystyka.


8. Walory przyrodnicze województwa podkarpackiego
Obszar województwa charakteryzuje się znaczącymi walorami i atrakcyjnością turystyczną. Na terenie tym występują unikatowe niejednokrotnie wartości przyrodniczo-krajobrazowe, tereny podgórskie i górskie z naturalnym krajobrazem, duże kompleksy leśne, bogata flora i fauna, liczne zabytki kultury materialnej, bogaty folklor, zasobne źródła wód mineralnych i leczniczych.

O wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowej i atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej świadczy m.in. istnienie w województwie dwóch parków narodowych : Magurskiego i Bieszczadzkiego, licznych rezerwatów ( m.in. Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie), obszarów chronionego krajobrazu ( Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego, Brzóźniańskiego, Kuryłowskiego, Zmysłowskiego, Hyżniańsko-Gwoźnickiego, Strzyżowsko-Sędziszowskiego, Roztoczańskiego, Przemysko-Dynowskiego, Sieniawskiego, Wschodniobeskidzkiego, Czarnorzeckiego, Beskidu Niskiego, Przecławskiego, Jastrząbsko-Żdżarskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Pogórza Strzyżowskiego), parków krajobrazowych (na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 10 parków krajobrazowych, spośród których 6 położonych jest w całości w granicach województwa podkarpackiego, tj.: Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Jaśliski Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pozostałe parki położone są w części na terenie województwa podkarpackiego i na terenie województwa lubelskiego tj.: Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego tj.: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki), a także funkcjonowanie uzdrowisk w Iwoniczu, Rymanowie, Horyńcu i Polańczyku.

Najlepszą infrastrukturę turystyczną posiadają powiaty: bieszczadzki, krośnieński, sanocki i jasielski oraz miasta Rzeszów i Przemyśl.

Pomimo faktu, że województwo posiada dobre środowiskowe warunki do rozwoju turystyki rekreacyjnej, aktywnej, kwalifikowanej, miejskiej i kulturowej, biznesowej i in. to naturalne walory wykorzystywane są w niewielkim stopniu.

Dla zapewnienia rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz efektywniejszego wykorzystania istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych, niezbędna jest stała rozbudowa i modernizacja szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej i podnoszenie jakości usług związanych z tą dziedziną gospodarki.


10. Bibliografia
 1. Altkorm J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
 2. Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, luty 2002.
 3. Capecki Z., Ochrona lasu w górskich parkach narodowych i rezerwatach, 1972.
 4. Czemerda A., Bieszczadzki Park Narodowy - zeszyt naukowy, Stowarzyszenie PAX, 1976.
 5. Głowaciński Z., Witkowski Z., Fauna Bieszczadów Zachodnich i zagadnienia jej ochrony, nr 34 1964.
 6. Głowaciński Z., Wstępna ocena walorów środowiska naturalnego w aspekcie ochrony przyrody dla terenów BPN, Zakład ochrony przyrody PAN, Kraków 1975.
 7. Gotowt - Jezierska A., Juraszyński Ł., Generalna koncepcja zagospodarowania turystycznego powiatu bieszczadzkiego, Instytut Turystyki, Warszawa 1971.
 8. Hetnał A., Polska na weekend, Bielsko - Biała, Pascal 1999.
 9. Holly G., Szary B., Szary A., Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki G. - Szeroki Wierch, Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny BPN, Ustrzyki Dolne 1999.
 10. Jagusiewicz A., Studium turystycznego zagospodarowania stref przyrodniczo - przestrzennych BPN, Instytut Turystyki, Warszawa 1980.
 11. Kasprzyk S., Turystyczne zagospodarowanie lasu, PWRL, Warszawa 1977.
 12. Krygowski W, Bieszczady - sport i turystyka, Warszawa 1973.
 13. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wydawnictwo Ostoja, Kraków 1995.
 14. Leń A.,Winnicki T., Informator BPN, Wydawnictwo BPN, Ustrzyki Dolne 2000.
 15. Liszewski S., Rola środowiska przyrodniczego i kulturowego w rozwoju turystyki w Polsce, materiały pokongresowe, UKFiT, Warszawa 1996.
 16. Luboński P., Bieszczady - przewodnik, Bosz s.c., Olszanica 1998.
 17. Łobożewicz T., Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych, WSE, Warszawa 2001.
 18. Łobożewicz T., Kogut R., Szmytke R., Turystyka kwalifikowana, Roltour, Warszawa 1997.
 19. Mazur J., Marketing usług turystycznych, First Bussiness Colege, Warszawa 1993.
 20. Michałowski M., Rygielski J., Spór o Bieszczady, sport i turystyka, Warszawa 1979.
 21. Middelton W.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 22. Mitka J., Rzadkie i zagrożone populacje roślin naczyniowych w Bieszczadach Zachodnich
 23. Radziejowski J., Aktualne problemy ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w Polsce, Ziemia 98, PTTK, Warszawa 1998.
 24. Roczniki Bieszczadzkie 1996, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BPN, Ustrzyki Dolne 1997,
 25. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.
 26. Motak M., Bieszczady, Bielsko - Biała Pascal 1999.
 27. Potoczka P., Plan zagospodarowania przestrzennego BPN wraz z otuliną, maszynopis J.U. i PP PK Kraków 1976.Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs